×

Onze waarden

Wij laten ons in privé en bij onze beroepsbeoefening leiden door onze idealen en overtuigingen; onze kernwaarden. Deze drijfveren geven ons richting. Zij verklaren het waarom van ons handelen. Het naleven van onze kernwaarden maakt dat wij gepassioneerd ons werk voor onze klanten kunnen doen.   

Onze waarden

Vertrouwen


De notaris gedraagt zich in de uitoefening van zijn beroep en daarbuiten zodanig dat het vertrouwen in het notariaat en in zijn eigen beroepsuitoefening niet wordt geschaad. Dat is één van de kernelementen van het notariaat. Geldt als algemene richtlijn. Bij de beroepsuitoefening en in privé. Het notariaat kan als beroepsgroep alleen functioneren als de notaris eer en aanzien geniet. Zodat het publiek vertrouwen heeft in zijn handelen. Onze dienstverlening kenmerkt zich dan ook door onze waarden: onafhankelijkheid, onpartijdigheid, onberispelijk handelen, toewijding en integriteit.

Onze waarden

Onafhankelijk


Wij opereren onafhankelijk en transparant. Vormen geen onderdeel van een interdisciplinair samenwerkingsverband met advocaten, belastingadviseurs of anderszins. Geen cross-selling of gedwongen winkelnering binnen de eigen gelederen. Wij maken steeds onze eigen afwegingen. Zijn autonoom. Zelfstandig. Koesteren dat. Hebben geen targets of urennormen die wij moeten halen. Doen niet aan retour-provisies of kick backs. Tot ons netwerk behoren advocaten, accountants, belastingadviseurs, corporate finance adviseurs, vermogensbeheerders, family offices, assurantietussenpersonen, hypotheekadviseurs, makelaars, private bankers, trustkantoren, vastgoedbeheerders, vve-bestuurders  en buitenlandse notarissen. Wij kennen de beste horses for courses. Kunnen je in contact brengen met de best gekwalificeerde specialist voor de specifiek verlangde dienst.

Onze waarden

Onpartijdig


Wij zijn onpartijdig. Onpartijdigheid is een kernwaarde van de notaris. De eis van onpartijdigheid brengt met zich dat de notaris de belangen van alle partijen bij de akte moet meewegen, alle partijen gelijk moet behandelen en in dezelfde mate van informatie dient te voorzien. Onpartijdig handelen sluit uit dat de notaris zich identificeert met het belang van één van de partijen. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar evenwichtige oplossingen die conflicten in de toekomst zoveel mogelijk uitsluiten. Wij houden daarbij niet alleen rekening met de belangen van de klant, maar - uit hoofde van onze functie - ook met die van andere betrokkenen en met de mogelijkheden die de wet biedt. Het kan daarom gebeuren dat wij maar gedeeltelijk aan de wensen van een klant tegemoet kunnen komen. Toch is er ook dan sprake van een juiste belangenbehartiging. Je bent gediend met een oplossing die problemen voorkomt. Dat de notaris in de uitoefening van zijn ambt onpartijdig is, staat er niet aan in de weg dat hij voor een opdrachtgever als partijadviseur optreedt. Wij zullen in dat geval direct aan de wederpartij meedelen dat wij optreden als partijnotaris, zodat de wederpartij zich ook kan laten bijstaan door een eigen partijnotaris of advocaat.

Onze waarden

Onberispelijk


Wij beogen onze klanten onberispelijk diensten te verlenen. Wij hechten grote waarde aan professionaliteit en kwaliteit. Elke klant heeft onze persoonlijke aandacht. Wij luisteren naar alles wat hij te vertellen heeft. Zijn dromen, zijn wensen, zijn zorgen. Horen wat hij zegt en vaak ook wat hij niet zegt. Wij stellen vragen. Identificeren de issues. Zien de kansen en herkennen de bedreigingen. Dragen antwoorden en oplossingen aan. Implementeren die. Zonder verwarrend en moeilijk taalgebruik. Niet vanuit een ivoren toren. Maar gewoon. Helder. Goed. Voor elkaar en met elkaar. 

Onze waarden

Toegewijd


Onze ambitie is om zorgzaam en dienstbaar te zijn voor onze klanten. Niet uit de hoogte of afstandelijk, maar laagdrempelig en toegankelijk. Zitten natuurlijk soms wel strak in het pak. Maar lopen op andere dagen casual in jeans op sneakers rond. Willen dat iedereen zich bij ons op zijn gemak kan voelen. En willen net dat stapje extra zetten: door ons sociaal en maatschappelijk betrokken te tonen, door kennis te delen en door attent te zijn. Goed voor elkaar!

Onze waarden

Integer


Wij laten ons leiden door wet- en regelgeving, een interne gedrags- en integriteitscode en ons moreel kompas. Niet door persoonlijk economisch gewin. Wij nemen voortdurend vertrouwelijkheid in acht en betrachten de grootst mogelijk mate van geheimhouding.