×

24-04-2020

Waarom is het belangrijk om een testament te maken. Deel 2.

Waarom is het belangrijk om een testament te maken. Deel 2.


Eén van de belangrijkste redenen om een testament te maken is het zelf kunnen bepalen wie van u erft en wat zij van u krijgen. Maakt u geen testament, dan laat u deze kwestie helemaal aan de wetgever over. De zeven redenen die wij eerder noemden om een testament te maken zijn:

·         U bepaalt zelf wie uw vermogen krijgt (in plaats van dat de wet dit voor u bepaalt).

·         U kunt eventuele stiefkinderen mee laten erven.

·         Woont u ongehuwd samen; uw samenwoonpartner erft niets, tenzij u dit regelt!

·         In een testament kunt u desgewenst een kind onterven en bepalen dat de legitieme portie van het kind niet opeisbaar is, zolang uw echtgenoot/partner nog leeft.

·         Heeft u een gehandicapt kind? Regel de erfenis op maat via een testament.

·         Via een testament kunt u zelf bepalen wie welk deel van de erfenis krijgt (in plaats van ieder een gelijk deel).

·         In een testament kunt u met een legaat regelen dat u een vast geldbedrag of een specifiek erfstuk aan een bepaald persoon wilt nalaten. Een vorm van erfgenaamschap, maar dan van een specifiek object of bedrag. Denk bijvoorbeeld aan een legaat aan een kleinkind.

Maar er zijn nog meer redenen die voor u van belang kunnen zijn om een testament te maken. We behandelen er hierna zes kort voor u.

1.            Uitsluitingsclausule; regel dat de erfenis privévermogen van de ontvanger is

U kunt in een testament bepalen dat de erfenis van de ontvanger privé blijft. Dit wordt de uitsluitings- of privéclausule genoemd. Is de ontvanger van de erfenis bijvoorbeeld uw kind, dan voorkomt u door het maken van een uitsluitingsclausule dat het door uw kind geërfde vermogen bij een echtscheiding automatisch moet worden gedeeld met de ex-echtgenoot van uw kind.  Door deze clausule wordt voorkomen dat als de ontvanger is gehuwd in gemeenschap van goederen, het geërfde vermogen in de huwelijksgemeenschap valt.

2.            Voogd benoemen: wie krijgt het gezag over uw kinderen?

Een voogd krijgt het gezag over minderjarige kinderen na het overlijden van de ouders. Er zijn twee manieren om een voogd te benoemen: in een testament of via een aantekening in het gezagsregister. Hoewel de aantekening in het gezagsregister gratis is, heeft dit als nadeel dat u voor elk kind opnieuw een aantekening moet maken en u niet een opvolgend voogd kunt benoemen (voor het geval de beoogde voogd bijvoorbeeld zelf komt te overlijden). In een testament kunt u een voogd voor al uw minderjarige kinderen benoemen en kunt u ook in een opvolgend voogd voorzien.

3.            Bewind instellen: ontvanger kan niet volledig vrij over de erfenis beschikken

U kunt in een testament ook een bewind instellen. Dit gebeurt vaak voor jongvolwassenen. Op het moment dat bijvoorbeeld een kind nog 19 jaar is en een erfenis ontvangt, kan een bewindvoerder meekijken met de uitgaven die het kind uit de erfenis wil doen. Op deze manier kan worden voorkomen dat de erfenis door het kind onbezonnen wordt ‘uitgegeven’ aan feesten of dure spullen. In het testament kan dan worden bepaald dat het bewind geldt totdat het kind, bijvoorbeeld, de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt.
 
4.            Executeur benoemen: een vertrouwenspersoon die uw erfenis afwikkelt

In verband met de afwikkeling van de erfenis kunt u in een testament een vertrouwenspersoon benoemen: de executeur. Het benoemen van een executeur kan de afwikkeling van de nalatenschap behoorlijk vergemakkelijken. Het takenpakket van de executeur kan bovendien worden uitgebreid met extra bevoegdheden, zoals het zelfstandig verdelen van de nalatenschap. U benoemt de executeur dan tevens tot afwikkelingsbewindvoerder. Hierdoor kan een langdurige en kostbare afwikkeling van de nalatenschap worden voorkomen. Een executeur kunt u alleen in een testament benoemen.

5.            Erfbelasting besparen

Met een goed testament kan erfbelasting worden bespaard, doordat in het testament regelingen kunnen worden opgenomen waarmee de vrijstellingen voor de erfbelasting en de tariefschijven uit de Successiewet optimaal kunnen worden benut. Denk hierbij aan flexibele renteclausules, legaten aan (stief)kleinkinderen, zogenoemde opvul- en afvullegaten, tweetrapsmakingen en andere ingewikkelde clausules, waarover een notaris u kan adviseren.

6.            Andere redenen om een testament te maken: vlak na elkaar overlijden, bij opname in een zorginstelling, bij echtscheiding

In een testament kunt u ook rekening houden met de situatie dat u – bijvoorbeeld door een ongeval of ziekte – tegelijk of vlak na elkaar komt te overlijden. In testamenten wordt voor deze situaties vaak de zogenoemde ‘dertigdagen-clausule’ opgenomen. Deze regeling houdt in dat een persoon geen erfgenaam meer is, als diegene zelf binnen dertig dagen na de overledene ook komt te overlijden. 

In een testament kan ook een regeling worden opgenomen in verband met het ‘opeten van het gehele vermogen’, als de langstlevende ouder wordt opgenomen in een zorginstelling. Laat u hierover goed informeren door uw notaris.

Zit u in een echtscheidingsprocedure maar is de echtscheiding nog niet uitgesproken, dan bent u (formeel) nog elkaars echtgenoot en zult u op grond van het wettelijke erfrecht van elkaar erven. Om dit te voorkomen kan in een testament een clausule worden opgenomen waarin is bepaald dat u niet langer van elkaar kunt erven op het moment dat een verzoek tot echtscheiding is ingediend.

Kom langs of bel

Wij hebben u ten minste dertien redenen om een testament te maken gegeven. Een testament maakt u altijd bij de notaris. Laat u door ons adviseren over de mogelijkheden voor uw specifieke situatie en uw wensen. De eerste bespreking is kosteloos. Bel voor het maken van een afspraak voor een bespreking op kantoor of voor een videocall met +31 (0)10 44 53 777. Wij zien ernaar uit om u te mogen begroeten. 
Dit artikel is ontleend is aan ‘Met Recht Geregeld’ (www.metrechtgeregeld.nl), product van FBN Juristen.