×

Tarieven, kortingen en geldverkeer

Opdracht

1.        Honorering en relatie


Wij willen graag kostenbewust diensten met de hoogste kwaliteit verlenen. Wij erkennen de noodzaak om je budget voor notariële diensten te managen en dat hetgeen wij in rekening brengen waar voor je goede geld moet zijn. Wij denken dat de tariefstructuur die wij hanteren redelijk en concurrerend is en dat onze tarieven in verhouding staan tot de waarde die wij toevoegen. Ons streven is om op basis van de door ons geleverde kwaliteit en de daartegenover staande honorering een bestendige relatie met onze klanten te onderhouden.

Wij zouden het op prijs stellen om na afloop van een zaak van je te mogen vernemen of je tevreden bent met de kwaliteit en het niveau van de dienstverlening en om zeker te zijn dat al hetgeen waarom jij ons verzocht ook daadwerkelijk op een juiste wijze is uitgevoerd. Wij nodigen je na afloop van de behandeling van je dossier uit voor een tevredenheidsonderzoek en moedigen je dan ook aan om een online review te geven.

2.        Opdrachtnemer


De formele opdrachtnemer voor opdrachten is MAES notaris B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudend te 3134 BZ Vlaardingen, Verploegh Chasséplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24255497. Het doel van deze vennootschap is het uitoefenen van de notarispraktijk. MAES notarissen en Basisnotarissen Rijnmond zijn handelsnamen van MAES notaris B.V. De praktijk wordt gevoerd door MAES notaris B.V.

3.        Opdrachtgever


Degene die onze offerte accepteert of de opdrachtbevestiging ontvangt, wordt door ons beschouwd als de klant, de opdrachtgever. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de declaratie voor onze werkzaamheden. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

4.        Inhoud opdracht


De opdracht ziet op het opmaken en passeren van (een) notariële en/of onderhandse akte(n) en het geven van notarieel advies, of het verlenen van andere aanverwante diensten, zoals gespecificeerd in de offerte of zoals dat uit de opdrachtbevestiging voortvloeit.

Wij zullen je via onze geautomatiseerde procesvoortgang, de workflow, met regelmaat online informeren over de voortgang van de opdracht en eventuele bijzonderheden. Indien tijdens de opdracht onverhoopt iets niet naar je wens verloopt, stellen wij er prijs op dat je met ons op dat moment zo spoedig mogelijk contact opneemt, zodat wij daar met elkaar overleg over kunnen hebben.

Voor onze algemene voorwaarden, het klantenonderzoek, de privacyverklaring, onze tarieven, complimenten en klachten, notaristaal, veelgestelde vragen, code gedrag en integriteit en andere informatie over MAES notarissen en onze dienstverlening verwijzen wij je graag naar onze website.

5.        Project- en risicomanagement


Wij hebben voortdurend voor ogen dat risico en rendement correleren. Wij streven ernaar om risico’s voor de opdrachtgever te minimaliseren en het rendement te maximaliseren.

Wij werken bij de uitvoering van een opdracht met ten behoeve van de onderhavige dienstverlening ontwikkelde projectmanagement methodologieën, applicaties en datasystemen, zoals Microsoft 365, Notarisdossier, Twinfield en Nextens. Wij hebben met een dashboard zicht op de workflow van de opdracht en kunnen daardoor zo nodig snel en accuraat anticiperen. Daarmee wordt de kans op fouten verkleind.

Onze online services zijn een bewijs van onze ambitie om steeds anderen een stap voor te blijven en veranderingen te omarmen. Wij bieden onze klanten - ook vanwege de vigerende privacywetgeving - een digitaal Mijn Notarisdossier via een klantportaal, en werken met automatische document assemblage. Het Mijn Notarisdossier is een beveiligde dienst, overal en altijd beschikbaar, voor dossierbeheer, communicatie en samenwerking.  Hierdoor kunnen klanten 24/7 en 365 dagen per jaar online vanaf huis, kantoor of zelfs hun vakantieadres hun dossier inzien en kunnen zij, net als wij, in die digitale omgeving documenten downloaden en uploaden. De automatische document assemblage levert de klant een kortere en dus voordeligere productietijd, alsmede consistente documentatie op.

6.        Honoreringssystematiek


Op basis van bestede tijd en toepasselijk tarief

Bij MAES notarissen zijn wij flexibel in onze benadering van declareren. In overleg met de klant bepalen we vooraf de honorerings-systematiek. Ons honorarium is in beginsel gebaseerd op de daadwerkelijk aan het dossier bestede en door ons geadministreerde tijd (per tijdseenheid van 6 minuten) vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven.

Alternatieve honoreringsstructuren

Wij zijn bereid om alternatieve honoreringsstructuren te hanteren zoals een blended rate, een fixed fee, een capped fee, een retainer, de value based honoreringsstructuur of - voor niet-ambtelijke werkzaamheden -  de no cure no pay regeling.

Blended rate
Een blended rate is een gemiddeld overeen te komen uurtarief, berekend op basis van onze inschatting van de tijdsbesteding door onze medewerkers vermenigvuldigd met hun uurtarieven. Is er hoger gekwalificeerde inzet vereist dan zal de blended fee hoger uitvallen. Is er lager gekwalificeerde inzet vereist dan zal de blended fee lager uitvallen. 

Fixed fee (vaste prijs)
De fixed fee is een vaste vergoeding voor een bepaald soort werk, waarbij wij in de regel onze tijdsbesteding redelijk goed kunnen inschatten.

Capped fee (begrenste prijs)
Bij de capped fee is de vergoeding begrenst tot een overeengekomen plafond bedrag, bijvoorbeeld voor een bepaalde fase. Bereiken wij dat bedrag dan stoppen wij onze werkzaamheden, tenzij wij door Opdrachtgever worden geïnstrueerd de werkzaamheden tegen een nieuw capped bedrag voort te zetten.  

Retainer
Een retainer (een vergoeding bij wijze van voorschot vooraf) is een voorschot dat, ter beperking van het debiteurenrisico, voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer dient te worden voldaan. Een retainer wordt in zijn algemeenheid vaak opgevat als een extra stimulans om een bepaalde dienst te leveren, maar geeft in geen geval een garantie voor een eindresultaat. Indien het totaal van de door Opdrachtnemer bestede tijd vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven het budget waarvoor een retainer is gegeven dreigt te overschrijden, dan pleegt Opdrachtnemer met Opdrachtgever overleg over de voortzetting van de werkzaamheden, het daarvoor te alloceren budget en de omvang van een nieuwe retainer.  

Value based (toegevoegde waarde)
De value based honoringsstructuur is een beloningsstructuur waarbij de Opdrachtgever vooraf met Opdrachtnemer bepaalt wat de te verwachten, ook kwantitatief bepaalde, toegevoegde waarde van Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zal zijn en welke vergoeding daarvoor geëigend is.

No-cure-no-pay
Bij de no-cure-no-pay regeling is Opdrachtnemer bereid bij bepaalde soorten werkzaamheden  tegenover een premie het risico van Opdrachtgever over te nemen.

Abonnementen
Wij bieden jaarabonnementen aan voor bepaalde diensten.  

7.        Discount label


Vanuit ons discount label Basisnotarissen Rijnmond regelen wij, uitsluitend voor particulieren, een beperkt aantal notariële zaken snel en zoveel mogelijk digitaal. Hier geen maatwerk, maar degelijke en zeer voordelige confectie op het gebied van Huis & Hypotheek, zo gewenst gecombineerd met Familie & Relatie (samenlevingsovereenkomst en/of testamenten en/of  levenstestamenten). Hierdoor kunnen we nog sneller en efficiënter werken en daardoor de scherpste tarieven van de regio offreren. Op de website van Basisnotarissenrijnmond vind je de spelregels die wij hanteren voor deze low budget notariële basiswerkzaamheden.

8.        Offerte of opdrachtbevestiging


Voor elke opdracht aan ons zullen wij eerst een offerte opstellen, een opdrachtbevestiging aan je toesturen en/of verwijzen naar onze algemene voorwaarden en deze website, waaruit volgt tegen welke voorwaarden en vergoeding, inclusief de door ons ten behoeve van jou bij derden te maken kosten, wij de opdracht aannemen.  De offerte of opdrachtbevestiging is leidend. Een offerte is drie maanden geldig. In geval van strijdigheid tussen hetgeen in de offerte of opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden enerzijds en hetgeen in dit document is opgenomen anderzijds, prevaleert het bepaalde in de offerte of opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden. In geval er geen offerte of opdrachtbevestiging zou zijn opgesteld, worden onze werkzaamheden geacht te zijn verricht op basis van hetgeen in onze algemene voorwaarden en op deze website is vermeld.

9.        Gebruikelijke en niet-gebruikelijke werkzaamheden


In het notariaat wordt veel gewerkt met het begrip gebruikelijke werkzaamheden en het begrip niet-gebruikelijke werkzaamheden. Je mag van ons verwachten dat wij de gebruikelijke werkzaamheden verrichten voor de geoffreerde  prijs.

Zijn er in het concrete geval niet-gebruikelijke werkzaamheden naar ons uitsluitend oordeel nodig of worden die verricht ten behoeve van de klant, dan zullen deze werkzaamheden aanvullend in rekening worden gebracht. Wij zullen uitsluitend niet-gebruikelijke werkzaamheden in rekening brengen indien deze werkzaamheden door ons ten tijde van het uitbrengen van de offerte of opdrachtbevestiging in redelijkheid niet bij ons bekend waren en ook door ons in redelijkheid nog niet konden worden voorzien.

10.      Onze aanpak


Onze inzet is om je dossier gestructureerd en zo efficiënt mogelijk te behandelen. Wij willen voorkomen dat we eindeloos heen en weer gaan bellen of mailen. Wij streven er naar om in één keer alle benodigde informatie aan je te vragen en van je te ontvangen. Wij verwachten dan ook dat je op ons eerste verzoek ons zo spoedig mogelijk de gevraagde informatie verstrekt en bescheiden aanlevert en overigens behulpzaam meewerkt.  Daardoor kunnen wij sneller en tegen lagere kosten werken en kunnen we onze klanten onze scherpe tarieven blijven aanbieden. Onze klanten vinden dat prettig. En wijzelf ook.   

11.      Stappenplan 


In veel gevallen is bij de behandeling van een dossier ons stappenplan,  de procesvoortgang ofwel de workflow, als volgt in zes fasen onder te verdelen:

1.  Cliënt- en zaakacceptatie-fase

Jij verzoekt ons rechtstreeks of via een tussenpersoon (bijvoorbeeld je makelaar, hypotheekadviseur, advocaat, belastingadviseur, accountant of bank) om een zaak voor jou in behandeling te nemen en/of je verzoekt ons alvorens wij de zaak in behandeling nemen of hebben genomen om een offerte voor de door jou van ons verlangde diensten.

Wij bevestigen de opdracht of sturen je per e-mail onze offerte. In voorkomende gevallen zullen wij eerst telefonisch contact met je zoeken voordat wij een offerte opstellen om er zeker van de zijn dat wij goede uitvoering kunnen geven aan de opdracht en niet meer of minder doen dan je van ons mag en kan verwachten. De offerte is met andere bijlagen een bijlage bij een per e-mail verzonden brief die je van ons ontvangt met een inhoudelijke schriftelijke toelichting op de gevraagde dienst(en).

Indien je ons niet vooraf om een offerte verzoekt en wij kunnen volstaan met een opdrachtbevestiging, kun je in op deze website en in onze algemene voorwaarden kennisnemen van de gebruikelijke en niet-gebruikelijke werkzaamheden en de door ons gehanteerde tarieven en voorwaarden. 

2.  Dossieropstart-fase

Wij werken vanwege het door ons geëiste kwaliteitsniveau, vanwege efficiency redenen zodat we voordelige voor u kunnen produceren en met het oog op onze strenge privacywetgeving zoveel mogelijk met het online Mijn Notarisdossier. Via het Mijn Notarisdossier kunnen wij stukken met elkaar op een veilige wijze uitwisselen. Je ontvangt van ons, op het door jou aan ons verstrekte e-mailadres, een inlog, zodat je kan inloggen in je persoonlijke door ons voor jou in het klantportaal aangemaakte online Mijn Notarisdossier. Het klantportaal is via de homepage van onze website te benaderen. Mocht je toch liever niet met het online Mijn Notarisdossier willen werken, maar alles per post of per e-mail willen ontvangen, laat het ons dan weten, dan kunnen wij daar mogelijk onder voorwaarden aan tegemoet komen.

3.  Vragenlijst-fase

Bij het opstarten van dossier, ontvang je van ons veelal een vragenlijst. We plannen met elkaar een afspraak voor een bespreking in en/of plannen met elkaar de passeerafspraak in om de stukken bij ons op kantoor - of eventueel op verzoek buiten kantoor -  ten overstaan van en door een notaris te ondertekenen. Na ontvangst van de volledig door partijen ingevulde vragenlijst en het uploaden van de door ons in die vragenlijst gevraagde documenten kunnen wij die informatie analyseren, partijen gericht adviseren en de verlangde en nodige documentatie vervaardigen. Is er een spoedeisend belang of moeten wij een fatale termijn in acht nemen, dan vernemen wij dat graag tijdig en zo spoedig mogelijk van je zodat wij kunnen agenderen en daarop kunnen acteren. De tijd gemoeid met het passeren van de akte bij ons op kantoor zit in het tarief inbegrepen. Alle andere (ook telefonische) inhoudelijke besprekingen, waaronder het bieden van begeleiding bij het invullen van de vragenlijst in het geval u daar zelf niet helemaal uit zou komen, worden in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief.

4.  Behandel-fase

Nadat je kennis hebt kunnen nemen van de schriftelijke toelichting op de gevraagde dienst(en) en nadat je de door jou volledig ingevulde vragenlijst hebt ge-upload, zullen wij de concept-akte(n) met bijbehorende documentatie gaan opstellen.  Wij zullen de concept documentatie, waaronder het ontwerp van de akte(n), zoveel mogelijk ruim voor de overeengekomen passeerdatum in het online Mijn Notarisdossier voor jou en - in een afgescheiden online omgeving - voor andere partijen of belanghebbenden (waaronder tussenpersonen) uploaden. Mocht er tijdens de behandeling van het dossier onverhoopt en onvoorzien vertraging optreden, bijvoorbeeld omdat wij van derden afhankelijk zijn die op zich laten wachten, dan zullen wij je daarover informeren. 

Nadat je de door ons opgestelde concept documentatie hebt beoordeeld, laat jij ons weten akkoord te zijn of nog aanpassingen te wensen. Vermeld bij alle correspondentie altijd het dossiernummer. Indien iets niet duidelijk is of als je behoefte hebt aan overleg, kun je telefonisch contact met ons opnemen. Wij helpen je graag.

5.  Passeer-fase

De akten worden op de overeengekomen datum bij ons op kantoor - of in overleg buiten kantoor op een van onze ander faciliteiten in Amsterdam, Rotterdam of Den Haags, of bijvoorbeeld bij u thuis, het ziekenhuis, het verzorgingshuis, het hospice, etc. -, gepasseerd. Partijen zijn daarbij fysiek aanwezig of worden krachtens volmacht vertegenwoordigd door een gevolmachtigde, vaak een medewerker van ons kantoor.

6.  Nawerk-fase

Wij werken het dossier daarna af. Dat houdt in dat wij alle akte(n) in ons repertorium inschrijven, deze registreren, de registers (zoals het Centraal Testamenten Register, het Centraal Levenstestamenten Register, het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister, registers gehouden door het kadaster, etc.) bijwerken,  een afschrift van de akte(n) in het online Mijn Notarisdossier voor u plaatsen en in geval van onroerend goed dossiers, de aangifte voor en afdracht van de overdrachtsbelasting doen, het geldverkeer verzorgen en zorg dragen voor het doorhalen van vervallen hypothecaire inschrijvingen. Wij binden de originele akte in, verzegelen de akte en bergen het veilig op in de minutenkluis waar wij de akten voor u twintig jaar bewaren. Daarna brengen we de minuut-akten over naar een beveiligde opslagplaat elders in het land waar je akte voor eeuwig wordt bewaard. Het online Mijn Notarisdossier blijft na het passeren onverminderd voor je via je eigen inlog beschikbaar, zodat je alle documenten in die beveiligde digitale kluis kunt raadplegen waar en wanneer je maar wenst. Het staat je natuurlijk vrij om de documenten zelf uit te printen en te archiveren. 

Wij nodigen je tenslotte uit voor deelname aan een kort tevredenheidsonderzoek.

Uurtarieven MAES notarissen (per 1 januari 2023)

Alle bedragen, tarieven en  honoraria zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, exclusief verschotten en 21% omzetbelasting. 

De verschotten en omzetbelasting specificeren wij voor je in de declaratie of nota van afrekening en indien vooraf bekend of te voorzien reeds in de offerte.

Onze tarieven kunnen jaarlijks op 1 januari worden herzien.

Als een vast honorarium van toepassing is, ziet onze aanbieding op het uitvoeren van de gebruikelijke werkzaamheden. Onze aanbieding voorziet in dat geval in het eenmalig aanpassen van de concept documentatie tot de finale versie. Indien daarvan wordt afgeweken beschouwen wij de aanpassing als meerwerk. 

Meerwerk en niet-gebruikelijke werkzaamheden brengen wij bij opdrachtgever in rekening tegen de hierna omschreven uurtarieven of tegen de op onze website en in de bijlagen bij de offertebrief genoemde bedragen.

Als onze werkzaamheden om wat voor reden dan ook in een akte gebonden dossier niet leiden tot het passeren van (een) akte(n), of de opdracht wordt geannuleerd door de opdrachtgever, zijn wij gerechtigd het vaste bedrag of, ter keuze van ons, de lagere daadwerkelijk bestede tijd tegen de hiervoor omschreven tarieven in rekening te brengen.

Onze uurtarieven in 2023 zijn als volgt

Uurtarieven

Honorarium in euro (€)

Notaris, partner

325

Kandidaat-notaris (senior)

310

Kandidaat-notaris (junior)

215

Gecertificeerde notarisklerk

215

Notarieel medewerker

135


 

 

Honoraria voor algemene notariële werkzaamheden (per 1 januari 2023)

Honorarium voor het opmaken, passeren, inschrijven en registreren van de omschreven notariële akten  en voor het verrichten van alle notariële werkzaamheden. 

Alle bedragen, tarieven en honoraria zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, exclusief verschotten en 21% omzetbelasting. 

De verschotten en omzetbelasting specificeren wij voor je in de afrekening en indien mogelijk reeds in de offerte.

Onze tarieven kunnen jaarlijks op 1 januari worden herzien.

Soort dienstTen laste van

Honorarium in euro (€)

Identificatie en vaststelling bevoegdheid

Denk aan handelingsbekwaamheid, wilsbekwaamheid, beschikkingsbevoegdheid

 
  
Identificatiekosten natuurlijk persoon (BRP/CIR/CCBR/HRG/VIS), per natuurlijk persoon.Partij die het aangaat37,50
Identificatiekosten rechtspersoon (KvK/CIR), per rechtspersoon.Partij die het aangaat37,50
Indien u bij kantoorbezoek geen of niet hetzelfde legitimatiebewijs bij u heeft waarvan u eerder al een kopie in uw Mijn Notarisdossier hebt geupload en zoals dat door ons in de aan u verstrekte concept-akte(n) is opgenomen, dan leidt dit tot vertraging en vraagt het om extra handelingen van ons kantoor die wij in dat geval aan u moeten doorbelasten. Persoon die het aangaat50
Kosten extra onderzoek handelsregister (KvK) bij rechtspersoon.Partij die het aangaat50
Extra werkzaamheden omdat een  rechtspersoon in het buitenland is gevestigd en een legal opinion is vereist.Partij die het aangaatop basis van ("o.b.v.") bestede tijd
UBO (ultimate beneficial owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende, eigenaar of persoon met de zeggenschap over een organisatie) onderzoek (tracker), opgave en inschrijving bij de Kamer van Koophandel.   UBO of de organisatieop tijdbasis, maar minimaal 185
Identiteit van een partij kan niet worden vastgesteld.Partij die het aangaato.b.v. bestede tijd, minimaal 150
Een partij is failliet, verkeert in surseance van betaling, staat onder bewind of onder curatele, etc.Partij die het aangaato.b.v. bestede tijd, minimaal 150
Extra onderzoek vanwege huwelijk / geregistreerd partnerschap/scheiding/erfopvolging.Partij die het aangaato.b.v. bestede tijd, minimaal 150
Extra werkzaamheden omdat een partij is gescheiden en de echtscheiding nog niet volledig is afgewikkeld of omdat een partij in een echtscheidingsprocedure is verwikkeld.Partij die het aangaato.b.v. bestede tijd, minimaal 150
De door ons gevraagde gegevens of bescheiden worden niet, niet volledig of niet tijdig aangeleverd.Partij die het aangaato.b.v. bestede tijd
Extra werkzaamheden vanwege gebruik levenstestament/volmacht.Partij die het aangaato.b.v. bestede tijd, minimaal 75
Legalisatie

vaststellen van de echtheid van de handtekening
  
Losse legalisatie van een handtekening.Partij die het aangaat75
Losse legalisatie (4 tot en met 10 legalisaties voor één en dezelfde persoon tegelijk) Partij die het aangaat300
Losse legalisatie van een handtekening met apostille.Partij die het aangaat175
Doorlegalisatie van een handtekening (zonder apostille).Partij die het aangaat175
Legalisatie met (bevoegdheids) verklaring.Partij die het aangaat175
Legalisatie handtekening volmachtgever via videobellen ingevolge noodwetgeving vanwege COVID-19 pandemie.Partij die het aangaat37,50
Volmachten  
Opstellen onderhandse volmacht.Partij die het aangaat75
Opstellen en passeren notariële volmacht.Partij die het aangaat295
Depot van gelden  
Opstellen depot-overeenkomst.Partij die het aangaat375
Aanhouden van een depot. Partij die het aangaat 75 (per kwartaal  of korter) en 25 per betaling

Meerwerk (overleg of correspondentie, etc.) op basis van bestede tijd.
Tolk en vertaling  
Een partij verstaat naar het uitsluitend oordeel van de notaris geen of onvoldoende Nederlands en er is een tolk vereist (exclusief kosten van de tolk zelf).Partij die het aangaat175
De stukken moeten vertaald worden en wij verzorgen de vertaling, al dan niet middels de inschakeling van een vertaler.Partij die het aangaatn.t.b.
Het passeren van de akten met spoed binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de opdracht en/of ontvangst van alle benodigde gegevens en bescheiden.Partij die daar om verzoekt285
Afspraken maken en verzetten (no show)  
Het op verzoek van een partij organiseren van de passeerafspraak indien er drie of meer betrokken partijen zijn.Partij die het aangaato.b.v. bestede tijd

Het verzetten van de afspraak op verzoek van of vanwege een partij, bijvoorbeeld omdat het dossier niet compleet is, omdat de gelden niet tijdig en zichtbaar voor de notaris  op de kwaliteitsrekening zijn bijgeschreven of omdat een partij 15 minuten of meer te laat op de passeerafspraak verschijnt.

Indien de hypotheekstukken van de bank niet uiterlijk vijf dagen vóór de ingeplande passeerdatum door de notaris zijn ontvangen, behoudt hij het recht voor de passeerafspraak naar een latere hem passende datum en tijd te verplaatsen en zal hij dit honorarium in rekening brengen bij hypotheekgever/geldnemer. 

Partij die het aangaat175
Passeren buiten kantoor en/of buiten kantooruren  
Passeren buiten kantoor (binnen 10 km van kantoor).Partij die het aangaat325
Passeren buiten kantoor (meer dan 10 km van kantoor).Partij die het aangaatn.t.b. 
Passeren buiten kantooruren, tijdens avondopenstelling.Koper115
Passeren buiten kantooruren, buiten avondopenstelling.Koper125
Minuut-akte, Toegang tot Mijn Notarisdossier en afgeven van een afschrift  
Wij bewaren alle notariële minuut akten verzegeld en ingebonden 20 jaar in een beveiligde kluisruimte voor u. 

Na 20 jaar brengen wij uw akte over naar een beveiligde centrale opslag plaats elders in het land. Daar wordt uw akte voor eeuwig bewaard.

U krijgt van ons onbeperkt toegang tot het online Mijn Notarisdossier, zodat u altijd bij uw stukken kunt.  
Koper, hypotheekgever of Partij24,50 
per akte
Afgeven van een digitaal afschrift van een akte in het digitale dossier.Partij0

Afgeven van een afschrift van een akte.

Elke partij bij de akte ontvangt na het passeren van een akte in het Mijn Notarisdossier een digitaal afschrift daarvan. Daar brengen wij niets voor in rekening. 

Uitsluitend voor meerdere of later af te geven afschriften - zowel digitaal als in hard copy - brengen wij genoemde kosten in rekening.

Partij die het aangaat50
Afgeven van een vergeleken afschrift.


 
Partij die het aangaat75
Afgeven van een afschrift van een testament. 

Elke testateur/testatrice ontvangt na het passeren van een testament in het Mijn Notarisdossier een digitaal afschrift daarvan. Daar brengen wij niets voor in rekening. 

Uitsluitend voor meerdere of later af te geven afschriften - zowel digitaal als in hard copy - brengen wij genoemde kosten in rekening.
Partij die het aangaat50
Afgeven grosse van een akte.Partij die het aangaat195
Consultatie en overleg  
Communicatie met je accountant, fiscalist, advocaat of andere adviseur.Partij die het aangaato.b.v. bestede tijd
(Telefonisch) consult op initiatief van de klant, bijvoorbeeld vanwege begeleiding bij het invullen van een door ons bij de klant aangeleverde vragenlijst.Partij die het aangaato.b.v. bestede tijd, met een minimum van 25

 

Honoraria voor werkzaamheden op het gebied van Familierecht (per 1 januari 2023)

Honorarium voor het opmaken, passeren, inschrijven en registreren van de omschreven notariële akten en voor het verrichten van alle notariële werkzaamheden.

Alle bedragen, tarieven en  honoraria zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, exclusief verschotten en 21% omzetbelasting. 

De verschotten en omzetbelasting specificeren wij voor je in de afrekening en indien mogelijk reeds in de offerte.

Soort akteTen laste van

Honorarium in euro (€)

Testament  
Wettelijke verdeling testament.

De wettelijke verdeling is een systeem van erven dat van toepassing is op gehuwden (of geregistreerd partners) met één of meer kinderen. De wettelijke verdeling is van toepassing als de overledene geen testament heeft opgemaakt. Het is ook van toepassing als in een testament voor een wettelijke verdeling is gekozen.

Het basisprincipe van de wettelijke verdeling is simpel: de langstlevende echtgenoot (of partner) verkrijgt de volledige nalatenschap van de overledene. Dit gaat van rechtswege (automatisch) en hiervoor hoeven dus geen juridische handelingen meer verricht te worden.

Dit betekent niet dat de kinderen onterfd zijn. Zij krijgen een vordering in geld op de langstlevende ouder. De langstlevende ouder hoeft de schuld aan de kinderen in principe pas af te lossen als hij of zij ook komt te overlijden. Hij of zij heeft tijdens de rest van zijn of haar leven dus geen last van erfrechtelijke aanspraken van de kinderen.

De langstlevende echtgenoot of partner moet wel zorgen voor het voldoen van de schulden van de nalatenschap. Tot die schulden behoren dus ook de erfdelen van de kinderen of kleinkinderen. Zij verkrijgen als gevolg van het systeem van de wettelijke verdeling ieder hun erfdeel in de vorm van een geldvordering ten laste van hun langstlevende ouder.

De kinderen zullen moeten afwachten wat de waarde van de vordering is tot de langstlevende ouder daadwerkelijk komt te overlijden. Deze ouder is namelijk niet verplicht om enige zekerheid te stellen ten behoeve van de kinderen.
Testateur

600

Quasi wettelijke verdeling testament.

Bij de quasi wettelijke verdeling (QWV) wordt de wettelijke verdeling buiten toepassing verklaard. 

De langstlevende echtgenoot en de kinderen – die tot erfgenamen zijn benoemd – bevinden zich op het moment dat de nalatenschap openvalt in een onverdeeldheid. Vervolgens wordt in de uiterste wil aan de langstlevende echtgenoot – via een afwikkelingsbewind, executeursbenoeming en/of testamentaire last – de bevoegdheid of verplichting gegeven om een verdeling tot stand te brengen conform de wettelijke verdeling. In tegenstelling tot de wettelijke verdeling, geldt deze verdeling niet van rechtswege. Er moeten nog leveringshandelingen plaatsvinden.

In de praktijk wordt de termijn om de wettelijke verdeling ongedaan te maken – te weten drie maanden vanaf de dag waarop de nalatenschap is opengevallen (art. 4:18 BW) – als erg kort ervaren. De langstlevende bevindt zich in deze drie maanden doorgaans nog in een rouw- en verwerkingsproces. Onder meer om die reden is de QWV in de testamentenpraktijk ingevoerd. 
Testateur

600

Vruchtgebruik testament.

De kinderen worden eigenaar van een belangrijk deel van de nalatenschap en de langstlevende ouder het vruchtgebruik krijgt van die erfdelen. De langstlevende heeft dan bijvoorbeeld het recht om in (het deel van) de woning dat door vererving eigendom is geworden van de kinderen te mogen wonen, zonder het betalen van huur. Bij een spaarrekening komt de vruchtgebruiker de rente toe.
Testateur

Nader te bepalen ("n.t.b.") maar vanaf 600

Combi testament.

Dit testament dient om zoveel mogelijk erfbelasting te besparen. Het geeft erfgenamen de vrijheid om binnen drie maanden na het overlijden van de testateur te kiezen hoe zij erfbelasting kunnen besparen. 
Testateur

n.t.b. maar vanaf 650

Testament voor alleenstaanden.Testateur

n.t.b. maar vanaf
600

Testament voor stellen zonder kinderen.Testateur

n.t.b. maar vanaf
600

Ondernemerstestament.Testateur

n.t.b maar vanaf 600

Estate planning.betrokkenen

n.t.b.

Familiestatuut.betrokkenen

n.t.b

Beoordelen codicil.Maker

150

Herroeping testament.

Het wijzigen van één of twee eenvoudige bepalingen.
Testateur

500

Uw persoonlijke "Goed voor elkaar" Wensenboekje 

 

Hebt u voor uw begrafenis of crematie specifieke wensen? Noteert u ze dan nu alvast. Juist tijdens het leven. Niet alleen voor uzelf, maar vooral voor uw nabijen en nabestaanden. Het neemt hen zorgen uit handen en maakt het afscheid nog persoonlijker. Kort na een overlijden moeten nabestaanden veel belangrijke keuzes maken om te zorgen voor een afscheid dat past bij de overleden dierbare. U kunt uw nabijen en nabestaanden helpen in deze emotionele periode door nu alvast op te schrijven hoe u uw begrafenis of crematie voor zich ziet.

Met het persoonlijke "Goed-voor-elkaar" wensenboekje bij overlijden kunt u heel overzichtelijk uw wensen voor uw uitvaart op een rij zetten. Hier kunt u onder andere aangeven of u kiest voor een begrafenis of crematie, waar u het afscheid wilt houden, welk vervoer u wenst en welke muziek uw wilt laten horen en nog veel meer. Het wensenboekje is voor iedereen. Nadat u uw wensen hebt ingevuld, kunt u ze eenvoudig digitaal opslaan zodat wij het digitaal voor u en uw nabestaanden kunnen bewaren.

Goed om te weten: Een ingevulde wensenlijst is een hulpmiddel voor uw uitvaart. Het is geen wettelijk document zoals een codicil of testament. Anders dan een testament hebben wij niet de plicht om het voor eeuwig te bewaren. Het kan denkbaar zijn dat uw nabestaanden een andere uitvaart regelen dan u hebt vastgelegd in uw persoonlijk "Goed voor elkaar" wensenboekje. Wij zijn daarvoor niet aansprakelijk.
Testateur

76,50

Levenstestament 

 

Levenstestament.

Volmacht bij leven aan één (of meer) vertrouwensperso(o)en om alles te doen op het gebied van financiële zaken, persoonlijke aangelegenheden en geneeskundige zorg voor het geval van handelings- en wilsonbekwaamheid ten gevolge van een ongeluk of ziekte van de volmachtgever.

Wacht niet te lang met het maken van levenstestament; voor je het weet ben je te laat en gaan jullie de bewindregeling in met alle ellende van dien. 
Testateur

415

Herroeping levenstestament.

Het wijzigen van één of twee eenvoudige bepalingen. 

Testateur

n.t.b. maar vanaf 415

Raadplegen Centraal Levenstestamenten register.Partij die het aangaat

100

Voogdij 

 

Voogdijbenoeming.Ouder(s)

300

Herroeping voogdij.Ouder(s)

300

Nalatenschap 

 

Verklaring van erfrecht of verklaring van executele
 
Erfgenaam

op basis van bestede tijd, maar kan vanaf 750

Aanschrijven verwachters.

Als er een testament is en daarin is een tweetrapsmaking opgenomen dan moeten de verwachters van de tweetrapsmaking worden aangeschreven door de notaris. De hiernaast weergegeven prijs is per verwachter.
 

115
per verwachter

Aanschrijven legatarissen.

Als er een testament is en daarin zijn legaten opgenomen dan moeten deze legatarissen worden aangeschreven door de notaris. De hiernaast weergegeven prijs is per legataris.
 

100 
per legataris

Boedelvolmacht.Erfgenamen (nalatenschap)

75 
per erfgenaam

Opstellen verklaring (beneficiair) aanvaarden of verwerpen.Erfgenamen 

95

Raadplegen Centraal Testamentenregister of opvragen testament.Erfgenaam of partij die het aangaat

100

Opvragen huwelijkse voorwaarden uit huwelijksgoederenregister bij de rechtbank.Erfgenaam of partij die het aangaat

100

Boedel afwikkelen 

 

Afwikkeling nalatenschap en het voeren van executele.Erfgenamen

o.b.v. bestede tijd

Betaling uit de nalatenschap. Erfgenamen

35

Aangifte erfbelasting.Erfgenamen

o.b.v. bestede tijd

Samenleving, huwelijk en geregistreerd partnerschap  

 

Samenlevingscontract.   Samenlevenden

425

Samenlevingscontract | wijziging.Samenlevenden

425

Partnerschapsvoorwaarden.

Vóór registratie van het partnerschap.
Partners

595

Partnerschapsvoorwaarden. 

Tijdens het geregistreerd partnerschap.
Partners

n.t.b. maar vanaf 595 

NB exclusief de kosten van verdeling

Partnerschapsvoorwaarden | wijziging.Partners

n.t.b. maar vanaf 595

NB exclusief de kosten van verdeling

Huwelijkse voorwaarden.

Vóór het aangaan van het huwelijk.
Aanstaande echtgenoten

595

Huwelijkse voorwaarden. 

Tijdens het huwelijk.
Echtgenoten

n.t.b. maar vanaf 595

NB exclusief de kosten van verdeling

Huwelijkse voorwaarden | wijzigingEchtgenoten

n.t.b. maar vanaf 595

NB exclusief de kosten van verdeling

Opheffing huwelijkse voorwaarden. 

Omzetting van een beperkte gemeenschap of koude uitsluiting naar een algehele gemeenschap van goederen.
Echtgenoten

595


 

Schenking 

 

Schenkingsakte.Schenker

300

Aangifte eenvoudige schenkbelasting.Schenker of begiftigde

125

Echtscheiding 

 

Ouderschapsplan.Ouders

n.t.b. maar vanaf
250

Echtscheidingsconvenant.n.t.b.

n.t.b.

Online scheiden.n.t.b.

n.t.b.

Spoedscheiding (binnen één week).n.t.b.

n.t.b.

Mediation bij echtscheiding.n.t.b.

n.t.b. 

Niet-gebruikelijke werkzaamheden 
Testament (per testament)
 

 U

Uitsluiting (onterving) erfgenamen, per erfgenaam.Testateur

95

Subsidiaire benoeming van erfgenamen.Testateur

95

Opnemen van een legaat. 

Een legaat is testamentaire beschikking waarbij iemand aan een bepaald persoon een bepaald goed of geldbedrag vermaakt en waarmee die persoon aan wie gelegateerd is een vorderingsrecht op één of meer van de erfgenamen ter grootte van het legaat krijgt.
Testateur

95
per legaat per gelegateerde

Opnemen opvullegaat.

Via een opvullegaat aan de langstlevende echtgenoot, kan ervoor worden gekozen om de kinderen alleen de vrijstelling te laten erven en de rest van de erfenis onder te brengen in de vrijstelling van de langstlevende echtgenoot. De vorderingen van de kinderen worden verminderd, en de vrijstelling van de langstlevende wordt ‘opgevuld’. De langstlevende is vrij om te bepalen of hij hier wel of geen gebruik van maakt en in welke mate. Per saldo hoeft dan na het eerste overlijden geen erfbelasting te worden betaald.
 
Als beide echtgenoten zijn overleden, erven de kinderen wat over is. Daarover betalen zij dan erfbelasting. Zij kunnen dan nog een keer gebruik maken van de vrijstelling. Als de langstlevende veel van het vermogen heeft opgemaakt, is het dus zo dat per saldo door het opvullegaat, veel minder erfbelasting hoeft te worden betaald. Het resultaat is dan zowel uitstel als besparing van erfbelasting!
Testateur

250

Benoeming voogd en opvolgend voogd in testament, p.p.Testateur

50

Benoeming bewindvoerder en opvolgend bewindvoerder in testament, p.p.Testateur

50

De uitsluitingsclausule of - het spiegelbeeld - de insluitingsclausule. 

Hetgeen uit de nalatenschap wordt verkregen valt niet in enige gemeenschap van goederen waarin de verkrijger is gehuwd of ooit gehuwd zal zijn.
Testateur

50

Benoeming familielid of vriend(in) tot executeur.Testateur

50

Benoeming Stichting Executele MAES notaris tot executeur.Testateur

0

De inbrengclausule. 

Eerder door een erfgenaam ontvangen giften worden in mindering gebracht op de erfenis.
Testateur

175

Tweetrapsmaking (fidei commis de residuo)

Dit is een clausule in je testament waarmee je de zeggenschap over je nalatenschap behoudt als een van jouw erfgenamen na jou komt te overlijden. 
Stel: erfgenaam Dirk erft van jou een bedrag van € 25.000.  Als Dirk vervolgens overlijdt gaat van wat er van die € 25.000 nog over is, niet naar zijn erfgenamen maar naar degene die jij in je testament hebt aangewezen.

De tweetrapsmaking wordt vaak gebruikt bij stellen die uit elkaar zijn gegaan en die willen voorkomen dat de ex-partner via de kinderen alsnog verkrijgt; bijvoorbeeld  als een kind eerder dan de ex komt te overlijden. Je kan bepalen dat dat gedeelte van je nalatenschap niet naar de ex-partner gaat maar - bijvoorbeeld - naar je andere kinderen.

Je kan met de tweetrapsmaking ook voorkomen dat familiekapitaal bij aangetrouwde partners blijft hangen.

De tweetrapsmaking kan ook dienen om erfbelasting te besparen. Wij leggen u dat graag uit.
Testateur

250

Kleinkindlegaat. 

Een ‘kleinkindlegaat’ is een legaat in geld, vaak ter grootte van de vrijstelling voor erfbelasting (in 2021 € 21.282 per kleinkind). Dit geldt voor alle huidige en toekomstige kleinkinderen. Een legaat wordt uitgekeerd voordat de (andere) erfgenamen hun erfdeel krijgen. Het kleinkindlegaat gaat dus ten koste van de erfenis van de erfgenamen (uw kinderen). 

Erven uw kinderen meer dan hun vrijstelling (in 2021 € 21.282 per kind), dan betalen zij over het meerdere 10% of 20% erfbelasting. Laat u uw kleinkinderen een bedrag na? Dan komt dit ten koste van de erfenis van uw kinderen, waardoor zij per saldo minder erfbelasting verschuldigd zijn.

Kleinkinderen kunnen van iedere grootouder een vrijgesteld bedrag ontvangen. Door in beide testamenten het legaat op te nemen, kan de vrijstelling dus tweemaal worden benut.
Testateur

135 
per kind

De rampenclausule. 

Voorkomen van het twee keer moeten betalen van erfbelasting als twee partners (bijna) gelijktijdig overlijden.
Testateur

55

De opeisbaarheidsclausule. 

Geld of vermogen pas opeisbaar maken als de langstlevende is overleden.
Testateur

55

De echtscheidingsclausule. 

Als je echtgenoot van jou zou gaan scheiden, kan hij of zij niet van je erven. 
Testateur

55

De zorginstellingsclausule, ookwel WLZ clausule; voorheen AWBZ clausule.

In je testament kun je een zogenaamde “WLZ clausule” opnemen. WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg. In deze wet is onder meer geregeld wat er betaald moet worden door een cliënt/patiënt in een verzorgingstehuis. Dit wordt de eigen bijdrage genoemd.

De eigen bijdrage hangt onder meer af van het vermogen van de cliënt/patiënt. Veel oudere mensen gaan naar een tehuis op het moment dat hun partner overlijdt. Omdat heel veel mensen langstlevende testamenten hebben gemaakt, blijft het vermogen op dat moment bij de langstlevende echtgenoot. Die heeft dan al het vermogen en mag dit ook verteren.

De kinderen (of andere erfgenamen) krijgen dan vaak al wel een vordering op de langstlevende echtgenoot. Deze vordering is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. In een testament kan echter worden opgenomen dat de vordering ook opeisbaar is bij de opname van de langstlevende echtgenoot in een verzorgingstehuis.

De langstlevende heeft bij opname vaak een lager bestedingspatroon. Vaak is de woning verkocht en is er dus geld beschikbaar. De kinderen willen het geld wel vast hebben, bijvoorbeeld voor vakanties of het aflossen van de eigen woning. De ouders betalen immers geen rente en aflossing meer, terwijl de kinderen vaak nog wel een hypothecaire geldlening hebben.

Het voordeel van de WLZ clausule is verder dat de langstlevende dan geen vermogensbelasting meer hoeft te betalen en dat de bijdrage verlaagd kan worden. 

Of dit het geval is hangt af van het vermogen en inkomen. Laat je goed adviseren.
Testateur

250

Niet-gebruikelijke werkzaamheden levenstestament 

 

Benoemen van een toezichthouder, taakomschrijving en bevoegdheden Testateur

150

Subsidiaire benoeming levensexecuteur, p.p.Testateur

75

Opnemen behandelverbod of behandelgebodTestateur

95

Opnemen euthanasieverbod of euthanasieverzoekTestateur

150

Niet-gebruikelijke werkzaamheden Nalatenschappen  

 

Het aanbieden van een afschrift van de verklaring van erfrecht ter inschrijving bij het Kadaster.Erfgenamen

135

Verklaring afleggen bij Rechtbank vanwege beneficiaire aanvaarding of verwerpingErfgenamen

150

Niet-gebruikelijke werkzaamheden
bij Samenleving, Huwelijk en geregistreerd Partnerschap
 

 

Schuldbekentenis tussen partners.Samenlevers

200

Jaarlijkse verdeling van inkomsten.Samenlevers

100

Vastleggen meer inbreng privé gelden in eigen woning.Samenlevers

200

Lijst van privé-vermogen.Samenlevers

175

Specifieke regeling voor ondernemers.Samenlevers

n.t.b.

Niet-gebruikelijke werkzaamheden schenkingen 

 

InbrengclausuleSchenker

150

Opeisingsmoment vanwege WLZ clausuleSchenker

250

Honoraria voor werkzaamheden op het gebied van het Ondernemingsrecht (per 1 januari 2023)

Honorarium voor het opmaken, passeren, inschrijven en registreren van de omschreven notariële akten en voor het verrichten van alle notariële werkzaamheden. 

Alle bedragen, tarieven en honoraria zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, exclusief verschotten en 21% omzetbelasting. 

De verschotten en omzetbelasting specificeren wij voor je in de afrekening en indien mogelijk reeds in de offerte.

 

Soort akte

Honorarium in euro (€)

Oprichting (Flex) BV.

850

Statutenwijziging (Flex) BV. - integraal

850

Statutenwijziging (Flex) BV. - partieel; bijvoorbeeld naamswijziging of doelomschrijving

550

Doorlopende tekst opstellen na een  partiële statutenwijziging van een rechtspersoon

o.b.v. bestede tijd maar vanaf 
450

Oprichting NV.

1.500

Statutenwijziging NV.

900

Oprichting structuurvennootschap.

n.t.b.

Statutenwijziging structuurvennootschap.

n.t.b.

Opzetten Holdingstructuur.

1.550

Inbreng.

499

Aandelenoverdracht. 

850

Certficatenoverdracht.

850

Uitgifte aandelen.

850

Inkoop aandelen.

850

Verpanding aandelen.

850

Oprichting Stichting.

850

Statutenwijziging Stichting - integraal.

850

Statutenwijziging Stichting - partieel; bijvoorbeeld naamswijziging of doelomschrijving

600

Oprichting Vereniging.

850

Statutenwijziging Vereniging - integraal

850

Statutenwijziging Vereniging - partieel; bijvoorbeeld naamswijziging of doelomschrijving

600

Oprichting Coöperatie.

900

Statutenwijziging Coöperatie.

900

Maatschapsovereenkomst.

800

Vennootschap onder firma overeenkomst.

800

Commanditaire vennootschap overeenkomst.

800

Geheimhoudingsovereenkomst.

150

Intentieovereenkomst.

300

Non-disclosure agreement.

200

Garantieverklaringen.

400

Boeteclausules.

400

Managementovereenkomst.

350

Aandeelhoudersovereenkomst.

n.t.b. op basis van bestede tijd 

Escrow-overeenkomst.

350

Liquidatie BV.

499

Turbo-liquidatie BV.

499

Aandelenfusie, bedrijfsfusie, juridische fusie.

v.a. 2.000

(Af)splitsing rechtspersoon.

v.a. 2.000

Notulen ava.

150

Aandeelhoudersbesluit.

150

Certificering aandelen.

1.500

Akte van cessie.

499

Bankgarantie.

125

Niet-gebruikelijke werkzaamheden
Oprichting BV

 

Jij wenst met soort aandelen te werken (bijvoorbeeld aandelen met en zonder stemrecht, preferente aandelen, prioriteitsaandelen etc.).

250 per soort aandeel

Opnemen lijst met goedkeuringsbesluiten voor het bestuur.

250

Jij wenst een raad van commissarissen op te nemen in de statuten.

300

Jij hebt specifieke wensen ten aanzien van de inrichting van de statuten (anders dan hiervoor vermeld) en hiervoor moeten afwijkingen worden gemaakt op onze modelstatuten.

o.b.v. bestede tijd

Wij maken een akte van bekrachtiging voor je op na inschrijving van de BV in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

250

Volstorting van de aandelen vindt plaats anders dan in geld (bijvoorbeeld door inbreng van een bestaande onderneming, door inbreng van aandelen in een andere vennootschap of door inbreng van onroerend goed). In dit geval is een extra notariële akte vereist (de akte van inbreng).

o.b.v. bestede tijd, minimaal 395

Communicatie met jou en/of je accountant, advocaat, fiscalist of overige adviseurs over de inbrengbeschrijving, hieronder mede begrepen (extra) communicatie omdat een inbrengbeschrijving niet aan de wettelijke vereisten voldoet.

o.b.v. bestede tijd

Niet-gebruikelijke werkzaamheden
Statutenwijziging

 

Jij wenst met soortaandelen te werken (bijvoorbeeld aandelen met en zonder stemrecht, preferente aandelen, prioriteitsaandelen etc.).

250

Opnemen lijst met goedkeuringsbesluiten voor het bestuur.

250

Jij wenst een raad van commissarissen op te nemen in de statuten.

300

Jij hebt specifieke wensen ten aanzien van de inrichting van de statuten (anders dan hiervoor vermeld) en hiervoor moeten afwijkingen worden gemaakt op onze modelstatuten.

o.b.v. bestede tijd

Bij een gedeeltelijke statutenwijziging worden andere wijzigingen aangebracht dan in de naam en/of de zetel en/of het doel.

o.b.v bestede tijd, minimaal 50

Er vindt een omzetting van aandelen plaats in een andere soort, de nominale waarde van aandelen wordt omgezet van guldens in euro's en/of de nominale waarde van aandelen wijzigt.

o.b.v. bestede tijd, minimaal 50

Er vindt een terugbetaling van aandelenkapitaal plaats.

o.b.v. bestede tijd, minimaal 100

Wij maken na een gedeeltelijke statutenwijziging een doorlopende tekst van de statuten en jij beschikt niet over een Word-versie van de statuten zoals deze luiden direct voorafgaand aan de statutenwijziging. Hierdoor kunnen wij de doorlopende tekst niet via tekstverwerking in Word maken.

o.b.v. bestede tijd, minimaal 250

Niet-gebruikelijke werkzaamheden
Aandelenoverdracht

 

De bepaling van de koopprijs van de aandelen laat zich niet goed verklaren op basis van de balans en naar het het uitstluitend oordeel van de notaris is er overleg met de accountant van de vennootschap om het duidelijk te krijgen.    

175

Betaling van de koopprijs vindt plaats anders dan door betaling via onze derdengeldenrekening of door rechtstreekse betaling aan verkoper.

100

Wij stellen een separate koopovereenkomst op.

o.b.v. bestede tijd

De koopovereenkomst wordt in de akte van levering opgenomen  

250

De te leveren aandelen zijn niet vrij van beslagen, pandrechten en/of andere (beperkte) rechten.

o.b.v. bestede tijd, minimaal 125

Er dienen garantiebepalingen te worden opgenomen, anders dan de garantie dat de aandelen worden geleverd vrij van pandrechten, beslagen en/of andere (beperkte) rechten.

o.b.v. bestede tijd, minimaal 200

De vennootschap waarvan de aandelen worden overgedragen is een onroerende zaak lichaam.

o.b.v. bestede tijd

Er is extra onderzoek vereist naar de beschikkingsbevoegdheid van verkoper in verband met (een) onduidelijke en/of meerdere aankomsttitel(s).

o.b.v. bestede tijd
minimaal 200

Er geldt een blokkeringsregeling binnen de vennootschap en de overige aandeelhouders dienen toestemming te verlenen (aanbiedingsregeling) of een orgaan dient goedkeuring te verlenen (goedkeuringsregeling).

o.b.v. bestede tijd, minimaal 75

Er moeten aandelen in verschillende vennootschappen worden geleverd en/of er worden naast aandelen ook andere vermogensbestanddelen middels de akte verkocht en/of geleverd (bijvoorbeeld een vordering).

o.b.v. bestede tijd, minimaal 150

Er zijn meerdere verkopers en/of kopers waardoor er meerdere nota's van afrekening dienen te worden gemaakt.

100 
per partij 

In de akte van levering wordt een bestuurswissel opgenomen die wij ook moeten doorvoeren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.   

75
per wissel

Er wordt beslag gelegd op de koopprijs, de  aandelen of geld van partijen op onze derdengeldenrekening.

o.b.v. bestede tijd, minimaal 250

Niet-gebruikelijke werkzaamheden
Uitgifte aandelen

 

Volstorting van de aandelen vindt plaats anders dan in geld (bijvoorbeeld door inbreng van een bestaande onderneming, door inbreng van aandelen in een andere vennootschap of door inbreng van onroerend goed).

o.b.v. bestede tijd, minimaal 250

De vennootschap waarvan de aandelen worden uitgegeven is een onroerende zaak lichaam (art 4 WBRV).

o.b.v. bestede tijd

Er geldt een voorkeursrecht bij uitgifte en de overige aandeelhouders dienen afstand te doen van hun voorkeursrecht.

o.b.v. bestede tijd, minimaal 100

Er zijn meerdere verkrijgers (waardoor er meerdere nota's van afrekening dienen te worden gemaakt).

100 per extra verkrijger

De huidige statuten van de vennootschap bieden niet de mogelijkheid tot uitgifte van het gewenste aantal aandelen, hierdoor is een notariële akte van statutenwijziging noodzakelijk.

Zie statutenwijziging

Niet-gebruikelijke werkzaamheden
Inkoop aandelen

 

Er geldt een blokkeringsregeling binnen de vennootschap en de overige aandeelhouders dienen toestemming te verlenen (aanbiedingsregeling) of een orgaan dient goedkeuring te verlenen (goedkeuringsregeling).

o.b.v. bestede tijd, minimaal 100

Er dienen garantiebepalingen te worden opgenomen, anders dan de garantie dat de aandelen worden geleverd vrij van pandrechten, beslagen en/of andere (beperkte) rechten.

o.b.v. bestede tijd, minimaal 200

De vennootschap waarvan de aandelen worden ingekocht is een onroerende zaak lichaam (art 4 WBRV).

o.b.v. bestede tijd

Er is extra onderzoek vereist naar de beschikkingsbevoegdheid van verkoper in verband met (een) onduidelijke en/of meerdere aankomsttitel(s).

o.b.v. bestede tijd, minimaal 200

Betaling van de (in)koopprijs vindt plaats anders dan door betaling via onze derdengeldenrekening of door rechtstreekse betaling aan verkoper.

175

De huidige statuten van de vennootschap bieden niet de mogelijkheid tot de gewenste inkoop van aandelen, hierdoor is een notariële akte van statutenwijziging noodzakelijk.

Zie statutenwijziging

Niet-gebruikelijke werkzaamheden
Oprichting vereniging of stichting

 

Jij hebt specifieke wensen ten aanzien van de inrichting van de statuten en hiervoor moeten afwijkingen worden gemaakt op onze modelstatuten, hier zijn ondermeer - en derhalve niet uitsluitend - begrepen: het werken met andere organen dan (enkel) het bestuur (bij een stichting) dan wel de algemene vergadering en het bestuur (bij een vereniging).

o.b.v. bestede tijd, minimaal 150

Niet-gebruikelijke werkzaamheden
Statutenwijziging vereniging of stichting

 

Jij hebt specifieke wensen ten aanzien van de inrichting van de statuten en hiervoor moeten afwijkingen worden gemaakt op onze modelstatuten, hieronder zijn ondermeer - en derhalve niet uitsluitend - begrepen: het werken met andere organen dan (enkel) het bestuur (bij een stichting) dan wel de algemene vergadering en het bestuur (bij een vereniging).

o.b.v. bestede tijd, minimaal 150

Bij een gedeeltelijke statutenwijziging worden andere wijzigingen aangebracht dan in de naam en/of de zetel en/of het doel.

o.b.v. bestede tijd, minimaal 100

Wij maken na een gedeeltelijke statutenwijziging een doorlopende tekst van de statuten en jij beschikt niet over een Word-versie van de statuten zoals deze luiden direct voorafgaand aan de statutenwijziging. Hierdoor kunnen wij de doorlopende tekst niet via tekstverwerking in Word maken.

o.b.v. bestede tijd, minimaal 250

Niet-gebruikelijke overige aanvullende werkzaamheden

 

Het verrichten van advieswerkzaamheden.

o.b.v. bestede tijd

Het inschrijven van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

UBO's zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Meer dan 1,5 miljoen organisaties moeten sinds 27 september 2020 hun UBO's inschrijven in het UBO-register. Startende organisaties en partijen voor wie wij een oprichting, statutenwijziging, uitgifte, levering of verpanding van aandelen verzorgen, schrijven de UBO's via ons in als dat nog niet voorafgaand aan het passeren van de akte door de tekenbevoegde van uw organisatie zelf reeds op de juiste wijze is gedaan. 

55

Het verstrekken van een digitaal uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

20

Het verstrekken van een digitaal uittreksel uit het UBO-register

20

Wij verzorgen een bestuurswijziging en maken hiervoor de benodigde besluiten op en/of geven de bestuurswijziging(en) door aan het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

150
per wijziging

Er is sprake van een (mogelijk) tegenstrijdig belang en hiervoor dien(t)(en) nader onderzoek te worden verricht en/of aanvullende besluiten te worden gemaakt.

o.b.v. bestede tijd, minimaal 100

De doorlooptijd van het dossier bedraagt meer dan acht weken.

Onze ervaring leert dat bij een langere doorlooptijd meer tijd aan het dossier moet worden besteed

o.b.v. bestede tijd, minimaal 150

Het aandeelhoudersregister is niet volledig bijgewerkt of het aandeelhoudersregister is zoek en het register moet worden bijgewerkt dan wel er moet een nieuw register worden gemaakt.

o.b.v. bestede tijd, minimaal 150

Op verzoek van jou en/of je accountant, fiscalist, advocaat of andere adviseur moet een akte of een nota van afrekening worden gewijzigd nadat deze al was verzonden (hieronder valt ook het aanpassen van de akte in verband met het feit dat - anders dan eerder gecommuniceerd - een partij niet bij het passeren van de akte verschijnt of vice versa).

o.b.v. bestede tijd

Door overige in redelijkheid onvoorziene omstandigheden zijn wij genoodzaakt extra werkzaamheden te verrichten.

o.b.v. bestede tijd

Honoraria voor werkzaamheden op het gebied van Vastgoed (per 1 januari 2023)

Honorarium voor het opmaken, passeren, inschrijven en registreren van de omschreven notariële akten en voor het verrichten van alle notariële werkzaamheden. 

Alle bedragen, tarieven en  honoraria zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, exclusief verschotten en 21% omzetbelasting. 

De verschotten en omzetbelasting specificeren wij voor je in de afrekening en indien mogelijk reeds in de offerte.

Soort akte Ten laste van

Honorarium in euro(€)

Koopovereenkomst woning opstellen.Koper450
Koopovereenkomst commercieel vastgoed.Kopern.t.b.
Inschrijving koopovereenkomst openbare registers ("Vormerkung").Koper195
Leveringsakte woning (los), met een koopsom tot € 250.000.Koper650
Leveringsakte woning (los) met een koopsom tussen € 250.000 en € 500.000.Koper675
Leveringsakte woning (los) met een koopsom van € 500.000 of meer.Koper700
Leveringsakte commercieel vastgoed.Kopern.t.b.
Hypotheekakte woning (los).Hypotheekgever685
Hypotheekakte commercieel vastgoed.Hypotheekgevern.t.b.
Oversluiten hypotheek.Hypotheekgever685
Akte van bijverband.Hypotheekgever685
Overbrugging (opslag op hypotheektarief). Hypotheekgever205
Royement hypotheek (i.c.m. met levering of oversluiting)

administratiekosten opzeggen hypotheek/opvragen aflosnota (per bank) plus per door te halen hypothecaire inschrijving
Verkoper | Hypotheekgever205
Royement hypotheek (los; zonder levering of oversluiting)

administratiekosten opzeggen hypotheek/opvragen aflosnota (per bank) plus per door te halen hypothecaire inschrijving
Hypotheekgever

 

295

 

Akte van verdeling (van 1 woning).n.t.b.975
Akte van splitsing in appartementsrechten (exclusief kosten splitsingstekeningen).Eigenaarn.t.b.
Akte van hoofdsplitsing en ondersplitsing in appartementsrechten (exclusief kosten splitsingstekeningen).Eigenaarn.t.b.
Akte vestiging erfdienstbaarheden.Eigenaar heersend/dienend erfn.t.b., 
maar vanaf 525
Akte vestiging erfpacht.Erfpachter685
Akte omzetting erfpacht in eigendom (overdracht bloot eigendom).Erfpachter685
Akte overstap erfpacht Amsterdam Model 1 (Grondgebonden woning).Erfpachter495
Akte overstap erfpacht Amsterdam Model 2 (Appartementsrecht).Erfpachter580
Akte vestiging opstalrecht.Opstalhoudern.t.b.
maar vanaf  
685
Akte vestiging pandrecht op roerende zaken.Pandgever550
Akte vestiging vruchtgebruik.Vruchtgebruiker n.t.b. 
maar vanaf 525
Creëren van een mandeligheid.Gemeenschappelijke eigenarenn.t.b., 
maar vanaf 775
Kettingbeding, kwalitatief recht,  kwalitatieve verplichting.Opdrachtgevern.t.b

Executieveiling.

Akte algemene en bijzondere veilingvoorwaarden, omschrijving veilingboekje,  zitting, proces-verbaal akte, akte van gunning, akte van kwijting.

n.t.b.n.t.b.
Turn-key koopovereenkomst.n.t.b.n.t.b.
Koop/aannemingsovereenkomst.Verkopern.t.b.
Time-share contractvorming.n.t.b.n.t.b.
Openbare verkoop bij inschrijving.n.t.b.n.t.b.
Besloten verkoop bij inschrijving.n.t.b.n.t.b.
Huurovereenkomst Woonruimte.Eigenaarn.t.b.
Huurovereenkomst Kantoorruimte.Eigenaarn.t.b.
Huurovereenkomst Winkelruimte.Eigenaarn.t.b.
Huurovereenkomst Parkeergarage.Eigenaarn.t.b.
Niet-gebruikelijke werkzaamheden
Kadasteronderzoek 
  
Verhoging kosten vanwege kadastraal onderzoek bij meerdere kadastrale percelen, voor het 2e en elk volgend perceel.Koper85
Overdracht van appartementsrecht, verhoging 'kosten onderzoek Kadaster' i.v.m. inzage grondperceel appartementencomplex, per kadastraal grondperceel.Koper45
Extra kadastraal onderzoek vanwege een onduidelijke eigendomssituatie.Kopero.b.v. bestede tijd, minimaal 190
Erfdienstbaarhedenonderzoek uit te voeren door het Kadaster (excl. kosten Kadaster).Kopero.b.v. bestede tijd, minimaal 175
Overdracht van een beperkt recht 

(bijv. erfpacht, opstal, vruchtgebruik).
Koper195
Het aanvragen uitmeting: vooraf, definitieve grenzen/opp. (excl. kosten Kadaster).Koper195
Aanvragen uitmeting: via Splits, voorlopige grenzen/opp. (excl. kosten Kadaster).Koper195
Niet-gebruikelijke werkzaamheden
Koopovereenkomst
  
Wijziging van de persoon van de koper (samen of juist alleen).Koper95
Wijziging van de persoon van de koper (samen of juist alleen) of onvolkomenheden in de koopovereenkomst corrigeren en  maken van een wijzigingsovereenkomst.Kopero.g.v. bestede tijd, minimaal 175
Waarborgsom/bankgarantie: versturen aanmaning.Koper95
Bankgarantie: werkzaamheden i.v.m. in beheer nemen/retour zenden bank.Koper35
Toestemming tot verkoop bij gemeente/derde regelen (bijvoorbeeld vanwege voorkeursrecht).Verkoper150
Toestemming rechter vereist.Partij die het aangaato.b.v. bestede tijd, minimaal  175
Akte wordt getekend binnen vijftien werkdagen na binnenkomst koopovereenkomst.Verkoper250
Akte wordt getekend binnen tien werkdagen na binnenkomst hypotheekstukken.Koper250
Opgevraagde stukken zijn niet binnen gestelde termijn aangeleverd.Partij die het aangaat150
Niet-gebruikelijke werkzaamheden
Leveringsakte
  
Overdracht van een appartementsrecht of recreatiewoning, extra werkzaamheden t.a.v. opgave VvE/reservefonds/servicekosten.Koper

150

 

Overdracht van een appartementsrecht, extra werkzaamheden i.v.m. niet-actieve VvE.Koper85
Overdracht van een recht van erfpacht, extra werkzaamheden erfpachtvoorwaarden, toestemming, openstaande canon, gekapitaliseerde overdrachtsbelasting.Koper175
   
Opnemen (overnemen) van bijzondere bepalingen en bedingen uit voorgaande akten. 

Zoals vestiging erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, etc.
Kopero.b.v. bestede tijd, minimaal 160
Opvragen en verrekenen zakelijke lasten tussen koper en verkoper. 

De te verrekenen zakelijke lasten met peildatum 1 januari zijn: onroerende zaakbelasting (OZB eigenaar), rioolheffing, waterschapslasten (tarief gebouwd) en eventuele wegenheffing. 

Gebruikerslasten zoals waterschapsbelasting (tarief ongebouwd), zuiveringsheffing, afvalstoffenheffing, verontreinigingsheffing enzovoorts kunnen alleen verrekend worden via de gemeente en niet via de notaris. 
Koper50
Opnemen van vererving zonder verklaring van erfrecht.Verkoper

o.b.v. bestede tijd, minimaal 195

 

Opnemen van vererving met verklaring van erfrecht.Verkoper

185

 

Toestemmingsverklaring 

Van een echtgenoot/partner die niet aanwezig is bij ondertekening, ex 1:88 BW.
Verkoper

150

 

Verkoper heeft eigendom op verschillende momenten verkregen, per eigendomsverkrijging.Koper

135

 

Inschrijving situatietekening bij Kadaster.Koper75
Extra werkzaamheden bij einde huur/pacht/vruchtgebruik/rechten van gebruik en bewoning/andere gebruiksrechten.Verkoper

o.g.v. bestede tijd, minimaal 150

 

Extra werkzaamheden 
(onderzoek/communicatie/verklaring) i.v.m. berekening grondslag overdrachtsbelasting, bijvoorbeeld startersvrijstelling (bijv. 0%, 2% e/o 8%) koper.
Kopero.g.v. bestede tijd, minimaal 
97,00
Verkoper verlangt vergoeding van koper m.b.t. eerder betaalde overdrachtsbelasting (art.13 WBRV). Verkopero.b.v. bestede tijd, minimaal 200
Opnemen van verblijvingsbeding tussen kopers in leveringsakte (incl. kosten i-CTR).Koper250
Extra werkzaamheden i.v.m. 'Groninger akte' 

Dit is een levering onder ontbindende voorwaarde.
Kopero.b.v. bestede tijd, minimaal 250
Baarns Beslag 

Wij doen de hypotheekakte, maar een andere notaris verzorgt de akte van levering. De gelden worden door de andere notaris bij ons opgevraagd en moeten door ons op de dag van levering worden overgemaakt aan die andere notaris.
Partij die het aangaat250

Baarns Beslag

Wij doen de akte van levering, maar een andere notaris verzorgt de hypotheekakte. De gelden worden door ons opgevraagd en moeten door ons op de dag van levering worden ontvangen van die andere notaris.

Partij die het aangaat200
AB-BC toeslag (aan B).Partij die het aangaat325
Niet-gebruikelijke werkzaamheden
Hypotheekakte

 

 

 
Tekenen van onderhandse stukken van hypotheeknemer.

bijvoorbeeld: offerte, geldleningsovereenkomst, SEPA, depotakte van de geldverstrekker, ontslag hoofdelijkheid 
Hypotheekgever45
Rangwisseling 

extra volmacht bestaande hypotheeknemer en een tekstblok in de akte.
Koper/hypotheekgever185
Ontruimingsverklaring 

extra volmacht gebruiker en een tekstblok in de akte.
Koper/hypotheekgevero.b.v. bestede tijd, minimaal 125
Ook overbruggings(hypotheek) op ander onderpand.Koper/hypotheekgever225
Toestemming vragen bestaande hypotheekhouder voor vestigen (overbruggings of losse) hypotheek.Koper/hypotheekgever150
Extra communicatie met bank over hypotheekstukken of wijziging van reeds ontvangen hypotheekstukken.Koper/hypotheekgevero.g.v. bestede tijd, minimaal 125
Kosten in rekening gebracht vanwege ECH bij vestiging hypotheek.Koper/hypotheekgever35
Extra werkzaamheden bij dubbele hypothecaire inschrijving in 1 akte.Koper/hypotheekgever45
Niet-gebruikelijke werkzaamheden
Aflossingen / royementen
  
Afkoop verzekeringspolis i.c.m. aflossing hypotheek.Verkoper (hypotheekgever)100
Royement beslag i.c.m. levering of oversluiting hypotheek.Verkoper (hypotheekgever)200
Royement hypotheek of beslag, niet gecombineerd met levering of hypotheek.Partij die het aangaat250
Extra werkzaamheden i.v.m. rest-schuld verkoper.Verkoper (hypotheekgever)215
Extra communicatie met bank/beslaglegger ter verkrijging van royement.Verkoper (hypotheekgever)o.b.v. bestede tijd, minimaal 125
Aflossing krediet, per stuk.Partij die het aangaat150
Niet-gebruikelijke overige werkzaamheden  
Extra werkzaamheden i.v.m. geschil tussen partijen.Koper e/o Verkopero.g.v. bestede tijd
Op verzoek van partij organiseren van de passeerafspraak.Verzoekende partij100
Op verzoek van partij, diens makelaar/tussenpersoon of derden wijzigen van de nota van afrekening, terwijl die al opgemaakt was.Partij die het aangaat75
Er wordt beslag gelegd op de koopsom of op het registergoed.Partij die het aangaato.g.v. bestede tijd, minimaal 150
Kortingsregelingen (per 1 januari 2023)

Kortingsregelingen

Wij denken dat de tariefstructuur die wij hanteren redelijk is en dat onze tarieven in verhouding staan tot de waarde die wij toevoegen. Wij bieden je een combi-kortingsregeling voor bepaalde combinatie-akten aan, aangezien wij door die combinatie van meerdere akten voordelig, efficiënt en snel kunnen produceren. Daarnaast bieden wij boven op de combi-kortingsregeling, vanwege onze ambitie om ondernemend, sociaal en maatschappelijk betrokken te zijn, ook nog eens de sociale "Goed-voor-elkaar-korting" van 5% aan.

Combi-kortingsregeling  

Wij hanteren een combi-kortingsregeling voor bepaalde combinatie-akten, aangezien wij door die combinatie efficiënter kunnen produceren. Alle bedragen, tarieven en honoraria zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, exclusief verschotten en 21% omzetbelasting en zien uitsluitend op de gebruikelijke werkzaamheden. De verschotten en omzetbelasting specificeren wij voor je in de afrekening en indien mogelijk reeds in de offerte.
 

Soort akteHonorarium in euro (€)
Koopcontract en leveringsakte.

1.100

Leveringsakte en hypotheekakte.

1.320

Akte van verdeling, oversluiten hypotheek en doorhaling oude hypotheek (1 woning).           

1.695

Koopcontract, leveringsakte en hypotheekakte.

1.690

Leveringsakte, hypotheekakte en samenlevingsovereenkomst.

1.740

Leveringsakte, hypotheekakte, samenlevingsovereenkomst en twee gelijkluidende wettelijke verdeling testamenten.

2.300

Samenlevingsovereenkomst en twee gelijkluidende wettelijke verdeling testamenten.

1.175

Huwelijksvoorwaarden vóór huwelijk en twee gelijkluidende wettelijke verdeling testamenten.

1.335

Twee gelijkluidende wettelijke verdeling testamenten.

    750

Twee gelijkluidende levenstestamenten.         

    750

Een wettelijke verdeling testament en een levenstestament.

    750

Twee wettelijke verdeling testamenten en twee levenstestamenten.

1.400

Legalisaties (meer dan 4 met maximum van 10).

    300

Beoordeling en toetsing ("Quick Scan") van uw huidige testament, levenstestament, huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, samenlevingsovereenkomst, splitsingsakte en -reglement, statuten aan de veranderde omstandigheden of gewijzigde wetgeving is kosteloos. Wij beschouwen dat als service.   

Gratis

De legalisatie van een handtekening op een door ons kantoor opgesteld document is voor vaste klanten kosteloos. Wij beschouwen dat als service.

Gratis

 

Sociale "Goed-voor-elkaar-kortingsregeling" 

Daarnaast bieden wij boven op de combi-kortingsregeling, vanwege onze ambitie om ondernemend, sociaal en maatschappelijk betrokken te zijn, ook nog eens de sociale "Goed-voor-elkaar-korting" van 5%, aan: 

  • Starters op de woningmarkt, die geen financiële hulp van hun ouders (kunnen) krijgen.
  • Gepensioneerden die recht hebben op een uitkering ingevolge de AOW (Algemene Ouderdomswet) en geen ander inkomen of vermogen hebben.
  • Particulieren die recht hebben op een uitkering ingevolgde de WW (werkloosheidswet), de WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).
  • Particuliere klanten die werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs, bij hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance), defensie of een gemeente.
  • Landbouwers, veehouders en tuinders.
  • Alle actoren in de vastgoedsector die woningen aan de bestaande voorraad toevoegen.
  • Leden of alumni van de op deze website onder impact/maatschappelijk verantwoord ondernemen/sociale betrokkenheid/netwerken genoemde verenigingen of netwerkorganisaties.  

Wij waarderen het als zij via social media hun duurzame verbondenheid met ons willen laten blijken door een connectie of vriend te zijn, ons te volgen, ons te liken en af en toe onze berichten met anderen te delen of om te taggen. 

De combi-kortingsregeling kunnen wij direct in de offerte verwerken. De goed-voor-elkaar- kortingsregeling kunnen wij niet in alle gevallen direct opnemen in de offerte, maar wordt eerst, indien en voor zover van toepassing, op de nota van afrekening of declaratie verwerkt.

Alle bedragen, tarieven en honoraria zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, exclusief verschotten en 21% omzetbelasting en zien uitsluitend op de gebruikelijke werkzaamheden. Niet-gebruikelijke werkzaamheden worden, indien en voor zover van toepassing, aanvullend in rekening gebracht. De verschotten en omzetbelasting specificeren wij voor je in de afrekening en indien mogelijk reeds in de offerte.
 

Soort akte

Honorarium in euro (€)

Koopcontract en leveringsakte 

1.045

Leveringsakte en hypotheekakte.

1.254

Akte van verdeling, oversluiten hypotheek en doorhaling oude hypotheek (1 woning).           

1.610

Koopcontract, leveringsakte en hypotheekakte.

1.605

Leveringsakte, hypotheekakte en samenlevingsovereenkomst.

1.653

Leveringsakte, hypotheekakte, samenlevingsovereenkomst en twee gelijkluidende wettelijke verdeling testamenten.

2.185

Samenlevingsovereenkomst en twee gelijkluidende wettelijke verdeling testamenten.

1.116

Huwelijksvoorwaarden voor huwelijk en twee gelijkluidende wettelijke verdeling testamenten.

1.269

Twee gelijkluidende wettelijke verdeling testamenten.

   712

Twee gelijkluidende levenstestamenten.         

   712

Een wettelijke verdeling testament en een levenstestament.

   712

Twee wettelijke verdeling testamenten en twee levenstestamenten.

1.330

 

Abonnementen

Abonnementen voor ondernemers en ondernemingen 

Start Up€ 499 per maand


Gebruik van aantal model contracten


Gebruik van beveiligde online dossieromgeving


Legal scan


4 uur juridische ondersteuning


Inhouse training ‘legal for non-legal’


Helpdesk


10% korting op standaard uurtarieven voor extra werk


Scale Up€ 3.999 per maand


Gebruik van aantal model contracten


Gebruik van beveiligde online dossieromgeving


Legal scan


16 uur juridische ondersteuning


Inhouse training ‘legal for non-legal’


Helpdesk


15% korting op standaard uurtarieven voor extra werk


Corporate€ 7.999 per maand


Onbeperkt gebruik van model contracten


Gebruik van beveiligde online dossieromgeving


Legal scan


32 uur juridische ondersteuning


Inhouse training ‘legal for non-legal’


Helpdesk


20% korting op standaard uurtarieven voor extra werk


Verschotten

Ons honorarium ziet uitsluitend op de vergoeding die wij voor de verleende diensten ontvangen. Het honorarium is exclusief kosten (verschotten) en omzetbelasting die wij vanwege onze taakuitoefening worden geacht te maken en moeten vergoeden aan derden.

Wij belasten vanzelfsprekend al die kosten aan je door. Denk daarbij aan kosten vanwege bijvoorbeeld BRP (Basisregistratie Personen, voorheen GBA-V), VIS (Verificatie Identificatie Systeem), CTR (Centraal Testamenten Register), CLTR (Centraal Levenstestamentenregister), CIR (Centraal Insolventieregister), CCBR (Centraal Curatele- en Bewindregister), HGR (Huwelijksgoederenregister), KvK (registers Kamer van Koophandel) en het Kadaster.

De tarievenregeling van het kadaster zal door ons worden gevolgd en is te raadplegen op  Overzicht van de tarieven van het Kadaster met dien verstande dat wij voor kadastrale inzage (eerste inzage, herrecherche en narecherche) voor elk kadastraal perceel € 30 in rekening brengen.

Sinds 2018 is er een verplichte bijdrage van € 8,22 (excl. BTW) per akte voor het kwaliteitsfonds van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie verschuldigd. Dit alles is voor elke notaris in Nederland hetzelfde.

Veel voorkomende verschotten zijn:

Kosten en verschottenTen laste van

         Verschotten in euro (€) exclusief BTW

Kwaliteitsfonds van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 

8,22 
(per akte)

Doc-direkt 

30,99
(per standaard kopie)

Centraal TestamentenregisterTestateur

5,50

Centraal LevenstestamentenregisterVolmachtgever

5,50

Inschrijving/wijziging (rechtskeuze)/opheffing huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregisterEchtgenoten

199

Inschrijving van een verklaring houdende afstand van huwelijksgemeenschap in het openbaar huwelijksgoederenregisterEchtgenoten

132

Inschrijving van de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregisterEchtgenoten

132

Kadastrale inschrijving akte geheel perceel (KIK) | levering

KIK staat voor Keten Integratie Kadaster. Een KIK-akte is een akte die door de notaris geautomatiseerd bij het Kadaster wordt aangeleverd. Daardoor zijn de kadastrale tarieven voor levering voor jou aanzienlijk lager, te weten € 78,50 in plaats van € 137,50. Deze kosten zijn niet voor de notaris maar worden doorbetaald aan het Kadaster.

Koper

78,50

Kadastrale inschrijving akte geheel perceel (KIK) | hypotheek

KIK staat voor Keten Integratie Kadaster. Een KIK-akte is een akte die door de notaris geautomatiseerd bij het Kadaster wordt aangeleverd. Daardoor zijn de kadastrale tarieven voor levering voor jou aanzienlijk lager, te weten € 78,50 in plaats van € 137,50. Deze kosten zijn niet voor de notaris maar worden doorbetaald aan het Kadaster.

Nog niet iedere (hypotheek)akte kan via KIK worden opgesteld. Voorbeelden van banken waarvoor dit op dit moment  wel mogelijk is, zijn onder meer ABP, Aegon, ABN-AMRO (incl. Florius en MoneYou), Argenta Spaarbank N.V., ASR Levensverzekering, ING, Lloyds, MUNT, Nationale-Nederlanden Bank N.V., Obvion, Rabobank, Syntrus Achmea, Vista Hypotheken B.V., Volksbank (handelend onder de naam BLG, SNS en Regiobank). De akte moet verder nog aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals bijvoorbeeld gehele kadastrale percelen.

Hypotheekgever

78,50

Kadastrale inschrijving niet-KIK

In sommige gevallen blijkt het niet mogelijk om van de door het kadaster aangeboden KIK-applicatie gebruik te maken. In deze situatie vallen de kadasterkosten per inschrijving van een akte ca. € 60 hoger uit dan bij een KIK akte. De door het Kadaster aan ons meer in rekening gebrachte kosten worden één op één aan je doorbelast.

Koper

137,50

Kosten in rekening gebracht door ECH bij vestiging hypotheek.Hypotheekgever

25,00

Wijzigingen in belastingtarieven en in leges en verschotten van derden (zoals kosten van Kadaster, Rechtbank en Gemeente) worden aan u doorberekend.Partij die het aangaat

Pro memorie

 

Geldverkeer en kwaliteitsrekening

1.        Declaratie of nota van afrekening

Bij zaken in de familierechtpraktijk en bij zaken in de ondernemingsrechtpraktijk zullen wij onze werkzaamheden en kosten direct na het passeren van de akte of op maandbasis uit declareren. Je ontvangt dan bij het passeren van de akte of door tijdsverloop van ons de factuur. Is er vooraf een voorschot of retainer voldaan, dan wordt dat verrekend met de einddeclaratie. Wij hanteren een betaaltermijn van 14 dagen.

Bij zaken in de vastgoedpraktijk ontvangen partijen voorafgaand aan het passeren van de akte(n) een nota van afrekening. Op de nota van afrekening staan de verschuldigde, de te ontvangen en de te verrekenen bedragen vermeld, waaronder - in beginsel onder meer - de koopsom, de hypotheeksom, de overdrachtsbelasting, de omzetbelasting, de kadasterkosten, verschotten, afdracht kwaliteitsfonds KNB, de makelaarscourtage, de te verrekenen zakelijke lasten, de waarborgsom, verschuldigde dagrente en ons honorarium. Let op: de kosten voor de hypotheekakte (ons honorarium, de recherchekosten, de inschrijfkosten en de btw) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

2.        Kwaliteitsrekeningen

Op grond van de wet is een notaris verplicht één of meer kwaliteitsrekeningen, ook wel derdengeldenrekening of derdenrekening genoemd,  aan te houden. Op zo'n rekening staat geld dat derden aan de notaris hebben toevertrouwd in verband met werkzaamheden van de notaris waaruit een betalingsverplichting volgt van de ene partij aan de andere partij. Bijvoorbeeld bij het transport van een woning, waarbij er geldstromen lopen tussen koper, bank en verkoper. Met een kwaliteitsrekening houdt de notaris de gelden van klanten en partijen gescheiden van zijn eigen kantoorvermogen. Daarmee zijn de gelden van klanten en partijen beschermd tegen oneigenlijk gebruik of faillissement. Zonder deze bijzondere wettelijke bepaling zouden cliënten die geld op de rekening van de notaris hebben gestort, bij faillissement van de notaris hun geld mogelijk (deels) kwijt zijn.

Omdat de wet deze bijzondere gevolgen aan de derdengeldenrekening verbindt, mag die rekening alleen worden gebruikt voor geldverkeer waarbij de notaris direct betrokken is. Dat houdt in dat de notaris werkzaamheden heeft verricht waaruit een betalingsverplichting voor een contractspartij aan zijn wederpartij voortvloeit. Dus bijvoorbeeld de verplichting van de koper om de koopprijs te betalen. In andere gevallen mag de notaris geen geld op zijn rekening ontvangen.

MAES notarissen en Basisnotarissen Rijnmond bankieren bij ABN AMRO Bank en bij de Rabobank. Onze  kwaliteitsrekeningen zijn:

Kwaliteitsrekeningen MAES notarissen 

Rabobank Rotterdam e.o.
IBAN NL91 RABO 0170 0703 60
BIC RABONL2U 

ABN Amro
IBAN NL29 ABNA 0481 4729 24
BIC ABNANL2A

Betalingen ten name van MAES notarissen onder vermelding van het dossiernummer.

Kwaliteitsrekeningen Basisnotarissen Rijnmond 

Rabobank Rotterdam e.o.
IBAN NL16 RABO 0170 0703 52
BIC RABONL2U

ABN Amro
IBAN NL31 ABNA 0460 9810 56
BIC ABNANL2A

Betalingen ten name van Basisnotarissen Rijnmond onder vermelding van het dossiernummer.

3.        Betalen gelden vóórafgaand aan het passeren van een akte

Op grond van wettelijke bepalingen staat het de notaris niet vrij om een akte van levering of hypotheekakte te passeren, als de gelden niet vóór het passeren van de akten op zijn kwaliteitsrekening zijn bijgeschreven. Het saldo van de nota van afrekening van koper en/of hypotheekgever (debiteur/schuldenaar) moet dan ook vóór het passeren van de akten op één van onze kwaliteitsrekeningen zijn bijgeschreven en die creditering moet met online bankieren bij onze bank voor ons ook zichtbaar zijn. 

iDEAL

Via je Mijn Online Dossier kun je ons via iDEAL betalen.

Pinnen

Wij beschikken op kantoor over een pinapparaat waardoor je direct kunt afrekenen, niet met contant geld over straat hoeft en wij ook geen volle kas op kantoor houden. Wel zo veilig. Let wel: je kan niet meer pinnen dan de limiet die jij met je bank bent overeengekomen.   

Contante bedragen

Notarissen mogen op basis van hun beroepsregels geen contante bedragen aannemen of uitbetalen van € 2.500 of meer.

 

4.        Uitbetaling van gelden

Wanneer

Volgens onze beroepsregels mag in vastgoeddossiers uitbetaling van gelden aan derden, bijvoorbeeld aan verkoper, de hypotheekbank of een tussenpersoon, niet eerder plaatsvinden dan na de door ons uitgevoerde na-recherche in de openbare registers gehouden door het Kadaster. Wij kunnen de na-recherche pas uitvoeren de eerste werkdag na inschrijving van de akte in de openbare registers. Tussen het passeren van de akte en de uitbetaling zitten dus één of twee werkdagen.

Aan wie?

Uitsluitend eigen rekening
Bij de aan- en verkoop van een onroerende zaak mag de notaris alleen geld uitbetalen aan degene die zelf bij de transactie is betrokken en aanspraak kan maken op uitbetaling van dat geld. Dit geldt ook bij een hypotheekverlening. Bij een verkoop stort de notaris het geld op de eigen rekening van de verkoper. Bij een hypotheekverlening stort de notaris het geld op de eigen rekening van de hypotheekgever (de schuldenaar). Het is dus niet mogelijk dat gelden op verzoek van een verkoper of hypotheekgever worden overgemaakt naar een bankrekening die niet op zijn naam staat. Overboeking naar een "en/of rekening" waarop ook een ander dan de verkoper/hypotheekgever is gerechtigd, is mogelijk.

Uitzonderingen
Er is een aantal uitzonderingen op de regel toegestaan. Er mag van de regel worden afgeweken onder meer bij de aflossing van hypotheken, de betaling van makelaarscourtage, betalingen aan de Vereniging van Eigenaren, taxatiekosten en, bij een nieuwbouwwoning vervallen aannemingstermijnen. Ook de aflossing van persoonlijke leningen (bijvoorbeeld Comfortcard of VISA) en overbruggingskredieten door de notaris mag, mits een hypothecaire kredietverstrekker dit als voorwaarde heeft gesteld, voor het verstrekken van een (nieuwe) financiering.

Verhouding
De notaris mag het geld aan verkopers niet in een andere verhouding overmaken dan zij eigenaar waren. Een voorbeeld: A en B zijn voor 40 respectievelijk 60 procent eigenaar van een woning. Zij vragen de notaris aan ieder van hen de helft van de verkoopopbrengst over te maken. De notaris mag dit op grond van de regel niet, tenzij A en B in het kader van een verrekening bij het einde van een huwelijk of samenleving deze wijze van uitbetaling schriftelijk zijn overeengekomen. Uit de verkoopopbrengst mag de notaris niet op verzoek van de verkoper gelden overmaken als schenking aan bijvoorbeeld de kinderen.

5.        Rentevergoeding derdengelden

Op aan ons op de kwaliteitsrekening van ons kantoor toevertrouwde gelden hanteren wij een rentevergoeding op basis van de richtlijnen en de percentages die in het normale zakelijke economische verkeer voor het betreffende bedrag gebruikelijk zijn en door onze banken worden gehanteerd. Dit houdt in dat de hoogte van de toevertrouwde gelden en de tijdsduur bepalend zijn voor de rentevergoeding. Voor het beheer van gelden kunnen wij beheerkosten in rekening brengen.

Rentevergoedingen worden per dag berekend. Rentepercentages worden maandelijks geactualiseerd. Rente wordt zo snel mogelijk na uitkering van de gelden uitgekeerd, zulks met uitzondering van de rente over bedragen vanaf € 500.000, waarbij de rente wordt uitgekeerd eerst op het moment dat wij de rente ook daadwerkelijk van onze bank ontvangen (per kwartaal of per jaar).

Bij boedelgelden en nalatenschappen zal aan de hand van een rentestaffel afhankelijk van de looptijd en het saldo een basisrente (met opslag) worden vergoed. Bij veel mutaties zullen kosten voor de renteberekening in rekening worden gebracht.

Wij vergoeden geen rente over gelden die, ongeacht de hoogte ervan, vijf (5) dagen of korter aan ons zijn toevertrouwd. Bij wijze van uitzondering kunnen in bijzondere gevallen vooraf afwijkende afspraken worden gemaakt. Wij vergoeden geen rente over bedragen die lager zijn dan € 10.000 en zeven (7) dagen of korter aan ons zijn toevertrouwd. Wij vergoeden geen rente over bedragen die lager zijn dan € 2.500 en dertig (30) dagen of korter aan ons zijn toevertrouwd.

Voor depotbedragen zal, afhankelijk van de hoogte van het bedrag en de vermoedelijke looptijd, een depotovereenkomst worden opgesteld, waarin de afspraken over de rentevergoeding en de beheerkosten worden vastgelegd.

Wij zijn gebonden aan de regelgeving vastgelegd in de Wet op het notarisambt en de beroeps- en gedragsregels. Dat brengt met zich mee dat onze bankrekeningen moeten voldoen aan gestelde eisen en dat de gelden op elk moment opvraagbaar moeten kunnen zijn. Om die reden kunnen rentepercentages lager zijn dan de op spaarrekeningen voor particulieren gebruikelijk vergoede rente.

Wij brengen bij negatieve rente (ten minste) 0,5% negatieve rente in rekening over het bedrag aan gelden die op onze kwaliteitsrekening worden bijgeschreven, gedeeld door 365 dagen en vermenigvuldigd met het aantal dagen dat wij de gelden onder ons hebben, zodat wij de vergoeding aan de bank kunnen  voldoen voor door ons bij de bank ten behoeve van derden aangehouden gelden. Wij kunnen klanten om een voorschot vragen om die vergoeding aan de bank vooraf en tijdig te kunnen voldoen. De in rekening gebrachte rente wordt door ons gespecificeerd in de nota van afrekening

Over de (hoogte van) rentebetalingen wordt door ons niet gediscussieerd of gecorrespondeerd.