×

Family Office diensten

Vermogensstructurering

Family Office diensten

Vermogensstructurering


We kijken vooruit. Hopelijk ver vooruit. Ook naar de dag waarvan je wist dat ie zou komen. Wat wil de erflater nalaten. Wat wil hij doorgeven. En wat wil hij zijn erfgenamen meegeven. We kijken naar schenkingsmogelijkheden en testamentvarianten zodat het vermogen fiscaal vriendelijk kan overgaan. Moet er vermogen onder bewind worden gesteld. Een nalatenschap worden afgewikkeld. En is er vanwege bestendiging van de onderlinge (familie)verhoudingen behoefte aan een professionele executeur of bewindvoerder. Misschien is het wenselijk dat er een fiscaal transparant open fonds voor gemene rekening komt waarmee familiekapitaal wordt afgezonderd met als doel het kapitaal over te dragen van de ene generatie naar de andere en waarbij een scheiding wordt aangebracht tussen de juridische eigendom (zeggenschap) en de economische eigendom (opbrengst). We betrekken bij de planning de persoonlijke omstandigheden van de klant en relevante financiële, juridische en fiscale aspecten. Het is vanwege wettelijke termijnen van belang om op tijd te beginnen met de planning. Ruim voordat die dag komt.

Vermogensplanning

Vermogensstructurering begint met een financiële planning. Daarvoor moet een juiste weergave worden gemaakt van de inkomens- en vermogenspositie. We gaan na wat de klant wil bereiken. Wat zijn doelstellingen zijn. Wat voor levensgebeurtenissen zich hebben voorgedaan of (mogelijk) voordoen. Wordt er een bedrijf gestart, geherstructureerd of verkocht. Gaat er iemand trouwen, samenwonen of scheiden. Is er een hij of een zij die in de familie zo blij wordt verwacht. Zijn er al eerder kinderen geboren. Of geadopteerd. Hoe ziet de oudedagsvoorziening eruit. Wordt er vastgoed verworven. Zit er een verhuizing in de planning. Naar het buitenland misschien. Of van het buitenland naar Nederland. Naar een verpleeg- of verzorgingshuis. Of is iedereen nog in goede gezondheid. Alive and kicking. Wat zijn hun risico’s. Zowel privé als zakelijk. 

Recessie-planning

Hoe is de liquiditeit en de solvabiliteit? Staan er ratio’s onder druk en moet de cash-flow, de activa en de passiva beter worden gemanaged. Het kan zijn dat er een beheerste kostenreductie moet plaatsvinden, of dat er moet worden geherfinancierd. En het biedt kansen. Het zou wel eens het uitgelezen moment kunnen zijn om te kopen of over te nemen. Om betere voorwaarden uit te onderhandelen met leveranciers. Om interne werkprocessen te optimaliseren, systemen te herijken en tijd aan business development en opleiding te besteden.

Estate-planning

Een mensenleven verandert. Voortdurend. Gelukkig ook maar. Het is de cirkel van het leven. Mensen worden geboren, veranderen van peuter in een kleuter, gaan naar de lagere school en volgen daarna middelbaar onderwijs. Komen in de puberteit en daar doorgaans ook wel weer uit. Gaan misschien studeren, krijgen een baan. Worden verliefd. Trouwen. Kopen een huis. En misschien een tweede of een derde. Met een boot erbij. Worden oud en moeten verzorgd worden. Uiteindelijk volgt de dood. Onvermijdelijk. Dat is het enige waar we zeker van kunnen zijn. 

Soms zijn de veranderingen nog wat ingewikkelder. Kinderen worden geadopteerd. Kan zijn door een getrouwd stel van het hetzelfde geslacht. Krijgen broertjes en zusjes. Misschien wel grote halfbroers en halfzussen. Begint moeder - of vader, of beiden - een eigen bedrijf.  Wordt er gescheiden. Komt bijvoorbeeld de vrouw alleen te staan terwijl ze geen enkele affiniteit heeft met vermogensbeheer en juist dan ondersteuning en empowerment behoeft. Wordt er voor een tweede keer getrouwd. Gaat een bedrijf failliet. Emigreert het samengestelde gezin om fiscale redenen. En moet grootmoeder, wiens geestvermogens met de tijd afnemen, dringend de best mogelijke particuliere zorg aan huis krijgen. Het zijn maar voorbeelden. Maar wel uit de praktijk. Uit de praktijk van alle dag.

Hoe het ook zij; uiteindelijk kan je maar het beste zo goed mogelijk met alle veranderingen die op je weg komen, proberen om te aan. Er laat zich ten aanzien van veel van die veranderingen vooraf ook het nodige plannen.  Welke doelen stelt de klant zichzelf ten aanzien van het vermogen. Wat voor cash-flow is er vereist voor de door hem gewenste levensstijl. Wat voor investeringen wil hij doen en wat wil hij beleggen. Met wat voor horizon? Met welke exit-strategie? Hoe beschermt hij zijn vermogen tegen crediteuren of derden. Hoe schermt hij naar de buitenwereld zijn positie af en behoudt hij zijn privacy. Hoe wil hij tijdens leven al vermogen overhevelen naar degenen die hem dierbaar zijn. Hoe beperkt hij dan de belastingdruk. En wat moet er bij overlijden gebeuren. Met zijn vermogen. Het familievermogen. De onderneming. Met zijn persoonlijke bezittingen. Wij luisteren naar onze klanten. Helpen ze om dit soort vragen te stellen en reiken ze antwoorden en oplossingen aan.

Pensioen-planning

Wil de klant eerder stoppen met werken. Of juist langer doorgaan. Een sabbatical. Wat reserveert hij nu voor als hij geen inkomen uit arbeid meer heeft. Bouwt hij op in eigen beheer. Wij helpen de klant met krijgen van zicht, helder zicht, op de situatie die zich voordoet als hij, statistisch althans, geen deel meer uitmaakt van de beroepsbevolking.