×

Family Office diensten

Familie en haar erfgoed

Family Office diensten

Familie en haar erfgoed


Wereldwijd zijn er circa 200.000 huishoudens met een vermogen van meer dan  $ 30 miljoen. Meer dan 1 op de 100 Nederlandse huishoudens heeft een vermogen van 1 miljoen of meer. Met een gemiddeld bezit van ongeveer 3 miljoen. Maar binnen al die huishoudens is niet altijd de kennis of tijd beschikbaar voor alle met dat vermogen gemoeide financiële, juridische en fiscale zaken. Zaken die wel heel erg belangrijk zijn. Voor het behoud en de groei van het vermogen. Maar bovenal voor het intrinsiek geluk van de betrokken familieleden. Voor hun gemoed. Voor hun nachtrust. Zaken die deskundige en toegewijde zorg verdienen. Zorg die zij graag uit handen geven aan een adviseur op wie zij durven te vertrouwen. Op wie zij kunnen vertrouwen. Hun trusted advisor. Die niet alleen maar ja knikt. Maar zo nodig ook tegenspel biedt. Persoonlijk kan zijn. Zoals een vriend dat kan. Die luistert, problemen identificeert, doorvraagt en op tijd met antwoorden en praktische oplossingen komt. Ook uit zichzelf. Oplossingen waar ze wat aan hebben. Waar ze wat mee kunnen. Een adviseur die zich over hen ontfermt. 24/7. Het hele jaar door. Die bewaakt wat echt belangrijk voor ze is. Wat er echt toe doet. Bescherming biedt. Ze daarmee ontzorgt. Zodat zij zich onverstoord kunnen toeleggen op datgene waar zij goed in zijn. Op datgene waar zij voldoening uit halen. Op datgene waar zij van dromen.

Familie Governance

Wij ondersteunen de familie in haar strategie te streven naar onderlinge - sociale, intellectuele en financiële - verbondenheid en saamhorigheid. Wij zetten daartoe met de klant en zijn familie een houdbare familie governance op. Op basis van de missie en een gedragen visie. Ontwerpen zo gewenst een familie-statuut, werken een familieraad met een familie-bestuur uit, leggen de onderlinge bevoegdheden, het besluitvormingsproces en de bijeenkomsten vast. Bewaken de naleving ervan en stellen de documentatie veilig. Dat kunnen wij doen in de hoedanigheid van familie-secretaris, als commissaris of als bestuurder. 

Opleiding, leiderschap ontwikkeling & coaching

Opleiding, kennisdeling, persoonlijke ontwikkeling en coaching zijn noodzakelijke voorwaarden om opvolging kans- en glansrijk te maken. Wij maken daar een opleidingstraject voor op maat. Naar behoefte. Omdat geen één familie hetzelfde is. Dat opleidingstraject ziet op het financieel rentmeesterschap, familie(bedrijf-)bestuur en leiderschap, alsmede op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Uiteindelijk moeten de juiste personen, met de juiste vaardigheden op de juiste plaats komen te zitten en moeten zij zich met verve van hun taken weten te kwijten. Vandaag en morgen.

Communicatie & PR

Perceptie is realiteit. Wij creëren een platform dat de communicatie binnen de familie bevordert, faciliteren en maken als betrokken buitenstaander ook bespreekbaar wat zich binnen de familie niet gemakkelijk bespreekbaar laat maken. Wij helpen met het adresseren van de communicatie-issues. Ook weer met het oog op de onderlinge verbondenheid en saamhorigheid. Maar ook vanuit het oogpunt van risicobeheersing.

On- of offline “trending topics”, al dan niet zelf geregisseerd,  kunnen grote zakelijke of maatschappelijke impact hebben. Wij interveniëren in dat proces. Treden op als voorlichter, pen- of woordvoerder van de familie als daar noodzaak of goede reden toe is. Bijvoorbeeld bij crisis. Maken betrokken door de dialoog. Met earned, owned of gekochte media. Geven duiding. Onderhouden mediarelaties. Brengen directe interactie tot stand met strategische partners, private partijen en publieke gezagsdragers zoals vooraanstaande politici. Verzorgen mediatraining. Schrijven teksten. Maken presentaties.

Veiligheid

Wij waken over en bevorderen preventief de fysieke veiligheid van de familieleden, de veiligheid van hun bezit en de veiligheid en privacy van informatie. Structureren zodanig dat de klant uit het publieke zicht kan blijven.

De nachtmerrie die elke familiepatriarch of -matriarch wil voorkomen: “de eerste generatie bouwt het vermogen op, de tweede past er op en de derde jaagt het er doorheen”. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 95% van de familiebedrijven de derde generatie niet haalt. Belangrijkste oorzaken zijn gebrek aan adequate opleiding en communicatie. Ongeveer 40% van die families noemt als oorzaak het gebrek aan goede onderlinge communicatie. Slechts 18% heeft beleid geformuleerd hoe om te gaan met familieaangelegenheden die een materieel effect op de continuïteit van de bedrijfsvoering kunnen hebben. Wat wij zien is dat steeds meer families het belang van goed family governance onderkennen en hun maatregelen nemen.

Op zich is het natuurlijk allemaal niet zo verwonderlijk. Naarmate de omvang van de familie en de complexiteit en dynamiek van de onderlinge relaties toeneemt, neemt ook het risico toe op onderling onvolmaakte communicatie, inefficiënte besluitvorming en een verminderde frustratietolerantie. Dat kan leiden tot inefficiëncy, sociale dissolutie en conflicten die de continuïteit en saamhorigheid verstoren of tot gehele desintegratie leiden. Ga maar na. Er wordt getrouwd - de koude kant komt erbij - er worden kinderen geboren, of misschien geadopteerd, mensen scheiden, blijven alleen, vormen éénoudergezinnen of juist samengestelde gezinnen met nieuwe partners, stiefouders en stiefkinderen. Mensen verhuizen. Emigreren mogelijk naar een fiscaal vriendelijk buitenland of komen juist weer terug naar Nederland. Familieleden worden ziek en oud. Behoeven verzorging. Moeten misschien onder curatele worden gesteld. Of hun vermogen moet onder bewind komen. De werkelijkheid van alle dag is weerbarstig en gaat maar al te vaak elk voorstellingsvermogen te boven. Maar niet meer dat van ons. 

Familie governance kan de familie ondersteunen in haar strategie te streven naar onderlinge - sociale, intellectuele en financiële – verbondenheid en saamhorigheid. Verbondenheid en saamhorigheid die hun oorsprong vinden in een gezamenlijke historie. Het vergroot het (zelf)respect, het onderlinge vertrouwen en het commitment. Het bevordert het gedrag naar gedeelde waarden, het koesteren van familieverhoudingen, continuïteit van de aan familie gerelateerde onderneming(en), en bescherming van het familiekapitaal voor de huidige en de volgende generatie. Het stelt de familieleden in staat om de familiedynamiek, onderlinge verhoudingen, gezamenlijke en botsende belangen beter te herkennen en daar goed mee om te gaan. De inzet van het opzetten van een familie governance is om uiteindelijk, na evaluatie van alle issues, te komen tot planvorming op basis waarvan projecten op tijd en binnen budget kunnen worden uitgevoerd.

Door in een familie-statuut goed de formele organen met bevoegdheden te benoemen, het beleid, communicatieprotocollen, de (besluitvorming)processen en bijeenkomsten - zoals een retraite - te beschrijven, kan familie governance een constructieve bijdrage leveren aan de door de familieleden gedeelde missie, visie en waarden en daarmee het erfgoed veiligstellen. Onlosmakelijk daarmee verbonden is dat iedereen zich ervan vergewist dat de juiste personen, met de juiste vaardigheden op de juiste plaats zitten. Vandaag en morgen. Daar hoort bij dat er een programma voor de ontwikkeling van leiderschap (financieel rentmeesterschap, familiebedrijf-leiderschap en persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing) wordt ontwikkeld, dat dient ter voorbereiding als opleidings-, vormings- en selectieplatform voor de volgende generatie. Zodat zij bij opvolging goed voorbereid hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.