×

Topics

Wij onderscheiden vier topics waarvan wij menen dat die erg ingrijpend zijn in de manier waarop wij leven en werken en waar wij dan ook op anticiperen. Die topics zijn:

Topics

Digitale transformatie en legal tech


Kansen
Technologie verandert ons leven en biedt veel nieuwe kansen. Wij zien wat de impact is van technologie en de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen op mens, bedrijf en de samenleving. Wij omarmen die veranderingen. Nou ja. Niet alle veranderingen: proberen de schermtijd van onze kinderen beheersbaar te maken. Maar als onderneming willen wij de nieuwe kansen van mobiel, social en big data maximaal benutten. Omdat wij denken dat wij daarmee onze klanten nog beter, efficiënter en kostenbewust kunnen bedienen.

Verlangen klant
Advocaten en notarissen zijn bij hun dienstverlening historisch gewend om de diensten te leveren op de wijze zoals ze dat steeds hebben gedaan. Zij neigen vooral te denken vanuit zichzelf en veel minder vanuit (de behoefte van) de klant. De klant heeft behoefte aan de kennis van haar juridisch adviseur, niet gefragmenteerd aangeleverd zoals de adviseur dat voor hem heeft bedacht, maar op de best gestructureerde wijze. Dat hoeft niet via per se via een één-op-één interactie, maar dat kan ook van één-op-veel, bijvoorbeeld met blogs of via social media. Daarbij zijn juridisch adviseurs veelal reactief ingesteld. De klant verlangt bij voorkeur niet  een oplossing van een probleem, maar het voorkomen van een probleem (legal risk management). De klant eist meer en slimmer voor minder. Minder dure dienstverlening, betere kennis en betere service. En terecht. Wij eisen dat ook voor de diensten die wij verlenen. 

Aanpassing door juristen
Voor de juridische dienstverlener bekent dit de nodige aanpassing. Routinematig werk moet worden geoutsourcet. Levering van diensten zal meer plaatsvinden via internet. Het aantal directe één-op-één contacten zal afnemen. Bij MAES notarissen lopen wij voorop bij dergelijke ontwikkelingen en anticiperen we alert op wat komen gaat. 

Topics

Gezonde regio en energietransitie


Klimaatadaptatie draagt bij aan een comfortabele, leefbare en aantrekkelijke regio. Wij vinden het belangrijk dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een regio blijft met een aangenaam verblijfsklimaat waar klimaatverandering minimale invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van haar inwoners. De maatregelen die dit garanderen dragen direct bij aan een aantrekkelijke en leefbare omgeving. Klimaatadaptatie versterkt het imago van de regio. Klimaatadaptatie zorgt voor nieuwe economische impulsen in de regio en versterkt het internationale imago van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Nederland is op weg naar een duurzame toekomst en als belangrijk onderdeel daarvan naar een duurzaam energiesysteem. In dat veranderingsproces moeten telkens afwegingen worden gemaakt; afwegingen tussen technologische opties en de juridische vormgeving daaromheen. Keuzen van nu zijn sterk bepalend voor het systeem zoals het er halverwege deze eeuw uit zal zien. En dat terwijl er nog vele onzekerheden zijn. Het is daarom een zoektocht. 

Wij zien dat onze klanten gegeven de ontwikkelingen volop bewegen. Ontwikkelaars die een goede score voor het duurzaamheidskeurmerk BREEAM voor hun gebouwen als noodzakelijk zien omdat hun klanten het eisen. Tuinders die anders met water en energie omgaan. Havenbedrijven zetten in op een adaptatiestrategie voor vitale infrastructuur.   

Topics

Compliance, governance en claimcultuur


Iedere persoon en onderneming wordt geacht zich te gedragen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Dat heet compliance. Geen alcohol onder de 18. Niet roken op de werkvloer. Goed omgaan met de privacywetgeving. Het niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving kan leiden tot het opleggen van boetes door autoriteiten die toezicht moeten uitoefenen op naleving ervan. Denk de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Persoonsgegevens, De Nederlandse Bank, de Nederlandse Zorgautoriteit, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Waterschappen, Grondkamers en nog veel meer.  Als er al zoveel toezichthouders zijn, dan hoeft het geen betoog dat er zwaar toezicht wordt gehouden en stevig wordt gehandhaafd. Of we het nou leuk vinden of niet. Erger dan de boete waarmee wordt gehandhaafd, is het intrekken van een vergunning of de reputatie die beschadigt raakt of kan raken door het niet naleven van de geldende wet- en regelgeving.

Een goede governance,  -  goed bestuur, goed toezicht, goede gedragscodes - kan een voldoende compliance bevorderen. Daarmee verklein je de kans op een vordering die tegen je kan worden ingesteld, verlaag je de kans op een boete of andere nare sanctie en blijf je bij het publieke strafbankje vandaan waar iedereen je anders met het schaamrood op de kaken op kan zien zitten.

Wij helpen je met het legal risk management. Hoe voorkom je dat je een grote scheur oploopt. We doen dat niet sec vanuit een legal focus, maar vanuit een business focus. Wij willen samen met jou voorkomen dat je straks een juridisch en maatschappelijk probleem moet zien op te lossen. Willen dat voorblijven door er vroegtijdig met je over na te denken, je governance te organiseren en je compliance op orde te brengen en te houden. Zodat je door kan gaan met ondernemen en niet je schaarse tijd en goede geld moet besteden aan puin ruimen en crisis-management. Hebben eerder in publiciteitsgevoelige dossiers ondernemers en hun ondernemingen met succes onder de radar veilig de haven binnen weten te loodsen.

Topics

Vergrijzing, zorg en wonen


Let it flow. Let it blossom. Let it grow. Alles groeit en bloeit. Maar niets heeft het eeuwige leven. Van de luier naar de sluier. Daarna volwassen worden en dan met de jaren komt de wijsheid. Nederland vergrijst. Het aantal ouderen van 75 jaar en ouder groeit snel. In 2040 zijn er 2,6 miljoen 75-plussers. Dat is het dubbele van anno 2019. Die vergrijzing heeft op veel terreinen gevolgen. Grote gevolgen. Vooral voor de zorg en de woningmarkt.

De beroepsbevolking zal de generatie die ons land groot heeft gemaakt moeten zien te onderhouden. Financieel maar ook met zorg. Mantelzorg of ingekochte zorg. Er zal meer behoefte zijn aan zorg en toegesneden voorzieningen in de buurt. Woningen en wooncomplexen moeten ontwikkeld en aangepast worden aan de noden van deze groep ouderen. Te voorzien is dat tot 2030 het lastig zal blijken voor jongeren die zelfstandig willen wonen om een betaalbare woning te vinden. Veel ouderen blijven naar verwachting immers nog lang in hun huidige woning wonen. Er treedt verstopping op en de doorstroming wordt moeilijker. Wij willen om die reden nu al gaan meedenken. Met jongeren. Met de 75-plussers. En alles wat daar tussen zit. Hoe regel jij het voor nu? En voor later? Of denk je daar liever nog niet aan. Een goed persoonlijk financieel en zorgplan kan jou, je ouders of je kinderen rust en zekerheid brengen. En ondernemers kansen. Zo zien wij zorgvastgoed als vastgoedklasse een enorme vlucht nemen en signaleren dat bijvoorbeeld kinderspeeltuinen worden omgebouwd tot ouderenzorgtuinen, waar ouderen uit de buurt op all weather fitness apparatuur hun dagelijkse gymnastiekoefeningen kunnen doen en elkaar ontmoeten. Wat helpt tegen vereenzaming. 

Weet je dat een aantal gemeenten de zogenaamde blijversregeling kent. Met deze door de gemeente tegen zachte voorwaarden te verstrekken lening kan je je woning levensloopbestendig maken, waardoor je langer zelfstandig in je eigen huis kunt blijven wonen. Wil je suggesties voor een goed persoonlijk financieel en zorgplan. Voor jezelf, je ouders, je kinderen of je onderneming. Loop bij ons binnen en kom aan tafel. Ben je vanwege de vele meters die jij in je leven - die u in uw leven -  al hebt gemaakt, niet meer zo mobiel; wij komen graag naar je toe om te luisteren en mee te denken.