×

(Semi)overheden

Wij kunnen gemeenten en woningcorporaties bij veel van hun strategische en operationele vraagstukken ondersteunen. Wij adviseren waterschappen over bijvoorbeeld grondverwerving, onteigening en vestiging van beperkte rechten. Wij helpen kabel-, leiding- en netwerkeigenaren, telecommunicatie- en energiebedrijven met het financieel, juridisch en kadastraal ordenen van alles wat in of boven de grond of het water zit, zodat juridische verhoudingen helder en beschermd zijn. Zorginstellingen begeleiden wij met het optuigen van samenwerkingen, hun vastgoed, maatschapsaangelegenheden en de risico- en rendementsverdeling.

(Semi)overheden

Gemeenten


Over veel zaken mag een gemeente zelfstandig beslissen. Bijvoorbeeld het bouwen van een theater, het aanleggen van een fietspad of het bouwen van woningen. Het maken van die keuzes is de belangrijkste taak van het gemeentebestuur. Daarnaast voert de gemeente ook veel landelijke wetten uit. Een gemeente maakt bestemmingsplannen. Hierin staat welk gebied bestemd is voor wonen, welk deel voor natuur en welk deel voor bedrijvigheid. De gemeente laat zich daarbij leiden door de Omgevingswet. Hiermee streeft ze naar het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Een gemeente houdt toezicht op de woningbouw en maakt daarover afspraken met woningcorporaties. 

(Semi)overheden

Woningcorporaties


Woningcorporaties bouwen, verhuren en beheren betaalbare woningen. Als het enigszins betaalbaar is, het liefst met nul-op-de-meter.  Maar zij verrichten vaak ook nog andere (commerciële) activiteiten. In de Woningwet staat dat corporaties deze commerciële en maatschappelijke activiteiten van elkaar moeten scheiden.  Zij moeten zich volgens de Woningwet 2015 concentreren op het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en enkele andere maatschappelijke taken. De Woningwet 2015 noemt dit: diensten van algemeen economisch belang (daeb). Daeb-activiteiten zijn: bouw, verhuur en beheer van sociale huurwoningen, beheer van maatschappelijk vastgoed en investeren in leefbaarheid. Onder de niet-daeb activiteiten is te verstaan de ontwikkeling van huurwoningen in de vrije sector (geliberaliseerd), koopwoningen en commercieel vastgoed. Voor niet-daeb activiteiten gelden strenge eisen. Alleen onder strikte voorwaarden mogen woningcorporaties commerciële activiteiten ondernemen. Wij kunnen corporaties bij veel van hun strategische en operationele vraagstukken ondersteunen. Bij leveringen, splitsing in appartementsrechten en vestiging van beperkte rechten en financieringen bijvoorbeeld. Zodat zij hard kunnen werken aan leefbaarheid en duurzaamheid. Zich sterk kunnen maken voor het afschaffen van de hun opgelegde verhuurdersheffing. Dat zij kunnen zorgen voor voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit in een prettige woon- en leefomgeving. En hun huurders een fijn thuis kunnen bieden. 

(Semi)overheden

Waterschappen


Nederland, waterland. Ons kantoor is gelegen aan het water. Wij weten hoe belangrijk waterbeheer is. Een waterschap, ook wel hoogheemraadschap, zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat wij genoeg en schoon water hebben. En het beschermt ons tegen te veel water. Zodat wij geen natte voeten krijgen. Ze hebben de zorg voor de waterkering en voor de water- en vaarwegen. Voor hun taken krijgen de waterschappen geen geld van het Rijk. Zij heffen hun eigen belastingen. Elk huishouden wordt per woonruimte aangeslagen voor een gelijk bedrag. Eigenaren van landbouwgrond en van natuurterreinen betalen op basis van de oppervlakte van hun eigendom en eigenaren van woningen en bedrijven op basis van de gemeentelijke WOZ-waarde. Daarnaast worden alle inwoners aangeslagen voor de zuiveringsheffing. Deze belasting is vooral bedoeld om het oppervlaktewater schoon te houden en om de rioolwaterzuiveringsinstallaties te laten draaien. Het wettelijk kader ziet met name op waterstaatsrecht en waterschapsrecht. Wij adviseren waterschappen over grondverwerving en onteigening, beperkte rechten (zoals erfpacht, het recht van opstal, erfdienstbaarheden, kettingbedingen, kwalitatieve rechten en verplichtingen), gedoogplichten (Belemmeringenwet Privaatrecht, Waterwet). Doen dat zelfstandig of in samenwerking met derden.

(Semi)overheden

Kabel-, leiding- en netwerkeigenaren, telecommunicatie- en energiebedrijven


Kabels en leidingen zijn onroerend. Dat betekent dat voor de overdracht en bezwaring, bijvoorbeeld met het recht van hypotheek, van kabels en leidingen een notariële akte is vereist. Dat kan pas als het netwerk kadastraal geregistreerd is. Om te kunnen registreren moet het bedrijf aantonen dat het de bevoegde aanlegger is. Wij kunnen de kabel- en leidingeigenaren, telecommunicatie- en energiebedrijven helpen met het verzamelen van het bewijs voor het tracé zodat het aanleggerschap kan worden aangetoond.

(Semi)overheden

Zorginstellingen


Voor zorginstellingen is een uitgekiende vastgoedstrategie van levensbelang. Zij moeten immers hun uitgaven zien te bekostigen met eigen inkomen uit de geleverde zorg. Zij zijn dus zelf verantwoordelijk voor de financiering en exploitatie van het zorgvastgoed. Dat leidt tot aan- en verkoop van zorgvastgoed, ontwikkeling van nieuwe woon-zorgconcepten, transformatie van zorgvastgoed, erfpachtconstructies en aanbestedingen. Zorginstellingen zoeken daarbij om risico’s te spreiden en om zich op hun zorgtaak te kunnen concentreren de samenwerking met corporaties, ontwikkelaars, gebruikers en beleggers. Wij kunnen de zorginstellingen en de marktpartijen helpen met het optuigen van samenwerkingen, hun vastgoed, maatschapsaangelegenheden en de risico- en rendementsverdeling.