×

Maatschappelijke rol en taak

Maatschappelijke rol en taak

Ministerieplicht


Notarissen hebben een ‘ministerieplicht’. Dit houdt in dat een notaris niet alleen bevoegd, maar ook verplicht is om hem opgedragen wettelijke werkzaamheden te verrichten. Slechts bij bijzondere, in de wet bepaalde, omstandigheden is dit anders. Hij moet zijn diensten weigeren als hij bij uitvoering van de opdracht zou handelen in strijd met het recht of de openbare orde of wanneer zijn medewerking wordt verlangd bij handelingen die kennelijk een ongeoorloofd doel of gevolg hebben. Hij zal dus kritisch en op zijn hoede moeten zijn en te allen tijde zijn verantwoordelijkheid moeten laten prevaleren boven economisch gewin. 

Maatschappelijke rol en taak

Belehrungspflicht


De notaris heeft een zogenaamde “Belehrungspflicht”. Dit houdt in dat de notaris partijen goed moet informeren over de gevolgen van de akte. Hij is daartoe gehouden om er zeker van te zijn dat de partijen de gevolgen van de door hen beoogde rechtshandeling overzien. Hij zal dus altijd ten minste de zakelijke inhoud van de akte met partijen bespreken en toelichten en zal partijen vooraf in woord of op schrift adequaat dienen te informeren. 

Maatschappelijke rol en taak

Vertrouwenspersoon


Als je (financiële) verplichtingen aangaat, kan je de gevolgen hiervan niet altijd volledig overzien. Denk aan een partner met wie je graag wil samenleven en die bij je in het appartement trekt. Of aan een ondernemer die het bedrijf van zijn ouders overneemt. Dan is het verstandig – soms zelfs verplicht – om de hulp van de notaris in te roepen. Zeker als je dingen in vertrouwen wilt bespreken. Kunnen we samen kijken naar het doel dat je beoogt. Wij staren ons daarbij niet blind op het juridische instrumentarium. Een akte is een middel, geen doel. Plaatsen het in het breder kader. Wij geven je in dat geval juridisch, notarieel, fiscaal, zo nodig bedrijfskundig maar bovenal praktisch en toepasbaar advies met het oogmerk om de risico’s voor jou te beheersen. En betrekken daarbij natuurlijk het menselijke aspect. 

Maatschappelijke rol en taak

Waarvan akte


Wij adviseren, redigeren en passeren notariële akten. Notariële akten zijn documenten waarin overeenkomsten en verklaringen juridisch worden vastgelegd. Een aantal overeenkomsten of verklaringen moet verplicht in een notariële akte worden opgenomen. Pas dan zijn ze geldig. Na ondertekening door de notaris staat de datum van de akte tegenover iedereen vast. En iedereen kan erop vertrouwen dat de akte is ondertekend door degenen die als ondertekenaars zijn vermeld. Iemand die een akte heeft laten passeren, krijgt een kopie van de akte (ook wel grosse of afschrift genoemd) om de in de akte vastgelegde afspraken altijd te kunnen bewijzen. De akte blijft eeuwig bewaard. Als de notaris defungeert, bijvoorbeeld omdat hij met pensioen gaat, dan wordt zijn protocol (de originele akten, registers, repertoria en kaartsystemen) overgenomen door een andere notaris die hem opvolgt. Zo raakt er nooit iets kwijt. 

Maatschappelijke rol en taak

Openbaar ambtenaar én ondernemer


Het openbaar ambt van notaris houdt de bevoegdheid in om authentieke akten te passeren in de gevallen waarin de wet dit aan hem opdraagt of een partij dat van hem verlangt en andere in de wet aan hem opgedragen werkzaamheden te verrichten. Hoewel de notaris wordt benoemd bij koninklijk besluit, oefent hij het ambt uit voor eigen rekening en risico. Hij is dus zowel openbaar ambtenaar als ondernemer en moet dan ook steeds goed zien te laveren tussen de dynamiek van de vrije markt enerzijds en het wettelijk kader, waaronder de Notariswet en de beroeps- en gedragsregels, anderzijds. 

Maatschappelijke rol en taak

Juridisch specialist


Notaris is een ambt. Een beroep. Een functie. De notaris is een jurist. Hij heeft aan een Nederlandse universiteit notarieel recht gestudeerd en heeft daarna de Beroepsopleiding Notariaat met succes voltooid. Het woord notaris is afkomstig uit het Latijn en is afgeleid van het woord "notare", wat ''schrijven'' betekent. In de Romeinse tijd zaten publieke schrijvers op het marktplein akten op te tekenen voor, vaak ongeletterde, particulieren. De notaris is door de eeuwen heen geëvolueerd tot de juridisch geschoolde openbaar ambtenaar. Hij - en gelukkig steeds vaker ook een zij - is een juridisch adviseur. Specialist op (één van) de praktijkgebieden familierecht, ondernemingsrecht en vastgoed.

Maatschappelijke rol en taak

Ambtsgeheim


De notaris heeft een ambtsgeheim. Dat geldt voor alle vertrouwelijke informatie die de notaris in zijn beroepsuitoefening heeft ontvangen. Het ambtsgeheim strekt zich uit over de gehele dienstverlening van de notaris en de reikwijdte ervan en is niet afhankelijk van de vraag of in het kader van deze dienstverlening een notariële akte tot stand komt. De notaris mag deze vertrouwelijke informatie ook niet in een juridische procedure prijsgeven. Hij mag zich tegenover een rechter verschonen van het afleggen van een getuigenverklaring voor zover hij daarmee vertrouwelijke informatie zou moeten onthullen. Dat is zijn verschoningsrecht.

Maatschappelijke rol en taak

Verplichte notariële tussenkomst


De wet stelt de notariële akte vaak verplicht. Een aantal overeenkomsten en verklaringen wordt pas geldig als ze zijn opgenomen in een notariële akte. De belangrijkste zijn de volgende:

  • Het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden
  • Het maken of wijzigen van een testament 
  • Het overdragen van een onroerende zaak, zoals een woning 
  • Het vestigen van zakelijke rechten, zoals een hypotheek, op een onroerende zaak 
  • Het oprichten van een besloten vennootschap 
  • Het overdragen van aandelen in een besloten vennootschap 
  • Het oprichten van een stichting