×

11-03-2021

Aanzet voor wettelijke regeling maatschappelijke bv

Aanzet voor wettelijke regeling maatschappelijke bv


De consultatie over een wettelijke regeling voor de bv met een maatschappelijk doel (BVm) is dinsdag gestart. Volgens de aanzet voor een wetsvoorstel is notariële tussenkomst nodig om een BVm te kunnen worden. Doel van de regeling is erkenning en betere herkenning van maatschappelijke ondernemingen.

Een BVm is volgens het voorstel een bv die beschikt over bepaalde kenmerken die met de BVm-wet worden gewaarborgd. Een BVm moet het maatschappelijk doel voorop stellen bij het bestemmen van de winst en het doen van uitkeringen. Voorwaarde hierbij is dat dit de instandhouding en de langetermijnbelangen van de aan de bv behorende onderneming niet in gevaar brengt.

Maatschappelijk doel
Een BVm is verplicht met haar werkzaamheden een in de statuten omschreven doel van maatschappelijk belang na te streven of te bevorderen. Wat als maatschappelijk belang wordt beschouwd, wordt bepaald in de BVm-wet. Het betreft onder meer welzijn, gezondheidzorg en volkshuisvesting. Verder moeten de statuten van een BVm bepalen dat het liquidatiesaldo in geval van ontbinding wordt bestemd voor een andere BVm of een andere rechtspersoon die een ideëel of sociaal doel nastreeft.

(H)erkenning
Door de beoogde wettelijke regeling krijgen maatschappelijke ondernemingen de mogelijkheid te kiezen voor de BVm-status om betere (h)erkenning in het maatschappelijk verkeer te verkrijgen. In het Handelsregister wordt vermeld of een bv een BVm is. Verder mag een aan een bv toebehorende maatschappelijke onderneming de toevoeging 'BVm' of 'B.V.m' in haar handelsnaam voeren als aan de eisen van de regeling wordt voldaan. Dit maakt de maatschappelijke onderneming beter zichtbaar voor opdrachtgevers, financiers, afnemers en andere betrokkenen of belanghebbenden.

Geen nieuwe rechtsvorm
Met de BVm wordt geen nieuwe, aparte vennootschap als rechtspersoon geïntroduceerd of een variant daarop. De BVm blijft, zoals het kabinet eerder al schetste, een rechtspersoon die een bv als rechtsvorm heeft. De bv met een maatschappelijk doel moet onverminderd aan alle voorschriften in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor het zijn van en handelen als bv blijven voldoen. Volgens het voorstel is een bv een BVm als:

de bestuurders van de bv ten overstaan van een notaris de wil hebben geuit dat de BVm-wet op de bv onvoorwaardelijk van toepassing is; de statuten van de bv op het tijdstip van die wilsuiting van de bestuurders in overeenstemming zijn met de eisen van de BVm-wet; en een notaris in een notariële akte heeft verklaard dat is voldaan aan de onderdelen a en b.

Een authentiek afschrift van deze notariële akte moet worden neergelegd bij de Kamer van Koophandel. Verder moet de toepasselijkheid van de BVm-wet op een bv worden opgegeven aan de Kamer van Koophandel voor inschrijving in het Handelsregister.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie