×

Notariaat

Ondernemingsrecht

Notariaat

Ondernemingsrecht


Wij begeleiden ondernemers en ondernemingen vanuit juridisch perspectief bij de levenscyclus van het ondernemen. Vanaf start-up, naar groei, tot exit. Lokaal. Regionaal. Nationaal. Internationaal. Groot en klein. Van multinational tot MKB. Laten ons leiden door risicobeheersing en rendementsoptimalisatie.  Ondernemers willen immers ondernemen. Met focus. Gewoon vol gaan. Willen niet afgeleid worden door bijzaken. Als het maar goed, op tijd door adviseurs geregeld wordt en de governance en compliance steeds de toets der kritiek kan doorstaan. Zodat er geen waardevernietigend gedoe van komt.

Flex BV en Holdingstructuur

Een Flex BV is gewoon een BV. Het is de meest gekozen rechtsvorm in Nederland, vanwege de beperking van aansprakelijkheid en het financieel voordeel door de fiscale behandeling. Na een wetswijziging in 2012 waarmee het vennootschapsrecht werd geflexibiliseerd is het oprichten van een BV veel eenvoudiger en laagdrempeliger geworden. BV's die na de wetswijziging zijn opgericht worden in de volksmond aangeduid met "Flex BV".   

Voor 2012 had je voor de oprichting van een BV een geplaatst en gestort minimumkapitaal nodig van €18.000. Ook moest je een verklaring van geen bezwaar krijgen van het Ministerie van Justitie, wat tijdrovend bleek. Het is ondertussen allemaal veel makkelijker geworden. Met een kapitaal van € 0,01 kan je een Flex BV oprichten. Wel moet je voor de oprichting altijd langs bij een notaris. Wij zitten met een cappuccino voor je klaar. Wij besparen je internet gehannes en extra legalisatiekosten en kunnen binnen drie dagen een Flex BV voor je oprichten. Schrijven die in één moeite ook voor je in bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bieden je daarmee rust, betrouwbaarheid en zekerheid. 

Het kan echter nuttig zijn om niet één maar twee BV's op te richten. Een holding en een werkmaatschappij. We  noemen dat een holdingstructuur. Daarmee voorkom je een hogere belastingdruk, vorm je een spaar- en/of pensioenpot en maak je in geval van verkoop van de aandelen in de BV gebruik van de deelnemingsvrijstelling waardoor je winst onbelast is. Dat scheelt een slok op de schelvispekel. We praten je daar graag over bij. 

Bedenk ook nog dat een BV  een bankrekening nodig heeft. Dat is allemaal niet heel erg spannend, maar wij hebben goede contacten met veel banken, zijn onafhankelijk en doen niet aan koppelverkoop. Wij kunnen zo gewenst wellicht bevorderen dat een bank je BV snel en tegen gunstige voorwaarden als rekeninghouder accepteert. 

Aandelenoverdracht, uitgifte van aandelen, verpanding

Voor de uitgifte en levering van een aandeel of de vestiging van een pandrecht op aandelen is een notariële akte vereist. Verzorgen wij graag voor je. We nemen in de akte van levering dan de titel van de rechtshandeling op, bijvoorbeeld koop, en gaan na op welke wijze het aandeel is verkregen. Dat moeten we van de wetgever verplicht in de akte opnemen. We zorgen dat de vennootschap de levering erkent en dat het aandeelhoudersregister - vaak aangeduid als "het kladboek van Jantje" - accuraat wordt bijgewerkt. Mocht de BV een zogenaamd artikel 4 lichaam blijken te zijn als bedoeld in de Wet op belastingen van rechtsverkeer, dan kunnen wij adviseren hoe overdrachtsbelasting te besparen.     

Certificering

Het is niet fijn als anderen meer van je weten dan wat je wenselijk vindt. De Kamer van Koophandel is een open boek en god mag weten wie daar allemaal en met wat voor motieven door die publieke informatie zitten te grasduinen. Zo ben je gehouden om je als enig aandeelhouder kenbaar te maken. Daar zit je vaak niet op te wachten en het kan ook je veiligheid in het geding brengen. Dan helpt een anonimiteitsstructuur. Die structuur creëer je door de juridische en de economisch eigendom af te splitsen. We noemen dat certificeren. Dat kan je ook om andere goede redenen doen. Bijvoorbeeld als je de economische gerechtigdheid aan een partij wil laten toekomen maar het dienstig acht dat de zeggenschap bij een onafhankelijk bestuur zit. Wij zien dat veel in familieverband. Bij certificering draag je aandelen ter fine van administratie over aan een op te richten stichting administratiekantoor, die tegenover de verkrijging van die aandelen een gelijk aantal certificaten van aandelen uitgeeft. In de administratievoorwaarden leg je de voorwaarden van certificering en bijvoorbeeld de voorwaarden voor overdracht van certificaten vast. Het is van belang dat de stichting administratiekantoor een onafhankelijk bestuur krijgt. De juridische zeggenschap zit dan bij het bestuur van de stichting, terwijl de certificaathouders in economisch zin gerechtigd zijn tot de certificaten. Het recht op dividend en de liquidatie-uitkering komt hen toe. Maar het bestuur van de stichting AK zit op de bok. 

Niet alleen aandelen, maar vaak wordt ook kunst of een familiehuis gecertificeerd. Het certificeren voorkomt dat familieleden bij de verdeling van de erfenis elkaar in de haren vliegen als bijvoorbeeld alle erfgenamen hun zinnen hebben gezet op dat ene schilderij. Door het schilderij in te brengen in een stichting administratiekantoor en ieder van de erfgenamen een gelijk aantal certificaten te schenken kan je een hoop gedoe voorkomen. Fiscaliteit speelt ook hier een grote rol. Kunstwerken zijn niet fiscaal belast. In box 3 geldt een vrijstelling voor kunst. Certificaten kunnen daarentegen echter wel belast zijn. Maar door gefaseerd certificaten te schenken kan je schenk- en erfbelasting besparen.

Statutenwijziging

Het leven van een rechtspersoon wordt geregeerd door de wet, de statuten en overeenkomsten. De statuten van een BV bevatten grosse modo onderwerpen als: (1) definities, (2) naam, statutaire zetel en doel, (3) kapitaal, aandelen, stortingsplicht, aandeelhoudersregister, (4) vruchtgebruik, pandrecht en certificering, (5) wijziging kapitaal (6) uitgifte en overdracht van aandelen (7) aandeelhoudersrechten, -plichten en -eisen (8) algemene vergadering (9) bestuur (10) boekjaar, jaarrekening, jaarverslag, kwijting (11) winst en uitkeringen en kan een raad van commissarissen hebben.

Tijdens leven, ook tijdens dat van een rechtspersoon, kan er veel veranderen. Zo kan de naam achterhaald zijn, moet de zetel worden verplaatst, moet er kapitaal worden verminderd of worden er juist nieuwe aandelen uitgegeven, wil je andere soorten aandelen creëren met specifiek daaraan gekoppelde rechten of sluiten de statuten niet meer aan bij de huidige wetgeving. In die - en in nog veel meer andere gevallen - is wijziging van de statuten dan geboden. Alleen de notaris is bevoegd om een akte van statutenwijziging op te maken. Wij kunnen adviseren wat je wel en niet zou kunnen overwegen om op te nemen. Wij kunnen ook de aan de statutenwijziging voorafgaande besluitvorming - het aandeelhoudersbesluit of de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders - concipiëren en zorgen voor inschrijving van de wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.    

Fusie

We kennen drie soorten fusie: de aandelenfusie, de bedrijfsfusie en de juridische fusie. 

Bij een aandelenfusie worden de aandelen van de fuserende vennootschappen onderling geruild. De aandeelhouders krijgen een aandelenbelang in elkaars vennootschap. 

Bij een bedrijfsfusie worden de bezittingen en schulden van de onderneming overgedragen. Het verschil met de aandelenfusie is dat er geen aandelen worden overgedragen, maar de activa en passiva. Bij contractuele verplichtingen en schulden is toestemming tot overname van de verplichting van de schuldeisers vereist. 

Bij een juridische fusie gaat het vermogen van één of meer rechtspersonen onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. De verkrijgende rechtspersoon treedt juridisch in de plaats van de verdwijnende rechtspersoon. Het grote voordeel van de juridische fusie ten opzichte van de bedrijfsfusie is dat het vermogen van alle verdwijnende vennootschappen van rechtswege overgaat. Om die reden wordt de juridische fusie aangewend om snel en eenvoudig te reorganiseren binnen een concern. 

De stappen om tot een juridische fusie te komen zijn de volgende: 

  1. De besturen van de te fuseren rechtspersonen stellen een fusievoorstel op.
  2. Alle betrokken bestuurders ondertekenen het fusievoorstel. Ontbreekt er een handtekening, dan wordt de reden daarvan vermeld.
  3. De besturen stellen een toelichting op. In de toelichting staan de verwachte gevolgen op juridisch, economisch en sociaal gebied omschreven.
  4. De besturen deponeren het voorstel tot fusie bij de Kamer van Koophandel, samen met de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen.
  5. De voorgenomen fusie wordt in een landelijk verspreid dagblad aangekondigd.
  6. Vanaf de aankondiging hebben schuldeisers een maand de tijd om in verzet te komen.
  7. Een maand na de aankondiging wordt het aandeelhoudersbesluit tot fusie genomen.
  8. Binnen zes maanden na de aankondiging wordt de fusie gerealiseerd door het passeren van de notariële akte van fusie.
  9. Binnen acht dagen na het passeren van de fusieakte dient de fusie ingeschreven te worden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Uit de stappen volgt wel dat een nauwkeurig te volgen procedure betreft met harde en fatale termijnen Het is dan ook van belang een voorgenomen fusie goed en tijdig in te plannen en zorgvuldig uit te voeren. Wij hakken regelmatig met dit bijltje en nemen je graag bij de hand. 

Juridische (af)splitsing

De tegenhanger van de juridische fusie is de juridische splitsing. Er zijn twee vormen van juridische splitsing: zuivere splitsing en afsplitsing. 

Zuivere splitsing is de rechtshandeling waarbij het vermogen van een rechtspersoon onder algemene titel wordt verkregen door twee of meer andere rechtspersonen. De rechtspersoon wiens vermogen wordt overgedragen houdt bij de splitsing op te bestaan.

Bij afsplitsing gaat het vermogen, of een deel daarvan, over op één of meer verkrijgende rechtspersonen. Bij afsplitsing blijft de afsplitsende rechtspersoon wel bestaan. 

Ook bestaat de mogelijkheid van een zogenoemde ‘ruziesplitsing’. Dat is een zuivere splitsing waarbij één rechtspersoon met twee of meer aandeelhouders wordt gesplitst in verschillende vennootschappen, met elk één aandeelhouder. Een dergelijke splitsing biedt ook de mogelijkheid in een reeds bestaande juridische structuur alsnog een holdingstructuur aan te brengen.

Net als bij juridische fusie gaat bij juridische splitsing het vermogen van de splitsende rechtspersoon onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. De verschillende vermogensbestanddelen die tezamen het vermogen vormen, hoeven daarom ook niet afzonderlijk te worden overgedragen. Voor de overdracht is bovendien geen medewerking van schuldeisers of contractpartijen nodig.

Voor splitsing geldt een wettelijke procedure, die is beschreven in de artikelen 334a tot en met 334ii van boek 2 Burgerlijk Wetboek. Zo moet er onder andere een splitsingsvoorstel worden opgesteld, dat ten kantore van het handelsregister dient te worden gedeponeerd, dient de splitsing bij notariële akte plaats te vinden en zijn er waarborgen ten behoeve van crediteuren van de (af)splitsende vennootschap ingebouwd. Zodra aan alle wettelijke vereisten is voldaan kan de akte van splitsing worden gepasseerd. De dag na het passeren van die akte, treedt de splitsing in werking.

Hoewel de wettelijke procedure een aantal verplichtingen met zich brengt waarvan de naleving enige tijd kost, kan splitsing een manier zijn om een concern te herstructureren of een oplossing te vinden voor geschillen tussen aandeelhouders.

Onderneming starten en aansprakelijkheid

Als je gaat ondernemen komt er een moment waarop jij je afvraagt in welke rechtsvorm jij dat het best kunt doen. Doe je dat als eenmanszaak, via een rechtspersoon of ga je met anderen een personenassociatie aan. Belangrijkste overwegingen zullen daarbij zijn: aansprakelijkheid, fiscale behandeling en uitstraling.

Drijf jij je onderneming in de vorm van een éénmanszaak, dan ben jij persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van je onderneming. Schuldeisers kunnen zich op je gehele privé vermogen verhalen. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan kan ook je echtgenoot zijn/haar aandeel in de gemeenschappelijke bezittingen verliezen, wanneer de éénmanszaak wordt aangesproken door schuldeisers. Je betaalt bij een éénmanszaak inkomstenbelasting over de behaalde winst.

Door gebruikmaking van een BV ben jij niet meer persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van je onderneming, maar is je BV dat. De BV is een rechtspersoon. Is zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. De BV kent één of meer aandeelhouders en wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Jij kan zelf directeur groot aandeelhouder zijn (DGA). De aandeelhouders en bestuurders zijn niet in privé aansprakelijk. Als de BV failliet gaat, is in principe jouw vermogen (je auto, je huis, je spaargeld) veilig. Dat is alleen anders als jij als bestuurder van een BV er echt een potje van hebt gemaakt. Dan kan je wel aansprakelijk worden gehouden. Er moet dan sprake zijn van onbehoorlijk bestuur of wanbeleid. Een voordeel van de BV is dat de onderneming kan worden verkocht door verkoop van de aandelen in de BV. Je hoeft dus niet alle activa en passiva afzonderlijk over te dragen. 

Een BV betaalt vennootschapsbelasting en eventueel dividendbelasting. De directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV betaalt daarnaast inkomstenbelasting over zijn fiscaal minimaal loon en over uitgekeerd dividend. Een BV heeft een iets lagere belastingdruk dan een éénmanszaak, maar hogere kosten, onder meer door jaarrekeningverplichtingen en accountantskosten. Vanaf een winst van ongeveer € 150.000 is het financieel interessant om de onderneming in de BV vorm te voeren.

Als je met anderen onderneemt kan je die samenwerking via een gemeenschappelijk BV vorm geven, waarbij de ondernemers ieder een pakket aandelen in de BV nemen. Ook is denkbaar dat je de samenwerking niet doet vanuit een rechtspersoon maar met een personenassociatie. Personenassociaties zijn de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv).  Dat zijn geen rechtspersonen. Het zijn geen zelfstandige dragers van rechten en verplichtingen. Het zijn overeenkomsten tussen twee of meer (rechts)personen die met elkaar samenwerken.

Een maatschap is een overeenkomst waarbij twee of meer (rechts)personen in het kader van de uitoefening van een beroep (bijvoorbeeld advocaat, accountant, tandarts, medisch specialist) een samenwerking aangaan met het oogmerk om het gezamenlijk behaalde voordeel met elkaar te delen. Zij brengen daartoe geld, goederen, arbeid en of goodwill in. Bij een maatschap is iedere maat voor een gelijk deel aansprakelijk voor de maatschapsschulden. Er is een maatschapsvermogen, primair bedoeld voor de zakelijke schuldeisers. 

Een vof is een overeenkomst waarbij twee of meer (rechts)personen in het kader van de uitoefening van een bedrijf (bijvoorbeeld fietsenhandel, autohandel, een slagerij of groente handel) een samenwerking aangaan met het oogmerk om het gezamenlijk behaalde voordeel met elkaar te delen. De vof heeft een van de vermogens van de vennoten afgescheiden vermogen. Ondanks het ontbreken van rechtspersoonlijkheid wordt de vof in het maatschappelijk verkeer gezien als een afzonderlijk rechtssubject dat zelfstandig aan het rechtsverkeer kan deelnemen. Elke vennoot is hoofdelijk verbonden voor de verbintenissen van de vof. Dat betekent dat die verbintenissen ook op hem persoonlijk rusten. De schuldeisers van de vof kunnen hun vorderingen dan ook op het privévermogen van de vennoten verhalen. Daarnaast kunnen de schuldeisers van de vof zich met voorrang boven de privéschuldeisers van de vennoten op het afgescheiden vermogen van de vof verhalen.

Naast de maatschap en de vof kennen we nog de cv. Ook wel de vennootschap bij wijze van geldschieting. De cv kent een beherend vennootschap en commanditaire of stille vennoten. Zij brengen alleen geld in. De beherend vennoot treedt naar buiten. Hij is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de cv. De stille vennoot is alleen aansprakelijk voor het bedrag dat hij heeft ingebracht in de cv, maar daar zijn ook weer uitzonderingen op. 

Wil je beter begrijpen welke ondernemingsvorm voor jou het meest geschikt is, neem dan contact met ons, dan kijken wij er samen naar. 

Aandeelhoudersovereenkomst

Als er meer dan twee aandeelhouders zijn, is het verstandig om vast te leggen hoe zij - naast wat de wet en de statuten al bepalen - met elkaar omgaan. Juist ook als je goede vrienden met elkaar bent. Wij leggen de wijze van omgang met elkaar vast in een aandeelhoudersovereenkomst. Dat vereist maatwerk. Wat beogen de aandeelhouders met elkaar te regelen. Wat is de duur van de overeenkomst. Hoe ga je om met een change of control, hoe ga je om met een exit, wil je een drag along en een tag along. Combineer je dat met een right of first refusal of een come along?  Wat doe je bij een deadlock. Hoe bepaal je de waarde van de aandelen. Voor welke ava besluiten wensen jullie unanimiteit. Wat spreek je af over financieringsbehoefte. Hoe ziet jullie dividendbeleid eruit. Willen jullie een non-concurrentie en relatiebeding. Moet er een kettingbeding en boetebeding worden opgenomen. Moeten rechten overdraagbaar zijn of juist niet.  Hoe voorkom je dat je met aandeelhouders wordt opgescheept waar je niet mee uit de voeten kunt. Wij leiden je graag gestructureerd door dit doolhof van vragen en afwegingen. Kennen de voetangels en klemmen en willen je daar graag voor behoeden.   

Liquidatie

Op het moment dat een BV niet meer levensvatbaar of rendabel is, als de BV non-actief is, als een stamrecht-BV leeg is geraakt of als jij je vennootschappelijk structuur wenst op te schonen, kan je als DGA besluiten de BV te ontbinden en vervolgens te liquideren. Schulden moeten meestal worden voldaan en vorderingen moeten worden geïnd. Wij begeleiden je graag bij een liquidatie, die ongeveer tweeëneenhalve maand duurt, en kunnen je ook de snellere turbo liquidatie aanbieden. 

Zijn er bij de ontbinding baten, dan moet er een vereffening plaatsvinden. De rechtspersoon blijft dan voortbestaan tot het tijdstip waarop de vereffening is geëindigd. Als de rechtspersoon op het moment van ontbinding geen baten heeft, eindigt die onmiddellijk. Wanneer de rechtspersoon is beëindigd, maar er blijken achteraf toch nog baten te zijn, dan kan de vereffening worden heropend. De rechtspersoon herleeft dan alleen om de vereffening af te wikkelen. Iedere belanghebbende kan bij de rechtbank een verzoek indienen om de vereffening te heropenen. De bestuurders van de ontbonden vennootschap zijn vereffenaar van het vermogen van de rechtspersoon. Als de statuten van de vennootschap dit bepalen, kunnen ook andere personen vereffenaar zijn. Dat is aan jou. Als er geen vereffenaar is, wordt er één benoemd door de rechtbank. Dit gebeurt op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie.

De BV kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Meestal is volgens de statuten voor zo'n ontbindingsbesluit een bijzondere meerderheid van stemmen vereist. De ontbinding treedt in op het moment dat het besluit wordt genomen, of op een toekomstig tijdstip. Een besluit tot ontbinding is altijd onherroepelijk en kan dus niet ongedaan worden gemaakt. Van de ontbinding van een rechtspersoon moet opgave gedaan worden aan het handelsregister. De ontbinding van de rechtspersoon betekent nog niet altijd automatisch dat de rechtspersoon is opgehouden te bestaan. De ontbonden rechtspersoon blijft namelijk voortbestaan als dit nodig is voor de vereffening van zijn vermogen. Tijdens deze vereffening worden de lopende zaken afgewikkeld, vorderingen geïnd, schulden betaald, voorraden verkocht. De vereffening gebeurt door één of meer vereffenaars. Meestal zijn dit dezelfde personen als de bestuurders.

Achter de statutaire naam van de rechtspersoon moet in alle stukken aankondigingen ”in liquidatie” worden toegevoegd.  Als er na betaling van alle schulden nog iets is overgebleven van het vermogen van de ontbonden rechtspersoon, dan moeten de vereffenaars dit overschot in beginsel uitkeren aan aandeelhouders. De vereffening moet gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. In alle gevallen moeten de vereffenaars ook via een advertentie in een landelijk verspreid dagblad bekend maken waar en tot wanneer de boeken en bescheiden van de BV ter inzage liggen voor belanghebbenden. 

De turboliquidatie is het versneld opheffen en ontbinden van een BV. Het komt voor dat een BV jaren geen activiteiten heeft verricht. Er staat dan niets op de balans van de BV. Er zijn geen bezittingen en geen schulden aanwezig. In dat geval kan er een turboliquidatie plaatsvinden. Een turboliquidatie kan niet in alle gevallen plaatsvinden. Er gelden wel een aantal do's en dont's. Wij kunnen bij een turboliquidatie binnen vijf werkdagen de BV opheffen via onze persoonlijke en versnelde turboliquidatie service. Wij doen dat al voor een vaste prijs van € 195,00. Wij bieden je als notaris rust, betrouwbaarheid en zekerheid. Wil je dat we je helpen, laat het ons weten.  

Coöperatie

Een coöperatieve vereniging, meestal coöperatie genoemd, gaat overeenkomsten aan met en voor haar leden. De vereniging is gericht op samenwerken. Bekende voorbeelden zijn agrariërs die samen landbouwmachines kopen voor gezamenlijk gebruik en supermarkten die gezamenlijk producten inkopen. Voor het oprichten van een coöperatie moet je naar de notaris. De coöperatie is van de leden en voor de leden, met als doel het behalen van economisch voordeel. Dit hoeft niet alleen het behalen van winst te zijn, maar kan ook bestaan uit het besparen van kosten of het behalen van een ander voordeel zoals de mogelijkheid tot het opwekken van duurzame energie. 

Stichting

Algemeen

Een stichting is rechtspersoon en wordt opgericht bij notariële akte.

Het doel van de stichting geeft aan op welke manier de stichting aan het rechtsverkeer kan deelnemen. Het doel van een stichting hoeft zich niet te beperken tot een ideëel of sociaal doel. Een stichting kan een onderneming in stand houden. Het doel mag niet worden overschreden.

De stichting moet door één of meer meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen worden opgericht. Het bestuur van de stichting moet uit ten minste een meerderjarig natuurlijke persoon of rechtspersoon bestaan. Een oprichter hoeft niet ook bestuurder te worden. Wanneer een rechtspersoon oprichter of bestuurder wordt, moet haar doel dat toestaan.

De stichting heeft één orgaan, het bestuur.

De akte van oprichting bevat de statuten. De statuten bevatten de kern van de inrichting en structuur van de stichting. In reglementen kunnen onderwerpen nader worden uitgewerkt. Een reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.

Afhankelijk van de activiteiten van de stichting kan zij belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Een stichting kan ook onderworpen zijn aan de indirecte belastingen (o.a. btw). Na de oprichting van de stichting word je hierover nader geïnformeerd door de belastingdienst.

Naam

De naam van de stichting moet voldoende onderscheidend zijn van de namen van bestaande stichtingen of andere rechtspersonen. Wanneer de stichting een onderneming in stand houdt, is het bepaalde in de Handelsnaamwet van toepassing. Deze wet verbiedt onder meer het voeren van een naam die door een ander rechtmatig gevoerd wordt of slechts in kleine mate daarvan afwijkt, een en ander heeft verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, dit om bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te voorkomen. De regels van de Handelsnaamwet kunnen als leidraad dienen voor de toetsing van de toelaatbaarheid van de naam van een stichting die geen onderneming in stand houdt. Wij adviseren je op de site van de Kamer van Koophandel na te gaan of de door jou gekozen naam van de stichting, of een daarop lijkende naam, voorkomt.

De Kamer van Koophandel kan de inschrijving van een stichting in het handelsregister weigeren als blijkt dat de naam van de stichting in het handelsregister voorkomt of als blijkt dat de naam van een stichting sterke gelijkenis vertoont met de naam van een bestaande stichting.

Handelsregister

De stichting moet na haar oprichting worden ingeschreven bij het handelsregister. Ook de bestuurders moeten worden ingeschreven, met vermelding van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zolang de inschrijving van de stichting bij het handelsregister niet heeft plaatsgevonden, is iedere bestuurder voor een rechtshandeling waardoor hij de stichting verbindt, naast de stichting hoofdelijk aansprakelijk.

Doel

Het doel en de werkzaamheden van de stichting mogen niet in strijd zijn met de openbare orde. Het doel van de stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen (i.c. de bestuurders) noch aan anderen, tenzij wat die laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben. Het maken van winst is op zich niet verboden. De winsten kunnen bijvoorbeeld worden besteed aan het bereiken van het doel van de stichting.

Bestuur

De bestuurders worden benoemd en ontslagen door het bestuur ('coöptatie'). Het bestuur stelt ook het aantal bestuurders vast. Elke bestuurder is tegenover de stichting en derden gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Een bestuurder is persoonlijk aansprakelijk voor onbehoorlijk bestuur, tenzij hij kan aantonen dat hem geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. Van een ernstig verwijt kan onder andere sprake zijn als vast komt te staan dat de bestuurder wist of redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van de stichting tot gevolg zou hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade. Wanneer een rechtspersoon bestuurder is, rust de aansprakelijkheid hoofdelijk op degenen die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid bestuurder van de bestuurder-rechtspersoon waren.

Vertegenwoordiging

De stichting kan altijd worden vertegenwoordigd door het bestuur (alle bestuurders gezamenlijk). Daarnaast is het mogelijk in de statuten te bepalen dat de stichting kan worden vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk of alleen door twee tezamen handelende bestuurders. Ook combinaties zijn mogelijk, bijv. de voorzitter van het bestuur is zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging en de overige bestuurders zijn slechts gezamenlijk bevoegd. Het bestuur is bevoegd tot het geven van volmacht aan één of meer bestuurders en aan derden. Wanneer de stichting mogelijk registergoederen (o.a. onroerend goed) zal verkrijgen, moet de bevoegdheid daarvoor uitdrukkelijk uit de statuten duidelijk zijn. Dat geldt ook wanneer de stichting zich borg of hoofdelijk aansprakelijk moet kunnen stellen voor de verplichtingen van derden.

Boekjaar

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. Het is mogelijk op te nemen dat het eerste boekjaar van de stichting een verlengd boekjaar is; het eerste boekjaar eindigt dan niet op 31 december van het jaar van oprichting maar op 31 december van het jaar daarna.

Financiële verantwoording

Het bestuur is verplicht een administratie te voeren zodat altijd de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken. De boeken en bescheiden van de stichting moeten gedurende zeven jaren worden bewaard.

Wanneer een stichting een onderneming in stand houdt en een bepaalde netto-omzet behaalt (ten minste € 4.400.000), is op haar het jaarrekeningenrecht van toepassing. 

Verschillen tussen een stichting en vereniging

De verschillen tussen een stichting en een vereniging zijn klein, maar daarom niet onbelangrijk. Integendeel. Door het maken van een verkeerde keuze kan het zijn dat je strijd met de wet gaat handelen. En kom jij erachter dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt, dan kan een wijziging van rechtsvorm flink in de papieren lopen. Nog los van alle moeite die het je zal kosten. Maak je keuze tussen het oprichting van een stichting en het oprichten van een vereniging op basis van alle beschikbare informatie. Wat zijn de concrete plannen voor het eerste jaar? Welke ontwikkelingen zullen zich de eerste vijf jaar voordoen?

Vereniging

Algemeen

Een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid wordt opgericht bij notariële akte.

Het doel van de vereniging geeft aan op welke wijze aan het rechtsverkeer kan worden deelgenomen. Een vereniging kan een onderneming in stand houden. Het doel mag niet worden overschreden.

De vereniging moet door twee of meer meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen worden opgericht. Het bestuur van de vereniging moet uit ten minste één meerderjarige natuurlijke persoon, of rechtspersoon, bestaan. Wanneer een rechtspersoon oprichter of bestuurder wordt, moet haar doel dat toestaan.

Omdat de wet bepaalt dat een vereniging van rechtswege wordt ontbonden door het geheel ontbreken van leden moet vaststaan dat de vereniging vanaf haar oprichting ten minste één lid heeft.

De vereniging heeft twee organen, het bestuur en de algemene vergadering. De algemene vergadering bestaat uit de leden. De algemene vergadering heeft de uiteindelijke zeggenschap in de vereniging.

De akte van oprichting bevat de statuten. De statuten bevatten de kern van de inrichting en structuur van de vereniging. In reglementen kunnen onderwerpen nader worden uitgewerkt. Een reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.

Afhankelijk van de activiteiten van de vereniging kan zij belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Een vereniging kan eveneens onderworpen zijn aan de indirecte belastingen (o.a. btw).

Naam

De naam van de vereniging moet voldoende onderscheidend zijn van de namen van bestaande verenigingen of andere rechtspersonen. Wanneer de vereniging een onderneming in stand houdt, is het bepaalde in de Handelsnaamwet van toepassing. Deze wet verbiedt onder meer het voeren van een naam die door een ander rechtmatig gevoerd wordt of slechts in kleine mate daarvan afwijkt, een en ander heeft verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, dit om bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te voorkomen. De regels van de Handelsnaamwet kunnen als leidraad dienen voor de toetsing van de toelaatbaarheid van de naam van een vereniging die geen onderneming in stand houdt. Wij adviseren je op de site van de Kamer van Koophandel na te gaan of de door jou gekozen naam van de vereniging of een daarop lijkende naam voorkomt. De Kamer van Koophandel kan de inschrijving van een vereniging in het handelsregister weigeren als blijkt dat de naam van de vereniging in het handelsregister voorkomt of als blijkt dat de naam van de vereniging sterke gelijkenis vertoont met de naam van een bestaande vereniging of andere rechtspersoon.

Handelsregister

De vereniging moet na haar oprichting worden ingeschreven bij het handelsregister. Ook de bestuurders moeten worden ingeschreven, met vermelding van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zolang de inschrijving van de vereniging bij het handelsregister niet heeft plaatsgevonden, is iedere bestuurder voor een rechtshandeling waardoor hij de vereniging verbindt, naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk.

Doel

Het doel en de werkzaamheden van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de openbare orde. Het doel van de vereniging mag niet inhouden het doen van winstuitkeringen aan haar leden. Het maken van winst op zich is niet verboden. De winsten kunnen bijvoorbeeld worden besteed aan het bereiken van het doel van de vereniging.

Bestuur

De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt ook het aantal bestuurders vast. Elke bestuurder is tegenover de vereniging en derden gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Een bestuurder is persoonlijk aansprakelijk voor onbehoorlijk bestuur, tenzij hij kan aantonen dat hem geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. Van een ernstig verwijt kan onder meer sprake zijn als vast komt te staan dat de bestuurder wist of redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van de vereniging tot gevolg zou hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade.

Wanneer een rechtspersoon bestuurder is, rust de aansprakelijkheid hoofdelijk op degenen die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid bestuurder van de bestuurder-rechtspersoon waren.

Vertegenwoordiging

De vereniging kan altijd worden vertegenwoordigd door het bestuur (alle bestuurders gezamenlijk). Daarnaast is het mogelijk in de statuten te bepalen dat de vereniging kan worden vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk of alleen door twee tezamen handelende bestuurders. Ook combinaties zijn mogelijk, bijv. de voorzitter van het bestuur is zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging en de overige bestuurders zijn slechts gezamenlijk bevoegd. Het bestuur is bevoegd tot het geven van volmacht aan één of meer bestuurders en aan derden.

Wanneer de vereniging mogelijk registergoederen (o.a. onroerend goed) zal verkrijgen, moet de bevoegdheid daarvoor uitdrukkelijk uit de statuten blijken. Dat geldt ook wanneer de vereniging zich borg of hoofdelijk aansprakelijk moet kunnen stellen voor de verplichtingen van derden. Het bestuur mag deze rechtshandelingen alleen aangaan met de goedkeuring van de algemene vergadering. Zonder deze goedkeuring kan de vereniging door het bestuur niet rechtsgeldig worden verbonden.

Boekjaar

Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. Het is mogelijk op te nemen dat het eerste boekjaar van de vereniging een verlengd boekjaar is; het eerste boekjaar eindigt dan niet op 31 december van het jaar van oprichting maar op 31 december van het jaar daarna.

Financiële verantwoording

Het bestuur is verplicht een administratie te voeren zodat altijd de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering bijeen te roepen en daarin over het afgelopen boekjaar verslag te doen over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. In deze vergadering legt het ook de door hem opgemaakte balans en de staat van baten en lasten ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten gedurende zeven jaren worden bewaard.

Wanneer een vereniging een onderneming in stand houdt en een bepaalde netto-omzet behaalt (ten minste € 4.400.000), is op haar het jaarrekeningenrecht van toepassing. 

Verschillen tussen een vereniging en een stichting

De verschillen tussen een vereniging en een stichting zijn klein, maar daarom niet onbelangrijk. Integendeel. Door het maken van een verkeerde keuze kan het zijn dat je strijd met de wet gaat handelen. En kom jij erachter dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt, dan kan een wijziging van rechtsvorm flink in de papieren lopen. Nog los van alle moeite die het je zal kosten. Maak je keuze tussen het oprichting van een stichting en het oprichten van een vereniging op basis van alle beschikbare informatie. Wat zijn de concrete plannen voor het eerste jaar? Welke ontwikkelingen zullen zich de eerste vijf jaar voordoen?

Legalisaties

Voor particulieren, bedrijven en andere organisaties verzorgen wij vaak legalisaties, apostilles en doorlegalisaties. Zowel in de ondernemingsrecht-, de vastgoed, en de familierechtpraktijk. Een legalisatie is een verklaring van de notaris dat de handtekening onder een document door jou in het bijzijn van die notaris of een medewerker van zijn kantoor is gezet is en dat jij je daarbij hebt gelegitimeerd met een geldig legitimatiebewijs. Daarmee staat de echtheid van de handtekening vast. De verklaring is vaak een sticker of stempel op het document. 

Apostille en doorlegaliseren

Vaak kan je volstaan met een legalisatie. Maar als je een document in het buitenland wil gebruiken moet je ervoor zorgen dat het document (bijvoorbeeld een uittreksel uit het bevolkingsregister) in het buitenland herkend wordt als officieel document. Dan is het van belang om na te gaan of een land waarin je het document wil gaan gebruiken is aangesloten bij het Apostilleverdrag. Is dat zo dan moet het document worden voorzien van een apostille. Is het land niet aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan moet je het document laten doorlegaliseren. Wij kunnen de apostille of doorlegalisatie voor jou verzorgen. Wij bieden het door ons gelegaliseerde document dan aan bij de rechtbank. De rechtbank kan het document alleen voorzien van een apostille of legalisatie als er een originele handtekening op het document staat én deze handtekening is gedeponeerd in de landelijke handtekeningendatabase. Handtekeningen die door ons zijn gelegaliseerd, worden doorgaans snel en zonder vertraging door de rechtbank voorzien van een apostille. Voor het aanvragen van een apostille of legalisatie bij de rechtbank betaal je griffierecht. De betaalmogelijkheden verschillen per rechtbank. Je ontvangt de apostille of legalisatie nadat je het griffierecht hebt betaald.

Extra legalisatie

Soms vraagt een land om een extra legalisatie. Informeer daarom altijd bij het consulaat of de ambassade van het betreffende land. 

Wat moet je doen om een legalisatie te krijgen? 

Onze hostesses zitten tijdens kantooruren bij de Hospitality Desk voor je klaar en helpen je graag gelijk bij binnenkomst. Bel vooraf even om je komst af te stemmen, zodat we er zeker van zijn dat we je dan ook gelijk bij binnenkomst kunnen helpen. Neem de door jou ontvangen volmacht of verklaring mee naar ons kantoor. Vergeet je geldig legitimatiebewijs niet en zet je handtekening pas bij ons op kantoor in het bijzijn van een medewerker van ons kantoor. Als je handtekening eenmaal bij ons op kantoor is gezet, hoeft je niet in alle gevallen te wachten tot de legalisatie is uitgevoerd. Wij kunnen er zelf voor zorgen dat het gelegaliseerde document in origineel nog dezelfde of de volgende dag wordt verzonden naar het de instantie die om je gelegaliseerde handtekening heeft verzocht. Jij ontvangt van ons voor je dossier een digitaal exemplaar.