×

Notaristaal

A

Aandeelhoudersovereenkomst

Als er meer dan twee aandeelhouders zijn, is het verstandig om vast te leggen hoe zij met elkaar omgaan. Wat beogen de aandeelhouders met elkaar te regelen. Wat is de duur van de overeenkomst. Hoe ga je om met een change of control, hoe ga je om met een exit, wil je een drag along en een tag along. Combineer je dat met een right of first refusal of een come along?  Wat doe je bij een deadlock. Hoe bepaal je de waarde van de aandelen. Voor welke ava besluiten wensen jullie unanimiteit. Wat spreek je af over financieringsbehoefte. Hoe ziet jullie dividendbeleid eruit. Willen jullie een non-concurrentie en relatiebeding. Moet er een kettingbeding en boetebeding worden opgenomen. Moeten rechten overdraagbaar zijn of juist niet.  Hoe voorkom je dat je met aandeelhouders wordt opgescheept waar je niet mee uit de voeten kunt. Wij leiden je graag gestructureerd door dit doolhof van vragen en afwegingen. Kennen de voetangels en klemmen en willen je daar graag voor behoeden.   

Aandeelhoudersregister

Bij de oprichting van een BV wordt er door de notaris een aandeelhoudersregister aangemaakt. Dat is een document waarin onder meer is verwerkt wie de aandeelhouder van de BV is, wanneer de BV is opgericht en wat het aandelenkapitaal is. Het register wordt nu nog op papier bijgehouden, maar dit gaat veranderen. Er zal een digitaal Centraal Aandeelhoudersregister bijgehouden gaan worden. Nu komt het regelmatig voor dat het aandeelhoudersregister zoek is, met als gevolg dat dan niet duidelijk is wie de aandeelhouders zijn van de BV. En dat is belangrijk, bijvoorbeeld bij de verkoop van de aandelen en vaststelling van aandelenverhouding.

Aandelen

Aandelen zijn de gedeelten, waarin het maatschappelijk verkeer bij de statuten is verdeeld. De rechten en plichten die zijn verbonden aan aandelen verschillen naar gelang het soort aandeel. Traditioneel kunnen de volgende drie soorten aandelen als de meest voorkomende worden onderscheiden: letteraandelen (gewone aandelen), preferente aandelen en prioriteitsaandelen.

Aandelenoverdracht

De voor aandelen in een BV bij notariële akte vereiste levering.

Aanschrijving 

Een aanschrijving is een schriftelijke mededeling van de gemeente dat de eigenaar (of de VvE) verplicht is voorzieningen te treffen aan het pand om achterstallig onderhoud weg te werken of (weer) te laten voldoen aan bepaalde bouwregels.

Aansprakelijkheid, hoofdelijke 

Hiervan is sprake als ieder van de betrokkenen afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totale (hypotheek)schuld. 

Aanverwanten

De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van je partner zijn je aanverwanten, ofwel de aangetrouwden. Ook wel ‘de koude kant’.

Aanwas

Als iemand overlijdt die een testament had, maar een daarin genoemde erfgenaam was al vooroverleden, dan wast zijn erfdeel aan bij dat van de andere erfgenamen. Zijn erfdeel wordt dan verdeeld onder de andere erfgenamen. Maar als de erflater in zijn testament de regels van plaatsvervulling van toepassing verklaarde, dan gaat het erfdeel van de vooroverledene naar zijn kinderen in plaats van naar de andere erfgenamen.

Adoptie

Aanneming van een kind als ware het een eigen kind en waardoor de geadopteerde, de adoptiefouders en hun bloedverwanten in familierechtelijke betrekking tot elkaar staan.

Afkopen levensverzekering 

Als je een levensverzekering voortijdig beëindigt, krijgt je de afkoopwaarde uitgekeerd. 

Aflossing

Terugbetaling van de hypotheekschuld, geheel of gedeeltelijk. Het begrip wordt ook gebruikt om één aflossingstermijn aan te duiden. 

Aflossing, boetevrije 

Mogelijkheid om zonder bijkomende kosten meer af te lossen dan contractueel verplicht is. Gebruikelijk is 10% of 20% van het totale leenbedrag per jaar. 

Aflossingsvrije hypotheek 

Hypotheek waarbij gedurende de looptijd van de lening geen aflossing hoeft plaats te vinden. Er wordt slechts rente betaald door de geldnemer/hypotheekgever/debiteur aan de geldgever/hypotheeknemer/bank.

Afsluitkosten 

Alle kosten die u maakt om een hypotheek af te sluiten, zoals de afsluitprovisie, notariskosten en taxatiekosten. 

Afsluitprovisie 

Bedrag dat de bank als vergoeding voor het verstrekken van de lening in rekening brengt als u een hypothecaire geldlening aangaat. Meestal 1% van de lening. 

Afstammelingen

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Aftrekbare kosten

De kosten die je maakt bij de aankoop van een huis die je mag aftrekken voor de inkomstenbelasting zijn: 

 • Advies- en bemiddelingskosten voor je hypotheekadviseur
 • Bereidstellingsprovisie
 • Notariskosten voor de hypotheekakte 
 • Kadastrale rechten voor de hypotheekakte 
 • Taxatiekosten voor het krijgen van de lening 
 • Kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie, 
 • Boeterente 
 • Bouwrente die u betaalde ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte en 
 • Kosten voor je nieuwbouwdepot of verbouwingslening of verbouwingsdepot 

Niet aftrekbaar zijn:

 • Bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning, bijvoorbeeld makelaarsprovisie 
 • Overdrachtsbelasting en omzetbelasting 
 • Notariskosten en kadastrale rechten voor de leveringsakte 
 • Kosten van onderhoud en verbouwing (voor een rijksmonumentenpand mag je deze kosten onder bepaalde voorwaarden wél aftrekken) 
 • Aflossing van de eigenwoningschuld 
 • Rente en kosten van een lening die door de bijleenregeling geen eigenwoningschuld is 
 • Rente van leningen die je bent aangegaan om aftrekbare rente en kosten van leningen te betalen, bijvoorbeeld een lening om boeterente of bouwrente te betalen. (Rente over een lening die je vóór 1 januari 2001 bent aangegaan om aftrekbare oversluitkosten of bouwrente te betalen, mag je wel aftrekken) 
 • Kosten van een bankgarantie voor het betalen van een waarborgsom. 
Afwikkelingsbewindvoerder
Een beheersexecuteur wiens taken en/of bevoegdheden in een testament zijn uitgebreid op grond van het testamentair bewind van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek; meestal gaat het om bevoegdheden tot vervreemding, bezwaring en verdeling.
Algemene stemmen 

Als een besluit met algemene stemmen wordt goed- of afgekeurd, betekent dit dat men unaniem heeft gestemd. Unaniem wil zeggen dat iedereen hetzelfde stemt. Sommige besluiten moeten unaniem genomen worden, bij andere is een (gekwalificeerde, bijvoorbeeld twee/derde) meerderheid vereist.

Alimentatie 

De financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud na een echtscheiding. Deze wordt door de partner met de grootste draagkracht verstrekt aan de minderdraagkrachtige behoeftige partner en/of aan de kinderen uit de relatie. We onderscheiden partneralimentatie en kinderalimentatie. 

Akte, overdrachtsakte 

Notariële akte waarin ter uitvoering van de koopovereenkomst de levering wordt vastgelegd. Betreft de levering een registergoed (bijvoorbeeld een woning) dan wordt de akte ingeschreven bij het kadaster. 

Akte, van levering

 Ander woord voor overdrachtsakte.

Akte, transportakte

Ander woord voor overdrachtsakte. 

Ambtsgeheim

De notaris heeft een ambtsgeheim. Dat geldt voor alle vertrouwelijke informatie die de notaris in zijn beroepsuitoefening heeft ontvangen. Het ambtsgeheim strekt zich uit over de gehele dienstverlening van de notaris en de reikwijdte ervan en is niet afhankelijk van de vraag of in het kader van deze dienstverlening een notariële akte tot stand komt. De notaris mag deze vertrouwelijke informatie ook niet in een juridische procedure prijsgeven. Hij mag zich tegenover een rechter verschonen van het afleggen van een getuigenverklaring voor zover hij daarmee vertrouwelijke informatie zou moeten onthullen. Dat is zijn verschoningsrecht.

Annuleringskosten 

Brengen sommige banken in rekening wanneer u afziet van een hypotheek terwijl u de offerte eerder had geaccepteerd. 

Anti-speculatiebeding

Beperkende voorwaarde die de gemeente of de vorige eigenaar stelt aan de verkoop van onroerend goed. Meestal moet de koper bij verkoop binnen een aantal jaren (een deel van) de winst afstaan. 

Appartement

Een appartement (in de splitsingsakte wordt gesproken over appartementsrecht) is het gedeelte in het pand waarop de eigenaar het exclusieve gebruiksrecht heeft. In de splitsingsakte wordt het appartementsrecht aangegeven met een indexnummer.

Appartementsindex 

De appartementsindex is het nummer waarmee het appartement in de splitsingsakte aangewezen wordt.

Appartementsrecht

Een eigenaar, erfpachter of opstaller is bevoegd zijn recht op een gebouw met toebehoren en op de daarbij behorende grond met toebehoren te splitsen in appartementsrechten. Onder appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Het aandeel kan mede omvatten de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van de bij het gebouw behorende grond.

Ascendenten

Verwanten in opklimmende lijn (grootouders en verdere familieleden).

Authentiek

Een akte is pas authentiek als die door een daartoe bevoegde ambtenaar is opgemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld ambtenaren van de burgerlijke stand en notarissen. De akte krijgt daarmee hetzelfde gewicht als een vonnis van de rechter. Een authentieke akte heeft daarnaast een bijzondere bewijskracht. Een authentieke akte is de tegenhanger van de onderhandse akte, die iedereen kan opmaken.

B

Bankgarantie  

Verplichting die de bank op zich neemt om op eerste vordering van de schuldeiser een bepaald bedrag te voldoen.

Bedingen

Afspraken.

Begrafenisexecuteur

Een executeur die belast is met de regie van de uitvaart van de overledene.

Beheerbeding 

Het in beheer nemen van een registergoed van een hypotheekgever door een hypotheeknemer indien de hypotheekgever zijn verplichtingen jegens hypotheeknemer niet nakomt.

Bezwaren  


Het belasten van een onroerende zaak met een beperkt recht, bijvoorbeeld het recht van hypotheek.

Belastbaar inkomen 

Het deel van het inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Alle optel- en aftrekposten zijn hierop al toegepast. Alleen de belastingvrije som gaat er nog af.  

Belastingaftrek 

Een kostenpost die je van je bruto-inkomen mag aftrekken om het belastbaar inkomen uit te rekenen.  

Belasting, loonbelasting  

Loonbelasting is in de eerste plaats de belasting die door de werknemer over zijn loon verschuldigd is en die door zijn werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden en namens de werknemer aan de fiscus wordt betaald. De loonbelasting is deel van de zogenoemde loonheffing. Daarnaast wordt loonbelasting geheven van natuurlijke personen die met werknemers gelijkgesteld worden, en onder omstandigheden van de werkgever. De werkgever behoort van de inhoudingen bij de fiscus aangifte te doen en de verschuldigde belasting vervolgens aan de fiscus af te dragen. Tegelijk met de loonbelasting wordt veelal ook het andere deel van de loonheffing door de werkgever op het loon ingehouden: de premies volksverzekeringen. De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting, dat wil zeggen dat de ingehouden loonbelasting wordt verrekend met de inkomstenbelasting.

Belasting, omzetbelasting

Dit is een indirecte belasting die de overheid heft op de levering van producten of diensten. De belasting wordt geheven op de verkoopprijs van een product in elke stap van het productie- of distributieproces (bronbelasting). Uiteindelijk wordt de btw betaald door de consument en door niet-btw-plichtige organisaties.  

De btw kent verschillende tarieven. Het algemene tarief is 21%. Voor sommige goederen en diensten geldt het verlaagde tarief van 9%. Doe je zaken met het buitenland, dan kan het tarief van 0% van toepassing zijn. 9% is het verlaagde btw-tarief. Het geldt onder meer voor etenswaren en sommige diensten.  Voor een aantal goederen en diensten geldt het 0%-tarief. Je berekent dan geen btw, maar btw die je betaalt over je uitgaven, kun je wel aftrekken als voorbelasting. Het 0%-tarief kan gelden als je zakendoet met het buitenland. En in een aantal gevallen voor de visserij en de bevoorrading van zeeschepen.

Een aantal goederen en diensten is vrijgesteld van btw. Je berekent hierover geen btw. Btw die je voor deze goederen of diensten betaalt, kun je niet aftrekken als voorbelasting.

Belasting, onroerende-zaak belasting  

Belasting die de gemeente heft bij bewoners en eigenaren van huizen. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de getaxeerde waarde van het pand. Je betaalt altijd een gebruikersdeel. Als eigenaar betaal je tevens het eigenarendeel.  

Belasting, overdrachtsbelasting 

Je betaalt overdrachtsbelasting ter zake de verkrijging van:  

 1. De eigendom een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand of stuk grond.  
 2. Rechten op onroerende zaken, zoals: opstalrecht, erfpachtrecht, lidmaatschapsrecht van coöperatieve flatverenigingen.  
 3. Aandelen in een nv, bv of maatschap waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan.

Het tarief van de overdrachtsbelasting is 2% voor woningen en bijbehorende aanhorigheden, zoals een garage en 6% voor alle andere onroerende zaken, zoals bedrijfspanden.  

Verkrijg je de eigendom van een onroerende zaak, dan betaal je overdrachtsbelasting over de waarde van de onroerende zaak in het economisch verkeer. Dit is de hoogste verkoopprijs die je kunt krijgen als je de onroerende zaak te koop aanbiedt op de vrije markt.  

Als je een erfpachtrecht verkrijgt, betaal je een vergoeding voor het gebruik van de grond. Deze vergoeding heet een canon. Hoeveel overdrachtsbelasting je moet betalen, hangt af van twee zaken:  

 • Voor hoe lang krijg je het erfpachtrecht, en  
 • Hoe hoog is de canon

Er gelden veel vrijstellingen voor overdrachtsbelasting.

Mogelijk koop je een onroerende zaak binnen 6 maanden nadat de verkoper eigenaar is geworden van die onroerende zaak. Voor de overdrachtsbelasting wordt dan de waarde van de onroerende zaak verminderd met het bedrag waarover de verkoper belasting verschuldigd was toen hij eigenaar werd. Dit gebeurt alleen als de verkoper overdrachtsbelasting was verschuldigd en de verkoper omzetbelasting in rekening is gebracht, die de verkoper niet heeft afgetrokken. De verkoper moet in dat geval een particulier zijn of een ondernemer die geen met btw belaste prestaties verricht.

Als je eigenaar wordt van een onroerende zaak binnen 6 maanden nadat de verkoper daarvan eigenaar werd, betaalt je dus minder belasting. De verkoper daarentegen krijgt geen geld van de Belastingdienst terug. Het kan zijn dat de verkoper met je afspreekt dat je zijn overdrachtsbelasting aan hem vergoedt.

Hoe je overdrachtsbelasting betaalt, hangt af van de manier waarop je eigenaar bent geworden. Als er een notariële akte is opgemaakt, hoef je niets te doen. De notaris doet dan voor jou digitaal aangifte en betaalt ook namens jou de overdrachtsbelasting. De notaris geeft aan de belastingdienst door of je overdrachtsbelasting moet betalen en, zo ja, hoeveel en of je recht hebt op een of meer vrijstellingen van overdrachtsbelasting. Is er geen notariële akte opgemaakt bij de notaris, dan moet je binnen één maand nadat je eigenaar bent geworden van een onroerende zaak aangifte doen en de overdrachtsbelasting betalen. Je vraagt daarvoor een aangifteformulier overdrachtsbelasting aan bij de belastingdienst.

Belasting, vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst. De Belastingdienst onderscheidt voor belasting over winst lichamen en natuurlijke personen. Lichamen, zoals bedrijven en organisaties, moeten aangifte vennootschapsbelasting doen. Natuurlijke personen, zoals eenmanszaken, betalen belasting over de winst via de inkomstenbelasting. De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst minus de verrekenbare verliezen.

De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2019 zijn voor het deel van het belastbare bedrag tot en met € 200.000: 19,0% en boven € 200.000 25,0%.

Op verzoek kunnen wij een moedermaatschappij samen met één of meer dochtermaatschappijen aanmerken als een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Bij een fiscale eenheid worden de resultaten van de dochtermaatschappij(en) toegerekend aan de moedermaatschappij. De dochtermaatschappij houdt niet op te bestaan, ook fiscaal niet, maar is niet meer zelfstandig aangifteplichtig. Een voordeel van een fiscale eenheid is dat je de verliezen van een maatschappij kunt verrekenen met winsten van een andere maatschappij die in dezelfde fiscale eenheid is gevoegd. Om een fiscale eenheid te kunnen vormen, moet de moedermaatschappij:  

 • Minimaal 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij bezitten  
 • Recht hebben op minimaal 95% van de winst en minimaal 95% van het vermogen van de dochtermaatschappij  
 • Voor minimaal 95% stemrecht in de dochtermaatschappij hebben
 • Een bv, nv, onderlinge waarborgmaatschappij, coöperatie, stichting, of vereniging die optreedt als woningcorporatie zijn, of een buitenlandse rechtsvorm hebben die daarmee vergelijkbaar is

De dochtermaatschappij moet een bv of nv zijn, of een buitenlandse rechtsvorm hebben die daarmee vergelijkbaar is. Daarnaast moeten de moeder- en de dochtermaatschappij dezelfde boekjaren en winstbepalingen hanteren en feitelijk gevestigd zijn in Nederland.

Belasting, vermogensbelasting  

Belasting die je betaalt over het vermogen dat je bezit. Ook de overwaarde van je woning valt hieronder voor zover die uitstijgt boven bepaalde vrijstellingen.  

Belasting, vooraftrek  

Je kunt bij de inspecteur van belasting een beschikking aanvragen, die bepaalt dat je werkgever bij de inhouding van loonbelasting alvast rekening houdt met je aftrek van de hypotheekrente.  

Belastingvrije som  

Deel van het belastbaar inkomen waarover je geen belasting hoeft te betalen. De hoogte hiervan wordt bepaald door je persoonlijke omstandigheden.  

Beleggingshypotheek  

Een hypotheek waarbij het eindkapitaal geheel of gedeeltelijk wordt opgebouwd door te beleggen.  

Beneficiaire aanvaarding   

Aanvaarding van een erfenis onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Door beneficiaire aanvaarding is de erfgenaam niet aansprakelijk voor de eventuele schulden van de overledene/erflater bij een negatieve nalatenschap.

Beschikking  

Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan.  

Beschikkingsbevoegdheid  

Het recht om vrijelijk over een goed te beschikken. Men kan slechts de rechten op een goed aan een ander overdragen als men beschikkingsbevoegd is.

Beslag 

Een maatregel genomen door een schuldeiser tot aanwijzing en blokkering van vermogensbestanddelen in afwachting van executie. Na beslaglegging is de schuldenaar niet meer bevoegd over de goederen waarop het beslag ligt te beschikken.

Besloten vennootschap (BV)

De BV is een rechtspersoon. Is zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. De BV kent een of meer aandeelhouders en wordt bestuurd door een of meer bestuurders. Jij kan zelf directeur-grootaandeelhouder zijn (DGA). De aandeelhouders en bestuurders zijn niet in privé aansprakelijk. Als de BV failliet gaat, is in principe jouw vermogen (je auto, je huis, je spaargeld) veilig.  Dat is alleen anders als jij als bestuurder van een BV er echt een potje van hebt gemaakt. Dan kan je wel aansprakelijk worden gehouden. Er moet dan sprake zijn van onbehoorlijk bestuur of wanbeleid. Een voordeel van de BV is dat de onderneming kan worden verkocht door verkoop van de aandelen in de BV. Je hoeft dus niet alle activa en passiva afzonderlijk over te dragen.  

Een BV betaalt vennootschapsbelasting en eventueel dividendbelasting. De DGA van een BV betaalt daarnaast inkomstenbelasting over zijn fiscaal minimaal loon en over uitgekeerd dividend. Een BV heeft een iets lagere belastingdruk dan een éénmanszaak, maar hogere kosten, onder meer door jaarrekeningverplichtingen en accountantskosten. Vanaf een winst van ongeveer € 150.000 is het financieel interessant om de onderneming in de BV vorm te voeren.

Bestemmingsplan  

Een door de gemeenteraad vastgesteld plan waarin het gebruik van de grond in een gemeente is vastgelegd voor een aantal jaren.  

Bestuursdwang

Een aanschrijving van de gemeente aan een eigenaar of VvE om achterstallig onderhoud aan te pakken. Als de eigenaar of VvE dit vervolgens niet doet, kan de gemeente zelf het onderhoud verrichten en de kosten verhalen op elk der eigenaren.

Bewind

Het beheer over goederen van iemand die zelf niet meer in staat is zijn financiële belangen te behartigen of beheer dat is ingesteld omdat de (groot)ouders vinden dat het nog niet gewenst is dat (klein)kinderen zelf het beheer voeren over hun uit de erfenis ontvangen (familie)vermogen.

Bewind, testamentair

Je kunt in je testament bepalen dat het erfdeel van een erfgenaam voor een door jou bepaalde periode moet worden beheerd door een bewindvoerder. De erfgenaam kan gedurende die tijd niet zelfstandig over zijn of haar erfdeel beschikken.

Bewindvoerder 

Hij die het beheer heeft over de goederen van een ander.

Bezwaarde

Degene die bij tweetrapsmaking een erfenis verkrijgt onder bezwaar dat bij zijn overlijden die erfenis of wat daarvan resteert zal toekomen aan een aangewezen persoon.  

Bloedverwanten

Je (klein)kinderen en ook je (groot)ouders, je broers en zussen en de broers en zussen van je (groot)ouders zijn je bloedverwanten. Dat zijn alle mensen die een gezamenlijke ‘stamvader en/of stammoeder’ hebben. Zij zijn door geboorte aan elkaar verwant. Diezelfde mensen zijn dan de aanverwanten van je partner, de aangetrouwden, ‘de koude kant’.

Blokkeringsregeling

De blokkeringsregeling heeft tot doel de toetreding van derden in een BV te voorkomen, door de overdrachtsmogelijkheden van aandelen in te perken. Dit kan op twee manieren worden bewerkstelligd, namelijk door een aanbiedingsregeling of een goedkeuringsregeling in de statuten op te nemen.

 1. Aanbiedingsregeling
  Is er in de statuten van een BV een aanbiedingsregeling opgenomen, dan dient de aandeelhouder die zijn aandelen wenst te verkopen deze eerst aan de andere aandeelhouders aan te bieden. De zittende aandeelhouders worden dus als eerste in de gelegenheid gesteld tot overname van de aandelen. In de statuten kan je terugvinden aan wie en wanneer de aandelen moeten worden aangeboden en ook welke procedure er gevolgd moet worden als er geen belangstelling is of juist meerdere aandeelhouders belangstelling hebben voor de aandelen.
 2. Goedkeuringsregeling
  Is er in de statuten van een BV een goedkeuringsregeling opgenomen, dan dient de aandeelhouder die zijn aandelen wenst te verkopen eerst toestemming van een bij de statuten bepaald orgaan van de vennootschap te krijgen, voordat hij zijn aandelen mag overdragen. Wordt er geen goedkeuring gegeven, dan dient ditzelfde orgaan een zittende aandeelhouder aan te dragen die bereid is de aandelen over te nemen. Gebeurt dat niet dan is de verkopende aandeelhouder geheel vrij in de overdracht van de aandelen.

Het komt regelmatig voor dat de blokkeringsregeling een rol speelt bij het uit elkaar gaan van aandeelhouders. Ook als partijen een conflict hebben. Moet je je aandelen aanbieden? Ben je verplicht de aandelen van je medeaandeelhouder te kopen? Zijn er mogelijkheden om de blokkeringsregeling of aanbiedingsplicht te omzeilen?

Blooteigendom

Eigendom waar geen lusten en lasten van worden genoten. Voorbeeld: een huis of land waarvan je eigenaar bent, maar er niet in of op woont, daar geen vergoeding voor ontvangt maar ook geen kosten voor betaalt. De eventuele waardestijging of waardedaling behoren wel bij het blooteigendom.

 

Boedelkosten

Begrafenis- of crematiekosten, notariskosten en andere kosten van deskundigen (accountant, belastingadviseur etc.).

Borg  

Persoon die zich voor een ander, voor het geval dat deze zijn verplichtingen niet nakomt, aansprakelijk stelt.

Borgtocht  

Overeenkomst waarbij een derde zich ten behoeve van de schuldeiser verbindt aan een verplichting van de schuldenaar te voldoen, indien deze niet zelf daaraan voldoet.

Bouwbesluit

Een verzameling van regels over bouwen en verbouwen.  

Bouwrente  

De rente die je betaalt vanaf het moment van ondertekening van het koopcontract tot aan de oplevering van je nieuwbouwwoning.  

C

Canon  

Periodieke vergoeding voor grond die in erfpacht is uitgegeven door de blooteigenaar van die grond, vaak een gemeente.  

Centraal Testamentenregister (CTR)

In het Centraal Testamentenregister worden alle in Nederland opgemaakte testamenten ingeschreven. Niet de inhoud wordt ingeschreven, maar alleen wie en bij welke notaris een testament heeft opgemaakt. Zo is er altijd zicht op wanneer een testament voor het laatst is opgemaakt. Dat is het testament dat geldig is.  

Centraal Levenstestamentenregister (CLTR)

In het Centraal Levenstestamentenregister kunnen in Nederland opgemaakte levenstestamenten worden vermeld. Niet de inhoud wordt ingeschreven, maar alleen wie en bij welke notaris een testament heeft opgemaakt. Het is geen verplichting om een levenstestament in te schrijven bij het Centraal Levenstestamentenregister. Het is wel aan te raden, omdat dan altijd bekend kan zijn of een levenstestament nog geldig is. Een levenstestament kan, net als een gewoon testament, worden herroepen. Wij kunnen, op verzoek van jou, je gevolmachtigde of iemand met wie je gevolmachtigde namens jouw zaken wil doen, door inzage in het register nagaan of het levenstestament nog geldig is.

Certificaten van aandelen

Aandelen die gecertificeerd zijn.

Certificering

Bij certificering draag je aandelen ter fine van administratie over aan een op te richten stichting administratiekantoor, die tegenover de verkrijging van die aandelen een gelijk aantal certificaten van aandelen uitgeeft. In de administratievoorwaarden leg je de voorwaarden van certificering en bijvoorbeeld de voorwaarden voor overdracht van certificaten vast. Het is van belang dat de stichting administratiekantoor een onafhankelijk bestuur krijgt. De juridische zeggenschap zit dan bij het bestuur van de stichting, terwijl de certificaathouders in economisch zin gerechtigd zijn de certificaten. Het recht op dividend en de liquidatie-uitkering komt hen toe. Maar het bestuur van de stichting AK zit op de bok.

Civiele procedure

Een civiele procedure is een rechtszaak tussen twee of meer partijen die onderling een conflict hebben en er samen niet uit komen. In een dagvaarding leg je uit aan de rechter wat het conflict inhoudt en wat je van de andere partij verlangt. Meestal is dit een betaling in geld, maar ook andere vorderingen zijn mogelijk. De andere partij mag hierop reageren. De rechter hakt uiteindelijk de knoop door in een vonnis. Tegen het vonnis kun je hoger beroep instellen bij een hogere civiele rechter.  

Soms dien je een civiele procedure op te starten om een bepaalde situatie tot stand te brengen, zoals een echtscheiding of een faillissement. Deze procedures beginnen met een verzoekschrift waarin je de huidige omstandigheden beschrijft en de rechter vraagt een door jou gewenste situatie uit te spreken. Soms mogen belanghebbenden op je verzoek reageren. De rechter wijst het verzoek toe of af in een beschikking. Tegen de beschikking kun je meestal hoger beroep instellen.

Indien je snel een uitspraak van de rechter verlangt, kun je om een voorlopige voorziening vragen. Er moet dan sprake zijn van een spoedeisend belang.

Codicil

Als je bepaalde goederen of een bedrag concreet aan iemand of een goed doel wilt toedelen, dan kun je dit in je testament opnemen. Maar je kan het ook in een codicil vastleggen. Een codicil kan niet op alle goederen zien; het mag alleen gemaakt worden met betrekking tot kleding, lijfsieraden en/of inboedelgoederen. Daarnaast kan je in het codicil je wensen rondom je uitvaart en je sociale media accounts opnemen.  

Een codicil is een onderhands stuk. Het codicil moet je zelf met de hand schrijven. Je mag het dus niet met de tekstverwerker maken. Het moet voorzien zijn van een datum en je handtekening. Het wordt dus niet opgemaakt door een notaris. We kunnen het wel voor je controleren of het geldig is, als je dat fijn zou vinden.  Het is wel raadzaam je erfgenamen op de hoogte te brengen van het bestaan van een codicil dan wel je codicil aan je testament of aan je levenstestament te hechten. Zodat het niet kwijtraakt of onvindbaar blijkt.

Commanditaire vennootschap (cv)

Als je met anderen onderneemt kan je die samenwerking via een gemeenschappelijk bv-vorm geven, waarbij de ondernemers ieder een pakket aandelen in de BV nemen. Ook is denkbaar dat je de samenwerking niet doet vanuit een rechtspersoon maar met een personenassociatie. Personenassociaties zijn de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv).  Dat zijn geen rechtspersonen. Het zijn geen zelfstandige dragers van rechten en verplichtingen. Het zijn overeenkomsten tussen twee of meer (rechts)personen die met elkaar samenwerken.

Een cv wordt ook wel aangeduid als de vennootschap bij wijze van geldschieting. De cv kent een beherend vennootschap en commanditaire of stille vennoten. Zij brengen alleen geld in. De beherend vennoot treedt naar buiten. Hij is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de cv. De stille vennoot is alleen aansprakelijk voor het bedrag dat hij heeft ingebracht in de cv, maar daar zijn ook weer uitzonderingen op. 

Comparanten

De personen die voor een notaris verschijnen om een akte te doen opmaken.
 

Conformiteit

De wet (artikel 7:17 BW) bepaalt dat de woning die eigenschappen moet hebben, die de koper op grond van de koopovereenkomst mag verwachten. Ook stelt dit artikel dat de koper mag verwachten dat de woning de eigenschappen heeft die voor een normaal gebruik van de woning nodig zijn, én waarvan de koper niet hoeft te twijfelen of die eigenschappen aanwezig zijn.

Contractrente 

De overeengekomen rente.  

Conversiekosten  

Kosten die de bank in rekening brengt als je tussentijds je rentevaste periode of je aflossingsvorm wilt wijzigen.  

Convocatie  

Convoceren is het bijeenroepen van de vergadering.

Co-ouderschap

Bij co-ouderschap zorgen ouders, die niet meer bij elkaar zijn, samen voor de kinderen. Het is een ouderschapsregeling waarbij ouders de kosten en zorg- en opvoedingstaken verdelen. Ouders zijn vrij om deze regeling naar eigen inzicht in te vullen, dit kan bijvoorbeeld door een wekelijkse wisseling of door een meerdaagse wisseling. Afspraken hierover worden vermeld in een ouderschapsplan. Een belangrijk kenmerk voor co-ouderschap is dat beide ouders actief betrokken zijn bij de dagelijkse bezigheden van de kinderen. De kinderen maken deel uit van twee verschillende huishoudens en wonen om-en-om bij beide partners.

Voorwaarden voor co-ouderschap:

 • Er is grote mate van harmonie tussen beide ouders, overleg zal erg vaak plaatsvinden
 • Beide ouders wonen redelijk dicht bij elkaar
 • Beide ouders werken parttime of zijn flexibel in de opvang van de kinderen
 • De kinderen moeten geen hinder van de regeling ondervinden.

Hoewel er bij co-ouderschap vaak wordt uitgegaan van een fiftyfifty verdeling van zorg- en opvoedtaken kan er toch sprake zijn van kinderalimentatie. Dit kan ontstaan doordat er een verschil in draagkracht en behoefte is tussen beide ouders.  

Curatele

Curatele betekent dat iemand onder toezicht is gesteld en daarmee in bescherming wordt genomen. Als een meerderjarige zijn eigen belangen niet meer behoorlijk kan behartigen, dan kan hij door de rechter onder curatele worden gesteld. Er wordt dan een curator aangesteld. Indien iemand onder curatele is gesteld, neemt de curator beslissingen over persoonlijke en financiële zaken. De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de persoon die onder curatele is gesteld. Degene die onder curatele is gesteld, kan niet meer zelf over zijn vermogen beschikken. In dat geval kan de onder curatele gestelde zonder toestemming van de curator geen overeenkomsten meer aangaan die niet kunnen worden teruggedraaid.  Dat moet de curator doen. Daarvoor is ook de toestemming van de rechter nodig. Ook iemand die failliet gaat, krijgt een curator.

Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewind register. Vaak is curatele een goede oplossing voor mensen met een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking of die lijden aan dementie en biedt het de noodzakelijke bescherming.

Curator  

Hij die belast is met de zorg voor een curandus.

 

D

Dagrente 

De op het moment geldende rente voor een nieuwe hypotheek.

Decharge 

Decharge is het goedkeuren van door het bestuur gevoerd beleid of goedkeuren van de jaarstukken. Het effect van decharge is dat niet meer het bestuur of de bestuurder verantwoordelijk is voor het gevoerde beleid. Decharge hoeft niet als een apart agendapunt opgenomen te worden, echter volgt uit het goedkeuren van de jaarstukken en het akkoord gaan met de toelichting van het bestuur over het gevoerde beleid. Decharge strekt zich overigens niet uit tot datgene wat voor de vergadering onbekend is of tot wanbeleid of misstanden.

Deadlock
De ‘deadlock’ is een term die in het ondernemingsrecht de situatie aanduidt dat er sprake is van een situatie waarbij twee 50% aandeelhouders binnen een B.V., vaak ook de twee bestuurders, niet meer tot besluitvorming kunnen komen.  

Shoot- out
Je kunt een deadlock voorkomen door voorafgaand aan de start van de onderneming  de ‘shoot-out’ voorwaarden en wijze waarop de aandeelhouders/bestuurders van elkaar afscheid moeten nemen contractueel vast te leggen. De ‘shoot-out’ bepalingen, kent meerdere verschijningsvormen, zoals de ‘Texas shoot-out’, ‘Mexican shoot-out’ en de ‘Russian Roulette’. 

Russian Roulette
Een van beide aandeelhouders (A) geeft aan voor welke prijs hij zijn aandelen wil verkopen aan de andere aandeelhouder (B). B heeft de keus voor die prijs aan te kopen. Doet B dat niet dan moet B zijn aandelen voor die prijs aan A verkopen.

Texas shoot-out
Aandeelhouder A doet een bod op aandelen van aandeelhouder B. B kan aanvaarden of verwerpen. Verwerpt B dan moet B een tegenbod op de aandelen van A doen voor een hogere prijs dan A geboden heeft. A kan aanvaarden of verwerpen. Op deze manier wordt over een weer geboden totdat één van beiden het bod van de ander aanvaardt.

Mexican shoot-out
Beide aandeelhouders maken aan een onafhankelijke derde partij (notaris) bekend tegen welke prijs ieder van hen bereid is de aandelen van de ander over te nemen. De aandeelhouder met het laagste bod is dan verplicht om zijn aandelen over te dragen aan de aandeelhouder met het hoogste bod, voor de prijs die de laatste heeft geboden.

Voordeel van de contractuele bepalingen is flexibiliteit, je kunt een eigen regeling op maat (laten) maken. Voorwaarde is wel dat vóóraf te doen, als je nog ‘on speaking terms’ bent.
Domicilie

Wettige woonplaats.

Domicilie kiezen

Voor het uitoefenen van rechten of vervullen van plichten in een akte een bepaalde plaats als zijn woonplaats aanwijzen. 

Drag along
Het drag along-recht is een term die in de wereld van venture capital, business angels en informal investors vaak wordt gebruikt.

Drag along-rechten zijn rechten van een investeerder of aandeelhouder om zonder toestemming van de directie, de ondernemer, het management team of aandeelhouders van het bedrijf, de aandelen te verkopen aan een andere partij en tegelijkertijd de andere aandeelhouders te dwingen hun aandelen ook te verkopen, vaak op basis van dezelfde voorwaarden.

Het drag along-recht wordt in het investeringsproces vaak opgenomen in het term sheet, de participatieovereenkomst en de aandeelhoudersovereenkomst. In de overeenkomsten wordt het de drag along-clausule genoemd.

Drag along-clausule: bescherming grootste aandeelhouder
Drag along-rechten zijn vooral van toepassing in een situatie waarbij een investeerder die meerderheidsaandeelhouder is de vrijheid wil hebben de aandelen te verkopen op het moment dat hem dat schikt of aan een koper die hem bevalt. Tegelijkertijd weet de koper van de aandelen door de drag along-clausule in de aandeelhoudersovereenkomst, waar hij aan toe is tijdens de onderhandelingen.

De drag along-clausule geeft dus de meerderheidsaandeelhouder vrijheid van handelen. Met een verwant begrip, de tag along-rechten, worden minderheidsaandeelhouders beschermd. De aandeelhoudersovereenkomst kent vaak meerdere van dergelijke clausules.

Drag along-clausule: varianten
In de praktijk komen veel verschillende soorten drag along-clausules voor. De oprichters van een bedrijf kunnen verschillende voorwaarden verbinden aan het opnemen van een drag along-bepaling in de participatieovereenkomst of aandelenovereenkomst. Zo kunnen ze eisen dat een drag along-situatie pas ontstaat als de verkoper een vooraf vastgestelde minimumprijs voor de aandelen kan bedingen. Ook kunnen ze bedingen dat ze niet verantwoordelijk zijn voor verkeerde voorstellingen van zaken die door de houder van het drag along-recht aan de koper worden gegeven.

Drag along: andere namen
De drag along-clausule wordt ook wel de come along-clausule of bring along-clausule genoemd. Of soms de drag along/come along-clausule. Een Nederlandse vertaling is het meesleeprecht.

Drag along: toepassing bij start-ups
In de praktijk van de venture capital-wereld wordt de drag along-clausule bij het investeren in start-ups spaarzaam toegepast. Bij start-ups verlangen investeerders meestal slechts een minderheid van de aandelen in het bedrijf om zo bij de ondernemer het gevoel van eigendom van het bedrijf te bewaren.

Drag along clausule: toepassing bij rijpere bedrijven
De drag-along clausule is vooral van toepassing als de aandeelhouders, inclusief de ondernemer zelf, geen grote prioriteit toekennen aan het gevoel van eigendom dat sommige ondernemers willen hebben over het bedrijf. Met andere woorden, het drag along-recht dat aan een investeerder wordt gegeven kan voor de oprichters een handig instrument zijn als die ondernemer zelf behoefte hebben aan een exit.

Een andere omstandigheid waarbij een drag along-clausule belangrijk is, bestaat wanneer een beursgang of Initial Public Offering wordt voorbereid. In dat geval neemt de grootste venture capital-financier vaak het voortouw en moet deze voldoende vrijheid van handelen hebben.

E

Economische gebondenheid  

Sommige gemeenten stellen als eis aan een woonvergunning voor een huis onder een bepaalde koopprijs, dat u in de regio werkt.  

Eigendomsbewijs  

Een door het kadaster gewaarmerkt kopie van de transportakte. Dat ontvangt de koper van de notaris na de overdracht.  

Erfbelasting

De belasting die iemand moet betalen vanwege een verkrijging ten gevolge van een overlijden.

Erflater

Degene die is overleden en zijn bezittingen en schulden nalaat als erfenis.  

Erfgenaam

Het erfrecht is het totaal van regels en wetten dat bepaalt wie wat erft bij overlijden. Uit de wet volgt wie de erfgenamen zijn. Dat noemen we het versterferfrecht. Wil je daarvan afwijken, dan moet je een testament maken. Dit heet testamentair erfrecht.  

Erfrecht | testamentair erfrecht

Bij testament afwijken van het versterferfrecht.  

Erfrecht | versterferfrecht

Het wettelijk erfrecht dat geldt als er bij testament niet van is afgeweken.  

Erfstelling

De bepaling in een testament waarin de erfgenamen worden aangewezen.  

Erfbelasting  

Over schenkingen en erfenissen wordt belasting geheven. De Successiewet regelt beide: de heffing van erfbelasting over erfrechtelijke verkrijgingen en de heffing van schenkbelasting over schenkingen.

Op grond van de wet wordt erfbelasting geheven over de waarde van alles wat een persoon ‘krachtens erfrecht’ ontvangt uit de nalatenschap van iemand die op het moment van zijn overlijden in Nederland woonde. De nationaliteit van de erflater is hierbij niet van belang. Het maakt verder niet uit of iemand iets verkrijgt als erfgenaam of legataris. Daarnaast wordt erfbelasting geheven over wat iemand ontvangt van een Nederlander die overlijdt binnen tien jaar nadat hij Nederland heeft verlaten.

In de Successiewet wordt het civiele begrip ‘krachtens erfrecht verkregen’ nog verder uitgebreid, zodat er ook verkrijgingen onder vallen die civielrechtelijk niet door erfrecht zijn verkregen. Dit zijn fictieve verkrijgingen. De fictieve verkrijgingen zijn opgenomen om belastingbesparende constructies rond erfenissen te voorkomen. Hierna volgt een korte bespreking van deze fictiebepalingen

Erfdienstbaarheid  

Een erfdienstbaarheid is een last, waarmee een onroerende zaak - het dienend erf - ten behoeve van een andere onroerende zaak -  het heersend erf - is bezwaard. Aan de eigenaar van het heersend erf kan de verplichting worden opgelegd om de eigenaar van het dienend erf op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom - de retributie - te betalen. De last die een erfdienstbaarheid op het dienend erf legt bestaat in een verplichting op, boven of onder een der beide erven iets te dulden of niet te doen. Denk aan een recht van overpad, waardoor je over het terrein van de buurman naar bijvoorbeeld je eigen garage mag, of denk aan het zonnepaneel van de buurman dat misschien wel op jouw dak ligt.

Erfgenamen

De wet onderscheidt vier groepen van mogelijke erfgenamen. De wet bepaalt in welke volgorde de erfgenamen worden opgeroepen. Als er geen familie (meer) is in een groep, gaat de nalatenschap naar familie in de volgende groep. De groepen zijn als volgt.  

 1. Groep 1: partner (alleen: echtgenoot of geregistreerd partner) en kinderen
  Ben je getrouwd en heb je geen kinderen, dan is de langstlevende echtgenoot de enig erfgenaam. Ben je niet getrouwd, maar heb je wel kinderen, dan zijn de kinderen enig erfgenaam, ieder voor een gelijk deel. Ben je getrouwd en heb je kinderen, dan erven de langstlevende echtgenoot en de kinderen ieder een gelijk deel. De wettelijke verdeling is dan van toepassing; de kinderen krijgen de erfenis pas als beide echtelieden zijn overleden.  

  Een geregistreerd partnerschap wordt steeds gelijkgesteld met een huwelijk en geregistreerde partners met echtgenoten. Is de erflater met zijn echtgenoot in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, dan is de langstlevende echtgenoot op grond van het huwelijksgoedereregime gerechtigd tot de helft van gemeenschap en samen met de kinderen ieder voor een gelijk deel tot de nalatenschap.  

  Echtgenoten die van tafel en bed gescheiden zijn, vallen niet in deze groep. Hetzelfde geldt voor stellen die een affectieve relatie met elkaar hebben en een samenlevingsovereenkomst met elkaar zijn aangegaan. Zij zijn geen erfgenaam van elkaar. Overlijdt één van hen, dan krijgt de ander niets.

  Een stiefkind is geen eigen kind van de overledene en erft volgens de wettelijke regels niet van zijn stiefvader of stiefmoeder. De stiefvader of stiefmoeder kan natuurlijk wel in het testament opnemen dat het stiefkind als een eigen kind is te beschouwen.

   
 2. Groep 2: ouders; broers en zussen
  Heb je geen echtgenoot en geen kinderen, dan erven je ouders en je (half)broers en (half)zussen. Is je broer of zus al eerder overleden, dan komen diens kinderen daarvoor in de plaats.  

   
 3. Groep 3: grootouders; ooms en tantes
  Heb je geen echtgenoot, geen kinderen, geen ouders en geen broers of zussen, dan erven je grootouders. Als die al overleden zijn, komen ooms en tantes op.  Zijn die overleden dan komen hun kinderen daarvoor in de plaats.

   
 4. Groep 4: overgrootouders; oudooms en oudtantes
  Als er geen familie in groep 3 is dan gaat de nalatenschap naar familie in groep 4.  

Als er niemand in groep 1 tot en met groep 4 is te traceren, dan bewaart de staat de nalatenschap twintig jaar. Daarna vervalt de nalatenschap aan de staat.  

Niet-bloedverwanten, dus schoonzusters, zwagers, aangetrouwde kinderen en stiefkinderen erven dus niet krachtens de wet.  

Erfgenamenonderzoek

Genealogisch onderzoek verricht door onder andere de notaris, de executeur en de vereffenaar teneinde op grond van de wet of van een testament vast te stellen wie de erfgenamen zijn en waar zij zich bevinden.

Estate planning

Het gedurende een bepaalde periode geleidelijk overdragen van vermogen van de ene generatie op de volgende, meestal om belasting te besparen. Hulpmiddelen zijn hierbij: testamenten, schenkingen en certificering van vermogen.

Executeur

We kennen drie soorten executeurs. De uitvaartexecuteur, beheersexecuteur en de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. 

De uitvaartexecuteur is uitsluitend bevoegd om de uitvaart te doen verzorgen. 

De beheersexecuteur is bevoegd de nalatenschap te beheren. 

De derde executeur is de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Deze executeur heeft de meest vergaande bevoegdheden, zoals de bevoegdheid tot het verdelen van de nalatenschap.  

Een executeur die is aangewezen in een testament of codicil van vóór 2003, aan wie blijkens dit testament of codicil ‘het recht van bezit’ is toegekend, wordt gelijkgesteld met de beheersexecuteur. Ontbreekt ‘het recht van bezit’, dan is er sprake van een uitvaartexecuteur.

Executie 

Gedwongen verkoop. Als je niet voldoet aan je verplichtingen uit hoofde van de hypothecaire geldleningsovereenkomst kan de hypotheekhouder/bank overgaan tot verkoop van het verhypothekeerde onderpand in het openbaar.  

Executiewaarde  

De waarde van het onderpand bij executoriale verkoop.  

Expiratiedatum  

Het moment waarop een contract of een deel ervan afloopt.  

 

F

Failliet  

Een natuurlijk- of rechtspersoon die niet meer in staat is zijn schulden te betalen.

Faillissement

Als jij je schulden niet meer kunt voldoen, kun je terechtkomen in een situatie van faillissement. Een faillissement wordt uitgesproken op eigen verzoek of op verzoek van schuldeisers. Het verzoek moet aan de rechtbank worden gedaan, die spreekt een faillissement uit. De rechtbank benoemt dan een curator, die je vermogen in beheer krijgt en de failliete boedel zal afwikkelen door te incasseren wat er nog te incasseren is en schuldeisers in volgorde van preferentie zo mogelijk nog te voldoen.  
 

Fideï-commis of tweetrapsmaking

Erfstelling over de hand, testamentaire beschikking waarbij de bevoordeelde de erfportie niet onmiddellijk en rechtstreeks van de erflater ontvangt, maar via een voorganger die als eerste als bevoordeelde is aangewezen.

Fiscaal partnerschap

De mogelijkheid voor gehuwden, geregistreerd partners en samenwonenden om gezamenlijk aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Voor samenwonenden is aan het fiscaal partnerschap een aantal voorwaarden verbonden.

G

Garantie Instituut Woningbouw (GIW)  

Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) is per 1 januari 2010 opgeheven. Woningborg is een van de instellingen die is ontstaan uit het GIW. De bepalingen van de GIW Garantie- en waarborgregeling die staan vermeld op je GIW-waarborgcertificaat, blijven van kracht. Uiteraard met de looptijd en vervaldata in de bepalingen.

Gebondenheid, economische  

Sommige gemeenten stellen als eis aan een woonvergunning, voor een huis onder een bepaalde koopprijs, dat je in de regio werkt.  

Gebruikersdeel  

Deel van de onroerendezaakbelasting dat je betaalt als bewoner van je huis.  

Gedoogplicht  

Een huiseigenaar moet toestaan dat op zijn grond werk wordt uitgevoerd ten behoeve van het openbaar belang.  

Gekwalificeerde meerderheid

Een gewone meerderheid is de helft + 1. Voor sommige besluiten, is een grotere meerderheid vereist: de zogenaamde gekwalificeerde meerderheid, bijvoorbeeld een 2/3e of 3/4e (of andere gekwalificeerde) meerderheid.

Geldverstrekker  

Een ander woord voor hypotheekverstrekker of hypothecaire financier.  
 

Gemeenschap

Is aanwezig wanneer één of meer goederen toebehoren aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk.

Geregistreerd partnerschap

Het geregistreerde partnerschap is een in de wet geregelde samenlevingsvorm. Net als het huwelijk. Het geregistreerde partnerschap is bedoeld voor mensen die hun affectieve relatie willen formaliseren, maar niet voor het instituut huwelijk wensen te kiezen. De gevolgen van het aangaan van het geregistreerde partnerschap zijn ongeveer gelijk aan die van het aangaan van het huwelijk. Een belangrijk verschil ziet op de relatie met kinderen. Een kind dat wordt geboren in een huwelijk of geregistreerd partnerschap van een man en een vrouw of van twee vrouwen heeft van rechtswege beiden als ouder. Bij een huwelijk van twee mannen is dit niet het geval. In al deze gevallen kunnen familierechtelijke betrekkingen van het kind met de partner van de moeder of vader alleen ontstaan door erkenning en adoptie.

Het geregistreerd partnerschap wordt ook in het buitenland erkend, maar niet in alle landen. 

Geregistreerd partnerschap is een samenlevingsvorm waarbij beide partners rechten en plichten ten opzichte van elkaar hebben. Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om beëindigd worden.  

Om geregistreerd partnerschap te sluiten is er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

 • Beide partners moeten 18 jaar of ouder zijn.
 • Beide partners mogen niet al met iemand anders zijn getrouwd of geregistreerd partnerschap hebben.
 • Indien partners familie van elkaar zijn, mogen zij geen geregistreerd partnerschap sluiten. Dit geldt voor ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.
 • Indien een van de partners onder curatele staat is toestemming vereist van de curator of de kantonrechter.
  Volgens de wet hebben partners bij geregistreerd partnerschap automatisch rechten en plichten tegenover elkaar en ten opzichte van de buitenwereld. Hieronder een opsomming welke rechten en plichten gelden bij geregistreerd partnerschap:
 • De achternaam van de partner mag gebruikt worden, dit geldt echter niet in officiële stukken, bijvoorbeeld paspoort en rijbewijs.
 • De partner hoeft in een rechtszaak niet te getuigen tegen de geregistreerde partner (verschoningsrecht).
 • Bij bepaalde verrichtingen of beslissingen is toestemming vereist van de partner. Een voorbeeld hiervan is het kopen of verkopen van een huis. In geval van schulden ben je beiden verantwoordelijk.
 • Beide partners hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. Elke partner is verplicht elkaar in het levensonderhoud te voorzien.
 • Geregistreerde partners zijn elkaar wettelijke erfgenaam. Bij testament kan anders bepaald worden.
  Met geregistreerd partnerschap worden rechten voor ouderdomspensioen en in vele regelingen ook voor nabestaandenpensioen erkend.

Het geregistreerd partnerschap kan zowel beëindigd worden met of zonder rechter. Indien er minderjarige kinderen zijn of partners het oneens zijn dan gaat ontbinding via de rechter.

Voor de beëindiging van een geregistreerd partnerschap zonder rechter hebben de partners een notaris nodig. Er wordt een overeenkomst opgesteld waarin beide partners verklaren dat ze het partnerschap willen beëindigen. Ook de afspraken die gemaakt zijn over partneralimentatie en pensioen staan erin.  

Indien er minderjarige kinderen zijn of beide partners het niet met elkaar eens worden, begint de procedure met een verzoekschrift dat de advocaat verzendt naar de rechtbank. Met dit verzoekschrift wordt een ouderschapsplan meegestuurd. De verdere procedure verloopt hetzelfde als bij een echtscheiding.  

De overeenkomst of beschikking van de beëindiging van het partnerschap wordt binnen 3 maanden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Zodra deze overeenkomst of beschikking is ingeschreven is het geregistreerd partnerschap beëindigd.

Voor meer informatie over partnerschapsvoorwaarden en over de erkenning van het geregistreerd partnerschap in het buitenland, kan je met ons contact opnemen.

Gewone meerderheid  

De helft plus 1.

Gift 

Een schenking.

Goede trouw

De goede trouw beschermt een persoon tegen een rechtsfeit waar hij geen weet van heeft. Een voorbeeld is de persoon die bij de fietsenwinkel een fiets koopt, waarvan achteraf blijkt dat deze gestolen is. Dit betekent dat de fietsenwinkel niet bevoegd was om de fiets te verkopen; zij was immers geen eigenaar van de fiets. De koper van de fiets kan tegen dit feit beschermd worden, indien hij te goeder trouw was. De wet geeft een negatief begrip van goede trouw. Goede trouw ontbreekt niet alleen indien de persoon de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben kende, maar ook indien hij ze in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen.

Griffierecht  

Als je naar de rechter gaat met het verzoek om een uitspraak in een aanhangig gemaakte zaak te doen, ben je griffierecht verschuldigd. Dit zijn de kosten om je zaak in behandeling te nemen. Let op dat, bijvoorbeeld als je een zaak verliest, er mogelijk nog andere kosten aan de procedure verbonden zijn zoals eventueel kosten voor je advocaat of de proceskosten van de tegenpartij.

Vanwege de hoge kosten voor een rechterlijke procedure kiezen veel MKB-ers ervoor om niet naar de rechter te gaan, maar het geschil door een mediator te laten beslechten.  Wij kunnen als mediator optreden.

Groninger akte

Een akte van levering onder de ontbindende voorwaarde dat de koopsom niet wordt voldaan.  

Grosse

Een grosse is een bijzonder afschrift van de authentieke akte. Dit afschrift heeft dezelfde kracht als een door de rechter uitgesproken vonnis. Met behulp van een grosse kan de deurwaarder beslag leggen. Daarnaast kan bijvoorbeeld de bank bij wanbetaling de woning via een veiling verkopen.

Gunning

Op een veiling wordt door de aanwezigen op objecten geboden. Dat kunnen registergoederen zijn of roerende zaken. Het betreffende object wordt door de verkoper of de veilende hypotheekhouder, bijvoorbeeld de bank, aan de hoogste bieder toegewezen of niet toegewezen. Het toewijzen is het gunnen.

H

Handelingsonbekwaam

Wanneer iemand 18 jaar of ouder is, is hij meerderjarig. Volgens de wet is hij dan ook handelingsbekwaam. Dat betekent dat hij zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten en daar ook verantwoordelijk voor is. Hij mag goederen kopen, een contract afsluiten, geld lenen, trouwen, scheiden, etc.

Soms kunnen meerderjarige mensen hun eigen belangen niet goed behartigen. Ze overzien de consequenties van hun beslissingen niet en nemen daardoor niet altijd de juiste beslissingen. Dat kan gelden voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, mensen met psychiatrische problemen, mensen met een verslaving en mensen met dementie.

Als iemand in een dergelijke situatie onder curatele gesteld wordt, is hij automatisch handelingsonbekwaam. Alle rechtshandelingen die hij verricht zonder toestemming van de curator kunnen door die curator ongedaan worden gemaakt.

 

Herbouwwaarde  

De herbouwwaarde is gelijk aan de kosten om het pand opnieuw te bouwen als het totaal verloren is gegaan, bijvoorbeeld door brand. De herbouwwaarde is van belang voor de opstalverzekering. Het is van groot belang dat de herbouwwaarde reëel is. Als hij te laag is, keert de verzekering niet meer uit en kan het pand niet opnieuw gebouwd worden bij totaal verlies. Wij raden dan ook altijd aan om de herbouwwaarde te laten taxeren.

Hereditatis petitio

Echtsvordering toekomend aan de erfgenamen en in te stellen tegen een ieder die goederen uit de nalatenschap zonder recht onder zich heeft.

Honorarium

Financiële vergoeding voor verrichte dienstverlening, zonder verschotten en exclusief btw.

Hoofdsplitsing  

Onder de hoofdsplitsing vallen de appartementsrechten die later onder gesplitst worden. Bij een onder splitsing is een appartementsrecht zelf ook weer gesplitst in meerdere appartementsrechten.

Huurbeding  

Een beding ten behoeve van de hypotheeknemer ter verhindering van verhuur van een registergoed zonder zijn toestemming.

Huwelijk

Duurzame levensgemeenschap tussen man en vrouw of personen van hetzelfde geslacht.

Hypotheek, aflossingsvrije  

Hypotheek waarbij geen aflossing hoeft te worden betaald, alleen rente.  

Hypotheek, akte 

De notariële akte waarin de rechten en plichten tussen de hypotheekgever en de hypotheeknemer zijn vastgelegd.  

Hypotheek, annuïteiten  

Hypotheekvorm waarbij elke maand een vast totaalbedrag aan rente en aflossing wordt betaald. Aan het begin van de looptijd is het rentedeel groter dan het aflossingsdeel. Later is die verhouding omgekeerd.  

Hypotheek, basis 

Deel van de hypotheek waarover je de basisrente betaalt.  

Hypotheek, beleggings  

Een hypotheek waarbij het eindkapitaal geheel of gedeeltelijk wordt opgebouwd door te beleggen.  

Hypotheek, gesplitste  

Bij een sociale koopwoning splitst de bank de hypotheek in twee delen: wat je zelf opbrengt en wat wordt afgelost door de jaarlijkse premie van de overheid.  

Hypotheek, lineaire  

Hypotheekvorm waarbij jaarlijks een vast bedrag wordt afgelost. Gedurende de looptijd vermindert de uitstaande schuld geleidelijk. Hierdoor neemt ook de rentelast evenredig af.  

Hypotheek, meenemen  

Mogelijkheid om bij verhuizing het nieuwe huis in onderpand te geven voor de bestaande hypotheek.

Hypotheek, spaar 

Hypotheekvorm waarbij je niets aflost tijdens de looptijd, maar spaart voor een einduitkering waarmee je de hypotheekschuld in één keer voldoet aan het einde van de looptijd.  

Hypotheek, top  

Een basishypotheek financiert tot 75% van de executiewaarde van het pand. Daarover betaal je doorgaans de basisrente. Staan je inkomen en de waarde van het huis dit toe, dan kun je meer hypotheek krijgen, tot bijvoorbeeld 100% of 125% van de executiewaarde. Dit heet een tophypotheek.  

Hypotheekgever 

De huiseigenaar die zijn huis als onderpand inbrengt, onderzet, bij de hypotheeknemer om een hypothecaire lening te krijgen.  

Hypotheeknemer  

De bank die een hypothecaire lening verstrekt aan een huiseigenaar, de hypotheekgever, met het huis als onderpand.  

Hypotheekofferte, acceptatie van 

Door de hypotheekofferte te ondertekenen, sluit je de leningsovereenkomst met de bank. Soms kun je er dan nog vanaf zolang de hypotheekakte niet is gepasseerd door de notaris.  

Hypotheekregister  

Openbaar register bij het kadaster waar alle hypotheken worden ingeschreven.

Hypotheekverstrekker  

Ander woord voor hypotheeknemer of hypothecaire financier.  

I

Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning aan een tekortschietende wederpartij, zoals een wanbetaler, een verkoper die niet levert of een koper die niet afneemt. De ingebrekestelling heeft als doel om de wederpartij nog één laatste kans te geven om zijn verplichtingen/afspraken na te komen. Deze ingebrekestelling moet schriftelijk gedaan worden.  

Bij een ingebrekestellingsbrief geldt dezelfde stijl als bij elke andere formele brief. De volgende zaken moeten er in ieder geval in staan:

 • Wat waren de gemaakte afspraken? 
  Omschrijf de gemaakte afspraken tussen beide partijen zo helder en specifiek mogelijk. Gebruik eventueel bewijzen, zoals contracten, e-mailverkeer, brieven, etc. en geef precieze data aan.
 • Waarin is de schuldenaar in gebreke gebleken? Welk deel van de gemaakte afspraak is de schuldenaar niet nagekomen? Wees zo specifiek mogelijk.
 • Binnen welke termijn moet de schuldenaar alsnog voldoen aan de verplichtingen? Geef een duidelijk ultimatum en zorg ervoor dat het ultimatum redelijk en haalbaar is. De meest gangbare termijn die wordt gesteld is twee weken.
 • Kies voor een aangetekende brief. Door de brief aangetekend te versturen, is er bewijs dat de schuldenaar de brief heeft ontvangen en heeft kunnen lezen.
  Als de wederpartij daarna niet voldaan heeft aan zijn verplichting dan is hij in verzuim.
Imputatie

Toerekening van een betaling aan een bepaalde schuld ingeval tussen een schuldeiser en zijn schuldenaar twee of meer verbintenissen bestaan.

Inkomen, belastbaar  

Het deel van het inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Alle optel- en aftrekposten zijn hierop al toegepast. Alleen de belastingvrije som gaat er nog af.  

J

Jaarstukken 

De boekhouding over een verstreken boekjaar. Onder jaarstukken vallen de winst- en verliesrekening en de balans.

Jurisprudentie

Rechtsopvattingen die gevormd worden door uitspraken van verschillende rechtscolleges en die dus van belang zijn voor vergelijkbare zaken.

 

K

Kadaster

Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft.  Het houden van openbare registers en het bijwerken van de Basisregistratie Kadaster en Basisregistratie Topografie is hun wettelijke taak. Ook houdt het Kadaster de coördinaatpunten in het landschap bij: het Rijksdriehoeksstelsel. Alle gegevens die ze registreren zijn beschikbaar voor iedereen.  

Boven de grond registreert het Kadaster gegevens van woningen, schepen, luchtvaartuigen, percelen en wegen. Onder de grond doen ze dat voor netwerken van kabels en leidingen.  

Naast de rol van registeren, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren zij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.  

De kadasterdata helpen particulieren, bedrijven en (semi)overheidsorganisaties bij het maken van belangrijke keuzes.  

Kettingbeding 

Een overeenkomst heeft in beginsel alleen werking tussen de contractspartijen. Bij onroerend goed is het echter mogelijk om af te spreken dat een bepaalde verplichting bij verkoop over zal gaan op de nieuwe eigenaar. Het gaat dan steeds om een verplichting om iets te dulden of om iets niet te doen. Er is dan sprake van een kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 BW. Voor de werking van een kwalitatieve verplichting is vereist dat het wordt vastgelegd in een notariële akte die wordt ingeschreven in de openbare registers gehouden door het Kadaster. Toekomstige eigenaren zijn dan van rechtswege gebonden aan het beding.

Het kettingbeding wordt in de praktijk vaak verward met de kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek. Bij een kettingbeding is er sprake van een bepaling in een akte die steeds opnieuw aan de opvolgende partij moet worden doorgegeven. Dat gaat dus, anders dan bij een kwalitatieve verplichting, niet automatisch; er is immers een rechtshandeling voor vereist. Het kettingbeding kan uitkomst bieden als de figuur van de kwalitatieve verplichting niet van toepassing is. Dat is het geval als er sprake is van een verplichting om juist iets wél te doen of te geven; de kwalitatieve verplichting leent zich daar niet voor. Aan het kettingbeding is vaak een boetebeding gekoppeld om het kettingbeding extra kracht bij te zetten. Die ketting kan echter wel doorbroken worden.  

Kinderalimentatie

Na een scheiding blijven beide ouders de financiële verantwoordelijkheid voor de kinderen dragen. Zij hebben een onderhoudsplicht. In veel gevallen wordt één van de ex-partners aangewezen als ‘verzorgende ouder’. Dit brengt vaak meer kosten met zich mee en daarom heeft de verzorgende ouder het recht om kinderalimentatie te ontvangen van de andere ouder.

De verplichting om kinderalimentatie te betalen staat volledig los van het feit of er nog contact is tussen de ouder en kinderen. De alimentatieplicht geldt tot het kind 18 jaar wordt. Daarna geldt een voortgezette onderhoudsplicht voor de kosten van levensonderhoud en studie tot het kind 21 jaar wordt.

De hoogte van kinderalimentatie kan in overleg met elkaar worden afgesproken. Deze afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan. De rechter bekijkt of het alimentatiebedrag redelijk is.  Indien beide partners er onderling niet uitkomen, is het mogelijk dit bedrag door de rechter te laten bepalen.

De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van twee variabelen:

 • De behoefte van het kind
 • De draagkracht van de ouders
Kindsdeel

Wettelijk erfdeel dat aan een kind uit de nalatenschap van zijn ouders minstens toekomt.

Koopcontract, voorlopig  

Voor de overdracht van een woning is vereist een notariële akte van levering en inschrijving daarvan in het register gehouden door het Kadaster. De levering borduurt voort op de koopovereenkomst. De koopovereenkomst is vastgelegd in een schriftelijk koopcontract. Dat wordt ook wel aangeduid met voorlopig koopcontract. Die in de volksmond gebruikte term is verwarrend en onjuist, want het koopcontract is niet voorlopig. Na verloop van de wettelijke bedenktijd zit je er aan vast. Het is om die reden verstandig ontbindende voorwaarden in het koopcontract op te nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van financiering, bouwkundige keuring, woonvergunning en het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie, zodat er in geval van nood nog een uitweg is.  

Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst is een overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een koopprijs. Er zijn verschillende koopovereenkomsten denkbaar, bijvoorbeeld voor roerende zaken (een laptop) en onroerende zaken (bijvoorbeeld een woning).

Wat staat er in een koopovereenkomst voor een woning?  

Voor de koop van onroerende zaken gelden bijzondere regels. Een aantal belangrijke gegevens die een koopovereenkomst voor een woning in ieder geval moet bevatten, zijn:

 • NAW-gegevens verkoper(s) + echtgenoot/partner (indien aanwezig)
 • NAW-gegevens koper(s) + echtgenoot/partner (indien aanwezig)
 • Burgerlijke staat koper(s) + verkoper(s)
 • Legimitatiebewijs
 • Beschrijving eigendom (adres/koopsom/hectare grond/taxatiewaarde)
 • Beschrijving erfpacht (adres/hectare grond/erfpachtvoorwaarden/canon)
 • Overdrachtsbelasting
 • Betaling van de koopsom, kosten en belastingen
 • Eigendomsoverdracht
 • Bankgarantie of waarborgsom
 • Staat van de onroerende zaak
 • Verklaringen en garanties
 • Feitelijke levering en overdracht aanspraken
 • Baten, lasten en canons
 • Hoofdelijkheid
 • Risico-overgang en beschadiging door overmacht
 • Ingebrekestelling en ontbinding
 • Energielabel
 • Domicilie
 • Registratie koopovereenkomst
 • Identiteit partijen
 • Ontbindende voorwaarden
 • Bedenktijd
 • Schriftelijke vastlegging
 • Toepassing Nederlands recht
 • Nadere afspraken
 • Handtekeningen verkoper(s) en koper(s) inclusief datum van ondertekening

Het kopen van een woning gaat met grote geldsommen gepaard. Het is daarom belangrijk dat jij je goed laat begeleiden door een notaris.    

Kosten, afsluit  

Alle kosten die je maakt om een hypotheek af te sluiten, zoals afsluitprovisie, notariskosten, taxatie, etc.  

Kosten, aftrekbare  

Alle kosten die je maakt bij de aankoop van een huis en die je mag aftrekken voor de inkomstenbelasting.  

Kosten, annulerings  

Brengen sommige banken in rekening wanneer je afziet van een hypotheek terwijl je de offerte eerder had geaccepteerd.  

Kosten, conversie  

Kosten die de bank in rekening brengt als je tussentijds je rentevaste periode of je aflossingsvorm wilt wijzigen.  

Kosten koper (k.k.)  

De kosten bij de aankoop van bestaande bouw zien op het honorarium van de notaris, verschotten en in veel gevallen overdrachtsbelasting.  Bij verkoper worden identificatiekosten in rekening gebracht en kosten vanwege de doorhaling van zijn hypotheek.  

In het notariaat wordt onderscheid gemaakt tussen gebruikelijke kosten en niet-gebruikelijke kosten. Niet-gebruikelijke kosten worden aanvullend in rekening gebracht. Houdt hier rekening mee als je offertes bij notariskantoren gaat opvragen en laat je niet verrassen. Waak ervoor om appels met peren te vergelijken. Onze declaratiesystematiek en onze tarieven zijn transparant en zijn te vinden op deze website. 

Kosten, verwervings  

Alle bijkomende kosten die je maakt om een huis te kopen, buiten de aankoopsom. Bijvoorbeeld de financieringskosten, de notariskosten en de overdrachtsbelasting.  

Krediet, overbruggings 

Lening om de periode tot de verkoop van je oude huis te overbruggen, terwijl je al een nieuw huis hebt gekocht. Is meestal slechts mogelijk voor een beperkte periode.

Kwijting  

Betaling.

L

Legaat

Je kan aan iemand een door jou bepaald goed of geldbedrag uit de nalatenschap legateren. Dit wordt een legaat genoemd. De persoon die het betreffende goed of geldbedrag ontvangt, is de legataris. De legataris heeft een vorderingsrecht op één of meer van de erfgenamen ter grootte van het legaat, maar deelt verder niet mee in de nalatenschap.

Legateren  

Een testamentaire beschikking waarbij iemand aan een bepaald persoon een bepaald goed of geldbedrag vermaakt en waarmee die persoon aan wie gelegateerd is een vorderingsrecht op één of meer van de erfgenamen ter grootte van het legaat krijgt.

Legitieme portie

Je kan iemand onterven. Kinderen hebben altijd recht op een bepaald deel van de waarde van de nalatenschap, de legitieme portie ook wel kindsdeel. Dit minimumdeel van de waarde van de nalatenschap is altijd de helft van wat zij als erfgenaam bij versterf - dus in de situatie dat er geen testament was - zouden krijgen. Stel, de erflater laat een echtgenoot en drie kinderen achter. Dan is de waarde van de legitieme portie 1/8e deel van de nalatenschap (de helft van 1/4e).  

Als een onterfd kind een beroep doet op zijn legitieme portie, wordt hij daardoor niet mede-erfgenaam. Hij krijgt niet een aandeel in alle goederen en schulden van de nalatenschap. Het onterfde kind krijgt alleen een vordering in geld jegens de erfgenamen. Hij kan dus niet de afwikkeling van de nalatenschap tegenwerken door als erfgenaam dwars te liggen. Dit was vroeger nog anders: door een beroep op zijn legitieme portie werd het onterfde kind mede-erfgenaam en hadden de andere erven zijn medewerking nodig bij afwikkeling en verdeling van de nalatenschap. Dat gaf vaak gedoe.

Het recht om een beroep te doen op de legitieme portie vervalt vijf jaar na het openvallen van de nalatenschap. Het kind, de legitimaris, kan de legitieme portie vanaf 6 maanden na het overlijden van de ouder opeisen. Van belang hierbij is dat het kind zelf een beroep moet doen op de legitieme portie. Het is mogelijk in een testament - met een niet-opeisbaarheidsclausule - te bepalen dat de legitieme portie voor zover deze ten laste komt van de echtgenoot, pas opeisbaar is wanneer de langstlevende echtgenoot komt te overlijden.  

Wettelijke rechten onterfde echtgenoot
Ook de echtgenoot kan, net als een kind, onterfd worden. De echtgenoot heeft echter geen legitieme portie. Door te huwen in gemeenschap van goederen, sta je in dat geval niet helemaal met lege handen. Ben je niet in gemeenschap van goederen gehuwd dan kan de onterfde echtgenoot enkele andere wettelijke rechten inroepen.  

Voortgezet gebruik van de woning en inboedel  
Zo heeft de onterfde partner recht op een voortgezet gebruik van de woning en inboedel gedurende zes maanden na het overlijden mits de woning tot de nalatenschap behoort. Hiermee wordt voorkomen dat de langstlevende partner de woning direct moet verlaten. Voor de periode daarna is het mogelijk om een recht van vruchtgebruik op woning en inboedel te vestigen. De andere erfgenamen zijn dan verplicht hun medewerking te verlenen en kunnen de woning niet verkopen. De erfgenamen kunnen de kantonrechter vragen om het vruchtgebruik op te heffen, of om hen te ontheffen van de verplichting tot vestiging van het vruchtgebruik. De kantonrechter beoordeelt dan of de langstlevende wel echt behoefte heeft aan het vruchtgebruik op de woning en de inboedel.

Tijdens het leven van de erfgenaam gedane giften maken deel uit van de zogenaamde legitimaire massa, het fictieve vermogen op basis waarvan de legitieme portie wordt berekend. Dit is ook het geval als die giften met vrijstelling van inbreng zijn gedaan.

Om de hoogte van de legitieme portie te kunnen berekenen, moet je inzage krijgen in de samenstelling van de nalatenschap. Mochten de erfgenamen geen inzage geven of twijfelt je aan de juistheid van de gegevens dan kan het nodig zijn om een procedure aanhangig te maken.

Legitimaire massa

De waarde van de goederen van de nalatenschap vermeerderd met in aanmerking te nemen giften en verminderd met de schulden vermeld in artikel 4:7 lid 1 sub a tot en met c en f BW; grondslag voor de berekening van de legitieme portie.

Levenhypotheek  

Hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd niet wordt afgelost, maar waarbij het totale leenbedrag aan het einde van de looptijd wordt voldaan met de uitkering van een levensverzekering.  

Levenstestament

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Heeft soms grote gevolgen. Ziekte overkomt ons allemaal. 1 of de 5 Nederlanders krijgt dementie. Op basis van demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal mensen met dementie tot 2040 stijgen met 115%. En we kennen ook allemaal wel in onze omgeving iemand die volkomen onverwacht een ernstig ongeluk heeft gehad. Het verschrikkelijke ski-ongeluk van Prins Friso bijvoorbeeld heeft op ons allemaal een hele grote indruk gemaakt.     

Wat gebeurt er nu vanuit juridisch perspectief als je onverhoopt ten gevolge van een ongeluk of een ziekte je wil niet meer kunt bepalen? Als je dus wilsonbekwaam wordt. Hoe gaat het dan verder? Stel je voor. Jij krijgt een ernstig ongeluk en raakt in coma. Het kan ons allemaal overkomen.

Als dat gebeurt zullen je naasten zich tot de rechter moeten wenden. Die wijst een bewindvoerder aan. We weten op voorhand niet wie dat gaat worden. Maar die bewindvoerder klimt op de bok een krijgt de regie. Hij bepaalt hoeveel geld er aan je zorg wordt besteed. En moet het huis verkocht worden, bijvoorbeeld omdat jij daar niet meer naar toe terugkeert, of omdat je naasten kleiner willen wonen, of omdat zij juist dichter bij je verzorgingshuis willen wonen of misschien juist verder willen en moeten in het leven. Bedenk dan dat zij jouw of jullie huis niet kunnen verkopen, want zij zijn niet bevoegd om voor jou te beschikken. Dat is de bewindvoerder. En die moet ook nog rekening en verantwoording aan de rechter afleggen. En die bewindvoerder werkt ook niet voor niks in de regel. Die moet betaald worden. 

Vroeger was je dan ook dubbel de klos. Je had die ernstige ziekte of dat verschrikkelijke ongeluk gehad, maar je werd ook in die afgrijselijke bewindregeling gezogen. Onze wetgever heeft dat, nog niet zo lang geleden, onderkent en daar wat aan gedaan. Je kunt nu zelf de regie nemen voor het geval je onverhoopt door het noodlot wordt getroffen. Jij kunt een volmacht geven aan een vertrouwenspersoon. We noemen dat ook wel een levenstestament. Beetje rare naam, want er gaat helemaal niemand dood. Maar jij kunt bij notariële akte een volmacht geven aan je echtgeno(o)te, je partner, een familielid een vriend(in), een combinatie of aan wie jij maar wilt. En die kan, of zij kunnen, jou dan vertegenwoordigen. Op de wijze zoals jij dat hebt bepaald. En daarmee houd je een onbekende, mogelijk eigenzinnige en dure bewindvoerder buiten de deur. Die gevolmachtigde(n) kan/kunnen jou vertegenwoordigen ten aanzien van al je financiële zaken, maar ook voor geneeskundige aangelegenheden en met betrekking tot allerlei praktische en persoonlijke zaken.

Bij aangelegenheden op het financiële vlak moet je denken aan bankzaken, vermogensbeheer en belastingzaken. Maar ook aan de verkoop van de woning mocht dat aan de orde komen. Bij geneeskundige aangelegenheden kan het gaan om het maken van een keuze voor wel of geen medische behandeling of reanimatie. Wensen op het persoonlijk vlak kunnen zien op persoonlijke verzorging, je uitvaart, sociale contacten en beheer van je profielen op sociale media om maar wat te noemen.

In Nederland hebben volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie meer dan 1,3 mljoen Nederlanders (2021) al zo'n levenstestament gemaakt. Er is dan ook veel vraag naar. Toch komen wij nog steeds met regelmaat mensen tegen die nog nooit van een levenstestament hebben gehoord en er dus ook niet bij stil hebben kunnen staan wat er gebeurt als het mis gaat. Maar er zijn er ook die het wel weten, maar die er om hun moverende redenen toch voor kiezen om geen levenstestament te maken. Bijvoorbeeld omdat ze voor het geluk zijn geboren, een zondagskind zijn en de overtuiging hebben dat een ongeluk of ziekte hen bespaard blijft. En dat kan natuurlijk ook heel goed. Maar wij zien tot ons leedwezen helaas te veel en te vaak dat mensen het niet geregeld hebben, met alle verdrietige en pijnlijke gevolgen van dien.      

Door het levenstestament door ons te laten opstellen, bereik je dat de banken het erkennen en de vertrouwenspersoon de zaken voor jou dan ook kan waarnemen. Ook ligt de datum vast, kan de akte niet kwijtraken en kunnen we zo gewenst het levenstestament aanbieden bij het Centraal Levenstestamentenregister. De inhoud van het levenstestament is niet zichtbaar, blijft geheim, maar wel kan dan nagegaan worden of er een levenstestament is gemaakt.

Niet alleen oudere mensen die vrezen voor Alzheimer maken een levenstestament. Wij zien juist ook heel veel jonge mensen. Alleenstaanden. Jonge stellen. Zonder kinderen. Met kinderen. Mensen in de bloei van hun leven; zonder een verhoogd gezondheidsrisico. Want zij willen het geregeld hebben. Niet zo zeer voor zichzelf, maar wel voor degene(n) om wie zij geven. Het maken van een levenstestament is dan ook een uiting van liefde.      

Levensverzekering  

Verzekering door de verzekeringnemer bij een verzekeraar op een verzekerd lijf, de verzekerde, die aan het einde van de looptijd - of eerder, in geval van overlijden - een vooraf overeengekomen uitkering aan de verzekeringnemer doet.  

Levensverzekering, afkopen

Als je een levensverzekering voortijdig beëindigt, krijg je de afkoopwaarde uitgekeerd.

Lichte vereffening

De wettelijke vereffening uitgevoerd na beneficiaire aanvaarding door de gezamenlijke erfgenamen, waarbij ontheffing geldt voor een aantal verplichting die voor de door de rechtbank benoemde vereffenaar wél gelden.

Lineaire hypotheek  

Hypotheekvorm waarbij jaarlijks een vast bedrag wordt afgelost. Gedurende de looptijd vermindert de uitstaande schuld geleidelijk. Hierdoor neemt ook de rentelast evenredig af.

Loonbelasting  

Voorheffing op de inkomstenbelasting die door de werkgever wordt ingehouden op het loon.

M

Maatschap

Als je gaat ondernemen komt er een moment waarop jij je afvraagt in welke rechtsvorm jij dat het best kunt doen. Doe je dat als eenmanszaak, via een rechtspersoon of ga je met anderen een personenassociatie aan. Belangrijkste overwegingen zullen daarbij zijn: aansprakelijkheid, fiscale behandeling en uitstraling. Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn: verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen (NV), besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BV) en stichtingen. Personenassociaties zijn: de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (CV)    

Een maatschap is een overeenkomst waarbij twee of meer (rechts)personen in het kader van de uitoefening van een beroep (bijvoorbeeld advocaat, accountant, tandarts of medisch specialist) een samenwerking aangaan met het oogmerk om het gezamenlijk behaalde voordeel met elkaar te delen. Zij brengen daartoe geld, goederen, arbeid en/of goodwill in. Bij een maatschap is iedere maat voor een gelijk deel aansprakelijk voor de maatschapsschulden. Er is een maatschapsvermogen, primair bedoeld voor de zakelijke schuldeisers.  

De afspraken die gemaakt worden door de maten worden vastgelegd in een maatschapscontract. Dit is geen verplichting, maar wordt wel aangeraden. In het contract staan bijvoorbeeld de volgende zaken:

 • Wie de maten zijn en wat ze inbrengen
 • Verdeling van de winst: deze is vaak op basis van de inbreng, tenzij daar andere afspraken over worden gemaakt. Het is uitgesloten dat de winstverdeling naar één maat gaat
 • Verdeling van de bevoegdheden

De voordelen van een maatschap zijn:

 • Eenvoudig op te richten
 • Geen startkapitaal nodig
 • Profijt van de inbreng van de andere maten
 • Het is mogelijk om personeel aan te nemen
 • Maar voor een bepaald deel privé aansprakelijk
 • Belastingvoordeel
 • AOW op het moment dat er met pensioen gegaan wordt

De nadelen van een maatschap zijn:

 • De gemaakte afspraken met de andere maten mogen niet worden geschonden
 • Het privévermogen is voor een bepaald deel aansprakelijk (ook van de partner als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld)
Makelaar o.g.  

Bemiddelaar in onroerend goed die handelt in naam en voor rekening van anderen.  

Mediation

Mediation is een vrijwillige vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.

Meenemen van de hypotheek  

Mogelijkheid om bij verhuizing het nieuwe huis in onderpand te geven voor de bestaande hypotheek.  

Meerjaren onderhoudsplan | MJOP

Een overzicht van alle bouwdelen van het pand en wanneer deze aan onderhoud toe zijn. Daarnaast geeft het MJOP ook aan hoeveel dit onderhoud ongeveer zal gaan kosten. Een MJOP zorgt ervoor dat de financiële begroting zorgvuldig opgesteld kan worden en voorkomt dat de leden van de VvE moeten bijbetalen als onderhoud verricht moet worden.

Mentorschap

Indien een persoon om verschillende redenen niet meer voor zichzelf kan zorgen, kan een belangenbehartiger worden benoemd. Deze belangenbehartiger wordt benoemd door de kantonrechter en bestaat in de vorm van een curator, bewindvoerder of mentor.

Bij mentorschap gaat het alleen om persoonlijke beslissingen en de persoon blijft zelf handelingsbekwaam. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Met mentorschap wordt voorkomen dat anderen misbruik maken van de kwetsbare positie van een persoon. Bijvoorbeeld als iemand als gevolg van zijn geestelijke of zijn lichamelijke toestand niet in staat is of bemoeilijkt wordt om zijn niet-vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen.

Mentorschap kun je vaak zelf aanvragen bij de rechter maar ook de partner of een familielid kunnen een verzoek indienen.

Minuut

Dit is het origineel getekende exemplaar van de authentieke akte. De minuut wordt altijd door de notaris in de kluis bewaard. 

Ministerieplicht

Een notaris is niet alleen bevoegd, maar ook verplicht is om opgedragen werkzaamheden te verrichten. Slechts bij bijzondere, in de wet bepaalde, omstandigheden is dit anders. Hij moet zijn diensten weigeren als hij bij uitvoering van de opdracht zou handelen in strijd met het recht of de openbare orde of wanneer zijn medewerking wordt verlangd bij handelingen die kennelijk een ongeoorloofd doel of gevolg hebben. 
 

Modelreglement  

Het modelreglement is een verzameling van artikelen die gezamenlijk een model vormen om door de notaris te worden gebruikt bij het maken van de splitsingsakte en het splitsingsreglement. In de loop der jaren zijn er door de Koninklijke Notariële Broederschap verschillende modelreglementen gepubliceerd. De oudste dateert van 1972 en de nieuwste is in 2016 gepubliceerd.  

Monument 

Een rijksmonument is ingeschreven in het rijksmonumentenregister. Het is minstens vijftig jaar oud.

N

Nalatenschap

Een erfenis. Alle bezittingen en schulden die je na je overlijden nalaat.  

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)  

Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geef je jouw geldverstrekker de zekerheid dat je hypotheekschuld wordt terugbetaald in bepaalde situaties. Als je de hypotheek niet meer kunt opbrengen vanwege echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van je partner, springt NHG bij. NHG streeft naar woningbehoud. Als dit echt niet mogelijk is, neemt NHG onder voorwaarden de restschuld over. In ruil voor deze zekerheid betaal je minder hypotheekrente, maar wel eenmalige kosten.

Je kunt NHG krijgen als je een lening afsluit voor het kopen van een woning, maar ook als je al een eigen woning bezit en deze wilt verbouwen (kwaliteitsverbetering).

Je kunt een hypotheek met NHG aanvragen via je geldverstrekker of tussenpersoon. Deze beoordeelt of je aan alle voorwaarden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (de stichting achter NHG) voldoet.

De belangrijkste voorwaarden 2020 zijn:

 • De maximale hypotheek voor aankoop is € 310.000 (100% van de marktwaarde).  
 • De maximale hypotheek bij oversluiten is € 290.000, inclusief bijkomende kosten.
 • Wanneer er sprake is van energiebesparende maatregelen is de maximale hypotheek € 328.600 (106% van de marktwaarde). De extra 6% moet volledig uitgegeven worden aan energiebesparende maatregelen.
 • De maximale koopsom/marktwaarde bij bestaande bouw en nieuwbouw is € 310.000.
 • Is de koopsom hoger dan € 310.000, maar is het bedrag in het taxatierapport € 310.000 of lager, dan is NHG mogelijk. Er is dan wel meer inbreng van eigen geld nodig.
 • De marktwaarde vrij van huur en gebruik van een bestaande woning moet blijken uit een taxatierapport dat is uitgebracht door tussenkomst van een gecertificeerd validatie-instituut.
 • Bij nieuwbouw moet er een waarborgcertificaat zijn afgegeven door een instelling aan wie Stichting Garantie Woning haar keurmerk heeft verleend.
Natuurlijk persoon

Een mens, een zelfstandig drager van rechten en verplichtingen die kan deelnemen aan het rechtsverkeer.

Netto woonlasten  

De werkelijke kosten die je betaalt voor je huis nadat alle bijtellingen, aftrekposten en overige kosten zijn verrekend.

Nietig besluit  

Een nietig besluit wordt juridisch geacht nooit te hebben bestaan. Het gaat om besluiten die in strijd zijn met de wet.

Non-conformiteit

Een zaak is non-conform, indien het gelet op de aard en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Is dit het geval, dan kan de koper zich op non-conformiteit beroepen. De koper kan zich echter niet op non-conformiteit beroepen, indien hem bekend was of kon zijn dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Non-conformiteit doet zich het meeste voor bij consumentenaankopen, bij het aanschaffen van een auto en bij het kopen en huren van een woning.

In geval van non-conformiteit moet de koper de verkoper zo spoedig mogelijk –  binnen twee maanden na de ontdekking, in ieder geval tijdig – schriftelijk in gebreke stellen. Door middel van een ingebrekestelling krijgt de koper nog een laatste kans om de zaak te herstellen of binnen een redelijke termijn te vervangen. Blijft de koper nog steeds in gebreke, dan heeft de koper recht op prijsvermindering dan wel ontbinding van de koopovereenkomst.

Ontbinding naar aanleiding van een non-conforme zaak is alleen mogelijk indien herstel of vervanging van de gekochte zaak onmogelijk is. Het gebrek moet echter wel aanzienlijk genoeg zijn om algehele ontbinding te rechtvaardigen.

Normaal gebruik

In de koopovereenkomst is bepaald wat de koper mag verwachten van de woning. Daarin staat dan dat de woning de eigenschappen heeft die voor een normaal gebruik nodig zijn. Als er een discussie ontstaat of de woning die eigenschappen bezit, dan wordt deze bepaling uitgelegd. Dan wordt gekeken naar de verklaringen en gedragingen van de verkoper en koper over en weer, hoe zij zich hebben gedragen, en wat zij daarbij redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten.

De bepaling in de koopovereenkomst dat de woning geschikt is voor normaal gebruik, is een garantie van de verkoper. Voor de uitleg van de term normaal gebruik wordt dan gekeken naar wat daaronder naar normaal spraakgebruik wordt verstaan. De constructie, nutsvoorzieningen en bodemgesteldheid moeten voldoende veilig zijn. Is daar niet aan voldaan, dan is sprake van non-conformiteit.

Notulen  

Verslag van een vergadering. In de notulen staan alle besluiten vermeld die tijdens de vergadering zijn genomen. Notulen moeten worden gemaakt met inachtneming van het bepaalde in de statuten

NV

Als je gaat ondernemen komt er een moment waarop jij je afvraagt in welke rechtsvorm jij dat het best kunt doen. Doe je dat als eenmanszaak, via een rechtspersoon of ga je met anderen een personenassociatie aan. Belangrijkste overwegingen zullen daarbij zijn: aansprakelijkheid, fiscale behandeling en uitstraling. Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn: verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen (NV), besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BV) en stichtingen. Personenassociaties zijn: de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (CV).    

Een NV is dus een type rechtspersoon. Bij een NV is het maatschappelijk kapitaal verdeeld in overdraagbare aandelen. De term ‘naamloos’ ziet op het feit dat een NV geen register van aandeelhouders hoeft bij te houden. De aandeelhouders kunnen in die zin dus anoniem, oftewel naamloos zijn.

Een aandeelhouder kan niet persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht. Bovendien is de aandeelhouder niet verplicht in de verliezen van de vennootschap bij te dragen voor zover dit het bedrag dat op zijn aandeel behoort te worden gestort, overschrijdt.

De belangrijkste eisen bij het oprichten van een NV zijn:

 • Oprichting gebeurt via de notaris. De notaris stelt de notariële akte op met daarin de statuten
 • Er moet minstens € 45.000 in de vennootschap gestort worden
 • De akte dient door iedere oprichter te worden getekend en door ieder die blijkens deze akte een of meer aandelen neemt

De voordelen van een naamloze vennootschap zijn:

 • Een NV kan met meerdere mensen worden opgericht, maar ook alleen
 • Aandelen kunnen in beginsel vrij worden overgedragen
 • Aandeelhouders hebben een beperkte aansprakelijkheid
 • Het is mogelijk om personeel aan te nemen
 • Het is mogelijk om meerdere bestuurders te hebben
 • Belastingvoordeel
 • Verzekerd voor de sociale verzekeringen (als er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden)

De nadelen van een naamloze vennootschap zijn:

 • Er is een relatief hoge belastingdruk bij een lage winst
 • Het minimale startkapitaal moet minstens € 45.000 bedragen
 • Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB-vrijstelling of kleine ondernemingsregeling
 • Een besloten vennootschap en een naamloze vennootschap hebben een aantal overeenkomsten. Maar er zijn ook duidelijke verschillen tussen de twee rechtsvormen. Zo is er duidelijk verschil in het benodigde startkapitaal. Bij een NV is een bedrag van minimaal € 45.000 nodig, bij een BV kan dit bedrag in theorie één eurocent bedragen.
 • Een ander verschil zit hem in het verhandelen van de aandelen van de BV of NV. Bij een BV staan de aandelen op naam waardoor ze niet vrij verhandelbaar zijn en een notaris noodzakelijk is. Een NV heeft vrij verhandelbare aandelen, deze zijn vrij overdraagbaar.

O

Onderhandse akte  

Akte die zonder tussenkomst van de notaris is opgesteld.  

Ondermaat  

De meeste koopakten vermelden dat er tot een zekere grens niet hoeft te worden verrekend als er iets minder grond wordt geleverd dan beschreven in de akte.  

Onder splitsing  

Van onder splitsing is sprake als een appartementsrecht gesplitst wordt in meerdere appartementsrechten. Dit komt veel voor bij panden die op een gegeven moment zijn gesplitst in twee appartementsrechten (bijvoorbeeld de bedrijfsruimte op de begane grond als appartementsrecht en de drie bovenwoningen samen als één appartementsrecht). Als de drie bovenwoningen uit het voorbeeld gesplitst worden in drie afzonderlijke appartementsrechten, dan spreken we over onder splitsing.

Ongeboren vrucht

Wordt als geboren aangemerkt, voorzover haar belang dat vordert; dood ter wereld gekomen zijnde wordt zij geacht nooit te hebben geleefd.

Ongedaanmaking

Hier wordt gedoeld op het ongedaan maken van de wettelijke verdeling door de echtgenoot, waardoor de kinderen van de erflater hun erfdeel onverwijld kunnen opeisen ex artikel 4:18 BW (moet binnen 3 maanden na de sterfdatum)

Onroerende zaak  

Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn.

Een gebouw of werk is onroerend indien het duurzaam met de grond is verenigd. In deze omschrijving zijn twee kenmerken te onderscheiden:

 1. Er moet sprake zijn van vereniging met de grond, dit wordt beoordeeld aan de hand van de verkeersopvattingen; en
 2. De vereniging moet duurzaam zijn.  

Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van duurzame vereniging met de grond, zijn de volgende aspecten van belang:

 • Is de zaak naar aard en inrichting bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven
 • Bij de beoordeling van het bovenstaande moet worden gelet op de bedoeling van de bouwer voor zover deze naar buiten kenbaar is  
 • De bestemming van de zaak om duurzaam ter plaatste te blijven moet naar buiten kenbaar zijn  
 • De verkeersopvattingen kunnen niet als een zelfstandige maatstaf worden gebezigd bij de beoordeling of een zaak roerend of onroerend is  
Onroerendezaakbelasting  

Belasting die de gemeente heft bij bewoners en eigenaren van huizen. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de getaxeerde waarde van het pand. Je betaalt altijd een gebruikersdeel. Als eigenaar betaal je tevens het eigenarendeel.  

Ontbindende voorwaarde  

Een ontsnappingsmogelijkheid in een contract. Als aan de gestelde voorwaarde niet wordt voldaan, kan de overeenkomst worden beëindigd. Gebruikelijk zijn bijvoorbeeld een voorbehoud financiering, bouwkundige keuring, woonvergunning en het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie.

Onwaardig(heid)

Onbevoegd om uit een nalatenschap voordeel te genieten is een erfgenaam die jegens zijn erflater heeft misdreven, bijvoorbeeld door hem om te brengen of door hem met geweld te beletten een testament te maken etc.

Oproepingstermijn  

Het aantal dagen dat in acht moet worden genomen tussen het verzenden van de uitnodiging en het houden van een vergadering. Als deze termijn niet in acht wordt genomen, is de vergadering niet juist georganiseerd en zijn de besluiten vernietigbaar.

Opslag, rente 

Verhoging van de basisrente die de bank je in rekening kan brengen omdat je leent zonder Nationale Hypotheek Garantie of omdat je meer leent dan 75% van de executiewaarde.  

Opstal  

Het gebouw, exclusief de grond.

Opstalverzekering  

Verzekering van je huis tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm, bliksem en inbraak.  

Optie Recht van koop  

Als de verkoper je een optie geeft (recht op koop) verplicht hij zich om het huis gedurende een bepaalde termijn niet aan een ander aan te bieden.  

Oriëntatie-opdracht  

Opdracht aan een makelaar om een huis te zoeken. Je kunt de opdracht begrenzen in tijd en in plaats.  

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is een document waarin ouders die gaan scheiden de afspraken rondom de opvoeding en verzorging van de kinderen schriftelijk vastleggen. Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht.

In een ouderschapsplan worden over drie onderwerpen afspraken vastgelegd:

 • Wijze van verdeling van zorg- en opvoedingstaken met o.a. afspraken over de woonplaats, dagelijkse zorg, omgangsregeling, omgang met school, vrije tijd, vakantie en medische verzorging
 • De wijze van informeren en raadplegen door ex-partners
 • De kosten van opvoeding en verzorging en kinderalimentatie

In de situatie dat er sprake is van minderjarige kinderen moet bij elk echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan worden toegevoegd. Het maakt niet uit of het gaat om een gemeenschappelijk verzoek van beide ouders of een eenzijdig verzoek van een ouder. Indien het ouderschapsplan niet als bijlage wordt toegevoegd zal de rechter hier alsnog om vragen of tijdens de mondelinge behandeling vragen stellen aan beide ouders.

Ouderlijke boedelverdeling  

Testamentaire regeling van voor 1 januari 2003 die inhoudt dat alle bezittingen en schulden van de overleden echtgenoot worden toebedeeld aan de langstlevende echtgenoot, terwijl de kinderen een vordering verkrijgen op de langstlevende.

Overbruggingskrediet  

Lening om de periode tot de verkoop van je oude huis te overbruggen, terwijl je al een nieuw huis hebt gekocht. Is meestal slechts mogelijk voor een beperkte periode.  

Overdrachtsakte  

Notariële akte waarin de aan- en verkoop van een object (bijvoorbeeld onroerend goed of aandelen) wordt vastgelegd. 

Overeenkomst  

Schriftelijke of mondelinge overeenstemming tussen twee of meer personen.

Overlegscheiding (collaborative divorce)

Bij een collaborative divorce, ook wel overlegscheiding genoemd, gaan partners uit elkaar in overleg zonder tussenkomst van de rechter. Een overlegscheiding kan een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract beëindigen. Een overlegscheiding is een middenweg tussen mediation en een echtscheiding waarbij beide (ex)-partners een eigen advocaat hebben maar niet tegenover elkaar staan in de rechtszaal.

Beide partners spreken af dat er wordt onderhandeld totdat er consensus is. Ter begeleiding wordt een team van deskundigen samengesteld. Dit team bestaat uit de advocaten, een coach, vaak een financieel adviseur en soms ook andere deskundigen. Dit team van advocaten en deskundigen houdt vergaderingen met beide partners.

Een overlegscheiding is vaak veel sneller afgerond en per saldo ook voordeliger. Overleg scheiden gebeurt in alle rust en openheid, met respect voor elkaar. Dat leidt tot duurzame oplossingen waar beide partners achter staan en waar meer ruimte is voor persoonlijke wensen en belangen.

Overwaarde  

Het verschil tussen de vrije verkoopwaarde van je huis en de nog uitstaande hypotheek.

Onderhands

Als een overeenkomst zonder ambtelijke notariële tussenkomst wordt opgemaakt tussen partijen onderling, is er sprake van een onderhandse akte. Wordt de overeenkomst of akte wel door de notaris of een andere bevoegde ambtenaar volgens bepaalde regels opgesteld (en medeondertekend) dan is sprake van een authentieke akte.

Ouderlijke boedelverdeling

Een regeling die veel werd opgenomen in testament van voor 1 januari 2003, waarmee ongeveer hetzelfde effect werd bereikt als nu met de wettelijke verdeling.  

Ouderlijk gezag

De wettelijke plicht en het wettelijke recht van ouders om hun minderjarige kinderen te verzorgen en op te voeden, alsmede om hun minderjarige kinderen in rechte te vertegenwoordigen.

P

Pacht, erfpacht

Een recht op een stuk grond dat eigendom is van een ander, meestal, bij gemeentelijke erfpacht, een gemeente.  

Parate executie  

De bevoegdheid van een hypotheeknemer om tot openbare verkoop van een registergoed over te gaan indien de hypotheekgevers/schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt.

Partneralimentatie

Alimentatie is een bijdrage in de kosten die iemand heeft om te kunnen leven. Het gaat om een bedrag dat je regelmatig krijgt of moet betalen. Als je niet genoeg inkomsten hebt om van te leven, kun je alimentatie krijgen. Je moet alimentatie betalen als je een onderhoudsplicht hebt voor een ex-partner of kind. En deze persoon heeft niet genoeg geld om van te leven. Getrouwde en geregistreerde partners, ex-partners en ouders voor hun kinderen hebben een onderhoudsplicht.

Hoeveel alimentatie je krijgt of moet betalen, hangt af van de inkomsten en uitgaven van jou en je ex-partner. Daarbij kijkt de rechter naar de behoefte van degene die alimentatie krijgt en de draagkracht van degene die alimentatie betaalt. De draagkracht is het bedrag dat degene die alimentatie moet betalen, kan missen. De rechters hebben hierover normen of richtlijnen afgesproken. Dit zijn de alimentatienormen of tremanormen. De volgende inkomsten en uitgaven zijn belangrijk.

Inkomsten:

 • Inkomsten uit arbeid 
 • Inkomsten uit ander werk, bijvoorbeeld een bijbaan
 • Studiefinanciering
 • Uitkeringen
 • Pensioen
 • Inkomsten uit onderhuur
 • Vermogen
 • Rente en andere inkomsten uit vermogen
 • Geld dat eventuele huisgenoten betalen voor het huishouden
 • Andere mogelijkheden om meer geld te verdienen

Uitgaven:

 • Betalingen van huur
 • Betalen van de hypotheek en rente, en andere vaste lasten. En het deel van de hypotheek dat nog niet is afbetaald
 • Verzekeringen
 • Regelmatige reiskosten
 • Financiële bijdragen voor anderen, bijvoorbeeld een andere alimentatieverplichting
 • Kosten van bijzondere medische zorg
 • Kosten die gemaakt worden om inkomsten te krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten die een zelfstandige maakt om nieuwe klanten te krijgen
 • Eventueel ook opgaven van schulden

Je kunt met je ex-partner afspreken hoe lang je alimentatie krijgt of betaalt. Wil je dat niet, of lukt dat niet dan bepaalt de rechter hoe lang alimentatie wordt betaald.  

Duur partneralimentatie
Hoe lang iemand partneralimentatie moet betalen, hangt af van het moment waarop de scheiding is uitgesproken. Vanaf 2020 gelden er nieuwe regels.  

 • Is dit voor 1 juli 1994? Dan geldt er geen wettelijke termijn.
 • Is dit ná 1 juli 1994, dan is de maximale periode voor partneralimentatie twaalf jaar. Dit geldt voor zowel alimentatie die in onderling overleg is bepaald als voor alimentatie die de rechter heeft vastgesteld. In beide gevallen kan men verlenging aanvragen via de rechter.
 • Heeft het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd en zijn er geen kinderen in het spel? Dan is de duur van de alimentatie maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.

Partneralimentatie 2020
In december 2018 heeft De Tweede Kamer ingestemd met het voorstel om de partneralimentatie terug te brengen van maximaal twaalf naar vijf jaar. Dat betekent dus dat iemand zijn ex-partner een stuk korter hoeft te onderhouden na de scheiding. Dit zal, als ook de Eerste Kamer met het voorstel instemt, doorgevoerd worden voor alle scheidingen na 1 januari 2020. Deze verandering vindt plaats omdat nu te veel ex-echtgenoten onterecht twaalf jaar alimentatie betalen, terwijl hun voormalige wederhelft in de tussentijd allang zijn of haar eigen broek kan ophouden. Dit is volgens de partijen die het initiatief namen voor deze nieuwe wet ‘niet meer van deze tijd’ en overigens onredelijk en onbillijk.

De nieuwe wet staat los van de kinderalimentatie en is niet met terugwerkende kracht toe te passen. Wordt een scheiding dus officieel doorgevoerd op 31 december 2019? Dan gelden alsnog de ‘oude’ regels.

Uiteraard is er ook een aantal uitzonderingen op de nieuwe regel:

 • Mensen die voor 1 januari 1970 zijn geboren en langer dan vijftien jaar getrouwd zijn geweest, hebben recht op tien jaar alimentatie.
 • Wanneer koppels met kinderen onder de 12 uit elkaar gaan, heeft de alimentatieontvanger recht op twaalf jaar alimentatie. Dit omdat ‘zorg en arbeid’ moeilijk te combineren zijn met jonge kinderen.
 • Na een huwelijk van minimaal vijftien jaar, waarbij de ontvangende partij de AOW-leeftijd binnen tien jaar na de scheiding bereikt, heeft hij of zij tien jaar recht op alimentatie.
 • Het bereiken van de AOW-leeftijd van de betalende partij leidt niet meer automatisch tot het vervallen van de alimentatieverplichting.
Partijnotaris

Normaal gesproken is een notaris een beëdigde persoon die de belangen moet dienen van alle partijen en als taak heeft zogenaamde authentieke akten op te maken. Het betreft notariële akten waarbij wettelijk is vereist dat deze via de notaris worden vastgelegd of akten waarvan partijen het belangrijk vinden dat ze op een juridisch juiste wijze formeel worden vastgelegd. Zeer belangrijk in de rol van de notaris is de onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Vanuit de kennis, kunde en vakbekwaamheid moet de notaris de belangen van alle betrokken partijen dienen en dit op een volstrekt onafhankelijke wijze doen. En juist in deze onafhankelijke en onpartijdige rol verschilt de partijnotaris van de gewone notaris. De partijnotaris dient slechts de belangen van één partij. Je kunt dus stellen dat in dit geval er sprake is van een partijdige juridisch adviseur wat ook de naam verklaart. Een notaris die zich opstelt als partijnotaris moet dit trouwens vooraf wel kenbaar maken aan de betrokken partijen. Doet de notaris dit niet dan kan het tuchtrechtelijke gevolgen hebben omdat de onafhankelijkheid die wettelijk vereist is, niet gehouden wordt.

De partijnotaris wordt vooral ingeschakeld bij zakelijke transacties. Steeds vaker wordt haar of zijn hulp ingeroepen bij de koop of verkoop van een onderneming waarbij advies wordt gegeven over de beste constructie waarin deze transacties kunnen worden vormgegeven. Vaak zie je ook dat de tegenpartij ook de hulp inroept van een adviserende notaris of een andere juridische adviseur.

Partnerregistratie  

Sinds 1 januari 1998 kunnen ongehuwd samenwonenden zich officieel als partners laten registreren. Deze registratie geeft praktisch dezelfde rechten als een huwelijk.  

Passeren  

Formele handeling waarbij een akte in het bijzijn van de notaris wordt ondertekend.  

Pensioen 

Periodiek gelijkblijvende uitkering die iemand ontvangt na ontslag uit een ambt wegens het bereiken van een vastgestelde leeftijd, of wegens invaliditeit, wanneer daardoor door hem gedurende zijn ambtsvervulling een bepaalde premie is betaald. 

PEP

PEP  

PEP staat voor: Politically Exposed Person of (in het Nederlands) voor politiek prominent persoon. 

U bent een politiek prominent persoon, indien u één of meer van de volgende functies vervult: 

 • staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
 • parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
 • lid van het bestuur van een politieke partij;
 • lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
 • lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
 • ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
 • lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
 • bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

U bent een familielid van een politiek prominent persoon indien: 

 • u de echtgenoot of de geregistreerde partner van een politiek prominent persoon bent of indien u een persoon bent die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een politiek prominent persoon wordt aangemerkt (bijvoorbeeld u woont samen met een politiek prominent persoon); en/of 
 • u een kind van een politiek prominent persoon bent;
 • u de echtgenoot of de geregistreerde partner van een kind van een politiek prominent persoon bent of indien u een persoon bent die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt (bijvoorbeeld u woont samen met dat kind);
 • u een ouder van een politiek prominent persoon bent.


U bent een persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon , indien: 

 • u een persoon bent van wie bekend is dat deze met een politiek prominent persoon de gezamenlijke uiteindelijke belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische constructie, of die met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties heeft;
 • u een persoon bent die de enige uiteindelijke belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een politiek prominente persoon.

PEP-verklaring

Een verklaring waarmee u of u op het moment van ondertekening van deze verklaring of in de periode van één jaar vóór de datum van ondertekening van deze verklaring:
a. al dan niet een politiek prominent persoon bent (geweest); en/of
b. al dan niet een familielid van een politiek prominent persoon bent (geweest); en/of
c. al dan niet een persoon bent (geweest) die bekend is als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon.
 

Perceel

Stuk grond met bebouwing dat bij het kadaster staat geregistreerd.

Plaatsvervulling  

Een recht dat slechts toekomt aan de afstammelingen van een kind, broer, zuster, grootouder of overgrootouder indien deze voorouder uit eigen hoofde tot een nalatenschap werd geroepen en niet meer bestaat, onwaardig is, onterfd is, verworpen heeft of ten aanzien van wie het erfrecht is vervallen.

Preventief onderhoud  

Onderhoud dat wordt gedaan om toekomstige gebreken te voorkomen.  

Protocol

De minuten, notariële verklaringen, registers, afschriften, repertoria en kaartsystemen die onder de notaris berusten.

Provisie, afsluit  

Bedrag dat de bank in rekening brengt als je een hypotheek afsluit. Meestal 1% van het totale leenbedrag.

Q

Quasi-wettelijke verdeling (QWV)

De quasi-wettelijke verdeling (hierna: 'QWV') is een testamentaire variant op de wettelijke verdeling (art. 4:13 BW. In de praktijk wordt de termijn om de wettelijke verdeling ongedaan te maken – te weten drie maanden vanaf de dag waarop de nalatenschap is opengevallen (art. 4:18 BW) – als zeer kort ervaren. De langstlevende bevindt zich in deze drie maanden doorgaans nog in een rouw- en verwerkingsproces. Onder meer om die reden is de QWV in de praktijk ingevoerd.

Bij de QWV wordt de wettelijke verdeling buiten toepassing verklaard. De langstlevende echtgenoot en de kinderen – die tot erfgenamen zijn benoemd – bevinden zich op het moment dat de nalatenschap openvalt in een onverdeeldheid. Vervolgens wordt in de uiterste wil aan de langstlevende echtgenoot – via een afwikkelingsbewind, executeursbenoeming en/of testamentaire last – de bevoegdheid of verplichting gegeven om een verdeling tot stand te brengen conform de wettelijke verdeling. In tegenstelling tot de wettelijke verdeling, geldt deze verdeling niet van rechtswege. Er moeten nog leveringshandelingen plaatsvinden.

Quorum

Het quorum is het minimaal aantal aanwezige stemmen op de vergadering om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Indien besluiten worden genomen in een vergadering waarin minder dan het quorum aanwezig is, dan zijn deze besluiten nietig. Stakende stemmen tellen mee voor het quorum.

R

Rechtspersoon

Rechtssubjecten zijn entiteiten die zelfstandig aan het rechtsverkeer kunnen deelnemen. In het Nederlandse recht worden twee soorten rechtssubjecten onderscheiden:

Natuurlijke personen
Natuurlijke personen, oftewel mensen, hebben vanzelfsprekend rechten en plichten en kunnen zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen.

Rechtspersoon
Voor entiteiten of organisaties is er een juridische constructie vereist, waardoor ook zij zelfstandig aan het rechtsverkeer kunnen deelnemen. Deze juridische constructie wordt een rechtspersoon genoemd. Groepen van mensen, organisaties en instellingen kunnen, wanneer zij als rechtspersoon zijn opgericht, als volwaardig en handelingsbekwaam persoon aan het rechtsverkeer deelnemen. Een rechtspersoon kan dus net zoals een natuurlijk persoon schulden en bezittingen hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen en aangesproken worden.

Soorten rechtspersonen
Er bestaan verschillende soorten rechtspersonen. De wet onderscheidt drie soorten:

 1. Publiekrechtelijke rechtspersonen, bijvoorbeeld de staat, de provincies en de gemeenten.
 2. Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen en lichamen.
 3. Privaatrechtelijke rechtspersonen. Deze kunnen in zes verschillende typen worden onderscheiden, namelijk: de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de stichting.

Eigen identiteit
Wil een rechtspersoon in rechte aanspreekbaar zijn, dan moet hij een eigen identiteit hebben. De wet stelt verschillende eisen over bijvoorbeeld de naam, de rechtsvorm en de plaats van vestiging. Bij de oprichting van een rechtspersoon moeten ook statuten worden opgesteld. De statuten en de wettelijke bepalingen zijn regels waar de rechtspersoon door wordt beheerst. De statuten geven regels voor het intern en extern functioneren van de rechtspersoon. De statuten bevatten altijd een omschrijving van het doel van de rechtspersoon. Het doel is veelal bepalend voor het kiezen van de rechtsvorm van een rechtspersoon. Zo zijn de stichting en vereniging bijvoorbeeld geschikt voor het nastreven van ideële en sociale doeleinden, de coöperatie geschikt voor het uitoefenen van een bedrijf en de onderlinge waarborgmaatschappij geschikt voor het uitoefenen van een verzekeringsbedrijf. Wil men een eenmansbedrijf rechtspersoonlijkheid geven, dan is de BV de meest gebruikte rechtsvorm.

Vertegenwoordiging
Een rechtspersoon kan, in tegenstelling tot een natuurlijk persoon, geen zelfstandige rechtshandelingen verrichten. Een rechtspersoon kan bijvoorbeeld geen handtekening onder een contract zetten. Om toch bepaalde rechtshandelingen te kunnen verrichten, dient de rechtspersoon door een of meer bestuurders van de rechtspersoon vertegenwoordigd te worden. Een bestuurder kan dan in naam van de rechtspersoon optreden. De handtekening van een bestuurder van de rechtspersoon geldt dan als handtekening van de rechtspersoon. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel kan men nagaan welke personen gerechtigd zijn om namens een rechtspersoon op te treden.

Aansprakelijkheid
Net zoals natuurlijke personen, zijn ook rechtspersonen aansprakelijk voor hun handelingen. Een rechtspersoon heeft echter een afgescheiden vermogen. Wanneer bestuurders bepaalde rechtshandelingen in naam van de rechtspersoon verrichten, binden zij alleen de rechtspersoon. De bestuurder die zijn handtekening onder een contract zet, is dus niet in privé gebonden, noch aansprakelijk voor een eventuele niet-nakoming van de rechtspersoon. Ook als de rechtspersoon failliet gaat, kan de tegenpartij zijn vordering niet op de bestuurders verhalen. Hier is echter wel een zekere grens aan. Op bestuurders rust namelijk wel een zorgplicht. In geval van een verwijtbaar slecht bestuur, kan een bestuurder van de rechtspersoon in privé aansprakelijk gesteld worden. Hoofdregel is echter dat de rechtspersoon haar eigen verplichtingen draagt.

Recht van overgang

Belasting verschuldigd bij vererving en schenking van bepaalde binnenlandse vermogensbestanddelen (bijvoorbeeld onroerende zaken) van iemand die zijn/haar laatste woonplaats in het buitenland had.

Recht van opstal  

Wanneer iemand iets bouwt op de grond van een ander, wordt de eigenaar van die grond automatisch eigenaar van dit gebouw. Dit is wettelijk zo bepaald. We noemen dat natrekking. Om natrekking te voorkomen kun je een recht van opstal te vestigen. De opstalhouder, dat is degene met het recht van opstal, wordt dan eigenaar van het gebouw, maar niet van de grond. De eigenaar van de grond die dit recht verleent, noemen we de opstalgever. Het opstalrecht wordt gevestigd voor een bepaalde periode. Er kan een tegenprestatie voor het recht van opstal worden overeengekomen: de retributie. Aan het einde van die periode kan het recht verlengd of opnieuw verleend worden. Als er na verloop van de termijn door beide partijen niets ondernomen wordt, loopt het recht van opstal stilzwijgend door. Recht van opstal kan niet uitkomst bieden bij meervoudig grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook bij zonnepanelen, WKO, zendmasten, antennes, tunnels, bruggen, viaducten, kabels en leidingen.

Er zijn verschillende soorten opstalrecht. Zelfstandig recht van opstal houdt in dat het recht van geen enkel ander recht afhankelijk is. Afhankelijk recht van opstal is daarentegen afhankelijk van een ander recht zoals erfpacht, huur of pacht. Loopt het recht waarvan het recht van opstal afhankelijk is af, dan eindigt het recht van opstal ook direct.  

Een recht van opstal kan ontstaan door vestiging bij notariële akte of door verjaring. Wanneer de opstalhouder te goeder trouw is, is er voor verjaring een periode van tien jaar van onafgebroken bezit vereist. Wanneer er geen sprake is van goeder trouw ontstaat het opstalrecht na twintig jaar.  

Rechtskundig adviseur

Een juridisch geschoold en/of onderlegd individu dat lid is van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA), een in 1928 opgerichte juridische vereniging.

Registergoed

Registergoederen zijn goederen voor welker overdracht of vestiging inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is. Voorbeelden zijn onroerende zaken (als grond, woningen en bedrijfspanden), teboekgestelde schepen en luchtvaartuigen. 

Rentebedenktijd  

Periode waarin je kunt beslissen wanneer je een (volgende) rentevaste periode wilt laten ingaan.  

Rente, bouw 

De rente die je betaalt vanaf het moment van ondertekening van het koopcontract tot aan de oplevering van je nieuwbouwwoning.

Rente, contract  

De overeengekomen rente. De op het moment geldende rente voor een nieuwe hypotheek.  

Rentegarantie  

Hypotheekofferte waarin de aangeboden rente een bepaalde periode blijft gelden, ook als de kapitaalmarktrente tussentijds stijgt.  

Renteherziening 

Rentevoorstel dat de bank je doet tegen de tijd dat je rentevaste periode afloopt.  

Rente, variabele  

Hypotheekrente die meebeweegt met de rente op de kapitaalmarkt. Het percentage ligt doorgaans lager dan voor een rente die voor een of meerdere jaren wordt vastgelegd.  

Rentevaste periode 

Periode waarin je hypotheekrente vastligt, ook al schommelt de marktrente. Bij de meeste hypotheekverstrekkers is je keuze hierin beperkt. 

Rentevormen

Soorten hypotheekrente, bijvoorbeeld variabel of vast voor een bepaalde periode, met of zonder rentebedenktijd.  

Rente, werkelijke  

De reële renteopbrengst voor de bank. Dat is meestal meer dan het opgegeven rentepercentage, omdat hierbij ook rekening wordt gehouden met de afsluitprovisie en het moment van rentebetaling.

Rente, bouw 

De rente die je betaalt vanaf het moment van ondertekening van het koopcontract tot aan de oplevering van je nieuwbouwwoning.

Rente, contract  

De overeengekomen rente. De op het moment geldende rente voor een nieuwe hypotheek.  

Rentegarantie  

Hypotheekofferte waarin de aangeboden rente een bepaalde periode blijft gelden, ook als de kapitaalmarktrente tussentijds stijgt.  

Renteherziening 

Rentevoorstel dat de bank je doet tegen de tijd dat je rentevaste periode afloopt.  

Rente, variabele  

Hypotheekrente die meebeweegt met de rente op de kapitaalmarkt. Het percentage ligt doorgaans lager dan voor een rente die voor een of meerdere jaren wordt vastgelegd.  

Rentevaste periode 

Periode waarin je hypotheekrente vastligt, ook al schommelt de marktrente. Bij de meeste hypotheekverstrekkers is je keuze hierin beperkt. 

Rentevormen

Soorten hypotheekrente, bijvoorbeeld variabel of vast voor een bepaalde periode, met of zonder rentebedenktijd.  

Rente, werkelijke  

De reële renteopbrengst voor de bank. Dat is meestal meer dan het opgegeven rentepercentage, omdat hierbij ook rekening wordt gehouden met de afsluitprovisie en het moment van rentebetaling.

Reservefonds  

Een fonds behorende bij een Vereniging van Eigenaars bestemd om te worden gebruikt voor gemeenschappelijke uitgaven betreffende een appartementencomplex. De grootte van het reservefonds staat vermeld op de balans. Jaarlijks moet een bedrag gereserveerd worden voor toekomstig onderhoud. Het is een spaarpot om onderhoud uit te kunnen betalen.

Retentierecht

Indien een schuldeiser een zaak van de schuldenaar onder zich heeft, heeft hij het recht om deze zaak in bezit te houden tot zijn vordering is voldaan. Dit heet het retentierecht. Denk bijvoorbeeld aan een horlogemaker die het gerepareerde horloge in bezit houdt, totdat de rekening is betaald. De schuldeiser kan niet zomaar elke zaak onder zich houden met een beroep op zijn retentierecht. Er zijn drie voorwaarden voor een geslaagd beroep op het retentierecht:

 • Ten eerste moet er sprake zijn van een opeisbare vordering. Dit is het geval wanneer er geen termijn voor nakoming is overeengekomen, of – indien er wel een termijn voor nakoming is overeengekomen – deze termijn is verstreken.
 • Ten tweede moet er voldoende samenhang bestaan tussen de zaak die de schuldeiser in bezit houdt en de vordering die nog niet is voldaan.
 • Ten derde moet de schuldeiser de feitelijke macht over de zaak hebben, oftewel: hij moet de zaak in bezit hebben.
Risicoaansprakelijkheid (kwalitatieve aansprakelijkheid)

Bij risicoaansprakelijkheid speelt schuld geen rol. Iemand is aansprakelijk voor de schade die door een ander wordt veroorzaakt zonder dat de aangesprokene zelf enig verwijt treft. Er is sprake van een bepaalde hoedanigheid of rol op basis waarvan iemand aansprakelijk gehouden kan worden.

 • Heb je kinderen, dan kun je als ouder (in sommige gevallen) aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtmatige gedragingen van je kind.
 • Ben je huiseigenaar, dan kun je aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is ontstaan door vallende dakpannen van je woning.
 • Heb je een hond, dan kun je als hondenbezitter aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is ontstaan wanneer je hond iemand bijt.
 • Ook in de hoedanigheid van werkgever kun je aansprakelijk worden gesteld, namelijk voor de fouten van je werknemers. Dit is ook een vorm van risicoaansprakelijkheid en wordt werkgeversaansprakelijkheid genoemd.
Roerende zaken

Alle zaken die niet onroerend zijn.

S

Soorten mediation

Echtscheiding mediation
Een scheiding is een lastige, enerverende en emotionele periode. Waar is het belang van kinderen mee gediend? Wat moet er gebeuren met de gezamenlijke woning en de hypotheek? Hoe wordt er in het levensonderhoud, alimentatie, voorzien. Wat is de behoefte en wat is de draagkracht. Kom je er met elkaar niet goed uit?  Onder onze begeleiding leer je afstand van elkaar te nemen als partners, maar tegelijkertijd als ouders wel met elkaar in contact te blijven. Stap voor stap worden alle deelproblemen in kaart gebracht, waarna er wordt gezocht naar oplossingen die recht doen aan het belang van alle partijen. Als er minderjarige kinderen zijn, moet er een ouderschapsplan worden opgesteld. Daar helpen wij jullie bij. Ook de juridische verdeling (tenaamstelling) van de woning en het aanpassen van jullie testamenten kan meteen worden geregeld. Daarna kun je, verlost van veel zorgen, allebei weer een nieuwe periode van je leven ingaan.

Erfenis mediation
Wanneer een dierbare overlijdt, is dat al droevig genoeg. Soms is het ook nog het begin van onenigheid in de familie over de verdeling van de erfenis. Gevoelens van verdriet, boosheid en jaloezie kunnen het rouwproces dan flink in de weg staan. Als expert op het gebied van erfrecht en met inzet van onze vaardigheden kunnen wij je helpen toch tot een goede afwikkeling te komen. Wanneer een oplossing wordt bereikt, kunnen de afspraken meteen worden opgesteld in een vaststellingsovereenkomst of in een akte van verdeling.

Burenruzie mediation
Een burenruzie begint vaak met iets kleins: een ergernis over een luidruchtig feestje of een boom die zonlicht ontneemt. Als praten niet helpt en er een conflictsituatie ontstaat, kunnen wij bemiddelen. Als deskundige op het gebied van het burenrecht zoeken wij met alle betrokken partijen naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is. De afspraken kunnen meteen worden vastgelegd in een rechtsgeldig convenant. Hierdoor wordt de omgang met je buren genormaliseerd en voorkom je verdere escalatie van het conflict.

Zakelijke mediation
In het bedrijfsleven en zeker ook bij familiebedrijven kunnen zich allerlei conflicten voordoen.  Van onenigheid over de besluitvorming in de onderneming, de winstdeling, investeringen tot en met de bedrijfsopvolging en meer. Als deskundige op het gebied van het ondernemingsrecht kunnen wij partijen helpen bij het zoeken naar een oplossing van hun conflict.  

Samenlevingscontract

In een samenlevingscontract regelen partners welke gelden en goederen van de partners samen zijn. Partners mogen zelf bepalen wat er in de samenlevingsovereenkomst staat. De wet geeft geen verplichte onderdelen. Voor fiscaal partnerschap en het partnerpensioen eisen de belastingdienst en de pensioenfondsen wel dat je een zorgplicht naar elkaar op je neemt.  

Wat staat er in een samenlevingscontract? Vaak worden in een samenlevingsovereenkomst de volgende onderdelen opgenomen:

 • Afspraken over financiële bijdragen ten behoeve van elkaars levensonderhoud
 • Verdeling kosten voor de woning
 • Pensioenafspraken
 • Verdeling van bezittingen in het geval partners uit elkaar gaan
 • Wat gebeurt er als een van de partners overlijdt?
 • Er gelden enkele voorwaarden voor het afsluiten van een samenlevingscontract:
 • Beide partners zijn ouder dan 18 jaar (meerderjarig)
 • Beide partners moeten niet onder curatele staan
Saisine

Opvolging van rechtswege door de erfgenamen in de voor overgang vatbare rechten van erflater en in zijn bezit en houderschap alsook in de schulden van de erflater; de saisine-regel is gecodificeerd in artikel 4:182 BW en brengt een gezamenlijke beschikkingsbevoegdheid met zich mee.

Scheidingsmediation

Scheidingsmediation is een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode om het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst te beëindigen. Er is sprake van één mediator (een notaris) die voor beide partners optreedt als scheidingsmediator met als doel dat beide partijen het onderling eens worden en uiteindelijk goed uit elkaar gaan.

In het onderhandelingsproces komen verschillende onderwerpen aan bod zoals het ouderschapsplan, partneralimentatie, verdeling van het vermogen, pensioenverdeling etc. De afspraken die gemaakt worden in het onderhandelingsproces, worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Deze overeenkomst wordt vervolgens door beide partijen ondertekend en ingediend bij de rechtbank.

Scheidingsmediation kent de volgende voordelen:

 • De scheiding verloopt sneller
 • Partners bepalen zelf welke afspraken er gemaakt worden
 • Het is goedkoper doordat beide partijen dezelfde notaris-scheidingsmediator hebben
 • Relaties raken minder snel beschadigd
Schenking

Schenking is een overeenkomst zonder tegenprestatie, waarbij de begiftigde wordt verrijkt en de schenker verarmt. Die verrijking kan zijn een bedrag in geld, maar het kunnen ook roerende en onroerende zaken zijn die zonder tegenprestatie overgaan van de één op de ander. Schenkingen doen zich veel voor in de relatie ouder kind. Schenkingen zijn onderworpen aan schenkbelasting.  

Schenkingsrecht

Belasting verschuldigd over schenking verkregen van iemand die in Nederland woont.

Servicekosten 

Servicekosten zijn de kosten die de eigenaren / VvE leden elke maand aan de VvE betalen. De servicekosten worden gebaseerd op de begroting; daarop staat welke kosten de VvE in dat jaar denkt te gaan hebben. Ook is in de begroting een post reservering voor groot onderhoud opgenomen.

Staaksgewijs 

Per staak, bijvoorbeeld een broer met zijn kinderen is een staak en een zuster met haar kinderen is een andere staak.

Sommen ineens

Bedragen waarop onder voorwaarden aanspraak gemaakt kan worden door minderjarige kinderen en soms ook door meerderjarige kinderen; u vindt ze in afdeling 2 van titel 3 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Statuten

Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan een organisatie. De statuten moeten bij een notaris worden vastgelegd. De notaris stelt een oprichtingsakte op met daarin de statuten. Vervolgens worden de statuten gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Wat er in de statuten staat, is afhankelijk van de soort rechtspersoon, oftewel de rechtsvorm die is gekozen. De statuten van de verschillende rechtspersonen bevatten onder andere:

Stichting

 • De naam van de stichting
 • De vestigingsplaats
 • Het doel van de stichting
 • Hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden
 • Waar het geld naar toe gaat als de stichting wordt opgeheven

Vereniging

 • De naam van de vereniging
 • De vestigingsplaats
 • Het doel van de vereniging
 • De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging
 • De wijze van bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering
 • De bestemming van het eigen vermogen van de vereniging in het geval van beëindiging

BV en NV

 • De naam
 • De vestigingsplaats
 • Omschrijving van de werkzaamheden
 • Het doel
 • Het maatschappelijk kapitaal
 • De wijze van de benoeming van de bestuurders
 • De bevoegdheden van diverse organen en de manier waarop ze vergaderen
 • De overdracht van aandelen
Schuldeiser

Iemand die een vordering heeft, bijvoorbeeld doordat hij/zij een geldbedrag uitgeleend heeft aan iemand anders.  

Schuldenaar

Iemand die een ander iets schuldig is, bijvoorbeeld doordat hij/zij een geldbedrag van iemand anders geleend heeft.  

Schulden der nalatenschap

De schulden der nalatenschap zijn neergelegd in artikel 4:7 BW en bestaan uit onder meer de niet met de dood tenietgaande schulden, uitvaartkosten, executeurskosten, vereffeningkosten, erfbelasting, legitieme porties en legaten.

Schone grond verklaring  

Verklaring dat de grond die je koopt vrij is van schadelijke stoffen.  

Slapende Vereniging van Eigenaars

Een slapende VvE is een VvE waarin niet vergaderd wordt, waarin geen bijdragen worden betaald en waar geen begroting is opgemaakt. Daarnaast is een slapende VvE niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Kortom: een slapende VvE is niet actief en er gebeurt weinig. Dit kan voor problemen zorgen op het moment dat onderhoud verricht moet worden; vaak komen de VvE leden dan voor een verassing te staan en moeten ze forse bedragen in kas van de VvE storten om het onderhoud uit te kunnen voeren. Daarnaast is het inmiddels zelfs zo dat banken geen hypotheek meer verstrekken als de VvE niet actief is. Zorg daarom altijd voor een gezonde en actieve VvE.

Spaarhypotheek  

Hypotheekvorm waarbij je niets aflost tijdens de looptijd, maar spaart voor een einduitkering waarmee je de hypotheekschuld in één keer voldoet aan het einde van de looptijd.  

Splitsingsakte of splitsingsreglement

De splitsingsakte is een notariële akte die opgemaakt is om het pand te kunnen splitsen in appartementsrechten. In de akte staat beschreven welke appartementsrechten er zijn en hoe groot het aandeel van elk van de appartementsrechten is in de kosten van de VvE. Daarnaast kan de akte bepalen dat er verschillende verdeelsleutels zijn. Het reglement van de VvE (splitsingsreglement) is een onderdeel van de splitsingsakte en bepaald de rechten en plichten van de VvE en de verschillende appartementseigenaren. Bijna altijd wordt in de splitsingsakte verwezen naar een modelreglement en geeft de akte wijzigingen of aanvullingen op dit modelreglement.

Splitsingstekening

De splitsingstekening is een onderdeel van de splitsingsakte en is een plattegrond waarop genummerd aangegeven staat welke appartementsrechten er zijn en wat de algemene ruimtes zijn.

Successierecht - erfbelasting

Belasting verschuldigd over de verkrijging uit een nalatenschap van iemand die in Nederland zijn laatste woonplaats had. Noemen we tegenwoordig "erfbelasting".  

Successiewet

De wet waarin het schenkingsrecht, successierecht en recht van overgang zijn geregeld.  

Surséance van betaling

Een door de rechter te verlenen tijdelijke uitstel van betaling, bijvoorbeeld wanneer iemand niet direct al zijn/haar schulden kan voldoen, maar dit over enige tijd weer wel verwacht te kunnen. Hierop volgt ofwel een regeling met de schuldeisers of een staat van faillissement.

T

Tag Along
Tag along-rechten betreffen een of meer bepalingen in de overeenkomsten tussen investeerder en kapitaalzoeker of tussen aandeelhouders onderling, die bedoeld zijn om minderheidsaandeelhouders van een bedrijf te beschermen. Tag along-rechten zijn verwant aan drag along-rechten. Die hebben als doel om de meerderheidsaandeelhouder vrijheid van handelen te geven bij een aandelenverkoop. Het begrip tag along is door Nederlandse professionals rechtstreeks overgenomen uit het Engels. De uitdrukking tag along drag along, die vaak wordt gebruikt, heeft op zichzelf geen inhoudelijke betekenis.

Tag along: vertaling
Een Nederlandse vertaling van de Engelse uitdrukking tag along is aanklampen. Het tag along-recht kan daarom worden vertaald als het aanklamprecht. In de dagelijkse praktijk wordt echter de oorspronkelijke Engelse uitdrukking ag along vaker gehanteerd dan de Nederlandse vertaling.

Tag along: achtergrond en betekenis
Minderheidsaandeelhouders van een B.V. of N.V. hebben volgens de aandeelhoudersovereenkomst in het algemeen weinig vrijheid en mogelijkheden hun aandelen te verkopen. De meerderheidsaandeelhouder heeft normaal gesproken een grotere handelingsvrijheid omdat deze over meer stemrecht in de aandeelhoudersvergadering beschikt.

Tag along-clausule: recht om mee te verkopen
Op zeker moment in de toekomst zal de meerderheidsaandeelhouder zijn belang in het bedrijf willen verkopen. Als in de aandeelhoudersovereenkomst een tag along-clausule is opgenomen, betekent dit dat de minderheidsaandeelhouder automatisch het recht heeft om mee te doen aan de verkoop. In de aandeelhoudersovereenkomst kan daarnaast worden bepaald dat dit gebeurt onder dezelfde voorwaarden of onder vergelijkbare voorwaarden als die de meerderheidsaandeelhouder hanteert bij de verkoop.

Tag along-rechten: vrij onderhandelbaar
Tag along-rechten zijn, zoals de meeste zaken die aandeelhouders onderling regelen, vrij onderhandelbaar en kunnen verschillend worden ingevuld. Ze kunnen bijvoorbeeld bepalen dat de minderheidsaandeelhouder het recht heeft om mee te doen aan de onderhandelingen die de meerderheidsaandeelhouder voert omtrent de verkoop van aandelen. Ook kan in een tag along-clausule worden opgenomen dat minderheidsaandeelhouders niet aansprakelijk zijn voor onjuiste beweringen die door de meerderheidsaandeelhouder zijn gedaan.

Tag along-clausule: relevante overeenkomsten
Tag along clausules kunnen worden opgenomen in verschillende overeenkomsten die voor een venture capital-investering relevant zijn. Het gaat om het term sheet, de participatieovereenkomst en de aandeelhoudersovereenkomst.
Taxatie  

Het vaststellen van de waarde van grond en huis door een taxateur op basis van de taxatieleer.  

Taxatierapport  

Rapport waarin de resultaten van de taxatie staan vermeld.  

Testament

Een testament, ook wel uiterste wilsbeschikking, is een notariële akte waarin je aangeeft wie je erfgenamen zijn en wie wat krijgt na je overlijden. De akte bevat je uiterste wil.  

Elk testament is maatwerk. De volgende testamenten komen regelmatig voor.

 1. Wettelijke verdeling testament
 2. Quasi wettelijke verdeling testament  
 3. Testament voor alleenstaanden
 4. Testament voor stellen zonder kinderen
 5. Vruchtgebruik testament
 6. Ondernemerstestament
 7. Tweetrapsmaking  
 8. Social Media testament
 9. Combi testament
 10. Holografisch (handgeschreven of gesloten) testament
 11. Krijgsman testament (voor militairen)
Testamentaire last

Ter onderscheiding van erfrecht bij versterf, de regels die van toepassing zijn als de erflater zijn erfopvolging bij testament heeft geregeld.

Is een verplichting in een uiterste wilsbeschikking opgelegd door de erflater aan de gezamenlijke erfgenamen of aan één of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen, die niet bestaat in de uitvoering van een legaat.

Testamentaire last

Ter onderscheiding van erfrecht bij versterf, de regels die van toepassing zijn als de erflater zijn erfopvolging bij testament heeft geregeld.

Is een verplichting in een uiterste wilsbeschikking opgelegd door de erflater aan de gezamenlijke erfgenamen of aan één of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen, die niet bestaat in de uitvoering van een legaat.

Testamentair erfrecht

Tophypotheek 

Een basishypotheek financiert tot 75% van de executiewaarde van het pand. Daarover betaal je doorgaans de basisrente. Staan je inkomen en de waarde van het huis dit toe, dan kun je meer hypotheek krijgen, tot bijvoorbeeld 100% of 125% van de executiewaarde. Dit heet een tophypotheek.  

Transportakte  

Ander woord voor overdrachtsakte of notariële akte van levering.

Tweetrapsmaking  

Een aanwijzing als erfgenaam met de bepaling dat de erfenis na het overlijden van de erfgenaam, de bezwaarde, aan een aangewezen persoon, de verwachter, zal toekomen.

U

Uiterste wil

Testament.

Uitleg

Hier wordt gedoeld op artikel 4:46 BW dat dicteert dat bij de uitlegging van een uiterste wilsbeschikking dient te worden gelet op de verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen, en op de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt.

Uitsluitingsclausule  

Een bepaling waarmee wordt voorkomen dat een schenking of erfenis in een gemeenschap van goederen valt.

V

Variabele rente  

Hypotheekrente die meebeweegt met de rente op de kapitaalmarkt. Het percentage ligt doorgaans lager dan voor een rente die voor een of meerdere jaren wordt vastgelegd.  

Vennootschap onder firma (vof)

Als je gaat ondernemen komt er een moment waarop jij je afvraagt in welke rechtsvorm jij dat het best kunt doen. Doe je dat als eenmanszaak, via een rechtspersoon of ga je met anderen een personenassociatie aan. Belangrijkste overwegingen zullen daarbij zijn: aansprakelijkheid, fiscale behandeling en uitstraling. Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn: verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen (NV), besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BV) en stichtingen. Personenassociaties zijn: de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (CV)    

Een vof  is een overeenkomst waarbij twee of meer (rechts)personen in het kader van de uitoefening van een bedrijf (bijvoorbeeld fietsenhandel, autohandel, een slagerij of groentehandel) een samenwerking aangaan met het oogmerk om het gezamenlijk behaalde voordeel met elkaar te delen. De vof heeft een van de vermogens van de vennoten afgescheiden vermogen. Ondanks het ontbreken van rechtspersoonlijkheid wordt de vof in het maatschappelijk verkeer gezien als een afzonderlijk rechtssubject dat zelfstandig aan het rechtsverkeer kan deelnemen. Elke vennoot is hoofdelijk verbonden voor de verbintenissen van de vof. Dat betekent dat die verbintenissen ook op hem persoonlijk rusten. De schuldeisers van de vof kunnen hun vorderingen dan ook op het privévermogen van de vennoten verhalen. Daarnaast kunnen de schuldeisers van de vof zich met voorrang boven de privéschuldeisers van de vennoten op het afgescheiden vermogen van de vof verhalen.

Vereniging van Eigenaars (VvE)

De vereniging die van rechtswege bij splitsing in appartementsrechten ontstaat/bestaat tussen eigenaren van appartementsrechten.

Verblijvingsbeding

Woon je samen zonder kinderen dan wordt doorgaans een verblijvingsbeding overeengekomen. Een verblijvingsbeding is een – meestal in een notarieel samenlevingscontract – vastgelegde overeenkomst tussen jou en je partner. In die overeenkomst leg je vast dat als één van jullie overlijdt, de ander de gemeenschappelijke goederen krijgt. Al dan niet tegen betaling van de waarde daarvan. Als je bijvoorbeeld samen eigenaar bent van het huis waarin je woont, of samen inboedel hebt, dan kun je via het verblijvingsbeding regelen dat de langstlevende van jullie beiden daar volledig eigenaar van wordt. Een verblijvingsbeding dat niet bij de notaris is opgemaakt, kan achteraf nietig blijken. Met een notarieel vastgelegd verblijvingsbeding is dat uitgesloten.

Verborgen gebreken

Verborgen gebreken zijn gebreken die eerst na de levering worden geconstateerd. Bij de verkoop van woningen ontstaan vaak geschillen over gebreken. Wanneer is de verkoper daarvoor aansprakelijk? Dat hangt af van de aard van het gebrek. Is het gebrek zichtbaar, dan zal de verkoper niet aansprakelijk zijn voor het gebrek. Dit gebrek heeft de koper kunnen zien bij de bezichtiging van de woning. Of het is een gebrek dat bij een bouwkundige keuring aan het licht komt.

De wet (artikel 7:17 BW) bepaalt dat de woning die eigenschappen moet hebben, die de koper op grond van de koopovereenkomst mag verwachten. Ook stelt dit artikel dat de koper mag verwachten dat de woning de eigenschappen heeft die voor een normaal gebruik van de woning nodig zijn, én waarvan de koper niet hoeft te twijfelen of die eigenschappen aanwezig zijn.

In de koopovereenkomst is bepaald wat de koper mag verwachten van de woning. Daarin staat dan dat de woning de eigenschappen heeft die voor een normaal gebruik nodig zijn. Als er een discussie ontstaat of de woning die eigenschappen bezit, dan wordt deze bepaling uitgelegd. Dan wordt gekeken naar de verklaringen en gedragingen van de verkoper en koper over en weer, hoe zij zich hebben gedragen, en wat zij daarbij redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten.

De bepaling in de koopovereenkomst dat de woning geschikt is voor normaal gebruik, is een garantie van de verkoper. Voor de uitleg van de term normaal gebruik wordt dan gekeken naar wat daaronder naar normaal spraakgebruik wordt verstaan. De constructie, nutsvoorzieningen en bodemgesteldheid moeten voldoende veilig zijn. Is daar niet aan voldaan, dan is sprake van non-conformiteit.

De verwachtingen van de koper worden ook bepaald door de staat van de woning, de ouderdom, de mededelingen van de verkoper of van zijn makelaar, rapporten over asbest of bodemverontreiniging. De feiten en omstandigheden waaronder de koopovereenkomst is gesloten, zijn dus van belang bij de vraag wat de koper mag verstaan onder normaal gebruik.

De verkoper heeft een mededelingsplicht als hij op de hoogte is van een gebrek, hij weet dat dit gebrek voor de koper van belang is en hij denkt dat de koper daarvan niet op de hoogte is. Deze mededelingsplicht bestaat ook als het gebrek deels zichtbaar is, en de verkoper weet dat sprake is van een groter en ernstiger gebrek. Scheurvorming in de muur kan wijzen op een gebrekkige fundering. Van de verkoper mag worden verwacht dat hij eerlijk is. Zijn mededelingsplicht gaat boven de onderzoeksplicht van de koper.

Licht de verkoper de koper niet in, of doet de verkoper een onjuiste mededeling, dan kan de verkoper de koper niet verwijten dat hij te weinig onderzoek heeft verricht. Soms kan de verkoper zich met succes verweren doordat de koper te weinig onderzoek heeft verricht. De rechter kan dan de koper vanwege eigen schuld de schade deels zelf laten dragen. Dit komt niet vaak voor.

Bij oudere woningen wordt in de koopovereenkomst een specifieke bepaling opgenomen, een ouderdomsclausule. Daarin staat dan dat de eisen die aan de bouwkwaliteit van de woning mogen worden gesteld, lager liggen dan die eisen bij een nieuwe woning. Een ouderdomsclausule beperkt enerzijds de verwachtingen van de koper, anderzijds leidt deze clausule ook tot een uitsluiting van de aansprakelijkheid van de verkoper. Kent de verkoper het gebrek of zou hij van het gebrek op de hoogte moeten zijn geweest, dan kan de verkoper zich hierop niet beroepen. Dan heeft de verkoper zijn mededelingsverplichting geschaad, en is van uitsluiting van de aansprakelijk voor het gebrek geen sprake.

De verkoper draagt de woning zonder alle bijzondere lasten en beperkingen over aan de koper, tenzij de verkoper en de koper dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Dit volgt uit de wet. Op de koper rust geen onderzoek plicht deze lasten. Een bijzondere last is bijvoorbeeld een recht van erfdienstbaarheid (overpad) die op het perceel rust. Een bestemmingsplan kan het gebruik dat mag worden gemaakt van een woning en het bijbehorende perceel beperken. Bijvoorbeeld een woning die is verkocht als woning maar waarbij het bestemmingsplan dit gebruik verbiedt. Dit is geen bijzondere last of beperking volgens de Hoge Raad.

Verdelen

De regels omtrent het door de gezamenlijke erfgenamen verdelen van de gemeenschap die de nalatenschapsboedel is, neergelegd in afdeling 4 van titel 6 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Vereffenaar

De gezamenlijke erfgenamen na beneficiaire aanvaarding of de door de rechtbank benoemde vereffenaar; beide hebben primair tot doel de schulden der nalatenschap te voldoen (het tot effenheid brengen van de nalatenschap)

Verjaring

Verloop van tijd waardoor een rechthebbende zijn rechtsvordering verliest. Kan bevrijdend en verkrijgend zijn.

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin is opgenomen:

 1. Wie er is overleden en wanneer;
 2. Of de overledene gehuwd was en zo ja in gemeenschap van goederen of onder huwelijksvoorwaarden;
 3. Of de overledene eerder gehuwd is geweest en of dat huwelijk door echtscheiding of door overlijden is ontbonden;
 4. Wie de kinderen zijn en of zij nog in leven zijn en zo niet wie hun kinderen zijn;
 5. Of er een testament gemaakt is en wat de inhoud hiervan is;
 6. Wie de erfgenamen zijn, voor welke erfdelen en of zij de nalatenschap aanvaard hebben;
 7. Of één van de erfgenamen een volmacht heeft verkregen en wie er bevoegd is om de nalatenschap te beheren en daarover te beschikken.
  De erfgenamen kunnen zo hun recht op de nalatenschap aantonen. Een verklaring van erfrecht kan alléén door een notaris worden opgemaakt. Wij kunnen dat voor de erfgenamen verzorgen: ook als het testament niet door ons kantoor is opgemaakt, maar bij een andere notaris.  

Je hebt een verklaring van erfrecht nodig omdat banken bij overlijden de rekeningen die ten name zijn gesteld van hun overleden rekeninghouder zo spoedig mogelijk zullen blokkeren. Als er iemand over die bankrekening wenst te kunnen beschikken, moet jegens de bank afdoende aangetoond worden dat diegene daartoe ook echt bevoegd is. De bank gaat daarbij natuurlijk niet op de blauwe ogen af. Zij zal een verklaring van erfrecht verlangen. Maar ook de belastingdienst zal voor een belastingteruggave ten behoeve van de nalatenschap om een verklaring van erfrecht vragen. Zodat zij weet wie gerechtigd zijn. En in geval de woning van de overledene wordt verkocht is ook een verklaring van erfrecht vereist. De notaris die de overdracht van die woning verzorgt, zal de beschikkingsbevoegdheid van verkoper immers moeten vaststellen. Vaak is er al heel snel na het overlijden behoefte aan een verklaring van erfrecht om door te kunnen.

Vermogensrendementsheffing  

De belasting die verschuldigd is over vermogen in box 3.

Vernietigbaarheid

Gebrekkige rechtshandeling; aantastbaar bijvoorbeeld op grond van bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling.

Verteren  

Interen/opmaken van vermogensbestanddelen.

Versterferfrecht

Het erfrecht volgens de wet, bij afwezigheid van een testament.

Verwachter  

Degene die een erfenis verkrijgt ingevolge een tweetrapsmaking na overlijden van de bezwaarde erfgenaam.

Verwerping

Het ondubbelzinnig niet aanvaarden van een erfdeel.

Verwervingskosten  

Alle bijkomende kosten die u maakt om een huis te kopen, buiten de aankoopsom. Bijvoorbeeld de financieringskosten, de notariskosten en de overdrachtsbelasting.  

Verzekering, opstal  

Verzekering van je huis tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm, bliksem en inbraak.  

Verzorgingsplicht

De plicht die op echtgenoten rust op grond van het huwelijksrecht in relatie tot het erfrecht.

Vonnis

Een vonnis is de uitspraak van de rechter. Wanneer er een civiel geschil is tussen twee partijen waar zij niet uitkomen, dan wordt dit voorgelegd aan de rechter. Het vonnis komt aan het einde van een gerechtelijke procedure. Een vonnis wordt normaliter twee weken na de zitting uitgesproken door de rechter.  

De rechtbank benoemt een aantal punten in het vonnis:

De feiten en omstandigheden van de rechtszaak

 • Het wettelijke kader
 • De overwegingen
 • De uitspraak

Daarnaast staan eronder aan het vonnis de rechtsmiddelen die de partijen kunnen aanwenden om de uitspraak aan te vechten.

Verschillende soorten vonnissen
Er zijn verschillende soorten vonnissen en deze kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden.  Zo kun je een vonnis indelen naar het punt in het gerechtelijke proces:

 • Tussenvonnis: een vonnis, waarna het geding nog doorloopt
 • Deelvonnis: als in een tussenvonnis een gedeeltelijke eindbeslissing wordt gegeven
 • Eindvonnis: een vonnis waarna het geding is afgelopen

Daarnaast zijn vonnissen ook op te splitsen aan de hand van het type beslissing dat wordt genomen:

Toewijzend vonnis

 • Constitutief vonnis
 • Declaratoir vonnis
 • Condemnatoir vonnis

Afwijzend vonnis

 • Niet ontvankelijk verklaring
 • Declaratoir vonnis
 • Daarnaast kan een vonnis ingedeeld worden op basis van de vraag of de gedaagde in het geding is verschenen/het eventuele griffiegeld heeft voldaan.
 • Vonnis op tegenspraak: dit is een vonnis waarbij de gedaagde zich heeft verdedigd
 • Verstekvonnis: dit is een vonnis dat toegewezen is door de rechtbank terwijl de verdachte niet aanwezig was op de zitting.
Voogdij

Voogdij is de zorg die je voor een minderjarige en voor zijn geld en goederen krijgt als beide ouders zijn overleden of uit de ouderlijke macht zijn ontzet.  

Voorkeursrecht  

Recht van eerste koop onder bepaalde voorwaarden.

Vooraftrek van belasting  

Je kunt bij de inspecteur van belasting een beschikking aanvragen, die bepaalt dat je werkgever bij de inhouding van loonbelasting alvast rekening houdt met je aftrek van de hypotheekrente.  

Voorwaarden, huwelijkse 

Overeenkomst tussen gehuwden die de onderlinge verdeling van het vermogen regelt. Zonder huwelijkse voorwaarden ben je gehuwd in gemeenschap van goederen.  

Vormerkung

De koper van een registergoed kan de koopovereenkomst inschrijven in de openbare registers. De koper wordt vanaf dat moment beschermd tegen een aantal belemmeringen die de levering van het registergoed zouden kunnen frustreren. Onder andere wordt de koper beschermd tegen beslagen die na de inschrijving op het registergoed worden gelegd. 

Vrij op naam (v.o.n.)

De wettelijk kosten die je maakt bij aankoop van een nieuwbouwwoning.  

Vrije vestiging 

Om dit huis te bewonen heb je geen huisvestingsvergunning nodig.  

Vrije vloeroppervlakte 

Alle vloeroppervlak met een vrije hoogte van minstens 210 cm erboven.  

Vrij te aanvaarden  

Je koopt het huis zonder dat het bewoond is. Je kunt er dus zelf gaan wonen.

W

Waarborgsom

Wat is een waarborgsom?
Een waarborgsom is een bedrag dat een huurder aan een verhuurder dient te betalen bij aanvang van de huurovereenkomst, welke als waarborg dient voor een deugdelijke nakoming van de huurovereenkomst. Een waarborgsom kan echter ook door makelaars, hypotheekverstrekkers, banken en energieleveranciers worden gevraagd tijdens het afnemen van een dienst.

Waarborgsom bij huur
De waarborgsom komt het meest voor bij het huren van een huis. De hoogte van de waarborgsom kan door de verhuurder zelf worden bepaald en is niet aan een maximum verbonden. Rechters hanteren echter een waarborgsom van maximaal drie maanden kale huur als een redelijke hoogte. De meest gangbare waarborgsom voor een huurwoning bedraagt één maand. Voor een bedrijfsruimte is dit een bedrag gelijk aan driemaal de kale huur. Bij het einde van de huurovereenkomst krijgt de huurder de waarborgsom terug, tenzij deze wordt verrekend met de schade aan het gehuurde.

Waarborgsom bij koop
Als je een huis koopt, teken je eerst een voorlopig koopcontract. Dit contract is bindend, maar betekent niet dat de koper de financiering al rond heeft. Tijdens deze fase kan de verkoper dan ook een waarborgsom eisen. De waarborgsom van een koophuis bedraagt over het algemeen 10% van de koopsom. De koper dient dit bedrag binnen twee weken na het ondertekenen van de koopakte aan de notaris te betalen. Op het moment dat de eigendomsoverdracht definitief is, wordt het bedrag weer teruggestort.

Bankgarantie
Naast het betalen van een waarborgsom is een bankgarantie ook een mogelijkheid om zekerheid te verstrekken. Bij een bankgarantie belooft de geldverstrekker de waarborgsom over te maken indien de koop niet doorgaat. Is dit laatste het geval, dan wordt de gedane betaling door de geldverstrekker omgezet in een lening.  

Waarde, executie 

De waarde van het huis bij gedwongen verkoop.  

Waardegrondslag  

De waarde van je huis is de grondslag voor de onroerendezaakbelasting van de gemeente.  

Waarde, herbouw  

Het bedrag dat nodig is om je huis weer op te bouwen als het door bijvoorbeeld brand is verwoest.  

Waardepeildatum  

De datum waarop je huis voor het laatst is getaxeerd door de gemeente in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken.

Welstandscommissie  

Een college dat bouwplannen beoordeelt en advies uitbrengt aan de gemeente. Die beslist over de bouwvergunning.

Wettelijke verdeling

Voor de situatie dat een erflater een echtgenoot en kinderen achterlaat, geldt de wettelijke verdeling die in de wet is opgenomen: de langstlevende echtgenoot krijgt de hele nalatenschap toegedeeld onder de verplichting om de schulden van de nalatenschap voor zijn rekening te nemen. De langstlevende krijgt hierdoor de volledige beschikking over de nalatenschap. Door deze verdeling van de nalatenschap krijgt de langstlevende teveel. Deze echtgenoot krijgt immers alles, terwijl hij slechts recht heeft op zijn toekomende erfdeel, waarvan - zoals wij zagen -  de omvang afhankelijk is van het aantal kinderen.  

De langstlevende wordt dus overbedeeld. Hierdoor ontstaat een schuld van de langstlevende aan de kinderen. De langstlevende krijgt een overbedelingsschuld. Op hun beurt krijgen de kinderen een niet-opeisbare (al dan niet rentedragende) vordering op de langstlevende ouder tot het bedrag van hun erfdeel. Deze vordering van de kinderen is pas opeisbaar bij het overlijden, hertrouwen of het faillissement van de langstlevende echtgenoot. Tot die tijd kunnen de kinderen dus niet beschikken over hun erfdeel. Als ouder hoef je dan dus niet te vrezen dat je het huis uit zou moeten omdat kinderen hun erfdeel zouden opeisen bij overlijden van je echtgenoot. De langstlevende kan in het huis blijven wonen en geld van de rekening aanwenden voor dagelijks levensonderhoud

Verschil oud en nieuw erfrecht
De wettelijke verdeling geldt sinds de invoering van het nieuwe erfrecht op 1 januari 2003. Deze regeling zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner financieel beter verzorgd achterblijft. Daarnaast beperkt het huidige erfrecht de rechten van kinderen. In het oude erfrecht hadden de kinderen direct na het overlijden recht op hun erfdeel. Als een kind het erfdeel direct opeiste, kon de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner in de financiële problemen komen.

Werkgeversverklaring  

Verklaring van een werkgever ten behoeve van een van zijn werknemers, nodig voor inschrijving bij de verzekering.  

Werkelijke rente  

De reële renteopbrengst voor de bank. Dat is meestal meer dan het opgegeven rentepercentage, omdat hierbij ook rekening wordt gehouden met de afsluitprovisie en het moment van rentebetaling.  

Wet Voorkeursrecht Gemeenten  

Wet die soms aan de verkoper de verplichting oplegt een registergoed bij voorrang te koop aan te bieden aan de gemeente.  

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) 

De Wet WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken en regelt de waardebepaling van woningen en andere onroerende zaken in Nederland. Uitgangspunt voor het vaststellen van de WOZ-waarde van een huis is de geschatte marktwaarde op de peildatum: 1 januari van het vorige jaar. Hiervoor kijken gemeenten naar verkoopcijfers en naar kenmerken van een woning, zoals de ligging, inhoud en oppervlakte. De WOZ-waarde is telkens een jaar geldig. WOZ-waarden zijn openbaar, zodat iedere huiseigenaar de waarde van zijn huis makkelijk kan vergelijken met de waarde van andere woningen.

Omdat de hoogte van de WOZ-waarde op een aantal zaken invloed heeft, is het belangrijk dat de waarde klopt. Gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst gebruiken de WOZ-waarde als basis voor het heffen van verschillende belastingen. Gemeenten voor de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en soms rioolheffing. De Belastingdienst voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting (via het eigenwoningforfait), schenkbelasting en erfbelasting voor woningen. Bij een hogere WOZ-waarde betaal je vaak meer belasting. Bij de koop of verkoop van een huis kan de WOZ-waarde een rol spelen bij de onderhandelingen. Een verkoper heeft bijvoorbeeld belang bij een hoge WOZ-waarde. Een hogere WOZ-waarde kan betekenen dat je hypotheekrente omlaag kan, als het risico voor de geldverstrekker afneemt. Je kunt de WOZ-waarde zelf controleren en opvragen. De gegevens zijn openbaar.  

Wilsrecht

Kinderen hebben in het erfrecht zogenaamde wilsrechten. Dat is het recht om in bepaalde situaties de eigendom van goederen uit de nalatenschap op te eisen. Bij testament kun je alle of bepaalde wilsrechten uitsluiten.

Woningborg certificaat  

Meer dan 1 miljoen woningen zijn gebouwd met het Woningborg-certificaat. En dat is niet zomaar, want de certificaten van Woningborg brengen zekerheid. Belangrijke risico’s bij het bouwen of verbouwen van een nieuwbouwwoning of transformatieproject zijn met een Woningborg-certificaat afgedekt.

Bovendien is het certificaat vaak nodig voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening en verplicht als je voor je woning een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluit.

Het certificaat biedt 2 vormen van bescherming.

 1. Het biedt je tijdens de bouw bescherming tegen de gevolgen van een faillissement van je contractspartij.
 2. Het biedt je een vangnet voor als je contractspartij bouwtechnische onvolkomenheden na 3 maanden na oplevering niet kan (vanwege faillissement) of niet wil herstellen. Bij dat laatste (niet willen herstellen) heb je ook een vonnis van de Raad van Arbitrage nodig en moet de in dat vonnis gegeven hersteltermijn zijn verstreken.
Woonhuisverzekering 

Ander woord voor opstalverzekering.  

Woonlasten, netto  

De werkelijke kosten die je betaalt voor je huis nadat alle bijtellingen, aftrekposten en overige kosten zijn verrekend.

Z

Zaaksvervanging  

Het in de plaats stellen van een zaak voor een andere zaak.

Zakelijke belastingen

Onroerendezaakbelasting en waterschapslasten, eventueel riool- en precariorechten die op een woning kunnen rusten

Zekerheidstelling

Het stellen van een onderpand tot nakoming van een verplichting.

Zekerheidsrechten

Pand en Hypotheek.

Zuivere aanvaarding

Onvoorwaardelijke aanvaarding van een erfdeel; men treedt zonder meer in de rechten en de plichten van de erflater, waardoor ook aansprakelijkheid met het privé-vermogen voor boedeloverstijgende schulden ontstaat.

Zware vereffening

De wettelijke vereffening zoals die moet worden uitgevoerd door een door de rechtbank benoemde vereffenaar (zulks in tegenstelling tot de lichte vereffening, in beginsel uitgevoerd door de gezamenlijke erfgenamen)