×

06-01-2022

Flex BV en Holdingstructuur

Flex BV en Holdingstructuur


Rechtspersoon

Een BV is een rechtspersoon. Naast de BV kennen we in Nederland nog andere rechtspersonen. Denk aan: verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen en stichtingen.  

De BV is een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal. Waarmee jij je aansprakelijkheid kunt beperken. De BV heeft een besloten karakter. BV staat dan ook voor: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De BV is zelfstandig drager van rechten verplichtingen. Die kan dus aan het rechtsverkeer deelnemen. Net als een natuurlijk persoon. Net als mensen zoals jij en ik.

Zo kun jijzelf in privé, als natuurlijk persoon, een contract sluiten. Bijvoorbeeld een huurovereenkomst. Maar een BV kan dat ook. In dat geval is de BV zelf aansprakelijk voor de verplichtingen uit die overeenkomst. En niet het bestuur of jij als bestuurder. Ook niet met je eigen vermogen. Alleen met de aandelen die jij in die BV hebt. Je aansprakelijkheid is dus beperkt.   

De beperking van je persoonlijke aansprakelijkheid maakt de BV zo geschikt om mee te ondernemen. Schuldeisers van de BV kunnen zich niet verhalen op privévermogen van de ondernemer. In tegenstelling tot de eenmanszaak of de vennootschap onder firma (vof), is het vermogen van je BV en je privévermogen dus van elkaar gescheiden. Al jouw persoonlijke bezittingen zoals je koopwoning, je auto, het saldo op je bank- en/of effectenrekening zijn -  tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur - afgeschermd met een BV. Deze zekerheid is een belangrijke reden waarom ondernemers vaak kiezen voor de rechtsvorm van de BV.

Notariële akte van oprichting 

De oprichting geschiedt altijd bij notariële akte van oprichting. Die akte bevat ook de door de notaris opgestelde statuten. Dat zijn de interne regels van de BV.

Wij hebben als kantoor tientallen zeer sophisticated en volledig up-to-date modelstatuten voor allerlei soorten BV's. Voor een holding, een werkmaatschappij, een special purpose vehicle (SPV), een projectvennootschap, een joint venture BV, een DGA BV, een zorg BV, een spaar BV, een pensioen BV. En voor nog veel meer soorten BV's met velerlei denkbare variabelen. Soms is echt maatwerk vereist.

Statuten

Wat staat er allemaal in de statuten van de BV?

Naam

De statuten bevatten de naam van de BV. Een goede naam is herkenbaar, voorkomt verwarring, blijft hangen en maakt duidelijk wat je te bieden hebt. Een passende bedrijfsnaam geeft je onderneming de juiste uitstraling. De naam moet wel aan een aantal regels voldoen.

Zetel

De statuten van de BV kent een statutaire zetel. De statutaire zetel is de formele woonplaats van de BV. Dit moet een gemeente in Nederland zijn. De BV kan overigens ergens anders de activiteiten ontplooien.  

Aandelen en kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in aandelen. De aandelen worden gehouden door de aandeelhouder(s). Dat zijn de oprichters. Of degenen aan wie aandelen worden uitgegeven of overgedragen.

Er zijn verschillende soorten aandelen. Gewone aandelen, prioriteitsaandelen, preferente aandelen, letter aandelen en sinds 2012 met de invoering van de Flex BV ook stemrechtloze aandelen en winstrechtloze aandelen. Het stemrecht - de zeggenschap -  wordt dan losgekoppeld van het recht op winst, het dividend.

Dat laatste kun je ook bereiken door aandelen te certificeren. Bij certificering worden aandelen ter fine van administratie geleverd aan een stichting  administratiekantoor (Stak) die daartegenover certificaten van aandelen uitgeeft. Deze certificaten geven de certificaathouder recht op dividend. Het stemrecht zit bij (het bestuur van) de Stak.

Op de aandelen kan worden gestort in geld of er kan in natura worden ingebracht. Met een kapitaal van € 0,01 kan je al een Flex BV oprichten.

Inbreng op aandelen

Het kan zijn dat bij de oprichting van een BV niet op de aandelen wordt gestort in geld, maar dat een eenmanszaak wordt omgezet in een BV met een activa passiva inbreng.

Deze manier is de meest gekozen manier om een eenmanszaak om te zetten naar een BV. Het is ook de eenvoudigste en goedkoopste manier van omzetten. Na afloop van de omzetting zijn de ondernemingsrisico’s van de eigenaar van de bestaande eenmanszaak of de eigenaren van een vof verlegd naar de nieuwe BV.

Bij deze omzetting worden alle activa en passiva (bezittingen en schulden) van de vof of eenmanszaak overdragen aan de nieuwe BV. Het overdragen van de alle bezittingen en schulden gebeurt vaak tegen een symbolisch bedrag van € 1. Doordat er een verschil is tussen de symbolische bedrag en de werkelijke waarde van de bezittingen en schulden, krijg je als aandeelhouder(s) een vordering op de BV. Je dient er wel rekening mee te houden dat de belastingdienst meekijkt. Als er sprake is van zogenaamde stille reserves zoals goodwill of een meerwaarde in je bedrijfspand dan moet je daarover inkomstenbelasting betalen.

Geruisloze omzetting van eenmanszaak naar BV

Bij een geruisloze omzetting gaat de eenmanszaak in zijn geheel over in de BV, zonder dat de onderneming wordt gestaakt. Er vindt geen fiscale afrekening plaats bij de eenmanszaak en de eigenaar van de eenmanszaak wordt de oprichter van de BV. Er is dus geen sprake van een eventuele vordering van aandeelhouders. De nieuwe BV start met een balans die gelijk is aan de eindbalans van de eenmanszaak of de vof.

Als je vóór 1 oktober van het lopende jaar een verzoek indient bij de Belastingdienst kan de geruisloze omzetting ingaan op 1 januari.

Ruisende omzetting van eenmanszaak naar BV

Bij de ruisende omzetting wordt de eenmanszaak wel gestaakt. Er vindt net als bij omzetting met activa passiva inbreng geen afrekening plaats. De BV neemt de activa en passiva over van de eenmanszaak. Let op: Als jij je onderneming binnen drie jaar wilt verkopen, dan dien je gebruik te maken van een ruisende omzetting. Bij een geruisloze omzetting kun je de aandelen namelijk voor een periode van 3 jaar niet vervreemden.

Voor inbreng in natura is altijd een inbrengbeschrijving vereist. Die moet de oprichter in overleg met zijn accountant bij ons aanleveren. Er moet bij inbreng ook een akte van inbreng worden gepasseerd. 

Blokkeringsregeling

Je kunt aandelen in een BV niet zomaar verkopen. Dit mag alleen met goedkeuring van de aandeelhouders. Een BV kent daartoe vaak een blokkeringsregeling. De BV heeft daarmee dus een besloten karakter.

Organen | ava, bestuur, rvc

Een BV kent verschillende organen. Bijvoorbeeld in ieder geval de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) en het bestuur. De aandeelhouder heeft economische en zeggenschapsrechten. Hij is gerechtigd tot de winst en kan bestuurders benoemen en ontslaan. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. Het bestuur kan een natuurlijk persoon zijn, maar ook een rechtspersoon. Bij de oprichting worden in de akte de eerste bestuurders benoemd.  

Soms kent de BV nog andere organen. Bijvoorbeeld een raad van commissarissen (rvc). Een rvc is niet verplicht.

Vertegenwoordiging

De BV wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door bestuurders. Een bestuurder kan zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd zijn of gezamenlijk met een of meer bestuurders. De bevoegdheid van het bestuur is onbeperkt en onvoorwaardelijk.

Wie bevoegd is een BV te vertegenwoordigen kan men zien in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. In het Handelsregister kan ingeschreven worden of een bestuurder zelfstandig bevoegd is of dat deze slechts gezamenlijk met een andere bestuurder bevoegd is de BV te binden aan rechtshandelingen. Een BV kan een beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid in de statuten slechts tegenwerpen aan een derde indien de beperking staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.   

Voordelen

Het oprichten van een BV heeft vele voordelen:
 

  • Er is - behoudens bij onbehoorlijk bestuur - geen privé aansprakelijkheid voor schulden van de BV.
  • Prettigere fiscale behandeling. Het lagere vennootschapsbelasting tarief van 16,5% of 25%  en IB over het minimum DGA-salaris. Bij een winst van meer dan € 80.000 ben je met een BV dus beter af.
  • Betere asset protection.
  • Geen (eigen) geld nodig.
  • Professionele presentatie en dus een betere uitstraling naar de markt.
  • Interessant voor investeerders, verkopers, kopers en financiers. Je kan aandelen uitgeven, overdragen en verpanden.

De BV heeft weinig nadelen. Waar je wel rekening mee moet houden zijn de oprichtingskosten, governance en compliance; extra administratie. Zo moet je elk jaar een jaarrekening indienen bij de Kamer van Koophandel.

Holdingstructuur

Je kunt overwegen om beter maar gelijk een holdingstructuur op te tuigen.

Een holding is een gewone BV, die aandelen houdt in de BV waar de activiteiten en werkzaamheden in plaatsvinden. Deze BV wordt ook wel een werk-BV of werkmaatschappij genoemd. Bij een simpele holdingstructuur heb je als natuurlijk persoon zelf 100% van de aandelen in de (persoonlijke) holding. De holding houdt vervolgens weer de aandelen in de werk-BV.

Het is om meerdere reden sterk aan te raden om direct een holding op te richten naast je BV. Zo biedt de holding bijvoorbeeld vele fiscale voordelen. Ook kan je met behulp van de holding vermogen dat opgebouwd wordt in de werk-BV makkelijk veiligstellen in de holding zelf. Zo loop jij niet het risico om waardevolle vermogensbestanddelen, zoals merkenrechten of een goedlopende website, kwijt te raken in geval van een faillissement.

Aandeelhoudersovereenkomst

Als er meer dan twee aandeelhouders zijn, is het verstandig om vast te leggen hoe zij - naast wat de wet en de statuten al bepalen - met elkaar omgaan. Juist ook als je goede vrienden met elkaar bent. Wij leggen de wijze van omgang met elkaar vast in een aandeelhoudersovereenkomst. Dat vereist maatwerk. Wat beogen de aandeelhouders met elkaar te regelen. Wat is de duur van de overeenkomst. Hoe ga je om met een change of control, hoe ga je om met een exit, wil je een drag along en een tag along. Combineer je dat met een right of first refusal of een come along?  Wat doe je bij een deadlock. Hoe bepaal je de waarde van de aandelen. Voor welke ava besluiten wensen jullie unanimiteit. Wat spreek je af over financieringsbehoefte. Hoe ziet jullie dividendbeleid eruit. Willen jullie een non-concurrentie en relatiebeding. Moet er een kettingbeding en boetebeding worden opgenomen. Moeten rechten overdraagbaar zijn of juist niet.  Hoe voorkom je dat je met aandeelhouders wordt opgescheept waar je niet mee uit de voeten kunt. Wij leiden je graag gestructureerd door dit doolhof van vragen en afwegingen. Kennen de voetangels en klemmen en willen je daar graag voor behoeden.  

Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) en salaris

Als je een BV start, ben je al snel een DGA. De DGA moet zichzelf volgens de Belastingdienst in beginsel een salaris uitkeren van € 47.000. Dat hoeft niet als het geld er (nog) niet is. Bijvoorbeeld als je starter bent. Wij kunnen je daarover adviseren.

Holdingstructuur

Je kunt overwegen om beter maar gelijk een holdingstructuur op te tuigen.

Een holding is een gewone BV, die aandelen houdt in de BV waar de activiteiten en werkzaamheden in plaatsvinden. Deze BV wordt ook wel een werk-BV of werkmaatschappij genoemd. Bij een simpele holdingstructuur heb je als natuurlijk persoon zelf 100% van de aandelen in de (persoonlijke) holding. De holding houdt vervolgens weer de aandelen in de werk-BV.

Het is om meerdere reden sterk aan te raden om direct een holding op te richten naast je BV. Zo biedt de holding bijvoorbeeld vele fiscale voordelen. Ook kan je met behulp van de holding vermogen dat opgebouwd wordt in de werk-BV makkelijk veiligstellen in de holding zelf. Zo loop jij niet het risico om waardevolle vermogensbestanddelen, zoals merkenrechten of een goedlopende website, kwijt te raken in geval van een faillissement.

Naar de notaris

Bij de oprichting van een BV is altijd een notaris betrokken. Dat zagen we hiervoor al. Maar moet je nu echt ook persoonlijk langs bij de notaris? De personen die een BV oprichten moeten zich persoonlijk legitimeren. Dat is om misbruik te voorkomen. Maar je kan ook een volmacht afgeven aan ons. Handig als niet alle oprichters tegelijkertijd beschikbaar zijn.

Je vraagt je misschien af wat doet die notaris dan en of het niet goedkoper kan. Wij hebben begrip voor je verlangen. Wij zijn zelf ook consument. Maken in privé ook de afweging tussen prijs enerzijds en kwaliteit, service en de gunfactor anderzijds. Wij erkennen de noodzaak om je budget voor notariële diensten te managen en dat hetgeen wij in rekening brengen waar voor je goede geld moet zijn. Wij kunnen je rust, betrouwbaarheid en zekerheid tegen lage kosten bieden omdat wij state of the art geautomatiseerd zijn en onze processen op orde hebben. Wil je meer weten kijk dan op: Wat doet de notaris eigenlijk voor wat ik hem betaal?

Aandeelhoudersregister

Bij de oprichting van een BV wordt er door de notaris een digitaal aandeelhoudersregister aangemaakt en in je Mijn Notarisdossier opgeslagen. Je mag het zelf uitprinten of daar laten staan. Het aandeelhoudersregister is een document waarin onder meer is verwerkt wie de aandeelhouder van de BV is, wanneer de BV is opgericht en wat het aandelenkapitaal is. Nu komt het regelmatig voor dat het aandeelhoudersregister zoek is, met als gevolg dat dan niet duidelijk is wie de aandeelhouders zijn van de BV. En dat is belangrijk, bijvoorbeeld bij de verkoop van de aandelen en vaststelling van aandelenverhouding.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

De BV moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook dat doen wij voor je. Wij verstrekken je ook een uittreksel waaruit van de inschrijving blijkt. De factuur van de Kamer van Koophandel ontvang je achteraf op het adres van je BV rechtstreeks van de Kamer.

Compliance

De overheid heeft beleid dat is gericht op het voorkomen van witwassen van crimineel geld en het financieren van terrorisme. Hieronder vallen ook alle vormen van fraude (zoals faillissementsfraude en fiscale fraude) en steekpenningen (corruptie). Daarom zijn bijna alle dienstverleners, dus ook wij als notaris, wettelijk verplicht om bij bepaalde dienstverlening ‘cliëntenonderzoek’ te doen, cliënten te ‘monitoren’, onderzoek te doen naar de herkomst van de middelen die worden gebruikt en ‘ongebruikelijke transacties’ te melden bij een landelijk meldpunt. Deze verplichtingen staan in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Wij moeten dus op grond van wettelijke richtlijnen controleren wie de BV opricht, waar het geld vandaan komt en wie de Ultimate Beneficial Owner (UBO) is en of er een Politically Exposed Person (PEP) bij is betrokken. Wij schrijven ook de UBO in in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en verstrekken je ook hiervan natuurlijk een uittreksel.

Contact

Wilt u meer advies over dit onderwerp? Kom langs of bel ons. Een eerste (telefonisch) bespreking is kosteloos. Bel voor het maken van een afspraak voor een bespreking op kantoor of voor een video-call met +31 (0)10 44 53 777. Wij zien ernaar uit om u te mogen begroeten.Dit artikel is niet te beschouwen als een juridisch advies. MAES notarissen besteedt de uiterste zorg aan de inhoud van de artikelen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van onvolledigheid of onjuistheid van een artikel, noch voor de gevolgen daarvan.