×

Bewindvoering, vermogensbeheer en executele

Wij treden op als bewindvoerder en executeur. Voeren het bewind over vermogen dat de klant heeft verkregen krachtens erfrecht, door schenking of omdat hij minderjarig is of anderszins (tijdelijk) niet volledig bij machte. Wij beheren voor klanten die dat wensen individueel vermogen. 

Bewindvoering, vermogensbeheer en executele

Vermogensbeheer en bewind


Bij ons valt onder vermogensbeheer:

 • Het verzorgen van de financiële zaken van een klant.
 • Het overmaken van gelden en het doen van betalingen.
 • Het verzorgen van de administratie van de klant.
 • Het periodiek afleggen van rekening en verantwoording van het beheer.

Het vermogensbeheer kan in drie vormen plaatsvinden en wel op basis van:

 • Een volmacht die door de klant aan ons wordt verleend.
 • Een onderbewindstelling van de goederen van de klant.
 • Een onder curatelestelling van de klant. 
Wij doen het vermogensbeheer in goed overleg met de familie en betrokken instellingen. Wij vallen niet onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en beschikken niet over een vergunning. Er geldt een vrijstelling voor de vergunningplicht. Wij moeten daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden zijn:

 1. De adviseur heeft een andere hoofdberoepswerkzaamheid dan het verlenen van financiële diensten.
 2. Vanwege de hoofdberoepswerkzaamheid heeft de adviseur inzicht in de financiële situatie van zijn klant.
 3. De adviezen over financiële producten liggen in het verlengde van de hoofdberoepswerkzaamheid.
 4. De adviseur ontvangt voor de verleende adviezen geen betalingen van de aanbieder.
 5. De adviezen mogen slechts marginaal onderdeel uitmaken van de totale werkzaamheden.
 6. De adviseur bemiddelt niet in het product waarover hij adviseert.

Bewindvoering, vermogensbeheer en executele

Executele


Als jij overlijdt moet iemand je nalatenschap afwikkelen. Er moet uiteindelijk verdeeld worden. Wie laat je dat doen en hoe leg je dat vast? Een nalatenschap afwikkelen is niet iets wat je elke dag doet. Het is complex, vergt juridische en fiscale kennis, is zonder die kennis en goede software niet te doen, is erg arbeidsintensief, duurt soms jaren, kan emotioneel belastend zijn en kan onderlinge familierelaties onder druk zetten of onnodig onherstelbaar beschadigen. Dat moet je niet willen. Als je goed voor elkaar wilt zijn zorg je dat je nalatenschap na je overlijden voortvarend en deskundig wordt afgewikkeld zodat je dierbare erfgenamen niet onnodig worden belast. Het is dan ook verstandig om in je testament een professionele executeur testamentair te benoemen.

De erflater kan in zijn testament één of meer personen aanwijzen als executeur testamentair. Vroeger kon je ook in een codicil een executeur aanwijzen, maar sinds 2003 kan dat uitsluitend nog in je testament. De executeur kan een natuurlijk persoon zijn, bijvoorbeeld de partner, een meerderjarig kind of een vriend, maar het kan ook een rechtspersoon zijn. Bijvoorbeeld een stichting. Van belang is dat je een executeur kiest die capabel is. Die het juridische en fiscale systeem kent en begrijpt hoe de afwikkeling van een nalatenschap werkt. De notaris kan ook tot executeur worden benoemd. 

Bewindvoering, vermogensbeheer en executele

Soorten executeur


We kennen drie soorten executeurs. De uitvaartexecuteur, beheersexecuteur en de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. De uitvaartexecuteur is uitsluitend bevoegd om de uitvaart te doen verzorgen. De beheersexecuteur is bevoegd de nalatenschap te beheren. De derde executeur is de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Deze executeur heeft de meest vergaande bevoegdheden, zoals de bevoegdheid tot het verdelen van de nalatenschap. Een executeur die is aangewezen in een testament of codicil van vóór 2003, aan wie blijkens dit testament of codicil ‘het recht van bezit’ is toegekend, wordt gelijkgesteld met de beheersexecuteur. Ontbreekt ‘het recht van bezit’, dan is er sprake van een uitvaartexecuteur. Wij hebben het hierna uitsluitend over de beheersexecuteur. 

 

Bewindvoering, vermogensbeheer en executele

Taken executeur


De executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. De executeur heeft twee wettelijke taken: het beheren van de (goederen van de) nalatenschap en het voldoen van de schulden van de nalatenschap. Een executeur voert met uitsluiting van de erfgenamen het beheer over de erfenis. Dit betekent dat het de erfgenamen niet is toegestaan om beheershandelingen uit te voeren. Dat is een privatieve bevoegdheid. Dat wil zeggen dat de erfgenamen in beginsel zelf geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben. Het verdelen van de erfenis is dus geen taak van een executeur. De verdeling van de erfenis vindt plaats door de erfgenamen zelf nadat de executeur zijn taken heeft verricht. Om de taken goed te kunnen uitvoeren is een executeur verplicht om een boedelbeschrijving te maken: een overzicht van alle bezittingen en schulden op de datum van het overlijden van de erflater.

Bewindvoering, vermogensbeheer en executele

Werkzaamheden executeur


De werkzaamheden van de executeur zien op het:

 • Bieden van een luisterend oor 
 • Informeren van en communiceren met erfgenamen, legatarissen, legitimarissen en instanties
 • Laten afgeven van een verklaring van erfrecht en/of een verklaring van executele
 • Ordenen van de administratie
 • Verwerken van de post
 • Afwikkelen van lopende zaken
 • In kaart brengen van banksaldi, effecten, schulden en vorderingen
 • Beëindigen of wijzigen van verzekeringen, lidmaatschappen en/of abonnementen
 • Informeren van instanties
 • Aanvragen van (pensioen)uitkeringen voor nabestaanden
 • Opstellen van een boedelbeschrijving
 • Inschakelen van een makelaar/taxateur.
 • Beheren van goederen behorend tot de nalatenschap
 • Beheren en in verkoopconditie houden van huis en tuin
 • Leeg en schoon laten opleveren van het sterfhuis
 • Opslaan van goederen
 • Adviseren over het afwikkelen van de nalatenschap voor verdeling
 • Verzorgen van de aangifte erfbelasting en laatste aangifte inkomstenbelasting
 • Maken van berekeningen erfbelasting
 • Controleren van opgelegde aanslagen inkomsten- en erfbelasting
 • Gereedmaken van de nalatenschap voor verdeling en uitvoering van de verdeling 
 • Laten uitvoeren van taxatie
 • Verdelen van goederen
 • Verkopen van de onderneming of het zorgdragen voor opvolging
 • Verkopen en overdragen van een woning
 • Verkopen van vervoersmiddelen, zoals auto, scooter, caravan of boot

 

Bewindvoering, vermogensbeheer en executele

Rekening en verantwoording


De taak van een executeur kan op verschillende manieren eindigen. De meest voor de hand liggende manier is wanneer een executeur zijn taak heeft voltooid. Zijn taak kan echter ook van rechtswege eindigen door zijn eigen dood of bijvoorbeeld doordat hij ontslagen wordt door de kantonrechter. De executeur moet zijn taak volbrengen tot het moment waarop zijn taak beëindigd is.  Je kan niet zomaar stoppen als jij de benoeming hebt aanvaard. Het is derhalve van belang dat je als executeur weet waar je aan begint voordat je de taak accepteert. 

Een executeur moet aan het einde van zijn taken rekening en verantwoording af leggen over het door hem gevoerde beheer aan degene die na hem tot beheer bevoegd is. Dit kan een opvolgend executeur of vereffenaar zijn, maar het kunnen ook de erfgenamen van de erflater zijn. Gaan zij akkoord met de rekening en verantwoording, dan verlenen zij kwijting aan de executeur en eindigt daarmee diens verplichting als executeur-testamentair.

Bewindvoering, vermogensbeheer en executele

Stichting Executele MAES Notaris


Wij bieden via Stichting Executele MAES Notaris aan om als executeur testamentair werkzaamheden te verrichten indien de stichting daartoe door een testateur benoemd wordt. 

Een notaris wordt immers geacht ter zake kundig te zijn, is onpartijdig, onafhankelijk, emotioneel minder betrokken dan de familieleden, en heeft een geheimhoudingsplicht. Je voorkomt bovendien door de notaris als executeur aan te wijzen dat familierelaties door eigenzinnig en onjuist handelen onnodig belast worden. Wij verzorgen niet uitsluitend de juridische en fiscale aspecten van de afwikkeling, hebben daar state of the art software voor, maar wikkelen zo gewenst met derden ook alle praktische aspecten voor de erflater af. Is alles in één keer goed geregeld. Kies je ervoor om  Stichting Executele MAES Notaris tot executeur te benoemen dan geven wij je na het passeren van het testament een instructie en een georganiseerde dossiermap mee zodat je relevante documentatie geordend kunt bewaren en de afwikkeling tezijnertijd voorspoediger kan verlopen.

Stichting Executele MAES Notaris kan na het overlijden tot executeur benoemd worden als de erfgenamen ongelukkig blijken te zijn met de wijze waarop de afwikkeling verloopt, als de aanvankelijk benoemde executeur de afwikkeling niet (meer) kan of wil verzorgen bijvoorbeeld vanwege zijn aansprakelijkheidsrisico. Stichting Executele MAES Notaris kan na een overlijden in de plaats worden gesteld of worden toegevoegd aan de oorspronkelijke executeur of een volmacht van hem krijgen om de afwikkeling te verzorgen.

Wij voeren niet alleen als executeur de afwikkeling van nalatenschappen af op verzoek van erflaters of familieleden die erfgenaam zijn, maar doen dat ook voor charitatieve instellingen - goede doelen - die wij daarin kunnen bijstaan.