×

Notariaat

Ondernemingsrecht

Notariaat

Ondernemingsrecht


Wij begeleiden ondernemers en ondernemingen vanuit juridisch perspectief bij de levenscyclus van het ondernemen. Vanaf start-up, naar groei, tot exit. Lokaal. Regionaal. Nationaal. Internationaal. Groot en klein. Van multinational tot MKB. Laten ons leiden door risicobeheersing en rendementsoptimalisatie.  Ondernemers willen immers ondernemen. Met focus. Gewoon vol gaan. Willen niet afgeleid worden door bijzaken. Als het maar goed, op tijd door adviseurs geregeld wordt en de governance en compliance steeds de toets der kritiek kan doorstaan. Zodat er geen waardevernietigend gedoe van komt.

Onderneming starten en aansprakelijkheid

Als je gaat ondernemen komt er een moment waarop jij je afvraagt in welke rechtsvorm jij dat het best kunt doen. Doe je dat als eenmanszaak, via een rechtspersoon of ga je met anderen een personenassociatie aan. Belangrijkste overwegingen zullen daarbij zijn: aansprakelijkheid, fiscale behandeling en uitstraling.

Drijf jij je onderneming in de vorm van een éénmanszaak, dan ben jij persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van je onderneming. Schuldeisers kunnen zich op je gehele privé vermogen verhalen. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan kan ook je echtgenoot zijn/haar aandeel in de gemeenschappelijke bezittingen verliezen, wanneer de éénmanszaak wordt aangesproken door schuldeisers. Je betaalt bij een éénmanszaak inkomstenbelasting over de behaalde winst.

Door gebruikmaking van een BV ben jij niet meer persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van je onderneming, maar is je BV dat. De BV is een rechtspersoon. Is zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. De BV kent één of meer aandeelhouders en wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Jij kan zelf directeur groot aandeelhouder zijn (DGA). De aandeelhouders en bestuurders zijn niet in privé aansprakelijk. Als de BV failliet gaat, is in principe jouw vermogen (je auto, je huis, je spaargeld) veilig. Dat is alleen anders als jij als bestuurder van een BV er echt een potje van hebt gemaakt. Dan kan je wel aansprakelijk worden gehouden. Er moet dan sprake zijn van onbehoorlijk bestuur of wanbeleid. Een voordeel van de BV is dat de onderneming kan worden verkocht door verkoop van de aandelen in de BV. Je hoeft dus niet alle activa en passiva afzonderlijk over te dragen. 

Een BV betaalt vennootschapsbelasting en eventueel dividendbelasting. De directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV betaalt daarnaast inkomstenbelasting over zijn fiscaal minimaal loon en over uitgekeerd dividend. Een BV heeft een iets lagere belastingdruk dan een éénmanszaak, maar hogere kosten, onder meer door jaarrekeningverplichtingen en accountantskosten. Vanaf een winst van ongeveer € 150.000 is het financieel interessant om de onderneming in de BV vorm te voeren.

Als je met anderen onderneemt kan je die samenwerking via een gemeenschappelijk BV vorm geven, waarbij de ondernemers ieder een pakket aandelen in de BV nemen. Ook is denkbaar dat je de samenwerking niet doet vanuit een rechtspersoon maar met een personenassociatie. Personenassociaties zijn de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv).  Dat zijn geen rechtspersonen. Het zijn geen zelfstandige dragers van rechten en verplichtingen. Het zijn overeenkomsten tussen twee of meer (rechts)personen die met elkaar samenwerken.

Een maatschap is een overeenkomst waarbij twee of meer (rechts)personen in het kader van de uitoefening van een beroep (bijvoorbeeld advocaat, accountant, tandarts, medisch specialist) een samenwerking aangaan met het oogmerk om het gezamenlijk behaalde voordeel met elkaar te delen. Zij brengen daartoe geld, goederen, arbeid en of goodwill in. Bij een maatschap is iedere maat voor een gelijk deel aansprakelijk voor de maatschapsschulden. Er is een maatschapsvermogen, primair bedoeld voor de zakelijke schuldeisers. 

Een vof is een overeenkomst waarbij twee of meer (rechts)personen in het kader van de uitoefening van een bedrijf (bijvoorbeeld fietsenhandel, autohandel, een slagerij of groente handel) een samenwerking aangaan met het oogmerk om het gezamenlijk behaalde voordeel met elkaar te delen. De vof heeft een van de vermogens van de vennoten afgescheiden vermogen. Ondanks het ontbreken van rechtspersoonlijkheid wordt de vof in het maatschappelijk verkeer gezien als een afzonderlijk rechtssubject dat zelfstandig aan het rechtsverkeer kan deelnemen. Elke vennoot is hoofdelijk verbonden voor de verbintenissen van de vof. Dat betekent dat die verbintenissen ook op hem persoonlijk rusten. De schuldeisers van de vof kunnen hun vorderingen dan ook op het privévermogen van de vennoten verhalen. Daarnaast kunnen de schuldeisers van de vof zich met voorrang boven de privéschuldeisers van de vennoten op het afgescheiden vermogen van de vof verhalen.

Naast de maatschap en de vof kennen we nog de cv. Ook wel de vennootschap bij wijze van geldschieting. De cv kent een beherend vennootschap en commanditaire of stille vennoten. Zij brengen alleen geld in. De beherend vennoot treedt naar buiten. Hij is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de cv. De stille vennoot is alleen aansprakelijk voor het bedrag dat hij heeft ingebracht in de cv, maar daar zijn ook weer uitzonderingen op. 

Wil je beter begrijpen welke ondernemingsvorm voor jou het meest geschikt is, neem dan contact met ons, dan kijken wij er samen naar. 

Vereniging

Algemeen

Een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid wordt opgericht bij notariële akte.

Het doel van de vereniging geeft aan op welke wijze aan het rechtsverkeer kan worden deelgenomen. Een vereniging kan een onderneming in stand houden. Het doel mag niet worden overschreden.

De vereniging moet door twee of meer meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen worden opgericht. Het bestuur van de vereniging moet uit ten minste één meerderjarige natuurlijke persoon, of rechtspersoon, bestaan. Wanneer een rechtspersoon oprichter of bestuurder wordt, moet haar doel dat toestaan.

Omdat de wet bepaalt dat een vereniging van rechtswege wordt ontbonden door het geheel ontbreken van leden moet vaststaan dat de vereniging vanaf haar oprichting ten minste één lid heeft.

De vereniging heeft twee organen, het bestuur en de algemene vergadering. De algemene vergadering bestaat uit de leden. De algemene vergadering heeft de uiteindelijke zeggenschap in de vereniging.

De akte van oprichting bevat de statuten. De statuten bevatten de kern van de inrichting en structuur van de vereniging. In reglementen kunnen onderwerpen nader worden uitgewerkt. Een reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.

Afhankelijk van de activiteiten van de vereniging kan zij belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Een vereniging kan eveneens onderworpen zijn aan de indirecte belastingen (o.a. btw).

Naam

De naam van de vereniging moet voldoende onderscheidend zijn van de namen van bestaande verenigingen of andere rechtspersonen. Wanneer de vereniging een onderneming in stand houdt, is het bepaalde in de Handelsnaamwet van toepassing. Deze wet verbiedt onder meer het voeren van een naam die door een ander rechtmatig gevoerd wordt of slechts in kleine mate daarvan afwijkt, een en ander heeft verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, dit om bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te voorkomen. De regels van de Handelsnaamwet kunnen als leidraad dienen voor de toetsing van de toelaatbaarheid van de naam van een vereniging die geen onderneming in stand houdt. Wij adviseren je op de site van de Kamer van Koophandel na te gaan of de door jou gekozen naam van de vereniging of een daarop lijkende naam voorkomt. De Kamer van Koophandel kan de inschrijving van een vereniging in het handelsregister weigeren als blijkt dat de naam van de vereniging in het handelsregister voorkomt of als blijkt dat de naam van de vereniging sterke gelijkenis vertoont met de naam van een bestaande vereniging of andere rechtspersoon.

Handelsregister

De vereniging moet na haar oprichting worden ingeschreven bij het handelsregister. Ook de bestuurders moeten worden ingeschreven, met vermelding van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zolang de inschrijving van de vereniging bij het handelsregister niet heeft plaatsgevonden, is iedere bestuurder voor een rechtshandeling waardoor hij de vereniging verbindt, naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk.

Doel

Het doel en de werkzaamheden van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de openbare orde. Het doel van de vereniging mag niet inhouden het doen van winstuitkeringen aan haar leden. Het maken van winst op zich is niet verboden. De winsten kunnen bijvoorbeeld worden besteed aan het bereiken van het doel van de vereniging.

Bestuur

De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt ook het aantal bestuurders vast. Elke bestuurder is tegenover de vereniging en derden gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Een bestuurder is persoonlijk aansprakelijk voor onbehoorlijk bestuur, tenzij hij kan aantonen dat hem geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. Van een ernstig verwijt kan onder meer sprake zijn als vast komt te staan dat de bestuurder wist of redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van de vereniging tot gevolg zou hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade.

Wanneer een rechtspersoon bestuurder is, rust de aansprakelijkheid hoofdelijk op degenen die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid bestuurder van de bestuurder-rechtspersoon waren.

Vertegenwoordiging

De vereniging kan altijd worden vertegenwoordigd door het bestuur (alle bestuurders gezamenlijk). Daarnaast is het mogelijk in de statuten te bepalen dat de vereniging kan worden vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk of alleen door twee tezamen handelende bestuurders. Ook combinaties zijn mogelijk, bijv. de voorzitter van het bestuur is zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging en de overige bestuurders zijn slechts gezamenlijk bevoegd. Het bestuur is bevoegd tot het geven van volmacht aan één of meer bestuurders en aan derden.

Wanneer de vereniging mogelijk registergoederen (o.a. onroerend goed) zal verkrijgen, moet de bevoegdheid daarvoor uitdrukkelijk uit de statuten blijken. Dat geldt ook wanneer de vereniging zich borg of hoofdelijk aansprakelijk moet kunnen stellen voor de verplichtingen van derden. Het bestuur mag deze rechtshandelingen alleen aangaan met de goedkeuring van de algemene vergadering. Zonder deze goedkeuring kan de vereniging door het bestuur niet rechtsgeldig worden verbonden.

Boekjaar

Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. Het is mogelijk op te nemen dat het eerste boekjaar van de vereniging een verlengd boekjaar is; het eerste boekjaar eindigt dan niet op 31 december van het jaar van oprichting maar op 31 december van het jaar daarna.

Financiële verantwoording

Het bestuur is verplicht een administratie te voeren zodat altijd de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering bijeen te roepen en daarin over het afgelopen boekjaar verslag te doen over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. In deze vergadering legt het ook de door hem opgemaakte balans en de staat van baten en lasten ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten gedurende zeven jaren worden bewaard.

Wanneer een vereniging een onderneming in stand houdt en een bepaalde netto-omzet behaalt (ten minste € 4.400.000), is op haar het jaarrekeningenrecht van toepassing. 

Verschillen tussen een vereniging en een stichting

De verschillen tussen een vereniging en een stichting zijn klein, maar daarom niet onbelangrijk. Integendeel. Door het maken van een verkeerde keuze kan het zijn dat je strijd met de wet gaat handelen. En kom jij erachter dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt, dan kan een wijziging van rechtsvorm flink in de papieren lopen. Nog los van alle moeite die het je zal kosten. Maak je keuze tussen het oprichting van een stichting en het oprichten van een vereniging op basis van alle beschikbare informatie. Wat zijn de concrete plannen voor het eerste jaar? Welke ontwikkelingen zullen zich de eerste vijf jaar voordoen?

Coöperatie

Een coöperatieve vereniging, meestal coöperatie genoemd, gaat overeenkomsten aan met en voor haar leden. De vereniging is gericht op samenwerken. Bekende voorbeelden zijn agrariërs die samen landbouwmachines kopen voor gezamenlijk gebruik en supermarkten die gezamenlijk producten inkopen. Voor het oprichten van een coöperatie moet je naar de notaris. De coöperatie is van de leden en voor de leden, met als doel het behalen van economisch voordeel. Dit hoeft niet alleen het behalen van winst te zijn, maar kan ook bestaan uit het besparen van kosten of het behalen van een ander voordeel zoals de mogelijkheid tot het opwekken van duurzame energie. 

Naamloze vennootschap (NV)
Wat is een naamloze vennootschap

Een naamloze vennootschap (afgekort NV) is een rechtspersoon. Rechtspersonen kunnen net als natuurlijke personen zelfstandig optreden in het rechtsverkeer en hebben dezelfde rechten en plichten als natuurlijke personen (artikel 2:5 BW).

In artikel 2:3 BW wordt rechtspersoonlijkheid toegekend aan stichtingen, verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze en besloten  vennootschappen; dat zijn de privaatrechtelijke rechtspersonen. De regels voor oprichting, liquidatie en werkwijzen van deze privaatrechtelijke rechtspersonen zijn opgenomen in boek 2 van het BW.  Een NV moet worden opgericht bij notariële akte.

De aandelen van de NV staan niet genoteerd op naam. Daarom heet het ook naamloze vennootschap. De aandelen in de NV zijn vrij verhandelbaar. De NV kan ook een beursnotering hebben. De NV kent altijd meer dan één aandeelhouder. 

Voor de oprichting van een NV is een minimum kapitaal van € 45.000 vereist. Dit bedrag kan in geld worden ingebracht, maar ook in natura: dus bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in activa, zoals inventaris.

Voordelen NV

Het hebben van een naamloze vennootschap brengt een aantal voordelen met zich mee ten opzichte van andere rechtsvormen:
 • Er kan een zeer groot vermogen bijeen gebracht worden doordat het vermogen bijeengebracht wordt door meerdere aandeelhouders.
 • De aandelen zijn vrij overdraagbaar en aandeelhouders kunnen anoniem zijn. 
 • De aansprakelijkheid van aandeelhouders beperkt zich tot het bedrag van hun deelname. Je kunt dus niet verantwoordelijk gehouden worden voor schulden van de NV.
 • De voortgang van de NV wordt niet bedreigd bij het overlijden van een aandeelhouder.
 • Er geldt een lagere winstbelasting dan bij een eenmanszaak.
Nadelen van een NV

Natuurlijk zijn er ook enkele nadelen te bedenken van een naamloze vennootschap ten opzichte van een andere rechtsvorm:
 • Er is een hoog startkapitaal nodig, namelijk € 45.000.
 • Er is meer administratieve rompslomp, bijvoorbeeld door de publicatieplicht.
 • Doordat aandelen vrij overdraagbaar zijn bestaat de kans dat iemand ongewenst een groot deel van de aandelen in bezit krijgt en zicht gaat mengen in het bedrijfsbeleid.
 • Hoe groter de onderneming wordt, hoe meer eisen er komen op het gebied van publicatie van jaarstukken.
 • De aandelen in een NV zijn – anders dan bij een BV – vrij overdraagbaar zonder tussenkomst van een notaris. De aandelen worden uitgegeven aan de oprichters of overgedragen aan deelnemers in de NV.
Fiscale behandeling

Aangezien een NV een rechtspersoon is betekent dit dat de NV ook belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Het belastingtarief wordt berekend over het belastbare bedrag (dit bedrag is de winst minus de verrekenbare verliezen). Er worden twee tarieven gehanteerd:

 • Is het belastbare bedrag € 200.000 of minder, dan geldt een tarief van 20%.
 • Is het belastbare bedrage boven de € 200.000, dan geldt een tarief van 25%.
Organen

In boek 2 BW is te vinden welke organen de wet voor de diverse rechtspersonen benoemt en wat hun taken en bevoegdheden zijn. In de statuten van de verschillende rechtspersonen wordt het doel van de rechtspersoon en de interne organisatie verder uitgewerkt en vastgelegd.

De NV kent de volgende organen:
 • Een algemene vergadering van aandeelhouders, bevoegd om bestuurders te benoemen en ontslaan.
 • De statuten te wijzigen, nieuwe aandelen uit te geven, te besluiten tot ontbinding van de vennootschap.
 • Een bestuur/directie, bestaande uit een of meerdere directeuren.
 • Vaak is er ook een raad van commissarissen, met als taak toezicht te houden op de directie en deze te adviseren. De benoeming van commissarissen wordt geregeld in de wet en uitgewerkt in de statuten.
Aansprakelijkheid

In principe zijn aandeelhouders nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in de vennootschap. Omdat de NV rechtspersoonlijkheid heeft, zijn directieleden en commissarissen in principe niet aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. Bij "onbehoorlijk bestuur" en schade aan de vennootschap, kan de vennootschap de directieleden en commissarissen aanspreken. Van onbehoorlijk bestuur is bijvoorbeeld sprake als bestuurders of commissarissen de boekhouding niet op orde hebben of niet tijdig hebben gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Dit geldt ook als de directie goedkeuring heeft verleend aan (te) hoge dividenduitkeringen met als gevolg dat de vennootschap failliet is gegaan. Verder is het van belang alle belastingschulden en pensioenpremies tijdig te voldoen of, in noodgevallen, in ieder geval de betalingsonmacht te melden.

Statuten

Als het vereiste kapitaal is gestort, dan leggen wij de statuten van de nv voor u vast in de oprichtingsakte. In de statuten staan zaken als:
 • naam
 • zetel
 • doel
 • soort en aantal aandelen 
 • de algemene vergadering van aandeelhouders
 • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders
 • vertegenwoordigingsbevoegdheid
 • de wijze van benoeming en ontslag van commissarissen
 • de overdracht van aandelen.
 • statutenwijziging
 • jaarrekening, publicatie en winstuitkering 
Besloten vennootschap (BV)

Rechtspersoon

Een BV is een rechtspersoon. Naast de BV kennen we in Nederland nog andere rechtspersonen. Denk aan: verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen en stichtingen.  

De BV is een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal. Waarmee jij je aansprakelijkheid kunt beperken. De BV heeft een besloten karakter. BV staat dan ook voor: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De BV is zelfstandig drager van rechten verplichtingen. Die kan dus aan het rechtsverkeer deelnemen. Net als een natuurlijk persoon. Net als mensen zoals jij en ik.

Zo kun jijzelf in privé, als natuurlijk persoon, een contract sluiten. Bijvoorbeeld een huurovereenkomst. Maar een BV kan dat ook. In dat geval is de BV zelf aansprakelijk voor de verplichtingen uit die overeenkomst. En niet het bestuur of jij als bestuurder. Ook niet met je eigen vermogen. Alleen met de aandelen die jij in die BV hebt. Je aansprakelijkheid is dus beperkt.   

De beperking van je persoonlijke aansprakelijkheid maakt de BV zo geschikt om mee te ondernemen. Schuldeisers van de BV kunnen zich niet verhalen op privévermogen van de ondernemer. In tegenstelling tot de eenmanszaak of de vennootschap onder firma (vof), is het vermogen van je BV en je privévermogen dus van elkaar gescheiden. Al jouw persoonlijke bezittingen zoals je koopwoning, je auto, het saldo op je bank- en/of effectenrekening zijn -  tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur - afgeschermd met een BV. Deze zekerheid is een belangrijke reden waarom ondernemers vaak kiezen voor de rechtsvorm van de BV.

Notariële akte van oprichting 

De oprichting geschiedt altijd bij notariële akte van oprichting. Die akte bevat ook de door de notaris opgestelde statuten. Dat zijn de interne regels van de BV.

Wij hebben als kantoor tientallen zeer sophisticated en volledig up-to-date modelstatuten voor allerlei soorten BV's. Voor een holding, een werkmaatschappij, een special purpose vehicle (SPV), een projectvennootschap, een joint venture BV, een DGA BV, een zorg BV, een spaar BV, een pensioen BV. En voor nog veel meer soorten BV's met velerlei denkbare variabelen. Soms is echt maatwerk vereist.

Statuten

Wat staat er allemaal in de statuten van de BV?

Naam

De statuten bevatten de naam van de BV. Een goede naam is herkenbaar, voorkomt verwarring, blijft hangen en maakt duidelijk wat je te bieden hebt. Een passende bedrijfsnaam geeft je onderneming de juiste uitstraling. De naam moet wel aan een aantal regels voldoen.

Zetel

De statuten van de BV kent een statutaire zetel. De statutaire zetel is de formele woonplaats van de BV. Dit moet een gemeente in Nederland zijn. De BV kan overigens ergens anders de activiteiten ontplooien.  

Aandelen en kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in aandelen. De aandelen worden gehouden door de aandeelhouder(s). Dat zijn de oprichters. Of degenen aan wie aandelen worden uitgegeven of overgedragen.

Er zijn verschillende soorten aandelen. Gewone aandelen, prioriteitsaandelen, preferente aandelen, letter aandelen en sinds 2012 met de invoering van de Flex BV ook stemrechtloze aandelen en winstrechtloze aandelen. Het stemrecht - de zeggenschap -  wordt dan losgekoppeld van het recht op winst, het dividend.

Dat laatste kun je ook bereiken door aandelen te certificeren. Bij certificering worden aandelen ter fine van administratie geleverd aan een stichting  administratiekantoor (Stak) die daartegenover certificaten van aandelen uitgeeft. Deze certificaten geven de certificaathouder recht op dividend. Het stemrecht zit bij (het bestuur van) de Stak.

Op de aandelen kan worden gestort in geld of er kan in natura worden ingebracht. Met een kapitaal van € 0,01 kan je al een Flex BV oprichten.

Inbreng op aandelen

Het kan zijn dat bij de oprichting van een BV niet op de aandelen wordt gestort in geld, maar dat een eenmanszaak wordt omgezet in een BV met een activa passiva inbreng.

Deze manier is de meest gekozen manier om een eenmanszaak om te zetten naar een BV. Het is ook de eenvoudigste en goedkoopste manier van omzetten. Na afloop van de omzetting zijn de ondernemingsrisico’s van de eigenaar van de bestaande eenmanszaak of de eigenaren van een vof verlegd naar de nieuwe BV.

Bij deze omzetting worden alle activa en passiva (bezittingen en schulden) van de vof of eenmanszaak overdragen aan de nieuwe BV. Het overdragen van de alle bezittingen en schulden gebeurt vaak tegen een symbolisch bedrag van € 1. Doordat er een verschil is tussen de symbolische bedrag en de werkelijke waarde van de bezittingen en schulden, krijg je als aandeelhouder(s) een vordering op de BV. Je dient er wel rekening mee te houden dat de belastingdienst meekijkt. Als er sprake is van zogenaamde stille reserves zoals goodwill of een meerwaarde in je bedrijfspand dan moet je daarover inkomstenbelasting betalen.

Geruisloze omzetting van eenmanszaak naar BV

Bij een geruisloze omzetting gaat de eenmanszaak in zijn geheel over in de BV, zonder dat de onderneming wordt gestaakt. Er vindt geen fiscale afrekening plaats bij de eenmanszaak en de eigenaar van de eenmanszaak wordt de oprichter van de BV. Er is dus geen sprake van een eventuele vordering van aandeelhouders. De nieuwe BV start met een balans die gelijk is aan de eindbalans van de eenmanszaak of de vof.

Als je vóór 1 oktober van het lopende jaar een verzoek indient bij de Belastingdienst kan de geruisloze omzetting ingaan op 1 januari.

Ruisende omzetting van eenmanszaak naar BV

Bij de ruisende omzetting wordt de eenmanszaak wel gestaakt. Er vindt net als bij omzetting met activa passiva inbreng geen afrekening plaats. De BV neemt de activa en passiva over van de eenmanszaak. Let op: Als jij je onderneming binnen drie jaar wilt verkopen, dan dien je gebruik te maken van een ruisende omzetting. Bij een geruisloze omzetting kun je de aandelen namelijk voor een periode van 3 jaar niet vervreemden.

Voor inbreng in natura is altijd een inbrengbeschrijving vereist. Die moet de oprichter in overleg met zijn accountant bij ons aanleveren. Er moet bij inbreng ook een akte van inbreng worden gepasseerd. 

Blokkeringsregeling

Je kunt aandelen in een BV niet zomaar verkopen. Dit mag alleen met goedkeuring van de aandeelhouders. Een BV kent daartoe vaak een blokkeringsregeling. De BV heeft daarmee dus een besloten karakter.

Organen | ava, bestuur, rvc

Een BV kent verschillende organen. Bijvoorbeeld in ieder geval de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) en het bestuur. De aandeelhouder heeft economische en zeggenschapsrechten. Hij is gerechtigd tot de winst en kan bestuurders benoemen en ontslaan. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. Het bestuur kan een natuurlijk persoon zijn, maar ook een rechtspersoon. Bij de oprichting worden in de akte de eerste bestuurders benoemd.  

Soms kent de BV nog andere organen. Bijvoorbeeld een raad van commissarissen (rvc). Een rvc is niet verplicht.

Vertegenwoordiging

De BV wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door bestuurders. Een bestuurder kan zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd zijn of gezamenlijk met een of meer bestuurders. De bevoegdheid van het bestuur is onbeperkt en onvoorwaardelijk.

Wie bevoegd is een BV te vertegenwoordigen kan men zien in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. In het Handelsregister kan ingeschreven worden of een bestuurder zelfstandig bevoegd is of dat deze slechts gezamenlijk met een andere bestuurder bevoegd is de BV te binden aan rechtshandelingen. Een BV kan een beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid in de statuten slechts tegenwerpen aan een derde indien de beperking staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.   

Voordelen

Het oprichten van een BV heeft vele voordelen:

 

 • Er is - behoudens bij onbehoorlijk bestuur - geen privé aansprakelijkheid voor schulden van de BV.
 • Prettigere fiscale behandeling. Het lagere vennootschapsbelasting tarief van 16,5% of 25%  en IB over het minimum DGA-salaris. Bij een winst van meer dan € 80.000 ben je met een BV dus beter af.
 • Betere asset protection.
 • Geen (eigen) geld nodig.
 • Professionele presentatie en dus een betere uitstraling naar de markt.
 • Interessant voor investeerders, verkopers, kopers en financiers. Je kan aandelen uitgeven, overdragen en verpanden.

De BV heeft weinig nadelen. Waar je wel rekening mee moet houden zijn de oprichtingskosten, governance en compliance; extra administratie. Zo moet je elk jaar een jaarrekening indienen bij de Kamer van Koophandel.

Holdingstructuur

Je kunt overwegen om beter maar gelijk een holdingstructuur op te tuigen.

Een holding is een gewone BV, die aandelen houdt in de BV waar de activiteiten en werkzaamheden in plaatsvinden. Deze BV wordt ook wel een werk-BV of werkmaatschappij genoemd. Bij een simpele holdingstructuur heb je als natuurlijk persoon zelf 100% van de aandelen in de (persoonlijke) holding. De holding houdt vervolgens weer de aandelen in de werk-BV.

Het is om meerdere reden sterk aan te raden om direct een holding op te richten naast je BV. Zo biedt de holding bijvoorbeeld vele fiscale voordelen. Ook kan je met behulp van de holding vermogen dat opgebouwd wordt in de werk-BV makkelijk veiligstellen in de holding zelf. Zo loop jij niet het risico om waardevolle vermogensbestanddelen, zoals merkenrechten of een goedlopende website, kwijt te raken in geval van een faillissement.

Aandeelhoudersovereenkomst

Als er meer dan twee aandeelhouders zijn, is het verstandig om vast te leggen hoe zij - naast wat de wet en de statuten al bepalen - met elkaar omgaan. Juist ook als je goede vrienden met elkaar bent. Wij leggen de wijze van omgang met elkaar vast in een aandeelhoudersovereenkomst. Dat vereist maatwerk. Wat beogen de aandeelhouders met elkaar te regelen. Wat is de duur van de overeenkomst. Hoe ga je om met een change of control, hoe ga je om met een exit, wil je een drag along en een tag along. Combineer je dat met een right of first refusal of een come along?  Wat doe je bij een deadlock. Hoe bepaal je de waarde van de aandelen. Voor welke ava besluiten wensen jullie unanimiteit. Wat spreek je af over financieringsbehoefte. Hoe ziet jullie dividendbeleid eruit. Willen jullie een non-concurrentie en relatiebeding. Moet er een kettingbeding en boetebeding worden opgenomen. Moeten rechten overdraagbaar zijn of juist niet.  Hoe voorkom je dat je met aandeelhouders wordt opgescheept waar je niet mee uit de voeten kunt. Wij leiden je graag gestructureerd door dit doolhof van vragen en afwegingen. Kennen de voetangels en klemmen en willen je daar graag voor behoeden.  

Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) en salaris

Als je een BV start, ben je al snel een DGA. De DGA moet zichzelf volgens de Belastingdienst in beginsel een salaris uitkeren van € 47.000. Dat hoeft niet als het geld er (nog) niet is. Bijvoorbeeld als je starter bent. Wij kunnen je daarover adviseren.

Holdingstructuur

Je kunt overwegen om beter maar gelijk een holdingstructuur op te tuigen.

Een holding is een gewone BV, die aandelen houdt in de BV waar de activiteiten en werkzaamheden in plaatsvinden. Deze BV wordt ook wel een werk-BV of werkmaatschappij genoemd. Bij een simpele holdingstructuur heb je als natuurlijk persoon zelf 100% van de aandelen in de (persoonlijke) holding. De holding houdt vervolgens weer de aandelen in de werk-BV.

Het is om meerdere reden sterk aan te raden om direct een holding op te richten naast je BV. Zo biedt de holding bijvoorbeeld vele fiscale voordelen. Ook kan je met behulp van de holding vermogen dat opgebouwd wordt in de werk-BV makkelijk veiligstellen in de holding zelf. Zo loop jij niet het risico om waardevolle vermogensbestanddelen, zoals merkenrechten of een goedlopende website, kwijt te raken in geval van een faillissement.

Naar de notaris

Bij de oprichting van een BV is altijd een notaris betrokken. Dat zagen we hiervoor al. Maar moet je nu echt ook persoonlijk langs bij de notaris? De personen die een BV oprichten moeten zich persoonlijk legitimeren. Dat is om misbruik te voorkomen. Maar je kan ook een volmacht afgeven aan ons. Handig als niet alle oprichters tegelijkertijd beschikbaar zijn.

Je vraagt je misschien af wat doet die notaris dan en of het niet goedkoper kan. Wij hebben begrip voor je verlangen. Wij zijn zelf ook consument. Maken in privé ook de afweging tussen prijs enerzijds en kwaliteit, service en de gunfactor anderzijds. Wij erkennen de noodzaak om je budget voor notariële diensten te managen en dat hetgeen wij in rekening brengen waar voor je goede geld moet zijn. Wij kunnen je rust, betrouwbaarheid en zekerheid tegen lage kosten bieden omdat wij state of the art geautomatiseerd zijn en onze processen op orde hebben. Wil je meer weten kijk dan op: Wat doet de notaris eigenlijk precies voor wat ik hem betaal? 

Aandeelhoudersregister

Bij de oprichting van een BV wordt er door de notaris een digitaal aandeelhoudersregister aangemaakt en in je Mijn Notarisdossier opgeslagen. Je mag het zelf uitprinten of daar laten staan. Het aandeelhoudersregister is een document waarin onder meer is verwerkt wie de aandeelhouder van de BV is, wanneer de BV is opgericht en wat het aandelenkapitaal is. Nu komt het regelmatig voor dat het aandeelhoudersregister zoek is, met als gevolg dat dan niet duidelijk is wie de aandeelhouders zijn van de BV. En dat is belangrijk, bijvoorbeeld bij de verkoop van de aandelen en vaststelling van aandelenverhouding.

Naar de Kamer van Koophandel

De BV moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook dat doen wij voor je. Wij verstrekken je ook een uittreksel waaruit van de inschrijving blijkt. De factuur van de Kamer van Koophandel ontvang je achteraf op het adres van je BV rechtstreeks van de Kamer.

Compliance

De overheid heeft beleid dat is gericht op het voorkomen van witwassen van crimineel geld en het financieren van terrorisme. Hieronder vallen ook alle vormen van fraude (zoals faillissementsfraude en fiscale fraude) en steekpenningen (corruptie). Daarom zijn bijna alle dienstverleners, dus ook wij als notaris, wettelijk verplicht om bij bepaalde dienstverlening ‘cliëntenonderzoek’ te doen, cliënten te ‘monitoren’, onderzoek te doen naar de herkomst van de middelen die worden gebruikt en ‘ongebruikelijke transacties’ te melden bij een landelijk meldpunt. Deze verplichtingen staan in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Wij moeten dus op grond van wettelijke richtlijnen controleren wie de BV opricht, waar het geld vandaan komt en wie de Ultimate Beneficial Owner (UBO) is en of er een Politically Exposed Person (PEP) bij is betrokken. Wij schrijven ook de UBO in in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en verstrekken je ook hiervan natuurlijk een uittreksel.

Stichting

Algemeen

Een stichting is rechtspersoon en wordt opgericht bij notariële akte.

Het doel van de stichting geeft aan op welke manier de stichting aan het rechtsverkeer kan deelnemen. Het doel van een stichting hoeft zich niet te beperken tot een ideëel of sociaal doel. Een stichting kan een onderneming in stand houden. Het doel mag niet worden overschreden.

De stichting moet door één of meer meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen worden opgericht. Het bestuur van de stichting moet uit ten minste een meerderjarig natuurlijke persoon of rechtspersoon bestaan. Een oprichter hoeft niet ook bestuurder te worden. Wanneer een rechtspersoon oprichter of bestuurder wordt, moet haar doel dat toestaan.

De stichting heeft één orgaan, het bestuur.

De akte van oprichting bevat de statuten. De statuten bevatten de kern van de inrichting en structuur van de stichting. In reglementen kunnen onderwerpen nader worden uitgewerkt. Een reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.

Afhankelijk van de activiteiten van de stichting kan zij belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Een stichting kan ook onderworpen zijn aan de indirecte belastingen (o.a. btw). Na de oprichting van de stichting word je hierover nader geïnformeerd door de belastingdienst.

Naam

De naam van de stichting moet voldoende onderscheidend zijn van de namen van bestaande stichtingen of andere rechtspersonen. Wanneer de stichting een onderneming in stand houdt, is het bepaalde in de Handelsnaamwet van toepassing. Deze wet verbiedt onder meer het voeren van een naam die door een ander rechtmatig gevoerd wordt of slechts in kleine mate daarvan afwijkt, een en ander heeft verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, dit om bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te voorkomen. De regels van de Handelsnaamwet kunnen als leidraad dienen voor de toetsing van de toelaatbaarheid van de naam van een stichting die geen onderneming in stand houdt. Wij adviseren je op de site van de Kamer van Koophandel na te gaan of de door jou gekozen naam van de stichting, of een daarop lijkende naam, voorkomt.

De Kamer van Koophandel kan de inschrijving van een stichting in het handelsregister weigeren als blijkt dat de naam van de stichting in het handelsregister voorkomt of als blijkt dat de naam van een stichting sterke gelijkenis vertoont met de naam van een bestaande stichting.

Handelsregister

De stichting moet na haar oprichting worden ingeschreven bij het handelsregister. Ook de bestuurders moeten worden ingeschreven, met vermelding van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zolang de inschrijving van de stichting bij het handelsregister niet heeft plaatsgevonden, is iedere bestuurder voor een rechtshandeling waardoor hij de stichting verbindt, naast de stichting hoofdelijk aansprakelijk.

Doel

Het doel en de werkzaamheden van de stichting mogen niet in strijd zijn met de openbare orde. Het doel van de stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen (i.c. de bestuurders) noch aan anderen, tenzij wat die laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben. Het maken van winst is op zich niet verboden. De winsten kunnen bijvoorbeeld worden besteed aan het bereiken van het doel van de stichting.

Bestuur

De bestuurders worden benoemd en ontslagen door het bestuur ('coöptatie'). Het bestuur stelt ook het aantal bestuurders vast. Elke bestuurder is tegenover de stichting en derden gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Een bestuurder is persoonlijk aansprakelijk voor onbehoorlijk bestuur, tenzij hij kan aantonen dat hem geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. Van een ernstig verwijt kan onder andere sprake zijn als vast komt te staan dat de bestuurder wist of redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van de stichting tot gevolg zou hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade. Wanneer een rechtspersoon bestuurder is, rust de aansprakelijkheid hoofdelijk op degenen die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid bestuurder van de bestuurder-rechtspersoon waren.

Vertegenwoordiging

De stichting kan altijd worden vertegenwoordigd door het bestuur (alle bestuurders gezamenlijk). Daarnaast is het mogelijk in de statuten te bepalen dat de stichting kan worden vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk of alleen door twee tezamen handelende bestuurders. Ook combinaties zijn mogelijk, bijv. de voorzitter van het bestuur is zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging en de overige bestuurders zijn slechts gezamenlijk bevoegd. Het bestuur is bevoegd tot het geven van volmacht aan één of meer bestuurders en aan derden. Wanneer de stichting mogelijk registergoederen (o.a. onroerend goed) zal verkrijgen, moet de bevoegdheid daarvoor uitdrukkelijk uit de statuten duidelijk zijn. Dat geldt ook wanneer de stichting zich borg of hoofdelijk aansprakelijk moet kunnen stellen voor de verplichtingen van derden.

Boekjaar

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. Het is mogelijk op te nemen dat het eerste boekjaar van de stichting een verlengd boekjaar is; het eerste boekjaar eindigt dan niet op 31 december van het jaar van oprichting maar op 31 december van het jaar daarna.

Financiële verantwoording

Het bestuur is verplicht een administratie te voeren zodat altijd de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken. De boeken en bescheiden van de stichting moeten gedurende zeven jaren worden bewaard.

Wanneer een stichting een onderneming in stand houdt en een bepaalde netto-omzet behaalt (ten minste € 4.400.000), is op haar het jaarrekeningenrecht van toepassing. 

Verschillen tussen een stichting en vereniging

De verschillen tussen een stichting en een vereniging zijn klein, maar daarom niet onbelangrijk. Integendeel. Door het maken van een verkeerde keuze kan het zijn dat je strijd met de wet gaat handelen. En kom jij erachter dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt, dan kan een wijziging van rechtsvorm flink in de papieren lopen. Nog los van alle moeite die het je zal kosten. Maak je keuze tussen het oprichting van een stichting en het oprichten van een vereniging op basis van alle beschikbare informatie. Wat zijn de concrete plannen voor het eerste jaar? Welke ontwikkelingen zullen zich de eerste vijf jaar voordoen?

Personenassociatie | Maatschap

Een maatschap is een overeenkomst waarbij twee of meer (rechts)personen in het kader van de uitoefening van een beroep (bijvoorbeeld advocaat, accountant, tandarts, medisch specialist) een samenwerking aangaan met het oogmerk om het gezamenlijk behaalde voordeel met elkaar te delen. Zij brengen daartoe geld, goederen, arbeid en of goodwill in. Bij een maatschap is iedere maat voor een gelijk deel aansprakelijk voor de maatschapsschulden. Er is een maatschapsvermogen, primair bedoeld voor de zakelijke schuldeisers. 

Personenassociatie | Vennootschap onder firma (vof)

Een vof is een overeenkomst waarbij twee of meer (rechts)personen in het kader van de uitoefening van een bedrijf (bijvoorbeeld fietsenhandel, autohandel, een slagerij of groente handel) een samenwerking aangaan met het oogmerk om het gezamenlijk behaalde voordeel met elkaar te delen. De vof heeft een van de vermogens van de vennoten afgescheiden vermogen. Ondanks het ontbreken van rechtspersoonlijkheid wordt de vof in het maatschappelijk verkeer gezien als een afzonderlijk rechtssubject dat zelfstandig aan het rechtsverkeer kan deelnemen. Elke vennoot is hoofdelijk verbonden voor de verbintenissen van de vof. Dat betekent dat die verbintenissen ook op hem persoonlijk rusten. De schuldeisers van de vof kunnen hun vorderingen dan ook op het privévermogen van de vennoten verhalen. Daarnaast kunnen de schuldeisers van de vof zich met voorrang boven de privéschuldeisers van de vennoten op het afgescheiden vermogen van de vof verhalen.

Personenassociatie | Commanditaire vennootschap (CV)

Naast de maatschap en de vof kennen we nog de cv. Ook wel de vennootschap bij wijze van geldschieting. De cv kent een beherend vennootschap en commanditaire of stille vennoten. Zij brengen alleen geld in. De beherend vennoot treedt naar buiten. Hij is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de cv. De stille vennoot is alleen aansprakelijk voor het bedrag dat hij heeft ingebracht in de cv, maar daar zijn ook weer uitzonderingen op. 

Aandelenoverdracht, uitgifte van aandelen, verpanding

Voor de uitgifte en levering van een aandeel of de vestiging van een pandrecht op aandelen is een notariële akte vereist. Verzorgen wij graag voor je. We nemen in de akte van levering dan de titel van de rechtshandeling op, bijvoorbeeld koop, en gaan na op welke wijze het aandeel is verkregen. Dat moeten we van de wetgever verplicht in de akte opnemen. We zorgen dat de vennootschap de levering erkent en dat het aandeelhoudersregister - vaak aangeduid als "het kladboek van Jantje" - accuraat wordt bijgewerkt. Mocht de BV een zogenaamd artikel 4 lichaam blijken te zijn als bedoeld in de Wet op belastingen van rechtsverkeer, dan kunnen wij adviseren hoe overdrachtsbelasting te besparen.     

Certificering

Het is niet fijn als anderen meer van je weten dan wat je wenselijk vindt. De Kamer van Koophandel is een open boek en god mag weten wie daar allemaal en met wat voor motieven door die publieke informatie zitten te grasduinen. Zo ben je gehouden om je als enig aandeelhouder kenbaar te maken. Daar zit je vaak niet op te wachten en het kan ook je veiligheid in het geding brengen. Dan helpt een anonimiteitsstructuur. Die structuur creëer je door de juridische en de economisch eigendom af te splitsen. We noemen dat certificeren. Dat kan je ook om andere goede redenen doen. Bijvoorbeeld als je de economische gerechtigdheid aan een partij wil laten toekomen maar het dienstig acht dat de zeggenschap bij een onafhankelijk bestuur zit. Wij zien dat veel in familieverband. Bij certificering draag je aandelen ter fine van administratie over aan een op te richten stichting administratiekantoor, die tegenover de verkrijging van die aandelen een gelijk aantal certificaten van aandelen uitgeeft. In de administratievoorwaarden leg je de voorwaarden van certificering en bijvoorbeeld de voorwaarden voor overdracht van certificaten vast. Het is van belang dat de stichting administratiekantoor een onafhankelijk bestuur krijgt. De juridische zeggenschap zit dan bij het bestuur van de stichting, terwijl de certificaathouders in economisch zin gerechtigd zijn tot de certificaten. Het recht op dividend en de liquidatie-uitkering komt hen toe. Maar het bestuur van de stichting AK zit op de bok. 

Niet alleen aandelen, maar vaak wordt ook kunst of een familiehuis gecertificeerd. Het certificeren voorkomt dat familieleden bij de verdeling van de erfenis elkaar in de haren vliegen als bijvoorbeeld alle erfgenamen hun zinnen hebben gezet op dat ene schilderij. Door het schilderij in te brengen in een stichting administratiekantoor en ieder van de erfgenamen een gelijk aantal certificaten te schenken kan je een hoop gedoe voorkomen. Fiscaliteit speelt ook hier een grote rol. Kunstwerken zijn niet fiscaal belast. In box 3 geldt een vrijstelling voor kunst. Certificaten kunnen daarentegen echter wel belast zijn. Maar door gefaseerd certificaten te schenken kan je schenk- en erfbelasting besparen.

Statutenwijziging

Het leven van een rechtspersoon wordt geregeerd door de wet, de statuten en overeenkomsten. 

De statuten van een BV bevatten grosse modo onderwerpen als: 

 • definities 
 • naam 
 • statutaire zetel
 • doel
 • kapitaal, aandelen, stortingsplicht
 • aandeelhoudersregister
 • vruchtgebruik, pandrecht en certificering
 • wijziging kapitaal 
 • uitgifte en overdracht van aandelen 
 • aandeelhoudersrechten, -plichten en -eisen 
 • algemene vergadering 
 • bestuur
 • vertegenwoordiging 
 • boekjaar, jaarrekening, jaarverslag, kwijting 
 • winst en uitkeringen
 • eventueel een raad van commissarissen

De statuten van een vereniging bevatten grosse modo onderwerpen als: 

 • definities 
 • naam 
 • statutaire zetel
 • doel
 • algemene vergadering 
 • bestuur
 • vertegenwoordiging 
 • boekjaar, jaarrekening, jaarverslag, kwijting 

De statuten van een stichting bevatten grosse modo onderwerpen als: 

 • definities 
 • naam 
 • statutaire zetel
 • doel
 • bestuur
 • vertegenwoordiging 
 • boekjaar, jaarrekening, jaarverslag, kwijting 

Tijdens leven, ook tijdens dat van een rechtspersoon, kan er veel veranderen. Zo kan de naam achterhaald zijn, moet de zetel worden verplaatst, moet er, bij een BV, kapitaal worden verminderd of worden er juist nieuwe aandelen uitgegeven, wil je andere soorten aandelen creëren met specifiek daaraan gekoppelde rechten of sluiten de statuten niet meer aan bij de huidige wetgeving. In die - en in nog veel meer andere gevallen - is wijziging van de statuten dan geboden. 

Alleen de notaris is bevoegd om een akte van statutenwijziging op te maken. Wij kunnen adviseren wat je wel en niet zou kunnen overwegen om op te nemen. 

Wij kunnen ook de aan de statutenwijziging voorafgaande besluitvorming - het aandeelhouders of bestuursbesluit of de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders - concipiëren en zorgen voor inschrijving van de wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.    

Fusie

We kennen drie soorten fusie: de aandelenfusie, de bedrijfsfusie en de juridische fusie. 

Bij een aandelenfusie worden de aandelen van de fuserende vennootschappen onderling geruild. De aandeelhouders krijgen een aandelenbelang in elkaars vennootschap. 

Bij een bedrijfsfusie worden de bezittingen en schulden van de onderneming overgedragen. Het verschil met de aandelenfusie is dat er geen aandelen worden overgedragen, maar de activa en passiva. Bij contractuele verplichtingen en schulden is toestemming tot overname van de verplichting van de schuldeisers vereist. 

Bij een juridische fusie gaat het vermogen van één of meer rechtspersonen onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. De verkrijgende rechtspersoon treedt juridisch in de plaats van de verdwijnende rechtspersoon. Het grote voordeel van de juridische fusie ten opzichte van de bedrijfsfusie is dat het vermogen van alle verdwijnende vennootschappen van rechtswege overgaat. Om die reden wordt de juridische fusie aangewend om snel en eenvoudig te reorganiseren binnen een concern. 

De stappen om tot een juridische fusie te komen zijn de volgende: 

 1. De besturen van de te fuseren rechtspersonen stellen een fusievoorstel op.
 2. Alle betrokken bestuurders ondertekenen het fusievoorstel. Ontbreekt er een handtekening, dan wordt de reden daarvan vermeld.
 3. De besturen stellen een toelichting op. In de toelichting staan de verwachte gevolgen op juridisch, economisch en sociaal gebied omschreven.
 4. De besturen deponeren het voorstel tot fusie bij de Kamer van Koophandel, samen met de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen.
 5. De voorgenomen fusie wordt in een landelijk verspreid dagblad aangekondigd.
 6. Vanaf de aankondiging hebben schuldeisers een maand de tijd om in verzet te komen.
 7. Een maand na de aankondiging wordt het aandeelhoudersbesluit tot fusie genomen.
 8. Binnen zes maanden na de aankondiging wordt de fusie gerealiseerd door het passeren van de notariële akte van fusie.
 9. Binnen acht dagen na het passeren van de fusieakte dient de fusie ingeschreven te worden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Uit de stappen volgt wel dat een nauwkeurig te volgen procedure betreft met harde en fatale termijnen Het is dan ook van belang een voorgenomen fusie goed en tijdig in te plannen en zorgvuldig uit te voeren. Wij hakken regelmatig met dit bijltje en nemen je graag bij de hand. 

Juridische (af)splitsing

De tegenhanger van de juridische fusie is de juridische splitsing. Er zijn twee vormen van juridische splitsing: zuivere splitsing en afsplitsing. 

Zuivere splitsing is de rechtshandeling waarbij het vermogen van een rechtspersoon onder algemene titel wordt verkregen door twee of meer andere rechtspersonen. De rechtspersoon wiens vermogen wordt overgedragen houdt bij de splitsing op te bestaan.

Bij afsplitsing gaat het vermogen, of een deel daarvan, over op één of meer verkrijgende rechtspersonen. Bij afsplitsing blijft de afsplitsende rechtspersoon wel bestaan. 

Ook bestaat de mogelijkheid van een zogenoemde ‘ruziesplitsing’. Dat is een zuivere splitsing waarbij één rechtspersoon met twee of meer aandeelhouders wordt gesplitst in verschillende vennootschappen, met elk één aandeelhouder. Een dergelijke splitsing biedt ook de mogelijkheid in een reeds bestaande juridische structuur alsnog een holdingstructuur aan te brengen.

Net als bij juridische fusie gaat bij juridische splitsing het vermogen van de splitsende rechtspersoon onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. De verschillende vermogensbestanddelen die tezamen het vermogen vormen, hoeven daarom ook niet afzonderlijk te worden overgedragen. Voor de overdracht is bovendien geen medewerking van schuldeisers of contractpartijen nodig.

Voor splitsing geldt een wettelijke procedure, die is beschreven in de artikelen 334a tot en met 334ii van boek 2 Burgerlijk Wetboek. Zo moet er onder andere een splitsingsvoorstel worden opgesteld, dat ten kantore van het handelsregister dient te worden gedeponeerd, dient de splitsing bij notariële akte plaats te vinden en zijn er waarborgen ten behoeve van crediteuren van de (af)splitsende vennootschap ingebouwd. Zodra aan alle wettelijke vereisten is voldaan kan de akte van splitsing worden gepasseerd. De dag na het passeren van die akte, treedt de splitsing in werking.

Hoewel de wettelijke procedure een aantal verplichtingen met zich brengt waarvan de naleving enige tijd kost, kan splitsing een manier zijn om een concern te herstructureren of een oplossing te vinden voor geschillen tussen aandeelhouders.

Aandeelhoudersovereenkomst

Als er meer dan twee aandeelhouders zijn, is het verstandig om vast te leggen hoe zij - naast wat de wet en de statuten al bepalen - met elkaar omgaan. Juist ook als je goede vrienden met elkaar bent. Wij leggen de wijze van omgang met elkaar vast in een aandeelhoudersovereenkomst. Dat vereist maatwerk. Wat beogen de aandeelhouders met elkaar te regelen. Wat is de duur van de overeenkomst. Hoe ga je om met een change of control, hoe ga je om met een exit, wil je een drag along en een tag along. Combineer je dat met een right of first refusal of een come along?  Wat doe je bij een deadlock. Hoe bepaal je de waarde van de aandelen. Voor welke ava besluiten wensen jullie unanimiteit. Wat spreek je af over financieringsbehoefte. Hoe ziet jullie dividendbeleid eruit. Willen jullie een non-concurrentie en relatiebeding. Moet er een kettingbeding en boetebeding worden opgenomen. Moeten rechten overdraagbaar zijn of juist niet.  Hoe voorkom je dat je met aandeelhouders wordt opgescheept waar je niet mee uit de voeten kunt. Wij leiden je graag gestructureerd door dit doolhof van vragen en afwegingen. Kennen de voetangels en klemmen en willen je daar graag voor behoeden.   

Liquidatie

Op het moment dat een BV niet meer levensvatbaar of rendabel is, als de BV non-actief is, als een stamrecht-BV leeg is geraakt of als jij je vennootschappelijk structuur wenst op te schonen, kan je als DGA besluiten de BV te ontbinden en vervolgens te liquideren. Schulden moeten meestal worden voldaan en vorderingen moeten worden geïnd. Wij begeleiden je graag bij een liquidatie, die ongeveer tweeëneenhalve maand duurt, en kunnen je ook de snellere turbo liquidatie aanbieden. 

Zijn er bij de ontbinding baten, dan moet er een vereffening plaatsvinden. De rechtspersoon blijft dan voortbestaan tot het tijdstip waarop de vereffening is geëindigd. Als de rechtspersoon op het moment van ontbinding geen baten heeft, eindigt die onmiddellijk. Wanneer de rechtspersoon is beëindigd, maar er blijken achteraf toch nog baten te zijn, dan kan de vereffening worden heropend. De rechtspersoon herleeft dan alleen om de vereffening af te wikkelen. Iedere belanghebbende kan bij de rechtbank een verzoek indienen om de vereffening te heropenen. De bestuurders van de ontbonden vennootschap zijn vereffenaar van het vermogen van de rechtspersoon. Als de statuten van de vennootschap dit bepalen, kunnen ook andere personen vereffenaar zijn. Dat is aan jou. Als er geen vereffenaar is, wordt er één benoemd door de rechtbank. Dit gebeurt op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie.

De BV kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Meestal is volgens de statuten voor zo'n ontbindingsbesluit een bijzondere meerderheid van stemmen vereist. De ontbinding treedt in op het moment dat het besluit wordt genomen, of op een toekomstig tijdstip. Een besluit tot ontbinding is altijd onherroepelijk en kan dus niet ongedaan worden gemaakt. Van de ontbinding van een rechtspersoon moet opgave gedaan worden aan het handelsregister. De ontbinding van de rechtspersoon betekent nog niet altijd automatisch dat de rechtspersoon is opgehouden te bestaan. De ontbonden rechtspersoon blijft namelijk voortbestaan als dit nodig is voor de vereffening van zijn vermogen. Tijdens deze vereffening worden de lopende zaken afgewikkeld, vorderingen geïnd, schulden betaald, voorraden verkocht. De vereffening gebeurt door één of meer vereffenaars. Meestal zijn dit dezelfde personen als de bestuurders.

Achter de statutaire naam van de rechtspersoon moet in alle stukken en aankondigingen ”in liquidatie” worden toegevoegd.  Als er na betaling van alle schulden nog iets is overgebleven van het vermogen van de ontbonden rechtspersoon, dan moeten de vereffenaars dit overschot in beginsel uitkeren aan aandeelhouders. De vereffening moet gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. In alle gevallen moeten de vereffenaars ook via een advertentie in een landelijk verspreid dagblad bekend maken waar en tot wanneer de boeken en bescheiden van de BV ter inzage liggen voor belanghebbenden. 

De turboliquidatie is het versneld opheffen en ontbinden van een BV. Het komt voor dat een BV jaren geen activiteiten heeft verricht. Er staat dan niets op de balans van de BV. Er zijn geen bezittingen en geen schulden aanwezig. In dat geval kan er een turboliquidatie plaatsvinden. Een turboliquidatie kan niet in alle gevallen plaatsvinden. Er gelden wel een aantal do's en don'ts. Wij kunnen bij een turboliquidatie binnen vijf werkdagen de BV opheffen via onze persoonlijke en versnelde turboliquidatie service. Wij bieden je als notaris rust, betrouwbaarheid en zekerheid. Wil je dat we je helpen, laat het ons weten.  

Legalisaties

Voor particulieren, bedrijven en andere organisaties verzorgen wij vaak legalisaties, apostilles en doorlegalisaties. Zowel in de ondernemingsrecht-, de vastgoed, en de familierechtpraktijk. Een legalisatie is een verklaring van de notaris dat de handtekening onder een document door jou in het bijzijn van die notaris of een medewerker van zijn kantoor is gezet is en dat jij je daarbij hebt gelegitimeerd met een geldig legitimatiebewijs. Daarmee staat de echtheid van de handtekening vast. De verklaring is vaak een sticker of stempel op het document. 

Apostille en doorlegaliseren

Vaak kan je volstaan met een legalisatie. Maar als je een document in het buitenland wil gebruiken moet je ervoor zorgen dat het document (bijvoorbeeld een uittreksel uit het bevolkingsregister) in het buitenland herkend wordt als officieel document. Dan is het van belang om na te gaan of een land waarin je het document wil gaan gebruiken is aangesloten bij het Apostilleverdrag. Is dat zo dan moet het document worden voorzien van een apostille. Is het land niet aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan moet je het document laten doorlegaliseren. Wij kunnen de apostille of doorlegalisatie voor jou verzorgen. Wij bieden het door ons gelegaliseerde document dan aan bij de rechtbank. De rechtbank kan het document alleen voorzien van een apostille of legalisatie als er een originele handtekening op het document staat én deze handtekening is gedeponeerd in de landelijke handtekeningendatabase. Handtekeningen die door ons zijn gelegaliseerd, worden doorgaans snel en zonder vertraging door de rechtbank voorzien van een apostille. Voor het aanvragen van een apostille of legalisatie bij de rechtbank betaal je griffierecht. De betaalmogelijkheden verschillen per rechtbank. Je ontvangt de apostille of legalisatie nadat je het griffierecht hebt betaald.

Extra legalisatie

Soms vraagt een land om een extra legalisatie. Informeer daarom altijd bij het consulaat of de ambassade van het betreffende land. 

Wat moet je doen om een legalisatie te krijgen? 

Onze hostesses zitten tijdens kantooruren bij de Hospitality Desk voor je klaar en helpen je graag gelijk bij binnenkomst. Bel vooraf even om je komst af te stemmen, zodat we er zeker van zijn dat we je dan ook gelijk bij binnenkomst kunnen helpen. Neem de door jou ontvangen volmacht of verklaring mee naar ons kantoor. Vergeet je geldig legitimatiebewijs niet en zet je handtekening pas bij ons op kantoor in het bijzijn van een medewerker van ons kantoor. Als je handtekening eenmaal bij ons op kantoor is gezet, hoeft je niet in alle gevallen te wachten tot de legalisatie is uitgevoerd. Wij kunnen er zelf voor zorgen dat het gelegaliseerde document in origineel nog dezelfde of de volgende dag wordt verzonden naar de instantie die om je gelegaliseerde handtekening heeft verzocht. Jij ontvangt van ons voor je dossier een digitaal exemplaar.