×

Notariaat

Personen- en familierecht

Notariaat

Personen- en familierecht


Onze  personen- en familierecht diensten zien op de rechtsgebieden die geregeld zijn in Boek 1 en Boek 4 van het Burgerlijk wetboek. Boek 1 behandelt het recht op naam, het huwelijk, het geregistreerd partnerschap, echtscheiding, afstamming, adoptie, gezag, voogdij, levensonderhoud en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van natuurlijke personen. Boek 4 ziet op het erfrecht; de overgang van vermogen. De rechtsgebieden geven het juridisch kader en bieden houvast. Maar wij laten ons niet louter leiden door formele regels. Wij identificeren persoonlijke en gezamenlijke belangen. Kanaliseren emoties. Bewaken de kwaliteit van de relatie. Bieden nieuw perspectief.

Testament

Het erfrecht bepaalt op grond van de wet wie de erfgenamen zijn. Dat noemen we het versterferfrecht. Wil je daarvan afwijken, dan moet je een testament maken. Dit heet testamentair erfrecht. Iedereen vanaf 16 jaar en ouder kan een testament op maken. 

De volgorde van het versterferfrecht is als volgt:

 1. Ben je getrouwd en heb je geen kinderen, dan is de langstlevende echtgenoot de enig erfgenaam.
 2. Ben je niet getrouwd, maar heb je wel kinderen dan zijn de kinderen enig erfgenaam ieder voor een gelijk deel.
 3. Ben je getrouwd en heb je kinderen, dan erven de langstlevende echtgenoot en de kinderen ieder een gelijk deel. De wettelijke verdeling is van toepassing. De kinderen krijgen de erfenis pas als beide ouders zijn overleden.
 4. Heb je geen echtgenoot en geen kinderen, dan erven je ouders en je (half)broers en (half)zussen. Is je broer of zus al eerder overleden, dan komen diens kinderen daarvoor in de plaats.
 5. Heb je geen echtgenoot, geen kinderen, geen ouders en geen broers of zussen, dan erven je grootouders. Als die al overleden zijn, komen hun (klein)kinderen daarvoor in de plaats. Zijn ook deze allemaal overleden, dan komen de overgrootouders met hun afstammelingen aan bod.

Let wel. Is de erflater met zijn echtgenoot in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, dan is de langstlevende echtgenoot op grond van het huwelijksgoederenregime gerechtigd tot de helft van de gemeenschap en samen met de kinderen ieder voor een gelijk deel tot de nalatenschap. 

Een testament, ook wel uiterste wil, is een notariële akte waarin je aangeeft wie je erfgenamen zijn en wie wat krijgt na je overlijden. Voor een testament moet je naar de notaris.

In de volgende situaties is het in elk geval verstandig om een testament op te maken:

 • Je wilt in afwijking van het versterferfrecht een specifieke begunstigde aanwijzen voor specifieke erfdelen.
  Bijvoorbeeld je vriend(in), stiefkind, kleinkind of een rechtspersoon, zoals een vereniging of een goed doel. Een erfgenaam krijgt altijd een evenredig deel of het geheel van de nalatenschap.
 • Je wilt een specifieke begunstigde aanwijzen voor specifieke goederen.
  Je kan aan iemand een door jou bepaald goed of geldbedrag uit de nalatenschap legateren. Dit wordt een legaat genoemd. De persoon die het betreffende goed of geldbedrag ontvangt, is de legataris. De legataris heeft een vorderingsrecht op één of meer van de erfgenamen ter grootte van het legaat, maar deelt verder niet mee in de nalatenschap.
 • Je wilt familieleden of je partner onterven
 • Je wilt de financiële positie van je (nieuwe) partner beter beschermen
 • Je wilt de financiële positie van je kinderen beter beschermen
 • Je wilt de rechten van je kinderen uitbreiden of beperken
 • Je hebt minderjarige kinderen en je wilt een voogd benoemen.
  Deze voogd draagt zorg voor de verzorging en opvoeding van de kinderen en voert het financiële beheer tot meerderjarigheid als je geen bewindvoerder hiervoor aanwijst. De voogdij dien je bij voorkeur in je testament te regelen. Het benoemen van een voogd kan tegenwoordig ook plaatsvinden via een onlineapplicatie van de rechtbank waarna de benoeming wordt ingeschreven in het gezag register.  Als je in je testament niets zou regelen, dan zal uiteindelijk de rechter bepalen wie voogd wordt. De rechter doet dit in overleg met de familie en zal hierin in al zijn wijsheid beslissen, je kunt echter niet worden gehoord (je bent er immers niet meer).  De Raad voor de Kinderbescherming zal om advies worden gevraagd. Als er binnen de familie geen geschikte voogd te vinden is, wordt je kind (of kinderen) ondergebracht bij een pleeggezin. Als je de route via de rechter wilt voorkomen, moet je in jouw testament een voogdijregeling opnemen.
 • Je wilt een bewindvoerder benoemen.
  Als je minderjarige kinderen als erfgenaam of legataris aanwijst, kun je in het testament een bewindvoerder benoemen. Deze neemt het financiële beheer voor zijn rekening tot de kinderen meerderjarig zijn. De redenen voor een bewind kunnen zijn:
  1. Kinderen mogen (nog) niet over het geld beschikken
  2. Jij beoogt een bepaald doel met het geld
  3. De voogd is niet deskundig op het gebied van financieel beheer
  4. Scheiding voogdij en beheer geld
  5. De voogd is bijvoorbeeld een vriend of ex die de erfenis niet mag beheren 
 • Je wilt je stiefkinderen iets nalaten
 • Je wilt schenkingen gedaan aan één van de kinderen, gelijk trekken voor alle kinderen  
 • Je wilt de continuïteit van je onderneming veilig stellen
 • Je wilt voorkomen dat er via getrouwde kinderen geld naar de 'koude kant' gaat 
 • Je wilt invloed op je vermogen als je partner na je overlijden gaat hertrouwen of opnieuw gaat samenwonen
 • Je wilt de erfbelasting of eigen bijdrage voor een zorginstelling verminderen voor je partner.
  De eigen bijdrage voor de zorginstelling is afhankelijk van het spaargeld en inkomsten van je partner. Daar valt ook zijn nalatenschap onder. Je kan de eigen bijdrage op drie manieren verkleinen: 
  • vermaak aan je kinderen bij je overlijden direct een som geld;
  • schenk je kinderen geld voordat je overlijdt en begin daar op tijd mee;
  • bepaal de einddatum van het vruchtgebruik op de datum dat je partner naar een zorginstelling gaat.
 • Jijzelf of je echtgenoot hebben niet de Nederlandse nationaliteit.
 • Je wilt ten aanzien van bezit in een ander land, bankrekeningen of bijvoorbeeld een vakantiewoning, je zaken geregeld hebben.  
 • Je bent niet gehuwd, hebt ook geen geregistreerd partnerschap, maar bijvoorbeeld wel een samenlevingscontract, waardoor je partner geen erfgenaam is.
 • Je vermogen is groter dan € 50.000 en je wilt belasting besparen.
 • Je wilt een executeur testamentair benoemen die je nalatenschap gaat afwikkelen.

Dit inhoud van het testament is geheim. Gaat niemand wat aan. Ook je betere helft en kinderen niet. Het staat je natuurlijk vrij om de inhoud te delen met wie je wilt, maar de notaris praat met niemand over je testament. Hij heeft een geheimhoudingsplicht.

Het opmaken van een testament is een eenzijdige rechtshandeling. Een testament bevat een uiterste wil van slechts één persoon. Je kan dus niet samen met je echtgenoot bijvoorbeeld één testament opmaken. Wel kan je beiden een gezamenlijke regeling in je testament opnemen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de voogdij van de kinderen. Testamenten van echtgenoten kunnen zelfs zo op elkaar lijken, dat we ze gelijkluidend noemen. Maar de notaris is op grond van de jurisprudentie gehouden een testateur onder vier ogen te spreken om zich er van te vergewissen dat het testament ook echt de uiterste wil is van de testateur en niet bijvoorbeeld die van zijn echtgenoot of kinderen.   

Een testament is geldig totdat je een nieuw testament maakt en daarbij het oude herroept. Bij het Centraal Testamentenregister is steeds terug te vinden of, wanneer en bij welke notaris een testament is opgemaakt. Ook als de testateur nog leeft.

Eigenlijk zou je elke vijf jaar je testament moeten laten beoordelen om te zien of er aanpassingen nodig zijn. Wil je een testament opmaken, of wil je graag een check laten doen? Laat het ons weten. Misschien wil je in je testament ook wel een (social media) executeur benoemen. Iemand die de zaken voor je regelt, als jij er niet meer bent en er bijvoorbeeld voor zorgt dat je niet voor eeuwig op Facebook, Linkedin of Insta blijft hangen.

Social media testament

Wie is er nu niet actief op sociale media zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Insta of Snapchat. Maar wat gebeurt er met het online leven als een Twitteraar of Facebooker het leven laat? Hoe pijnlijk is het als je op Facebook nog een profiel ziet van een familielid of vriend, waarop nog verjaardagsfelicitaties binnenkomen, terwijl jij weet dat hij al enige tijd terug is overleden. Als je niets regelt, blijf je na je dood voortleven op Facebook en andere sociale media. Het is voor nabestaanden niet zo simpel om je account te verwijderen of in te richten als gedenkpagina. Wij kunnen daarin voorzien. Vertrouw je accountgegevens aan ons toe en geef ons de opdracht wat wij met je online bestaan moeten doen mocht het onvermijdelijke moment zich aandienen.   

Levenstestament

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Heeft soms grote gevolgen. Ziekte overkomt ons allemaal. 1 of de 5 Nederlanders krijgt dementie. Op basis van demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal mensen met dementie tot 2040 stijgen met 115%. 

Wat nu als je tijdens leven niet meer goed kunt handelen doordat je wilsonbekwaam wordt. Bijvoorbeeld door ziekte of een ernstig ongeval. Hoe dan verder? Het is dan van belang om te weten wat je wensen zijn. Zowel op het financiële, als op het medische en persoonlijke vlak. En wie is je vertrouwenspersoon dan die jou tijdens leven kan vertegenwoordigen. Dat kun je vooraf en voor het te laat is goed vastleggen. Dat bespaart je een hoop ellende en narigheid. En je dierbaren ook.

Bij aangelegenheden op het financiële vlak moet je denken aan bankzaken, vermogensbeheer en belastingzaken. Maar ook aan de verkoop van de woning mocht dat aan de orde komen. Bij medische aangelegenheden kan het gaan om het maken van een keuze voor wel of geen medische behandeling of reanimatie. Wensen op het persoonlijk vlak kunnen zien op persoonlijke verzorging, je uitvaart, sociale contacten en beëindiging van je profielen op sociale media.

Door het levenstestament door ons te laten opstellen, bereik je dat de banken het erkennen en de vertrouwenspersoon de zaken voor jou dan ook kan waarnemen. Ook ligt de datum vast, kan de akte niet kwijtraken en kunnen we zo gewenst het levenstestament aanbieden bij het Centraal Levenstestamentenregister. De inhoud van het levenstestament is niet zichtbaar, blijft geheim, maar wel kan dan nagegaan worden of er een levenstestament is gemaakt.   

Huwelijkse voorwaarden

Tot enige tijd geleden was het zo dat als aanstaande echtgenoten voordat zij gingen trouwen niets regelden bij de notaris, zij automatisch in algehele gemeenschap van goederen waren getrouwd. Daarmee werden alle bezittingen en schulden van vóór het huwelijk en alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk ontstonden gemeenschappelijk. Bij echtscheiding moest dan alles door de helft worden gedeeld. Dat is niet meer. Als je na 1 januari 2018 in Nederland trouwt en je regelt niets bij de notaris, dan ben je automatisch getrouwd in een beperkte gemeenschap van goederen. Alles wat voor het huwelijk privévermogen was, blijft tijdens het huwelijk privévermogen. Ook schenkingen en erfenissen vallen dan niet meer in de gemeenschap van goederen. Vermogen dat echtgenoten gedurende het huwelijk verkrijgen of vermogen dat vóór het huwelijk reeds gemeenschappelijk was, waaronder schulden, wordt door huwelijk gemeenschappelijk en zal bij echtscheiding gedeeld worden. Om het onderscheid tussen privé en gemeenschappelijk vermogen te kunnen maken, moet er een deugdelijke administratie gevoerd worden. Ontbreekt het daaraan dan worden de bezittingen of schulden geacht gemeenschappelijk te zijn en moeten ze bij echtscheiding worden gedeeld.

Redenen om huwelijkse voorwaarden overeen te komen kunnen zijn als één van de twee schulden heeft, als één van de twee aanzienlijk vermogen heeft of heeft te verwachten, als één van de twee, of beiden ondernemer zijn, of als zij anderszins financieel risico lopen. 

Wil je in gemeenschap van goederen trouwen (samen uit, samen thuis) of wil je andere huwelijksvoorwaarden overeenkomen (bijvoorbeeld de ijskoude uitsluiting, ook wel de jägermeistervariant waarbij alles privé blijft en niets gedeeld wordt), laat het ons weten. Wij helpen jullie graag. 

Geregistreerd partnerschap

Het geregistreerde partnerschap is een in de wet geregelde samenlevingsvorm. Net als het huwelijk. Het geregistreerde partnerschap is bedoeld voor mensen die hun affectieve relatie willen formaliseren, maar niet voor het instituut huwelijk wensen te kiezen. De gevolgen van het aangaan van het geregistreerde partnerschap zijn ongeveer gelijk aan die van het aangaan van het huwelijk. Een belangrijk verschil ziet op de relatie met kinderen. Een kind dat wordt geboren in een huwelijk of geregistreerd partnerschap van een man en een vrouw of van twee vrouwen heeft van rechtswege beiden als ouder. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee mannen is dit niet het geval. In al deze gevallen kunnen familierechtelijke betrekkingen van het kind met de vader of de partner van de vader alleen ontstaan door erkenning of adoptie.

Het geregistreerd partnerschap wordt ook in het buitenland erkend, maar niet in alle landen. Voor meer informatie over partnerschapsvoorwaarden en over de erkenning van het geregistreerd partnerschap in het buitenland, kan je met ons contact opnemen.

Geregistreerd partnerschap is een samenlevingsvorm waarbij beide partners rechten en plichten ten opzichte van elkaar hebben. Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om beëindigd worden. Dat is anders indien er minderjarige kinderen zijn of partners een dispuut met elkaar hebben; dan gaat ontbinding via de rechter.

Om geregistreerd partnerschap te sluiten is er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

 • Beide partners moeten 18 jaar of ouder zijn.
 • Beide partners mogen niet al met iemand anders zijn getrouwd of geregistreerd partnerschap hebben.
 • Indien partners familie van elkaar zijn, mogen zij geen geregistreerd partnerschap sluiten. Dit geldt voor ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.
 • Indien een van de partners onder curatele staat is toestemming vereist van de curator of de kantonrechter.
Volgens de wet hebben partners bij geregistreerd partnerschap automatisch rechten en plichten tegenover elkaar en ten opzichte van de buitenwereld. Rechten en plichten die gelden bij geregistreerd partnerschap zijn:
 • De achternaam van de partner mag gebruikt worden, dit geldt echter niet in officiële stukken, bijvoorbeeld paspoort en rijbewijs.
 • De partner hoeft in een rechtszaak niet te getuigen tegen de geregistreerde partner (verschoningsrecht).
 • Bij bepaalde verrichtingen of beslissingen is toestemming vereist van de partner. Een voorbeeld hiervan is het kopen of verkopen van een huis. In geval van schulden ben je beiden verantwoordelijk.
 • Beide partners hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. Elke partner is verplicht elkaar in het levensonderhoud te voorzien.
 • Geregistreerde partners zijn elkaars wettelijke erfgenaam. Bij testament kan anders bepaald worden.
 • Met geregistreerd partnerschap worden rechten voor ouderdomspensioen en in vele regelingen ook voor nabestaandenpensioen erkend.

Het geregistreerd partnerschap kan zowel beëindigd worden met of zonder rechter. Indien er minderjarige kinderen zijn of partners het oneens zijn, dan gaat ontbinding via de rechter.

Voor de beëindiging van een geregistreerd partnerschap zonder rechter hebben de partners een notaris nodig. Er wordt een overeenkomst opgesteld waarin beide partners verklaren dat ze het partnerschap willen beëindigen. Ook de afspraken die gemaakt zijn over partneralimentatie en pensioen staan erin.  

Indien er minderjarige kinderen zijn of beide partners het niet met elkaar eens worden, begint de procedure met een verzoekschrift dat de advocaat verzendt naar de rechtbank. Met dit verzoekschrift wordt een ouderschapsplan meegestuurd. De verdere procedure verloopt hetzelfde als bij een echtscheiding.  

De overeenkomst of beschikking van de beëindiging van het partnerschap moet binnen 3 maanden worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.  Zodra deze overeenkomst of beschikking is ingeschreven is het geregistreerd partnerschap beëindigd.

Samenlevingscontract

Het samenlevingscontract is een overeenkomst waarin je afspraken maakt over allerlei zaken die met het samenwonen en de kosten van de huishouding verband houden.

Als jullie een samenlevingsovereenkomst hebben en langer dan een half jaar samenwonen, worden jullie fiscaal gelijk behandeld als gehuwden, is een lager percentage schenkbelasting en erfbelasting van toepassing en gelden hogere vrijstellingen voor die belastingen. Het kan je dus heel veel geld opleveren.

In de samenlevingsovereenkomst maak je afspraken over bijvoorbeeld:

 • de financiële bijdrage in de kosten van de huishouding
 • de verdeling van bezittingen
 • afspraken over de woning
 • het aanwijzen van elkaar als begunstigde van het nabestaandenpensioen

In de praktijk wordt een samenlevingscontract eigenlijk bijna altijd door een notaris opgesteld. Om voor bepaalde regelingen in aanmerking te komen, bijvoorbeeld een gelijke fiscale behandeling als gehuwden,  partnerpensioenregelingen, of het overeenkomen van een verblijvensbeding, is een door de notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst een vereiste.

Woon je samen zonder kinderen dan wordt doorgaans in de samenlevingsovereenkomst een verblijvingsbeding overeengekomen. Je legt dan vast dat als één van jullie overlijdt, de ander de gemeenschappelijke goederen krijgt. Al dan niet tegen betaling van de waarde daarvan. Als je bijvoorbeeld samen eigenaar bent van het huis waarin je woont, of samen inboedel hebt, dan kun je via het verblijvingsbeding regelen dat de langstlevende van jullie beiden daar volledig eigenaar van wordt. Een verblijvingsbeding dat niet bij de notaris is opgemaakt, kan achteraf nietig blijken. Met een notarieel vastgelegd verblijvingsbeding is dat uitgesloten.

Overwegen jullie een samenlevingscontract op te laten stellen en wens je meer informatie, neem dan met ons contact op. Wij helpen jullie graag.

Schenking

Schenking is een overeenkomst zonder tegenprestatie, waarbij de begiftigde wordt verrijkt en de schenker verarmt. Die verrijking kan zijn een bedrag in geld, maar het kunnen ook roerende en onroerende zaken zijn die zonder tegenprestatie overgaan van de één op de ander. Schenkingen doen zich veel voor in de relatie ouder kind. 

Of en hoeveel schenkbelasting is verschuldigd, hangt af van de relatie van de begiftigde tot de schenker en de hoogte van de schenking. De begiftigde is belastingplichtig, tenzij aan hem de schenking vrij van recht wordt gedaan, of het een schenking door een ouder aan een minderjarig kind betreft. Dan draagt de schenker de schenkbelasting. Bovendien zijn er vrijstellingen. Hoe groter de verwantschap, des te lager de tarieven en des te hoger de vrijstellingen. 

De tarieven voor de schenkbelasting en de hoogte van de vrijstellingen worden elk jaar door de Belastingdienst opnieuw vastgesteld. Op de site van de Belastingdienst  vindt u de tarieven, de vrijstellingen en een hulpmiddel om de verschuldigde schenkbelasting te berekenen. U kan via die site zelfs aangifte doen. Kunnen wij natuurlijk ook voor u verzorgen. Zeker als het wat gecompliceerder is. Hebben wij speciale software voor. Kunnen ook met u meerekenen zodat u kunt toetsen of het klopt wat uzelf hebt uitgerekend.

Een alternatieve manier van belastingvrij schenken aan een kind, is de belastingvrije schenking op papier. Dat houdt in dat je een schenking doet zonder dat je daadwerkelijk contant geld overmaakt naar het kind. De begiftigde, het kind, krijgt dan een niet-opeisbare vordering op de schenker, zijn ouder(s). Mocht één van de ouders overlijden, dan wordt deze vordering in mindering gebracht op de nalatenschap. Zo betalen de kinderen dus over een lager bedrag erfbelasting en maken ze ieder jaar gebruik van de vrijstelling die geldt voor schenkbelasting. De Belastingdienst stelt strikte regels aan een schenking op papier. Zo moet je de schulderkenning bij de notaris vastleggen en moet je als ouder je kind jaarlijks een zakelijke rente betalen. Wanneer je overigens nog een ruime levensverwachting hebt, kan deze verplichte rentebetaling lastig zijn of worden. Wordt niet jaarlijks aan deze rentebetaling voldaan, dan wordt de schenking alsnog in de erfenis betrokken en wordt er erfbelasting over geheven.

Alle vrijstellingen schenkbelasting betreffen zogeheten voetvrijstellingen. Dat houdt in dat wanneer een hoger bedrag dan de vrijstelling wordt geschonken, alleen over het bedrag waarmee de vrijstelling wordt overschreden de schenkbelasting is verschuldigd.

Overige verkrijgers
De algemene vrijstelling schenkbelasting bedraagt per jaar € 2.418 (2023). Deze vrijstelling geldt bijvoorbeeld bij een verkrijging door kleinkinderen.

(Pleeg-)Kinderen 
Als (pleeg-)kinderen verkrijgen van hun ouder(s) wordt voornoemde algemene vrijstelling vervangen door een vrijstelling van € 6.035 (2023) per jaar.

Kinderen tussen 18 en 40 jaar
De vrijstelling mag worden toegepast op verkrijgingen krachtens schenking:
 

 • door verkrijgers tussen de 18 en 40 jaar (een familierelatie is niet noodzakelijk); en mits de schenking wordt gebruikt voor een algemeen doel € 28.947 (2023);
 • door verkrijgers tussen de 18 en 40 jaar (een familierelatie is niet noodzakelijk); en mits de schenking wordt gebruikt voor de financiering van (de kosten van) de eigen woning van de verkrijger maximaal € 60.298 (2023);
 • Er geldt een extra verhoogde vrijstelling van € 106.671 (2022) voor schenkingen betreffende de eigen woning ("de jubelton"). De vrijstelling van € 106.671 mag over 3 opeenvolgende jaren gespreid worden benut. De jubelton is per 1 januari 2023 afgeschaft. 

Volledige vrijstelling
Tot het volledige ontvangen bedrag vrijgesteld van schenkbelasting zijn (onder andere) verkrijgingen door een ANBI, een SBBI en een steunstichting-SBBI en van een ANBI.

BOF
Eén van de grootste vrijstellingen in de schenkbelasting is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Die vrijstelling geldt wanneer ondernemingsvermogen (of aanmerkelijk belangaandelen van een BV waarin een materiële onderneming wordt gedreven) door middel van schenking wordt verkregen.

De BOF is een voorwaardelijke vrijstelling: de verkregen onderneming moet minstens 5 jaar worden voortgezet. Wanneer hier niet aan voldaan moet de schenkbelasting alsnog worden betaald.

Voor de goïng concernwaarde tot € 1.134.403 (2022) aan verkregen ondernemingsvermogen geldt een 100% voorwaardelijke vrijstelling; daarboven is 83% van het verkregen ondernemingsvermogen voorwaardelijk vrijgesteld van schenkbelasting.

Tarieven
Voor zover het op grond van schenking ontvangen bedrag hoger is dan de vrijstelling is de verkrijger de schenkbelasting verschuldigd naar de volgende tarieven.

Tot een bedrag (na aftrek van de vrijstelling) van € 130.425 (2022) betalen:
 

 1. de partner en kinderen: 10%
 2. (achter)kleinkinderen: 18%
 3. andere verkrijgers: 30%

Over het bedrag van de verkrijging boven € 130.425 (2022)  betalen:
 

 1. de partner en kinderen: 20%
 2. (achter)kleinkinderen: 36%
 3. andere verkrijgers: 40%

Aangifte
Wanneer schenkbelasting is verschuldigd en/of één van de verhoogde vrijstelling wordt toegepast, moet Belastingdienst tijdig om uitreiking van een aangiftebiljet worden gevraagd

Het is echter ook toegestaan om direct aangifte schenkbelasting te doen. Dat kan online (daarvoor is een DigiD nodig) of met een formulier dat de Belastingdienst beschikbaar stelt op haar website.

De aangifte schenkbelasting moet worden ingediend binnen 2 maanden na het jaar waarin de schenking is ontvangen. Voor in 2021 ontvangen schenkingen moet de Belastingdienst de aangifte schenkbelasting derhalve uiterlijk 28 februari 2022 hebben ontvangen. 

Wil je als schenker of begiftigde weten hoe je nog meer schenkbelasting en/of erfbelasting kunt besparen of wil je de schenking in een akte laten vastleggen, neem dan contact met ons op. Een aantal ANBI's ondersteunen wij onder voorwaarden tegen een gematigd tarief of zelfs pro deo.

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een door een notaris opgestelde verklaring, waarin hij verklaart wie er wanneer en waar is overleden, of de overledene een testament heeft opgemaakt en wat er in dat laatste testament is bepaald, wie de erfgenamen zijn en of er een executeur is benoemd. Zo'n verklaring heb je nodig om de nalatenschap af te kunnen wikkelen, betalingen te kunnen doen en gelden bij banken en verzekeraars op te kunnen eisen. 

Een verklaring van erfrecht is niet vereist als:

1.  Je tot het overlijden van je partner was gehuwd
2.  Je overleden partner geen testament heeft opgemaakt
3.  Je de nalatenschap niet verwerpt
4.  Jullie beiden de Nederlandse nationaliteit hebben
5.  Je niet van plan bent om te gaan emigreren
6.  Je niet in staat van faillissement bent verklaard
7.  Je niet onder curatele bent gesteld
8.  Niet de schuldsanering natuurlijke personen WSNP op je van toepassing is
9.  Het saldo op alle rekeningen van de overledene minder is dan € 100.000

Maar de bank gelooft je niet op je blauwe ogen. Je zal bewijsstukken moeten verzamelen en die moeten overleggen, zoals een akte van overlijden, een uittreksel uit de Basisregistratie Personen en een verklaring van het Centraal Testamentenregister. Dat brengt kosten en vaak frustratie met zich. In bijna alle gevallen blijkt het lonend en veilig om een verklaring van erfrecht bij ons op te vragen. 

Als je erfgenaam bent van iemand die in Nederland - na 17 augustus 2015 - is overleden, maar die een buitenlandse nationaliteit heeft, of een buitenlandse woon- of verblijfplaats heeft, een buitenlands testament heeft opgemaakt of in het buitenland gelegen onroerend goed bezit, dan kan het zijn dat je een Europese Verklaring van Erfrecht (EVvE) nodig hebt. Met de EVvE kan bewijs geleverd worden van de rechten van erfgenamen, kunnen goederen aan de erfgenamen of legatarissen toegewezen worden en kunnen de bevoegdheden van de executeur vastgesteld worden. Zo kan je een woning op naam krijgen en krijg je toegang tot buitenlandse bankrekeningen van de erflater. Zijn dat bankrekeningen in bijvoorbeeld Luxemburg, Liechtenstein, Cyprus, Curacao of andere tax heavens met bankgeheimen waar erflater buiten het zicht gelden heeft gestald, voorkom dan dat je foute en strafbare activiteiten van de zwartspaarder voortzet. Voor je het weet zit je goed in de problemen. Wij kunnen je helpen daaruit te blijven en op een legale manier belasting voor je besparen.

Hulp nodig? Neem contact met ons op voor advies of een offerte. Bel, mail of vul het offerteformulier op de homepage in.                               

Afwikkelen van nalatenschappen

Een sterfgeval is op zich al droevig genoeg. Er komt dan veel op je af. Als je het eerste verdriet een plaats hebt kunnen geven, word je geconfronteerd met de administratieve afhandeling die er nu eenmaal altijd bij komt kijken. De afwikkeling van de nalatenschap. Dat is iets wat je helemaal zelf zou kunnen doen. Maar vaak ligt het allemaal erg gevoelig en je wilt de onderlinge familieverhoudingen niet onnodig belasten. In veel gevallen ontbreekt het aan de energie, kennis en ervaring en beschik je niet over de software waarmee je dit adequaat kunt verzorgen. Zeker als er sprake is van minderjarige kinderen, onder curatele gestelde partijen, onder bewind geplaatst vermogen of als internationale aspecten een rol spelen. Er moet misschien een huis ontruimd worden en er moet aangifte worden gedaan voor erfbelasting en inkomstenbelasting. Er moet verdeeld gaan worden. Hoe en wat je verdeelt, kunnen wij voor je opschrijven in een akte van verdeling. Maar eerst moet je een keuze maken. Als een nalatenschap openvalt kan je die zuiver aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden. Als je de nalatenschap zuiver aanvaardt ben je aansprakelijk voor de schulden. Zeker als je niet weet of de nalatenschap een positief saldo heeft, doe je er verstandig aan om beneficiair te aanvaarden. Je maakt dan eerst een boedelbeschrijving. Wij kunnen je in alle gevallen helpen. Wees overigens wel voorzichtig en ben direct na het overlijden van de erflater al alert. Als je bijvoorbeeld na het overlijden met familie wat gaat eten of drinken en je rekent af met een bankpas van de erflater, dan is dat te beschouwen als een aanvaardingshandeling en kan je gehouden zijn de schulden van de nalatenschap te dragen.

Gezag en adoptie

Lang geleden was het meestal wel duidelijk wie de ouders van een kind waren. Genetisch ouderschap en juridisch ouderschap vielen in de regel samen. Kinderen werden geboren binnen de huwelijksrelatie van een man en een vrouw. De wereld is veranderd. Tegenwoordig kennen we veel andere gezinsvormen dan de klassiek traditionele. Denk bijvoorbeeld aan eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen, regenbooggezinnen om er maar een paar te noemen. Elk kind heeft er in de veranderde wereld recht op dat zijn juridische positie zoveel als mogelijk vanaf zijn geboorte is geregeld.

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan krijg je automatisch het ouderlijk gezag over de kinderen die je krijgt of adopteert. Als man ben je ook automatisch de wettelijke vader. Je hoeft het kind dus niet te erkennen. Zelfs niet als je niet de biologische vader bent van het kind. Ben je niet getrouwd en heb je geen geregistreerd partnerschap, dan krijg je niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag. Alleen de moeder heeft het gezag. Wil je samen het gezag uitoefenen? Dan moet je een verzoek indienen bij de rechtbank.  Wel moet je dan het kind erkend hebben. Ben je als moeder getrouwd met een andere vrouw? Dan kunnen jullie beiden automatisch het ouderlijk gezag krijgen. Ben je als man getrouwd met een andere man? Dan krijgen jullie alleen gezamenlijk gezag over een kind na een beslissing van de rechter. Wij kunnen je helpen in dit doolhof aan regels.

Legalisaties

Voor particulieren, bedrijven en andere organisaties verzorgen wij vaak legalisaties, apostilles en doorlegalisaties. Zowel in de ondernemingsrecht-, de vastgoed en de familierechtpraktijk. Een legalisatie is een verklaring van de notaris dat de handtekening onder een document door jou in het bijzijn van die notaris of een medewerker van zijn kantoor is gezet is en dat jij je daarbij hebt gelegitimeerd met een geldig legitimatiebewijs. Daarmee staat de echtheid van de handtekening vast. De verklaring is vaak een sticker of stempel op het document. 

Apostille en doorlegaliseren

Vaak kan je volstaan met een legalisatie. Maar als je een document in het buitenland wilt gebruiken moet je ervoor zorgen dat het document (bijvoorbeeld een uittreksel uit het bevolkingsregister) in het buitenland herkend wordt als officieel document. Dan is het van belang om na te gaan of een land waarin je het document wilt gaan gebruiken is aangesloten bij het Apostilleverdrag. Is dat zo dan moet het document worden voorzien van een apostille. Is het land niet aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan moet je het document laten doorlegaliseren. Wij kunnen de apostille of doorlegalisatie voor jou verzorgen. Wij bieden het door ons gelegaliseerde document dan aan bij de rechtbank. De rechtbank kan het document alleen voorzien van een apostille of legalisatie als er een originele handtekening op het document staat én deze handtekening is gedeponeerd in de landelijke handtekeningendatabase. Handtekeningen die door ons zijn gelegaliseerd, worden doorgaans snel en zonder vertraging door de rechtbank voorzien van een apostille.  Voor het aanvragen van een apostille of legalisatie bij de rechtbank betaal je griffierecht. De betaalmogelijkheden verschillen per rechtbank. Je ontvangt de apostille of legalisatie nadat je het griffierecht hebt betaald.

Extra legalisatie

Soms vraagt een land om een extra legalisatie. Informeer daarom altijd bij het consulaat of de ambassade van het betreffende land. 

Wat moet je doen om een legalisatie te krijgen?

Onze hostesses zitten tijdens kantooruren bij de Hospitality Desk voor je klaar en helpen je graag gelijk bij binnenkomst. Bel vooraf even om je komst af te stemmen, zodat we er zeker van zijn dat we je dan ook gelijk bij binnenkomst kunnen helpen. Neem de door jou ontvangen volmacht of verklaring mee naar ons kantoor. Vergeet je geldig legitimatiebewijs niet en zet je handtekening pas bij ons op kantoor in het bijzijn van een medewerker van ons kantoor. Als je handtekening eenmaal bij ons op kantoor is gezet, hoeft je niet in alle gevallen te wachten tot de legalisatie is uitgevoerd. Wij kunnen er zelf voor zorgen dat het gelegaliseerde document in origineel nog dezelfde of de volgende dag wordt verzonden naar de instantie die om je gelegaliseerde handtekening heeft verzocht. Jij ontvangt van ons voor je dossier een digitaal exemplaar.