×

31-10-2020

Eerste vrouwelijke president Hoge Raad

Eerste vrouwelijke president Hoge Raad


Wat doet een notaris?
Notaris is een ambt. Een beroep. Een functie. De notaris is een jurist. Hij heeft aan een Nederlandse universiteit notarieel recht gestudeerd en heeft daarna de Beroepsopleiding Notariaat met succes voltooid. Het woord notaris is afkomstig uit het Latijn en is afgeleid van het woord "notare", wat ''schrijven'' betekent. In de Romeinse tijd zaten publieke schrijvers op het marktplein akten op te tekenen voor, vaak ongeletterde, particulieren. De notaris is door de eeuwen heen geëvolueerd tot de juridisch geschoolde openbaar ambtenaar. Hij - en gelukkig steeds vaker ook een zij - is een juridisch adviseur. Specialist op (één van) de praktijkgebieden familierecht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht. 

Het openbaar ambt van notaris houdt de bevoegdheid in om authentieke akten te passeren in de gevallen waarin de wet dit aan hem opdraagt of een partij dat van hem verlangt en andere in de wet aan hem opgedragen werkzaamheden te verrichten. Hoewel de notaris wordt benoemd bij koninklijk besluit, oefent hij het ambt uit voor eigen rekening en risico. Hij is dus zowel openbaar ambtenaar als ondernemer en moet dan ook steeds goed zien te laveren tussen de dynamiek van de vrije markt enerzijds en het wettelijk kader, waaronder de Notariswet en de beroeps- en gedragsregels, anderzijds. 

Notarissen adviseren, redigeren en passeren notariële akten. Notariële akten zijn documenten waarin overeenkomsten en verklaringen juridisch worden vastgelegd. Een aantal overeenkomsten of verklaringen moet verplicht in een notariële akte worden opgenomen. Pas dan zijn ze geldig. Na ondertekening door de notaris staat de datum van de akte tegenover iedereen vast. En iedereen kan erop vertrouwen dat de akte is ondertekend door degenen die als ondertekenaars zijn vermeld. De notaris laat zich bij zijn dienstverlening leiden door het recht.

Wat is het recht?
Het recht is het systeem van regels waarmee de maatschappij wordt geordend. Het recht ligt in grote lijnen vast en ontwikkelt mee met veranderingen in de samenleving. Dat mee ontwikkelen gaat niet vanzelf. Er zijn steeds weer nieuwe situaties en omstandigheden waarvoor het recht geen pasklare oplossingen biedt. Soms ontstaan er ook nieuwe inzichten, bijvoorbeeld over wat rechtvaardig is. Ergens moet dan richting worden geven, worden bedacht hoe we met zo'n nieuwe situatie moeten omgaan, moeten knopen worden doorgehakt. Dat is de taak van de Hoge Raad.

Wat is de Hoge Raad?
De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en fiscaal recht. De Hoge Raad is een cassatierechter en in cassatie kan uitsluitend worden geklaagd over de verkeerde toepassing van het recht door rechtbank en hof. De belangrijkste taak van de Hoge Raad is het bewaken van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling.

Samenstelling Hoge Raad
De Hoge Raad is gevestigd naast het Malieveld, aan het Korte Voorhout in Den Haag, de stad van vrede en recht in een door Kaan Architecten ontworpen gebouw, waar veiligheid, transparantie, kwaliteit en ingetogenheid zo mooi en knap in samen komen. 

De Hoge Raad bestaat uit meer dan dertig rechters en is verdeeld in vier kamers. De leden van de raad zijn werkzaam op één van de drie genoemde rechtsgebieden. De Hoge Raad heeft een president. De president is de primus inter pares binnen de Hoge Raad en is bovendien een boegbeeld van de rechtspraak in het algemeen.

Eerste vrouwelijke president van de Hoge Raad benoemd 
Koning Willem-Alexander heeft onlangs mevrouw prof. mr. drs. G. (Dineke) de Groot beëdigd tot president bij de Hoge Raad der Nederlanden. De benoeming gaat in op 1 november 2020. Dineke de Groot is de eerste vrouwelijke president van de Hoge Raad.

De Groot volgt mr. M.W.C. (Maarten) Feteris op die sinds 2014 president was. Hij heeft als president het instituut de 21ste eeuw binnengebracht. Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker heeft de vertrekkend president eerder deze week  benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

Diversiteit, inclusiviteit en gelijke kansen 
Bij MAES notarissen zijn wij ervan overtuigd dat  organisaties er beter van worden als er mensen met uiteenlopende achtergronden werkzaam zijn. Wijzelf werven, behouden en promoten actief een diverse groep van medewerkers binnen ons kantoor omdat wij geloven in kwaliteit, ongeacht ras, geslacht, nationaliteit, godsdienst of seksuele geaardheid. Wij streven daarmee een stimulerende werkomgeving na. Een werkomgeving die zich kenmerkt door diversiteit, inclusiviteit en gelijke kansen. Mede ook tegen die achtergrond zijn wij verheugd over de benoeming van Dineke de Groot. Zij zal een rolmodel blijken te zijn voor velen. De vijf rechtsgeleerde heren Van Bynkershoek, Huber, De Groot, Van Leeuwen en Voet wiens standbeelden voor het gebouw van de Hoge Raad staan en die postuum over het instituut lijken te waken, zouden dat zeker en vast van harte onderschrijven. 

 
#diversiteit #inclusiviteit #gelijkekansen #girlpower