×

28-02-2021

MAES notarissen helpt Amsterdamse erfpachters met hun overstap. Snel, extra voordelig en goed.

MAES notarissen helpt Amsterdamse erfpachters met hun overstap. Snel, extra voordelig en goed.


MAES notarissen helpt Amsterdamse erfpachters met hun overstap. Snel, extra voordelig en goed.
 
De gemeente Amsterdam, hierna: de "gemeente", geeft Amsterdamse erfpachters 25% korting op de afkoopsom én op de nieuwe canon in het eeuwigdurende stelsel. Deze overstappremie krijgt u als u nu nog snel overstapt naar eeuwigdurende erfpacht. Wij kunnen erfpachters - zowel particuliere erfpachters, vereniging van eigenaars als beleggers - snel, voordelig en goed bij de overstap begeleiden. Daardoor wordt het allemaal nog aantrekkelijker. 

Hoe werkt het?

Eigendom en beperkte rechten

Eigendom is het meest omvattende recht dat je op een zaak kan hebben. Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Een recht van erfpacht is een beperkt recht. Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meeromvattend recht dat met het beperkte recht is bewaard. We kennen een gesloten stelsel. Dat betekent dat alle mogelijke beperkte rechten in de wet zijn opgenomen. Beperkte rechten zijn onder te verdelen in gebruiksrechten en zekerheidsrechten. Gebruiksrechten zijn naast erfpacht ook vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, opstalrecht en het appartementsrecht. Zekerheidsrechten zijn pand en hypotheek.


Welke beperkte rechten zijn er?

Erfdienstbaarheden, erfpacht, opstalrecht, het appartementsrecht en het recht van hypotheek zijn beperkte rechten. Het zijn zijn ook registergoederen. Registergoederen zijn goederen voor welke overdracht of vestiging inschrijving in daartoe bestemde registers noodzakelijk is. Dergelijke registers zijn registers die worden gehouden door het kadaster. De inschrijving geschiedt door een afschrift van een akte in te schrijven in de daartoe bestemde openbare registers. Die akte moet een notariële akte zijn. Dat betekent dat je voor de vestiging, overdracht of overstap van een recht van erfpacht altijd even langs de notaris moet.


Erfpacht

Erfpacht is een zakelijk recht om grond die van een ander is te mogen gebruiken. De gemeente is eigenaar van de grond waarop ten behoeve van u een recht van erfpacht is gevestigd. In de toepasselijke bijzondere en algemene erfpachtvoorwaarden is bepaald wat de voorwaarden zijn en wat voor vergoeding (de canon) de erfpachter aan de eigenaar, de gemeente, voor het gebruik is verschuldigd.

Het doel van erfpacht was oorspronkelijk grondspeculatie tegen te gaan. Het fenomeen komt uit de koker van Treub, destijds wethouder in Amsterdam. Opbrengsten van erfpacht kwamen ten goede aan de gemeenschap, zodat daarmee gemeenschappelijke voorzieningen gefinancierd konden worden en niet alleen vermogende Amsterdammers konden profiteren van de grondwaarde(stijging). 

Het erfpachtsysteem maakt voor kopers het kopen van huis beter betaalbaar. Je hoeft immers niet de grond te kopen. Je betaalt slechts een periodieke vergoeding voor het gebruik.


Erfpachtvormen (voortdurend en eeuwigdurend)

Er zijn verschillende erfpachtvormen. Zo kan grond in voortdurende erfpacht zijn uitgegeven. Er zijn erfpachtcontracten met een einddatum waarop de waarde van de grond en dus ook de hoogte van de canon aangepast kunnen worden. Maar grond kan ook in eeuwigdurende erfpacht zijn uitgegeven. De waarde van de grond waarover canon is verschuldigd staat dan voor altijd vast en kan niet meer aangepast worden. Dat geeft rust en zekerheid. De gemeente stelt u nu in staat om over te stappen van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht, waarbij de Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht 2016 Amsterdam (AB 2016) van toepassing worden verklaard.


Financieren

Erfpachtcanon is aftrekbaar van de belasting, net als de hypotheekrente. Ook de rente voor het afkopen van erfpacht is fiscaal aftrekbaar en u kunt het afkopen van uw erfpachtcanon in uw hypotheek meefinancieren of - doorgaans bij bedragen onder de € 25.000 - als krediet. De rente die u betaalt voor het krediet of de hypotheeklening om het erfpachtcanon af te kopen is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Het afkopen van de eeuwigdurende erfpacht kunt u financieren via een hypothecaire geldlening. De rentelasten zijn aftrekbaar mits er contractueel een aflossing (lineair of annuïtair) is vastgelegd. Mogelijk valt het te financieren afkoopbedrag nog binnen uw hypothecaire inschrijving. U heeft dan als voordeel dat u geen notariskosten voor een nieuwe hypotheekakte hoeft te maken.


Erfpacht afkopen in Amsterdam

De gemeenteraad van Amsterdam stemde op 28 juni 2017 in met de Overstapregeling voor eeuwigdurende erfpacht. Erfpachters met een woning kunnen nu vrijwillig overstappen.

De Overstapregeling geldt voor alle erfpachters met een woning. Zij kunnen ervoor kiezen om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Deze overstapregeling geldt niet voor eigenaren van commercieel en maatschappelijk vastgoed.

U kunt via het Overstapportaal van de gemeente een aanbieding aanvragen. De gemeente biedt gunstige voorwaarden aan voor erfpachters die nu overstappen. Ze neemt voor hen de WOZ-waarde van 2014 of 2015 als vertrekpunt. Dat kan flink schelen, als u verwacht dat de WOZ-waarde in Amsterdam de komende jaren flink blijft stijgen. Alle overstappers krijgen daarnaast, los van het moment, 25% overstapkorting op het eindbedrag, bovenop een korting op de grondwaarde van 10%. Ook dat scheelt flink, vooropgesteld dat de waardebepaling van de grond realistisch is.

Wie zijn erfpacht ineens wil afkopen, kan van de gemeente een prijsopgaaf krijgen. Wie in termijnen de erfpacht wil afkopen, kan in ieder geval de waarde van de grond laten vastleggen. Hij zal zijn lopende contract moeten uitdienen, maar weet wel waar hij daarna aan toe is. Wie helemaal niet wil overstappen, blijft in het huidige systeem, mét vooruitzicht op een (fors) hogere erfpachtcanon door een sterk gestegen WOZ-waarde.


Door de gemeente voorgeschreven model akten

De gemeente schrijft notarissen voor de overstap van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht het gebruik voor van vastgestelde modelakten akten voor en maakt daarbij onderscheid tussen:


Model 1 (wijziging erfpachtrecht):

Dit model wordt gebruikt voor grondgebonden woningen. Hierbij kan gedacht worden aan een perceel grond dat in erfpacht is uitgegeven, of een gebouw dat gesplitst is in appartementsrechten waarbij ieder (privé gedeelte van het) appartementsrecht in erfpacht is uitgegeven.


Model 2 (obligatoire overeenkomst):

Dit model wordt gebruikt voor appartementsrechten waarbij de gemeenschap het erfpachtrecht betreft is het mogelijk om per appartementsrecht 'over te stappen' door middel van een obligatoire overeenkomst. Hierbij wordt een kwalitatieve verplichting, kettingbeding en boetebeding overeengekomen om de overstap ook zeker te stellen voor opvolgende verkrijgers van het appartementsrecht en de akte inschrijfbaar te maken in de openbare registers. Tevens verleent de erfpachter in de akte een volmacht aan de vereniging van eigenaars voor het passeren van een notariële akte van wijziging erfpachtrecht op het moment dat alle appartementsgerechtigden in de vereniging zijn overgestapt.

Fatale termijn

De overstapakte, waarbij de erfpachter overstapt van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht en waarbij de Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht 2016 Amsterdam (AB 2016) van toepassing worden verklaard, dient uiterlijk binnen zes maanden na de datum van het besluit van de gemeente te zijn gepasseerd. Deze uiterste datum is in de opdrachtbrief die wij ontvingen vermeld en wordt door ons bewaakt.


Wij begeleiden u bij de overstap en nemen uw zorg uit handen

Veel Amsterdamse erfpachters benaderen ons met het verzoek om ze te begeleiden bij de overstap. Dat doen ze omdat ze van andere erfpachters horen dat wij dat snel, extra voordelig en goed verzorgen. Wij nemen dan ook graag bij de erfpachters hun zorg uit handen.  


Wie zijn wij?

Wij zijn MAES notarissen. Een onafhankelijk full service notariskantoor voor particulieren, ondernemingen en (semi)overheden uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Gespecialiseerd in familierecht, ondernemingsrecht en vastgoed. Wij begeleiden onze klanten bij de momenten die er werkelijk toe doen in het leven. Zakelijk en privé. Wij bieden rust, betrouwbaarheid en zekerheid. Leveren maatwerk én met ons discount label Basisnotarissen Rijnmond zeer voordelige confectie. Onberispelijk, toegewijd en integer.

Wij maken geen deel uit van de Ring van notarissen Amsterdam, maar zijn wel door de gemeente - na een selectie op expertise, kwaliteit, capaciteit en ervaring - in goed overleg met de voorzitter van de Ring Amsterdam toegelaten tot het portaal om voor Amsterdamse erfpachters de overstap te verzorgen. In voorkomende gevallen werken we indien dienstig samen met door ons geselecteerde Amsterdamse notarissen.   


Waar zitten wij?

Wij houden kantoor in een goed geoutilleerd monumentaal pand aan de oude haven van Vlaardingen, Oosthavenkade 39. Met pittoresk uitzicht op de plezierjachten en zeilschepen. U mag hier altijd binnen lopen en bent van harte welkom. Maar wij zijn niet aan ons kantoor gekluisterd. Wij zijn mobiel. En flexibel. We go where the business is. Wij kunnen je zo gewenst op afspraak ook ontvangen in de business centers van het NoMA House aan de Amsterdamse zuidas of van het World Trade Center Rotterdam of het World Trade Center Den Haag. We beschikken daar over hoogwaardige accommodatie en kunnen je het gebruik van de faciliteiten van die business centers aanbieden. 

Overleg

Als u ons via het Overstapportaal van de gemeente hebt gevonden en graag wilt dat wij u ondersteunen, maak dan uw keuze voor ons via het portaal kenbaar. 

Wenst u van ons een offerte klik dan hier, klik vervolgens op Onroerend goed en kies: V | |Overstap | Erfpacht | Amsterdam | Model 1 (grond gebonden woning) of Model 2 (appartementsrecht) of mail ons op service@maesnotarissen.nl en vermeld uw, naam, adres, of het een grondgebonden woning betreft of een appartementsrecht, vermeld dat het gaat om Overstap Erfpacht Amsterdam en vermeld uw telefoonnummer. Ons gewoon bellen kan natuurlijk ook en mag altijd. Wij zitten voor u klaar op +31 (0)10 44 53 777.

Wij hopen u snel te mogen begroeten!