×

13-02-2023

GCV steunt voorstel personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid

GCV steunt voorstel personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid


De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) juicht een systeem waarbij personenvennootschappen rechtspersoonlijkheid kunnen hebben van harte toe. Dit schrijft de commissie in haar advies over 3 ontwerpwetsvoorstellen voor modernisering van de personenvennootschappen.

De geconsulteerde ontwerpvoorstellen vormen het nieuwe moderne wettelijk kader voor personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap). Het betreft de civielrechtelijke regeling, fiscale maatregelen en enkele invoeringsbepalingen (ook overgangsrecht). In haar advies gaat de commissie in op de civielrechtelijke regeling en de invoeringsbepalingen. Wat betreft de fiscale maatregelen laat de GCV, afgezien van een enkele opmerking, een inhoudelijke reactie over aan belastingdeskundigen.

Objectief
De commissie ziet in de regeling met stille personenvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en openbare personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid een verbetering ten opzichte van het systeem zoals eerder werd voorgesteld. Of sprake is van de ene of de andere soort wordt vastgesteld aan de hand van feitelijk handelen. Gelet op de verstrekkende gevolgen van het worden van een openbare personenvennootschap, adviseert de GCV een duidelijker, meer objectief systeem in te voeren. Daarbij kan worden gedacht aan een regeling op grond waarvan het onderscheid tussen stil en openbaar aansluit bij de registratie in het Handelsregister. Een niet in het Handelsregister geregistreerde personenvennootschap is stil en een wel geregistreerde personenvennootschap is openbaar en heeft rechtspersoonlijkheid.           

Fusie, splitsing en omzetting
De GCV begrijpt dat er met het oog op vlotte invoering van de wetgeving voor is gekozen fusie en splitsing van openbare personenvennootschappen later in te vullen. Daarnaast juicht de GCV het toe dat er wel een regeling is opgenomen die de omzetting van en de omzetting in een openbare personenvennootschap mogelijk maakt. De (praktische) uitwerking hiervan behoeft op detailniveau nog wel aandacht.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie