Niet goed leesbaar? Klik hier
  Metropoolregio Rotterdam | Den Haag  
  /files/Nieuws/Nieuwsbrief/poetin.jpg  
   
   
  Wij delen graag onze kennis met je  
  Whats up  
 
 
 
 
 

Betere wereld

Op het scherm voor u ziet u onze digitale nieuwsbrief. De eerste van 2022. MAES notarissen streeft naar continuïteit van haar dienstverlening door op een zorgvuldige wijze een wederkerig vruchtbare, harmonieuze en duurzame relatie te ontwikkelen met al haar stakeholders. Wij willen waarde toevoegen door een bijdrage te leveren aan het creëren van een betere wereld. Zijn goed voor elkaar. Dat klinkt misschien wat hoogdravend, maar dat nobele streven maakt dat wij ons werk gepassioneerd doen. Elke dag weer.

Kennis, kunde, ervaring en service

Wij verkopen kennis, kunde, ervaring en service. Veel van onze klanten geven ons regelmatig te kennen het prettig te vinden als ze actief door ons worden geïnformeerd over notariële tips & tricks of actuele ontwikkelingen die voor ze van belang zouden kunnen zijn. Zowel zakelijk als privé. Op het terrein van het vastgoed, het personen- en familierecht en het ondernemingsrecht. Zij willen weten hoe wij ze kunnen helpen. Met hun huis en hypotheek. Hun familie en relatie. Of met hun onderneming. Wij luisteren goed naar onze klanten. Naar alles wat zij ons te zeggen hebben. We willen dan ook graag bij wijze van service onze kennis, kunde en ervaring met onze (potentiële) klanten en andere geïnteresseerden delen. Doen dat via onze website, de socials, maar ook actief en gericht met deze nieuwsbrief. Voor wie daar prijs op stelt.

Stop war. Stop Poetin.

Zijn we nog maar net goed en wel bekomen van de COVID-19 pandemie die de afgelopen twee jaar mondiaal en meedogenloos heeft huisgehouden, worden we vol ongeloof overdonderd door onaanvaardbare Russische geopolitieke agressie tegenover het Oekraïense volk. 

Bij MAES notarissen is het recht en de rechtsstaat de kern van wie we zijn en wat we doen. Poetin en zijn regime schenden met hun agressie jegens de inwoners van de Oekraïne elementaire beginselen van het internationaal recht en de mensenrechten. Zij bedreigen daarmee fundamentele waarden die aan onze moderne Europese samenleving ten grondslag liggen.

Wij staan achter het moedige Oekraïense volk en leven intens mee met hen die deze onmenselijke ontberingen moeten zien te doorstaan. Dit is geen oorlog die door het Russische volk is geïnitieerd. Wij veroordelen uitdrukkelijk en publiekelijk de acties van hun autocratische heerser en zijn entourage, die in strijd zijn met het recht. 

Wij dringen er bij de Europese Unie, de Nederlandse regering en ons bedrijfsleven op aan om daadkrachtig Oekraïne te blijven steunen, ook als het ten koste gaat van onze welvaart. MAES notarissen bedient geen klanten of entiteiten die op de sanctielijst staan, maar wij bedienen ook geen klanten of entiteiten die zijn gevestigd in of worden gecontroleerd door (machthebbers uit) Rusland, Belarus en de ingenomen gebieden in de Oekraïne. Wij gaan daarmee verder dan het sanctiebeleid.

Eerder riepen wij op social media de grote advocatenkantoren aan de Amsterdamse Zuidas (die miljoenen verdienen aan Russische klanten) op om hetzelfde te doen. Ook zij lijken zich ondertussen te conformeren aan deze gedragslijn. De pagina's op hun websites waarmee zij eerder hun Rusland expertise en ervaring nog zo nadrukkelijk deelden, zijn ondertussen door vrijwel alle kantoren verwijderd.  

Wij zijn trots op alle mensen hier om ons heen die geld inzamelen, vluchtelingen opnemen of zich inzetten om goederen en hulp te brengen naar degenen die zijn getroffen door dit oorlogsgeweld. Als kantoor heeft MAES notarissen ervoor gekozen om UNHCR, the UN Refugee Agency te steunen bij haar inspanningen om diegenen met een veilig heenkomen te helpen die met familie en geliefden noodgedwongen huis en haard hebben moeten verlaten.

De ene notaris is de andere niet

Wij realiseren ons meer dan ooit dat waarde toevoegen door een bijdrage te leveren aan het creëren van een betere wereld een naïeve druppel op een gloeiende plaat kan blijken te zijn. Ondertussen passen we goed op onze eigen winkel en is het bij ons op kantoor business as usual.  Dat klinkt wat ongemakkelijk met de wetenschap van oorlogsmisdaden die worden begaan op twintig uur autorijden hiervandaan. En zo voelt het ook. Desalniettemin moet de oorlog ons er niet van weerhouden onze klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen. Daar zetten we ons onverkort voor in. Hebt u behoefte aan notariële ondersteuning? Wilt u weten wat er te vergelijken en te kiezen valt? Leest u dan eerst - naar wij hopen met enig genoegen - deze nieuwsbrief goed door. Als u kritisch kijkt en vergelijkt, ziet u vanzelf dat er wat te kiezen valt. De ene notaris is immers de andere niet. Aan wie vertrouw jij je belangrijkste zaken toe?          

mr. G.H.H.J. (Geert) Janssen MRE MBA 
notaris

 
  /files/Nieuws/Nieuwsbrief/containers.jpg  
   
   
  Ondernemen  
  Wat is een BV en wat heb ik eraan?  
 
 
 
 
 

Rechtspersoon

Een BV is een rechtspersoon. Naast de BV kennen we in Nederland nog andere rechtspersonen. Denk aan: verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen en stichtingen.  

De BV is een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal waarmee jij je aansprakelijkheid kunt beperken. De BV heeft een besloten karakter. BV staat dan ook voor: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De BV is zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. Die kan dus aan het rechtsverkeer deelnemen. Net als een natuurlijk persoon. Net als mensen zoals jij en ik.

Zo kun jijzelf in privé, als natuurlijk persoon, een contract sluiten. Bijvoorbeeld een huurovereenkomst. Maar een BV kan dat ook. In dat geval is de BV zelf aansprakelijk voor de verplichtingen uit die overeenkomst. En niet het bestuur of jij als bestuurder. Ook niet met je eigen vermogen. Alleen met de aandelen die jij in die BV hebt. Je aansprakelijkheid is dus beperkt.   

De beperking van je persoonlijke aansprakelijkheid maakt de BV zo geschikt om mee te ondernemen. Schuldeisers van de BV kunnen zich niet verhalen op privévermogen van de ondernemer. In tegenstelling tot de eenmanszaak of de vennootschap onder firma (vof), is het vermogen van je BV en je privévermogen dus van elkaar gescheiden. Al jouw persoonlijke bezittingen zoals je koopwoning, je auto, het saldo op je bank- en/of effectenrekening zijn -  tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur - afgeschermd met een BV. Deze zekerheid is een belangrijke reden waarom ondernemers vaak kiezen voor de rechtsvorm van de BV.

Notariële akte van oprichting 

De oprichting geschiedt altijd bij notariële akte van oprichting. Die akte bevat ook de door de notaris opgestelde statuten. Dat zijn de interne regels van de BV.

Wij hebben als kantoor tientallen zeer sophisticated en volledig up-to-date modelstatuten voor allerlei soorten BV's. Voor een holding, een werkmaatschappij, een special purpose vehicle (SPV), een projectvennootschap, een joint venture BV, een DGA BV, een zorg BV, een spaar BV, een pensioen BV. En voor nog veel meer soorten BV's met velerlei denkbare variabelen. Soms is echt maatwerk vereist.

Statuten

Wat staat er allemaal in de statuten van de BV?

Naam

De statuten bevatten de naam van de BV. Een goede naam is herkenbaar, voorkomt verwarring, blijft hangen en maakt duidelijk wat je te bieden hebt. Een passende bedrijfsnaam geeft je onderneming de juiste uitstraling. De naam moet wel aan een aantal regels voldoen.

Zetel

De statuten van de BV kent een statutaire zetel. De statutaire zetel is de formele woonplaats van de BV. Dit moet een gemeente in Nederland zijn. De BV kan overigens ergens anders de activiteiten ontplooien.  

Aandelen en kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in aandelen. De aandelen worden gehouden door de aandeelhouder(s). Dat zijn de oprichters. Of degenen aan wie aandelen worden uitgegeven of overgedragen.

Er zijn verschillende soorten aandelen. Gewone aandelen, prioriteitsaandelen, preferente aandelen, letter aandelen en sinds 2012 met de invoering van de Flex BV ook stemrechtloze aandelen en winstrechtloze aandelen. Het stemrecht - de zeggenschap -  wordt dan losgekoppeld van het recht op winst, het dividend.

Dat laatste kun je ook bereiken door aandelen te certificeren. Bij certificering worden aandelen ter fine van administratie geleverd aan een stichting  administratiekantoor (Stak) die daartegenover certificaten van aandelen uitgeeft. Deze certificaten geven de certificaathouder recht op dividend. Het stemrecht zit bij (het bestuur van) de Stak.

Op de aandelen kan worden gestort in geld of er kan in natura worden ingebracht. Met een kapitaal van € 0,01 kan je al een Flex BV oprichten.

Inbreng op aandelen

Het kan zijn dat bij de oprichting van een BV niet op de aandelen wordt gestort in geld, maar dat een eenmanszaak wordt omgezet in een BV met een activa passiva inbreng.

Deze manier is de meest gekozen manier om een eenmanszaak om te zetten naar een BV. Het is ook de eenvoudigste en goedkoopste manier van omzetten. Na afloop van de omzetting zijn de ondernemingsrisico’s van de eigenaar van de bestaande eenmanszaak of de eigenaren van een vof verlegd naar de nieuwe BV.

Bij deze omzetting worden alle activa en passiva (bezittingen en schulden) van de vof of eenmanszaak overdragen aan de nieuwe BV. Het overdragen van alle bezittingen en schulden gebeurt vaak tegen een symbolisch bedrag van € 1. Doordat er een verschil is tussen de symbolische bedrag en de werkelijke waarde van de bezittingen en schulden, krijg je als aandeelhouder(s) een vordering op de BV. Je dient er wel rekening mee te houden dat de belastingdienst meekijkt. Als er sprake is van zogenaamde stille reserves zoals goodwill of een meerwaarde in je bedrijfspand dan moet je daarover inkomstenbelasting betalen.

a. Geruisloze omzetting van eenmanszaak naar BV

Bij een geruisloze omzetting gaat de eenmanszaak in zijn geheel over in de BV, zonder dat de onderneming wordt gestaakt. Er vindt geen fiscale afrekening plaats bij de eenmanszaak en de eigenaar van de eenmanszaak wordt de oprichter van de BV. Er is dus geen sprake van een eventuele vordering van aandeelhouders. De nieuwe BV start met een balans die gelijk is aan de eindbalans van de eenmanszaak of de vof.

Als je vóór 1 oktober van het lopende jaar een verzoek indient bij de Belastingdienst kan de geruisloze omzetting ingaan op 1 januari.

b. Ruisende omzetting van eenmanszaak naar BV

Bij de ruisende omzetting wordt de eenmanszaak wel gestaakt. Er vindt net als bij omzetting met activa passiva inbreng geen afrekening plaats. De BV neemt de activa en passiva over van de eenmanszaak. Let op: Als jij je onderneming binnen drie jaar wilt verkopen, dan dien je gebruik te maken van een ruisende omzetting. Bij een geruisloze omzetting kun je de aandelen namelijk voor een periode van 3 jaar niet vervreemden.

Voor inbreng in natura is altijd een inbrengbeschrijving vereist. Die moet de oprichter in overleg met zijn accountant bij ons aanleveren. Er moet bij inbreng ook een akte van inbreng worden gepasseerd. 

Blokkeringsregeling

Je kunt aandelen in een BV niet zomaar verkopen. Dit mag alleen met goedkeuring van de aandeelhouders. Een BV kent daartoe vaak een blokkeringsregeling. De BV heeft daarmee dus een besloten karakter.

Organen | ava, bestuur, rvc

Een BV kent verschillende organen. Bijvoorbeeld in ieder geval de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) en het bestuur. De aandeelhouder heeft economische en zeggenschapsrechten. Hij is gerechtigd tot de winst en kan bestuurders benoemen en ontslaan. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. Het bestuur kan een natuurlijk persoon zijn, maar ook een rechtspersoon. Bij de oprichting worden in de akte de eerste bestuurders benoemd.  

Soms kent de BV nog andere organen. Bijvoorbeeld een raad van commissarissen (rvc). Een rvc is niet verplicht.

Vertegenwoordiging

De BV wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door bestuurders. Een bestuurder kan zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd zijn of gezamenlijk met een of meer bestuurders. De bevoegdheid van het bestuur is onbeperkt en onvoorwaardelijk.

Wie bevoegd is een BV te vertegenwoordigen kan men zien in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. In het Handelsregister kan ingeschreven worden of een bestuurder zelfstandig bevoegd is of dat deze slechts gezamenlijk met een andere bestuurder bevoegd is de BV te binden aan rechtshandelingen. Een BV kan een beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid in de statuten slechts tegenwerpen aan een derde indien de beperking staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.   

Voordelen

Wil je weten wat de voordelen van een BV voor jou zijn of waarom je wellicht kunt overwegen om beter maar gelijk een holdingstructuur op te tuigen? Lees dan hierna verder.
 

 
 
  De flex BV en holdingstructuur uiteengezet    
  /files/Kijk%20Vergelijk%20Kies/vogels%20met%20tekst%20Maes_ZM_A0_Press.jpg  
   
   
  De ene notaris is de andere niet.  
  Kijk. Vergelijk. Kies.  
 
 
 
 
 

Onderscheidend

Er zijn notariskantoren en er is MAES notarissen. Wij zijn in onze benadering onderscheidend. Niet als doel. Maar als resultaat. Tegenover alle tinten grijs zetten wij kleur. Wij laten zien wie wij zijn en waar wij voor staan. Met onze energie, onze visie en toewijding. Zijn zichtbaar. Ondernemend. Sociaal. Treden naar buiten. Nemen onze verantwoordelijkheid. Ook maatschappelijk. Wij zijn vernieuwers. Geen volgers. Wij zijn gemotiveerd om het meest klantgerichte notariskantoor van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag te zijn. Wij willen dat onze klanten trots zijn op de persoonlijke relatie die wij met ze hebben. En euforisch over wat wij ze professioneel brengen. Maar bovenal dat ze graag met ons verkeren. Dat we met elkaar kunnen lachen. En soms ook een beetje om onszelf.

Kijk. Vergelijk. Kies. 

Zo hebben wij samen met The Mind Office en met Zuiver Media, de mediacampagne "Kijk.Vergelijk. Kies." geïnitieerd, waarbij wij beeldend laten zien dat er voor de klant - de consument, de onderneming en de lokale overheden - heel wat te kiezen valt.

Zo ben je ons Out of Home tijdens de campagne wellicht op posters tegenkomen bij hot-spots of langs wegen in de gemeenten Maassluis, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. Maar je kwam ons van 28 februari tot en met 6 maart mogelijk ook tegen op digitale schermen in de Westfield Mall of the Netherlands, de Koopgoot in Rotterdam, de Nieuwe Passage in Schiedam, de Koningshoek in Maassluis en de Hoge Schie in Rotterdam. We zijn onze zichtbaarheid ook aan het vergroten op Google, Funda en op socials zoals LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube. En als het ons gaat lukken om het dansje enigszins wat onder de knie te krijgen, dan misschien ook nog wel op TikTok...

Met onze campagne beogen we speels, kleurrijk en met een knipoog weldoordacht uit te dragen dat wat op het eerste gezicht vergelijkbaar lijkt, bij een nadere beschouwing fundamenteel van elkaar blijkt te verschillen. Bij notarissen is het niet anders dan bij schoenen, honden, een maal, vogels of auto's. De ene notaris is de andere niet. Wie vertrouw jij jouw belangrijkste zaken toe? Kijk. Vergelijk. Kies. En voorkom dat je appels met peren vergelijkt. Klanten geven ons een 9 plus. 

Over ons 

Wij zijn MAES notarissen. Een onafhankelijk full service notariskantoor voor particulieren, ondernemingen en (semi)overheden uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Gespecialiseerd in personen- en familierecht, ondernemingsrecht en vastgoed. Wij begeleiden onze klanten bij de momenten die er werkelijk toe doen in het leven. Zakelijk en privé. Wij bieden rust, betrouwbaarheid en zekerheid. Leveren maatwerk én hebben met Basisnotarissen Rijnmond een discount label voor voordelige confectie. Onberispelijk, toegewijd en integer. 

MAES notarissen. Goed voor elkaar. En MAES...met AE.

 
 
  Kijk. Vergelijk. Kies.    
  /files/Team/Ineke%20de%20jong%20transparant%20met%20bal.jpg  
   
   
  Maak kennis met ons dreamteam  
  Ik ben M.A. (Ineke) de Jong - Dijkshoorn. Ik ben er voor u.  
 
 
 
 
 

Dreamteam

Wij hebben een vast, omvangrijk en loyaal dreamteam van zeer ervaren medewerkers, versterkt met een kundige flexpool. Kennen elkaar van haver tot gort. Hebben onderling aan één woord genoeg. Hebben met elkaar een paar eeuwen aan ervaring in het notariaat. Kennen een Raad van Advies en hebben onze eigen ambassadeurs. Samen zijn wij MAES notarissen.

Welkom aan boord

Bij ons gaat het hard. Afgelopen jaar was het beste jaar in onze professionele geschiedenis. Nog beter dan het jaar daarvoor. En naar wij hopen minder goed dan dit lopend jaar. Daar zetten wij wederom stevig op in. Wij groeien flink. Wij zijn dan ook verheugd dat Ineke ons is komen versterken. Ineke is een notarisklerk Ondernemingsrecht én Personen- en Familierecht. Zij brengt meer dan drie decennia ervaring in het notariaat met zich mee. Die ervaring deed zij met name op in de regio Haaglanden. Bij notariskantoren in Den Haag, Wassenaar en Leiden. Ooit begonnen bij Lourijsen &  Waaijer, gewerkt met notaris mr. P.P.J.M. van Dullemen bij - wat toen nog heette - Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn en tenslotte bij Notariaat De Gier in het Haagse Statenkwartier, om daarna onze kantoorgenoot mr. Yvonne Drok te volgen naar MAES notarissen.

Het piept en het kraakt

Wij hebben Ineke ook hard nodig. In de achterliggende periode hebben wij moeten vaststellen dat niettegenstaande de enorme inzet van allen van ons dreamteam wij met onze praktijkgroep Personen- en Familierecht niet altijd de voortvarendheid weten waar te maken die wij onszelf opleggen en die u redelijkerwijs van ons mag verwachten. De doorlooptijd van dossiers duurt daardoor langer dan wij wenselijk achten. Wij trekken ons dat erg aan en hebben ons bij degenen die het aangaat per brief daarvoor reeds verontschuldigd. Veel klanten kiezen immers voor ons kantoor vanwege de hoge klanttevredenheid, onze toegewijde dienstverlenende instelling, de kwaliteit van de dienstverlening en onze concurrerende tarieven. Omdat wij zoveel waarde hechten aan klanttevredenheid, is bijvoorbeeld de variabele beloningscomponent van onze medewerkers dan ook gerelateerd aan de klanttevredenheidsscore. Het is dus ook voor onze medewerkers ongelukkig als zij niet met de voorgestane voortvarendheid een dossier kunnen behandelen.  

Natuurlijk is er bij de huidige krappe arbeidsmarkt, zeker in het notariaat, een war for talent gaande. Goede professionals zijn schaars. Onze mensen worden haast wekelijks benaderd met aanbiedingen van andere werkgevers. Afgestudeerden vinden werken in het notariaat tegenwoordig vaak ook niet meer zo aanlokkelijk. De werkdruk is hoog. Ze krijgen niet altijd de waardering van klanten voor hun inzet. Vanwege de toegenomen claimcultuur ervaren ze veel stress en hebben ze zorgen over het afbreukrisico, wat wordt versterkt door de beroeps- en gedragsregels en de tuchtrechtspraak waar zij aan onderworpen zijn. Onze medewerkers dienen zich naast hun reguliere werkzaamheden voortdurend bij te scholen. Inkomens binnen het notariaat staan vanwege de gedaalde tarieven en toegenomen concurrentie van onder meer legal-tech bedrijven onder druk. Het is verdraaid lastig om uiteindelijk tot notaris te worden benoemd en dus is het perspectief niet altijd even lonkend.  Medewerkers in het notariaat worden veel vaker dan voorheen door partijen bij een akte onder druk gezet, of erger - en volstrekt onaanvaardbaar - beledigd, bedreigd en geïntimideerd. In dat geval beëindigen wij per direct de relatie met de klant en kan er aangifte volgen. 

Onze oplossingen

Wij hebben de volgende maatregelen getroffen om, naar wij stellig verwachten, voortdurend een voortvarende behandeling te kunnen waarborgen: 

 • Wij hebben, ook onlangs weer, na Ineke, nog drie goede en ervaren nieuwe medewerkers weten te werven.
 • Wij blijven actief en voortdurend medewerkers werven die ons team kunnen en willen komen versterken. Wij werven via social media, vanuit onze netwerken, met search-bureaus, via banenmarkten en meer.
 • Wij bieden onze medewerkers een opleidingsprogramma dat zich richt niet alleen op verbetering van juridische kennis en notariële beroepsregels, maar ook op professionele en sociale vaardigheden om een klantgerichte en uitstekend presterende werkomgeving te blijven creëren.
 • Wij hebben de werkplekken ergonomisch afgestemd op de gebruiker en de te verrichten werkzaamheden, zodat het comfort maximaal is en de kans op uitval wordt verkleind.
 • Wij bevorderen het werkgeluk van onze medewerkers. We bieden onze medewerkers daarom aantrekkelijke en transparante arbeidsvoorwaarden, met oog voor de toekomst, persoonlijke ontwikkeling en met ruimte voor flexibiliteit. Een moderne set arbeidsvoorwaarden die uitstekend aansluit bij onze identiteit als notariskantoor met het adagium "Goed voor elkaar" en de markt waarin wij opereren. 
 • Wij hanteren de menselijke maat. Laten ons niet leiden door spreadsheetmanagement maar tonen ons onderling oprecht betrokken bij elkaar. Ondersteunen en helpen elkaar waar nodig of gewenst. Wij kennen weinig verloop. Onze ervaren medewerkers hebben veelal een langjarig dienstverband en tonen zich trouw en loyaal.
 • Taken die geautomatiseerd kunnen worden, zullen wij innovatief zoveel mogelijk automatiseren. Door optimaal gebruik van state-of-the-art digitale informatie- en communicatietechnologie kunnen wij onze praktijk lean and mean voeren.
 • Wij hebben een flexpool met zzp-ers waaruit wij kunnen putten bij piekbelasting. Per mei komt onze gewaardeerde flexpooler Renée van Vliet ons tijdelijk ondersteunen.
 • Wij werken ook buiten kantoortijden door aan zaken voor onze klanten. Sommigen van ons beginnen al om 7.00 uur 's ochtends en anderen verlaten pas na 22.00 uur het kantoorpand. Ook in de weekenden wordt er doorgewerkt. Sommigen staan zelfs tijdens vakantie met hun e-mail en telefoon nog op aan.
 • Een medewerker met een dienstverband van 80% heeft haar dienstverband voor bepaalde tijd uitgebreid naar 100% (de facto 120%) teneinde onze klanten tijdiger te kunnen accommoderen.
 • Wij maken keuzes. Wij stoten bepaalde soorten werkzaamheden af of brengen die onder bij derden met wie wij een samenwerkingsverband hebben of aangaan.
 • Wij pogen strikter te prioriteren. Zaken met een fatale datum of een spoedeisend karakter geven wij voorrang.
 • Wij informeren klanten bij de offerte reeds dat de behandelduur gedurende een bepaalde periode langer is dan wat voor ons gebruikelijk is en wat klanten van ons zijn gewend. Indien er geen  fatale datum of een spoedeisend karakter is en voor de klant de langere behandelduur onaanvaardbaar is, zullen wij de zaak niet aannemen of vóór aanvang van de werkzaamheden reeds terug geven.
 • Wij kunnen een tijdelijke aanname stop van nieuwe zaken aankondigen.
 • Wij gaan bij de klant na welke verlengde behandelduur voor hem aanvaardbaar, stemmen een gewijzigde passeerstreefdatum af en werken daar naar toe. 

Met deze maatregelen verwachten wij onze klanten nog meer boven op de bal de kwaliteit en zorg te kunnen bieden die hen toekomt. Wij zetten ons daar collectief graag onverminderd voor in. 

 
  /files/Vlaardingen/Geuzenmonument-616x1024.jpg  
   
   
  Met dank aan de gemeenten Rotterdam, Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en vele donateurs  
  Uitreiking Geuzenpenning  
 
 
 
 
 

Uitreiking Geuzenpenning

Op 14 maart is door prof. mr. G.J.M. (Geert) Corstens, voormalig president van de Hoge Raad der Nederlanden, in de Grote Kerk van Vlaardingen, de Geuzenpenning 2022 uitgereikt aan Lawyers for Lawyers en aan de laureaat van 2021, Malgorzata Gersdorf, de voormalige voorzitter van het Poolse Hooggerechtshof. Als donateur van de Stichting Geuzenpenning en als notaris voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag was mr. G.H.H.J. (Geert) Janssen MRE MBA namens MAES notarissen bij de indrukwekkende uitreiking aanwezig. 

Lawyers for Lawyers (L4L), vertegenwoordigt door haar voorzitter mr. I (Irma) van den Berg, komen op voor de rechten van hun cliënten, binnen en buiten de rechtszaal, en spelen een belangrijke rol in de bescherming van mensenrechten. Maar advocaten staan onder druk. Over de hele wereld worden zij bedreigd en tegengewerkt, fysiek aangevallen of door de overheid vastgezet, vanwege de cliënten die zij hebben, de zaken die zij doen of de aandacht die zij vragen voor de bescherming van mensenrechten, democratie en rechtsstaat. Deze advocaten bekopen met hun persoonlijke vrijheid, en soms zelfs met hun leven, dat ze opkomen voor de rechten van anderen.

De laureaat van 2021, M.M. (Malgorzata) Gersdorf, kreeg op 14 maart ook de Geuzenpenning (van 2021) uitgereikt. Vorig jaar kon de voormalige voorzitter van het Poolse Hooggerechtshof niet naar Nederland komen door de coronacrisis. 

Jaarlijkse uitreiking Geuzenpenning

Sinds 1987 reikt de stichting, daarbij ondersteunt door de gemeenten Rotterdam, Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, alsmede door het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en vele donateurs,  jaarlijks een Geuzenpenning uit als eerbetoon aan personen en/of instellingen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor democratie of tegen dictatuur, discriminatie en racisme. De doelstelling is om de democratie in Nederland in stand te houden en te bevorderen en de waakzaamheid te vergroten tegen alle vormen van dictatuur, discriminatie en racisme.   Een eerbetoon gebaseerd op een doelstelling die vandaag, verdrietig, actueler is dan ooit. 

Nieuwsgierig naar de Geuzen en de Stichting Geuzenpenning? Volg dan het pijltje hieronder. 

 
 
  Uitreiking Geuzenpenning    
  /files/Nieuws/Nieuwsbrief/sparta.jpg  
   
   
  Goed voor elkaar  
  MVO en Sponsoring  
 
 
 
 
 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij onderkennen de verantwoordelijkheid die wij dragen voor onze stakeholders; onze klanten, onze medewerkers, leveranciers, de overheid en de samenleving waar wij deel van uitmaken. Op zowel professioneel als maatschappelijk terrein. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid richt zich op drie thema’s: governance, een duurzame leefomgeving en sociale betrokkenheid. Wij hopen daarmee impact te kunnen hebben.

Fietsen | Hellorider

MAES notarissen hecht er als maatschappelijk verantwoord ondernemer in het kader van haar MVO-beleid waarde aan dat haar medewerkers een duurzame invulling geven aan mobiliteit. Om die reden moedigt MAES notarissen het gebruik van een fiets door medewerkers aan. MAES notarissen is daartoe een samenwerking aangegaan met Hellorider voor het leasen van (elektrische) fietsen. Hellorider heeft een landelijk dekkend netwerk van aangesloten fietsendealers en een volledig digitaal platform waar je de vrijheid hebt om bijna elk merk fiets uit te zoeken. Van E-bike tot bakfiets, racefiets, speed-pedelec en meer.

Fitness | Go Health | Sportcentrum Vlaardingen | Polderpoort

Medewerkers komen daarenboven ook in aanmerking voor een door Go Health clubs in samenwerking met MAES notarissen op maat gemaakt aanbod om onder deskundige begeleiding te werken aan een betere leefstijl, een sterker lichaam en een frissere geest. 

Sporters die trainen bij Sportcentrum Vlaardingen of Polderpoort zullen het logo van MAES notarissen en de pay-off "Goed-voor-elkaar" op het display van de fitnessapparatuur met enige regelmaat voorbij zien komen. 

Wij hopen met sponsoring een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn en de prestaties van alle bij de clubs betrokken leden en hun familieleden. 

Hockey | Hockeyclub Rotterdam

HC Rotterdam, HCR, of Hockeyclub Rotterdam, opgericht op 16 september 1925, is met ongeveer 2.500 leden, waarvan 1.700 jeugdleden, verdeeld over meer dan 200 teams, de grootste hockeyclub van Nederland en één van de grootste hockeyclubs ter wereld. 

Heren 1 van HCR komt uit op het hoogste niveau en Dames 1 op het op één na hoogste niveau. Het is de succesvolste hockeyclub van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en één van de meest succesvolle van Nederland.

HC Rotterdam heeft aan de Hazelaarweg in Schiebroek, onder de rook van Rotterdam The Hague Airport en om de hoek bij Hillegersberg, de beschikking over een eigen hockeystadion met een maximale capaciteit van 8.000 toeschouwers. Dit is één van de grootste hockeystadions ter wereld.

MAES notarissen is met een LED-banner tijdens alle wedstrijden op de boarding van het hoofdveld in het stadion zichtbaar aanwezig en hoopt met sponsoring een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn en de prestaties van alle bij de club betrokken spelers en hun familieleden. 

Voetbal | sv CWO

De geschiedenis van de sv CWO gaat terug tot 1920 als personeel van de melkfabriek Hollandia een voetbalvereniging opricht. Ze waren toen met 12 man, zonder veld, zodat ze uitsluitend uitwedstrijden konden spelen. Wij sponsoren als lid van de businessclub CWO deze mooie club omdat de visie van CWO is gebaseerd op de pijlers: voetbal, organisatie en maatschappelijke waarde en omdat wij alle spelers en supporters mooie en sportieve thuiswedstrijden gunnen.

Op zaterdag 12 maart jl. waren we met vijftig man van St. Businessclub CWO er getuige van hoe Sparta thuis op het Kasteel met 1-0 Go Ahead Eagles uit Deventer wist te verslaan.

Kort na de aftrap kwam Hagenees en Sparta-speler Tom Beugelsdijk - die we allemaal kennen van zijn uitroep met Haagsch accent “Rustaaagh” - heel erg lelijk ten val. Iedereen in het stadion hield de adem even in toen spelers van beide teams met bedrukt gezicht, net als bij Christian Eriksen op het EK 2020,  een menselijke muur om de speler die zijn bewustzijn was verloren vormden. Beugelsdijk werd na 7 minuten van het veld afgevoerd, blijkt een hersenschudding te hebben en maakt het volgens de clubarts van Sparta naar omstandigheden goed. 

Sparta wist als enige te scoren. Een tweede vermeend doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. De ploeg van trainer Henk Fraser kan de overwinning goed gebruiken en staat nu niet meer laatste in de poule.

Nadat de overwinning binnen was zijn we met het gezelschap van Businessclub CWO naar Kralingen getogen voor een genoeglijk diner bij Gym & Gin. Een aanrader.

Dank aan Jeroen Onderdelinden van Fundament Financieel Advies en Joris van der Windt van 3D makelaars en alle andere betrokkenen voor al hun inzet en goede zorgen om dit zo geslaagde evenement mogelijk te maken. 

Tennis | Tennisvereniging Holy

Wij sponsoren Tennisvereniging Holy, een actieve tennisvereniging voor jong, oud, competitief en recreatief. Waar je het hele jaar door kunt tennissen op all-weather banen. Waar je kunt dromen en trainen om zo goed als Roger Federer, the Swiss MAEStro, te worden. Het bord met ons vernieuwde logo is vanaf dit kwartaal weer goed op het tennispark te zien.   

Goed-voor-elkaar-kortingsregeling

Aan leden van voornoemde sportverenigingen en hun familieleden verlenen wij notariële diensten op basis van onze sociale Goed-voor-elkaar-kortingsregeling. Daarmee kunnen zij zich heel wat besparen. Meer weten? Hierna kun je zien of jij en de jouwen voor deze regeling in aanmerking komen.  

 
 
  Goed-voor-elkaar-kortingsregeling    
  /files/Nieuws/Nieuwsbrief/spaarvarken%20pexels-photo-6780838.jpeg  
   
   
  Kan ik vanwege de aankoop van onze woning geld terugkrijgen van de belastingdienst?  
  Veelgestelde vragen  
 
 
 
 
 

Geld terug

Als je een woning gaat kopen of een hypothecaire geldlening voor een woning aangaat, kun je kosten in aftrek brengen voor de inkomstenbelasting. Je krijgt dan geld terug. Hebben wij de levering of hypotheek voor je verzorgd, dan heb je het online Mijn Notarisdossier 24/7 en 365 dagen per jaar tot je beschikking, zodat je de nota van afrekening met alle in aftrek te brengen kosten altijd bij de hand hebt. Na je aangifte krijg je dan wellicht geld terug. En daar kun je leuke, mooie, verstandige en onverstandige dingen mee gaan doen. Bijvoorbeeld  het kopen van een kadootje voor een dierbare of met een belegging je geluk in bitcoin gaan beproeven.  

Twee soorten kosten

Wanneer je een woning gaat kopen, krijg je doorgaans te maken met twee soorten kosten voor de notaris: 

 1. Notariskosten voor de levering – de overdracht – van de woning.
 2. Notariskosten voor de financiering van de woning.

Wel aftrekbaar

Alle kosten die je maakt voor de financiering van de woning mag je aftrekken voor de inkomstenbelasting. Dit betreft:  

 • Advies- en bemiddelingskosten voor je hypotheekadviseur
 • Bereidstellingsprovisie
 • Notariskosten voor de hypotheekakte
 • Kadastrale rechten voor de hypotheekakte
 • Taxatiekosten voor het krijgen van de lening
 • Kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie
 • Boeterente
 • Bouwrente die je betaalde ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte
 • Kosten voor je nieuwbouwdepot of verbouwingslening of verbouwingsdepot

Niet aftrekbaar

Niet aftrekbaar zijn: 

 • Bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning, bijvoorbeeld makelaarsprovisie
 • Overdrachtsbelasting en omzetbelasting
 • Notariskosten en kadastrale rechten voor de leveringsakte
 • Kosten van onderhoud en verbouwing (voor een rijksmonumentenpand mag je deze kosten onder bepaalde voorwaarden wél aftrekken)
 • Aflossing van de eigenwoningschuld
 • Rente en kosten van een lening die door de bijleenregeling geen eigenwoningschuld is
 • Rente van leningen die je bent aangegaan om aftrekbare rente over, en kosten van leningen te betalen, bijvoorbeeld een lening om boeterente of bouwrente te betalen. (Rente over een lening die je vóór 1 januari 2001 bent aangegaan om aftrekbare oversluitkosten of bouwrente te betalen, mag je wel aftrekken)
 • Kosten van een bankgarantie voor het betalen van een waarborgsom

Andere vragen?

Heb je andere vragen waar je een antwoord voor zoekt, kijk dan hierna nog even verder. Goede kans dat het een veelgestelde vraag is waarop wij het antwoord al hebben geformuleerd.

 
 
  Veel aan MAES notarissen gestelde vragen met antwoorden    
  /files/Nieuws/Nieuwsbrief/sloten%20pexels-photo-4041938.jpeg  
   
   
  Wat is een minuut?  
  Notaristaal  
 
 
 
 
 

Notariële akten zijn geschriften die door een notaris in de uitoefening van zijn/haar ambt worden opgemaakt. Deze geschriften hebben een bijzondere betekenis: door de ondertekening door de notaris staat de datum van de akte vast, ook staat vast dat de akte ondertekend is door degenen die daarin als ondertekenaars zijn vermeld. De notariële akte heeft daarmee authenticiteit.

De minuut is het origineel getekende exemplaar van de authentieke akte. De minuut wordt na ondertekening door de notaris bewaard gedurende een termijn van minimaal 20 jaar in een kluisruimte. Na 20 jaar wordt de minuut overgebracht naar een beveiligde kluisruimte elders in het land. Daar wordt de minuut voor eeuwig bewaard. De notaris betaalt huur voor het gebruik van de archiefruimte. Voor de minuut is de notaris wettelijk verplicht om het dure vignetpapier van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie te gebruiken. Dit papier kan vanwege de hoge kwaliteit in de loop der tijd niet (gemakkelijk) vergaan en dat komt de rechtszekerheid ten goede.  

Belangrijk om te weten is dat de notaris de door of namens een partij getekende notariële akte niet voor een partij beheert, maar namens de overheid. Daarom mag de minuut akte nooit de kluisruimte verlaten, maar kan de notaris slechts aan een belanghebbende een afschrift of een grosse afgeven. Als iemand in een notariële akte een bedrag heeft schuldig erkend kan met behulp van de grosse van die akte, zonder tussenkomst van de rechter, worden overgegaan tot executie, dat wil zeggen verkoop van zijn goederen, als die persoon zijn verplichtingen niet nakomt.

Een afschrift kan op papier worden afgegeven of - gebruikelijk - digitaal. In dat geval zetten wij een digitaal afschrift in uw Mijn Notarisdossier. Dat is een beveiligde AVG-proof digitale kluis waar u 24/7 en 365 dagen per jaar met uw persoonlijk inlogcode bij kunt. Wij houden dat digitale online dossier altijd voor u toegankelijk en sluiten het niet voor u af. Op het digitale afschrift treft u de ambtsstempel van de notaris en diens digitale handtekening.

 
   
  Disclaimer  
 
 
 
 
 

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van deze nieuwsbrief, is de inhoud niet als een juridisch of notarieel advies te beschouwen en aanvaardt MAES notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan.

 
 
 
 
Contact
Kunnen wij je ergens mee helpen?
 
 
       
       
 
 
Kantoor

Bezoek- en postadres


MaesHuys
Verploegh Chasséplein 1
3134 BZ Vlaardingen

+31 (0)10 44 53 777
service@maesnotarissen.nl
maesnotarissen.nl
Business Hubs

Bezoek op afspraak. Geen postadres.


NoMA House
Gustav Mahlerlaan 1212
1081 LA Amsterdam

WTC Rotterdam
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam

WTC Den Haag
Prinses Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag
 
 
   
 Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier